İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -1-

İHTARNAME

İhtarnameye Cevap Verenler                            

Vekili

Muhattap

Konu                                  :Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve …keşide tarihli ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

Açıklamalar                    :

1-Sayın Muhatap, tarafınızca keşide edilen, Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve … tarihli ihtarnamesi müvekkiller tarafından tebellüğ edilmiş olup; ihtarnamenizde belirtmiş olduğunuz somut gerçeklikten uzak, haksız ve dayanaksız hususların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-İhtarnamenizde, Muris …..nin vefatı nedeniyle intikal eden gayrimenkullerin kiralarından tarafınıza tahakkuk eden kiraların ödenmesini talep etmektesiniz.

3-……….’nin vefatı sebebiyle kiracılardan kira bedeli alınmamış tarafımıza bir ödeme yapılmamıştır. Ödenmeyen kira bedelleri sebebiyle kiracılara karşı yasal yollara başvurulacaktır.

4-Tarafımızca …………… vergi borçları ödenmiş ve gayrimenkullere harcama yapılmıştır. Hiç bir masrafa katılmadığınız için 5-Sayın Muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle tarafınızca keşide edilen ihtarnameye itiraz ettiğimizi ve fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla muhtemel her türlü zararımızın tazmini için tarafımızca hakkınızda yasal yollara müracaat edileceğini yargılama giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulacağınızı ihtaren bildiririz.

                                                                                                                           İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılatrımızla talep ederiz.

     İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -2-

ADANA (). SAYIN NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDECİ                  :  ADRES                      :MUHATAP                :ADRES                      :VEKİLİ                       :                                     İHTAR KONUSU     : ……………(). Noterliği (……….) Yevmiye Numaralı 7/11/2018 tarihli ihtarnamenize karşılık cevap ve itirazlarımın sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR      :
  1. Sayın Muhattap , ……….(). Noterliği (…….) Yevmiye Numaralı X tarihli ihtarnameniz tarafımca tebellüğ edilmiştir. İhtarnamenizde belirtilen somut gerçeklikten uzak haksız ve dayanaksız hususların tarafımca kabulü mümkün değildir.
  2. Öyle ki iş akdinin tarafımca tek taraflı olarak feshedildiği sayın muhattaba 02/11/2018
  3. tarihinde sözlü olarak bildirilmiş olduğu halde ,işveren tazminatsız fesihe ve haksız rekabete ilişkin kendi lehine  hukuki yollara başvurmaya zemin hazırlamak için planlı ve haksız olarak  17/11/2018 tarihinde ki fesih ihbarnamesiyle devamsızlık sebebine dayanarak iş akdimi feshedeceğini ihtar etmiştir.
  4. Bahse konu İhtarnamenizde, bir önce ki fesih ihbarnamenizde haksız rekabete ilişkin ihtar da bulunduğunuzu da haksız ve dayanaksız olarak iddia etmektesiniz de böyle bir içeriği barındıran bir ihtar tarafıma tebliğ edilmediği gibi, işveren ile tarafım arasında rekabet yasağı kaydı içeren bir sözleşme mevcut olmadığı gibi ve bunu taahhüt eden harici bir sözleşmenin de akdedilmediği her türlü duraksamadan uzaktır.
  5. Bu haksız girişim ve davranışlara son vermenizi aksi halde yasal yollara başvuracağım ,işbu ihtarnameyle ihtar olunur. Her türlü hukuki ve cezai başvuru yollarım saklıdır.

SAYIN NOTER;  3 suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba e-tebligat yoluyla tebliğini, e-tebligatın mümkün olmaması halinde diğer Tebligat Kanunun da ki diğer usüllerle tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin ise tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim. (tarih)       

                                                                                                                                                                                           İHTARNAMEYE İTİRAZDA BULUNAN

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.