İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği

İhtarnameye Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Size tebliğ edilen bir ihtarnameye cevap vermek son derece önemlidir. İhtarnameye cevap vermemeniz durumunda aleyhinize dava açılma ihtimali çok yüksektir. Peki ihtarnameye cevap nasıl hazırlanmalıdır? İhtarnameye cevap örnekleri ne şekildedir? 

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -1-


İHTARNAME

İhtarnameye Cevap Verenler:

Vekili

Muhatap

Konu: Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve …keşide tarihli ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

Açıklamalar:

1-Sayın Muhatap, tarafınızca keşide edilen, Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve … tarihli ihtarnamesi müvekkiller tarafından tebellüğ edilmiş olup; ihtarnamenizde belirtmiş olduğunuz somut gerçeklikten uzak, haksız ve dayanaksız hususların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-İhtarnamenizde, Muris …..nin vefatı nedeniyle intikal eden gayrimenkullerin kiralarından tarafınıza tahakkuk eden kiraların ödenmesini talep etmektesiniz.

3-……….’nin vefatı sebebiyle kiracılardan kira bedeli alınmamış tarafımıza bir ödeme yapılmamıştır. Ödenmeyen kira bedelleri sebebiyle kiracılara karşı yasal yollara başvurulacaktır.

4-Tarafımızca …………… vergi borçları ödenmiş ve gayrimenkullere harcama yapılmıştır. Hiç bir masrafa katılmadığınız için alacaklı olmadığınız gibi borçlu durumundasınız. İhtarnamenizde belirttiğiniz gibi müvekkillerde herhangi bir alacağınız bulunmamaktadır.

5-Sayın Muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle tarafınızca keşide edilen ihtarnameye itiraz ettiğimizi ve fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla muhtemel her türlü zararımızın tazmini için tarafımızca hakkınızda yasal yollara müracaat edileceğini yargılama giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulacağınızı ihtaren bildiririz.

                                                                                                                           İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılatrımızla talep ederiz.

     İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -2-


ADANA (). SAYIN NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDECİ                  :  

MUHATAP                : 

VEKİLİ                       :

İHTAR KONUSU     : ……………(). Noterliği (……….) Yevmiye Numaralı 7/11/2018 tarihli ihtarnamenize karşılık cevap ve itirazlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

 1. Sayın Muhattap , ……….(). Noterliği (…….) Yevmiye Numaralı X tarihli ihtarnameniz tarafımca tebellüğ edilmiştir. İhtarnamenizde belirtilen somut gerçeklikten uzak haksız ve dayanaksız hususların tarafımca kabulü mümkün değildir.
 2. Öyle ki iş akdinin tarafımca tek taraflı olarak feshedildiği sayın muhattaba 02/11/2018 tarihinde sözlü olarak bildirilmiş olduğu halde ,işveren tazminatsız fesihe ve haksız rekabete ilişkin kendi lehine  hukuki yollara başvurmaya zemin hazırlamak için planlı ve haksız olarak  17/11/2018 tarihinde ki fesih ihbarnamesiyle devamsızlık sebebine dayanarak iş akdimi feshedeceğini ihtar etmiştir.
 3. Bahse konu İhtarnamenizde, bir önce ki fesih ihbarnamenizde haksız rekabete ilişkin ihtar da bulunduğunuzu da haksız ve dayanaksız olarak iddia etmektesiniz de böyle bir içeriği barındıran bir ihtar tarafıma tebliğ edilmediği gibi, işveren ile tarafım arasında rekabet yasağı kaydı içeren bir sözleşme mevcut olmadığı gibi ve bunu taahhüt eden harici bir sözleşmenin de akdedilmediği her türlü duraksamadan uzaktır.
 4. Bu haksız girişim ve davranışlara son vermenizi aksi halde yasal yollara başvuracağım ,işbu ihtarnameyle ihtar olunur. Her türlü hukuki ve cezai başvuru yollarım saklıdır.

SAYIN NOTER;  3 suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba e-tebligat yoluyla tebliğini, e-tebligatın mümkün olmaması halinde diğer Tebligat Kanunun da ki diğer usüllerle tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin ise tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim. (tarih)      

                                                                                                                                                                                           İHTARNAMEYE İTİRAZDA BULUNAN

İhtarnameye Cevap – İtiraz Örneği

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -3-


ADANA 2.NOTERLİĞİ’ NE

 HTARNAME

İHTARA CEVAP VEREN            

VEKİLİ                                     :   

KEŞİDECİ                                 :   

KONU                                     :   .noterliğinin   yevmiye nolu ihtarnamesine cevabımızı içerir.

AÇIKLAMALAR                       :

Müvekkil şirkete keşide etmiş olduğunuz ihtarnamede 6502 sk. çerçevesinde seçimlik hakkınızı kullanmak istediğinizi  belirtmiş iseniz de talebinizde haksız olduğunuzu ürünün ayıplı olmadığını  ifade ederiz. Şöyle ki;

1-Müvekkil şirket 2.el oto alım satımı yapmaktadır.     tarihinde     marka model   Şasi no lu       plakalı aracı  .  ,00TL bedel karşılığı    .Noterliği   yevmiye no lu araç satış sözleşmesi ile satın almış bulunuyorsunuz.

2-Aracın müvekkile tarafından yayınlanan  internet sitesi ilanında da görüleceği gibi satış fiyatı  ,  00TL dir.   

3-Araç satın alınmadan önce aynı gün almış olduğunuz  expertiz raporu ile  , boya kaporta iç-dış kontrol, mekanik    kontrolü motor bölümü kontrolleri sağlanmış, araçta olan arıza ve benzeri teknik hususlar detaylı tespit ettirilmiştir.

4-Çıkan sonuca karşı  tarafınıza araç fiyatında  .00TL iskonto uygulanarak  . ,00TL bedelle aracı almayı kabul ettiğiniz aşikardır.

5-Dolayısıyla araçta iddia ettiğiniz gibi sonradan ortaya çıkan bir gizli ayıp olmadığı gibi mevcut arızaya karşı bedel indirimi yapılmıştır. Bu kontroller dışında araçta sonradan ortaya çıkan bir arıza söz konusu değildir. Dolayısıyla Tük.Kor.Hak.Kan. a göre bir gizli  ayıp olmadığı gibi  tarafınıza bir hak da doğmamaktadır.

6- Aracı bilerek expertizini yaptırarak tüm eksiklikleri ile kontrollerini yaparak kabul ederek almış olduğunuz için bu şekilde bir talepte bulunmanız kötüniyet içermekte olup  haksız talebinizi reddettiğimizi yasal haklarımız  saklı kalarak    cevabımızı ihtaren bildiririz.

 İhtar Eden Vekili

Sayın Noter;


Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz. tarih

 

   İhtar Eden Vekili

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -4-


ADANA 1. NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTARNAMEYE CEVAP

VERENLER                 :  

MUHATAP                  : T.    Bankası AŞ.  

İHTARIN KONUSU   : Aşağıdaki hususların muhatabına cevaben ihtarı dileğidir.

İZAHAT                       : Sayın muhatap tarafından   2. Noterliğinin  . .  tarih   yevmiye nolu  ihtarnamesi   tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle tüm yasal haklarımızı saklı tutarak cevabi ihtarlarımızı ve itirazlarımızı sunuyoruz.

Öncelikle ve önemle ihtarnamede yer alan aleyhimize hususların tamamına itiraz ederiz. Tüm yasal haklarımızı saklı tutmaktayız. İhtarnamenin çekilmesi için gerekli yasal koşullar oluşmamıştır. 

Bir kabulü tazammun etmeksizin belirtmek isteriz ki; ihtarnamede X Boya Ltd. Şti. Borçlu asil olarak gösterilmiş diğer muhataplar kefil olarak gösterilmiştir. TBK ve TTK hükümleri gereğince borçlu asil hakkında tahsilat işlemleri tamamlanmadan kefillerden borç tahsili mümkün değildir.

Ayrıca, ihtarnamede tanınan 1 günlük süre TTK, TBK ve Yargıtay uygulamaların da belirlenen sürelere aykırı olup sadece 1 gün içinde ödeme yapılması ödememizin hukuken ve fiilen imkânsız olduğu açıktır. Söz konusu 1 günlük süre makul bir süre değildir.  İhtarnamede talep edilen borca ve faiz başta olmak üzere tüm fer’ilerine itiraz ettiğimizi cevaben ihtar ederim

SAYIN NOTER            : Üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplarına tebliğini ve bir nüshasının dairenizde hıfzedilmesini ve tebliğ şerhli bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygıyla arz ederim. tarih

                                                                                     Kendi adına asaleten

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği(Patent Hukuku Kaynaklı) -5-


CEVABİ İHTARNAME

KEŞİDECİ             :

VEKİLLERİ          : 

MUHATAP         :

VEKİLİ                 :

KONUSU             : Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …  Yevmiye Sayılı ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …. yevmiyesine havi ihtarnamenize itiraz ediyoruz. Söz konusu ihtarnamenizde  belirtilen hususlar haksız ve hukuka aykırıdır. İhtarnamenizde belirttiğiniz hususlarla ilgili yasal şartlar oluşmamıştır.

Müvekkil şirkette bulunan, satın alınan ve kullanılan bütün ürün ve parçalar şirketin kayıtlarına girmekte ve şirketin bu kayıtları da sabit olmaktadır. İlgili İhtarnamenizde belirtilen “Fleksıbıl ve Rigid Kataterli Rezektör Balon” ve şirketinizle bağlantısı olan ya da tarafınızca patent ve tasarım hakkı bulunan herhangi bir ürünün müvekkil şirket kayıtlarına girişi olmadığı gibi 3. şahıs firmalardan da temini yapılmamıştır. Bu sebeplerle ihtarnamenizde tarafımıza yöneltmiş olduğunuz bütün isnat ve ifadeleri reddediyor, işbu cevabi ihtarnameyle tarafınıza ihtar ediyoruz.

Sonuç olarak; Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …. yevmiyesine havi ihtarnamenize  itiraz eder, tarafımızın her türlü yasal  haklarının saklı olduğunu ihtaren bildiririz. tarih

                                                                         Av.

      İhtara Cevap Veren Vekilleri

Sayın Noter , üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin muhataba tebliğini, bir nüshasının Dairenizde muhafazasını, tebliğ şerhli diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederiz. tarih

                                                                                   Av.

 İhtara Cevap Veren Vekilleri

Bankadan Gelen İhtarnameye Cevap

ADANA … NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAMEYE CEVAP

İHTARNAMEYE CEVAP

VEREN:

MUHATAP:

İHTARIN KONUSU   :  Ankara 16. Noterliğinin ……..tarih  …… yevmiye nolu  ihtarnamesinde belirtilen hususlara karşı cevaplarımın ihtarı hk.

İZAHAT: Sayın muhatap tarafından   Ankara 16. Noterliğinin ……….  tarih  ….. yevmiye nolu  ihtarnamesi ………  tarihinde tarafımca tebliğ alınmıştır. Tüm yasal haklarımızı saklı tutarak cevabi ihtarlarımı ve itirazlarımı sunuyorum.

Öncelikle ve önemle ihtarnamede yer alan aleyhime hususların tamamına itiraz ederim. Tüm yasal haklarımızı saklı tutmaktayım. İhtarnamenin çekilmesi için gerekli yasal koşullar oluşmamıştır.

Borçluya ait ………. tarihli genel kredi sözleşmesinin evrakları detaylıca incelendiğinde görüleceği gibi, tarafımca işbu sözleşmeye atılmış bir imza kesinlikle söz konusu değildir, bu sözleşmenin tarafı değilim. İlgili borçtan kefil sıfatıyla da olsa kesinlikle sorumluluğum bulunmamaktadır.

Hiçbir kabul anlamına gelmemekle birlikte belirtmek isteriz ki; ihtarnamede Fehmi Karakaş Borçlu asil olarak gösterilmiş diğer muhataplar kefil olarak gösterilmiştir. TBK ve TTK hükümleri gereğince borçlu asil hakkında tahsilat işlemleri tamamlanmadan kefillerden borç tahsili mümkün değildir.

İhtarnamede talep edilen borca ve faiz başta olmak üzere tüm fer’ilerine itiraz ettiğimizi cevaben ihtar ederim..

SAYIN NOTER        ; Üç(3) nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhatabına tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanması ve tebliğ şerhli bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygıyla arz ederim. .                                           

İhtarnameye Cevap Veren

İhtarnameye Cevap(İşçinin İşe Gitmediği İddiası)

CEVABI İHTARNAME

İhtara Cevap/

Veren:

Vekili:

Karşı Taraf:

Konusu: ..NOTERLİĞİNİN  .yevmiye no ve .  tarihli bildiriminize  cevabi ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim …’ ün  … TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM  ŞTİ  … OTEL ADANA ŞUBESİ ’nin  … tarihinde işe gitmediği iddia edilerek … NOTERLİĞİNDEN … yevmiye no ile ihtarname gönderilmiştir.

İş yeriniz tarafından gönderilen ihtarname devamsızlık iddianız da haksız yere ihtar göndermiş bulunmaktasınız. Süresi içerisinde haksız ihtarnameye itirazlarımızı sunmaktayız.

… TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM  ŞTİ ’ye tarafımızca gönderilen … Noterliğinden … yevmiye no ve …  tarihli haklı sebeple feshettiğini bildirdiği ihtarname gönderilmiştir. Şirket merkezi olan …’ya gönderilmek üzere  PTT ‘ye verilmiş ve gönderdiğimiz gün  karşı taraf  şirketin gerek merkez gerekse şubesindeki yetkili kişilere haber verilmiştir. İhtarnamenin hala ulaşmamış olmasından kaynaklı PTT ile iletişime geçtiğimizde pandemiden kaynaklı olarak iş yoğunluğunda birikme  olduğunu  bu sebeplerden dolayı  gecikme ve aksaklıklar yaşandığını ve ihtarnamemizin  ulaşmasının 1 aya kadar uzayabileceğini beyan etmişlerdir.

Yukarda da belirttiğimiz üzere müvekkilim … Noterliğinden … yevmiye no ve … tarihli ihtarname ile  iş akdini 4857 Sayılı İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı sebeple feshettiğini ihtaren bildirmiştir.. Bundan dolayı devamsızlık gösterilerek işten çıkışının verilmesi yasaya aykırılık teşkil etmiş olup sonuç olarak  işverendeki maaş hesabına hak ettiği işçilik alacaklarını, kıdem tazminatı, fazla mesailer, yıllık izin ücretleri vs. diğer tüm işçi alacaklarının  karşılığını ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde müvekkilimin sizdeki maaş hesabına yatırmanızı, eksik SGK primlerinin yatırılmasını aksi taktirde işçi alacaklarının tahsili için yasal yollara müracaat edileceğini ve yargılama gideri ile vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağı hususlarını vekil eden adına talep ediyorum.

                                                                              İHTARA CEVAP VEREN

SAYIN NOTER ;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak  talep ederiz. tarih

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İhtarnameye Cevap Nasıl Hazırlanır?
İhtarnameye Cevap

İşveren İhtarnameye Cevap Dilekçesi

İHTARNAME 

 (…) NOTERLİĞİ’ NE,

İHTAR EDEN          :

İHTAR EDİLEN      :

KONU                        : Tarafınızca … tarihinde keşide edilen, … Noterliği, … Yevmiye Numaralı ihtarnameye cevap ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR    :

1)  Şirketimiz her işçiye İş Kanunu ve gereklerine uygun standartta çalışma düzenini sağlamaktadır. Şirketimize sunmuş olduğunuz Sağlık Kurulu Raporu doğrultusunda, ağır işlerde çalıştırılamayacağınız tarafımızca da sabit görülmüş kargo işçisi olarak çalıştığınız kargo bölümünden alınarak Posta Bölümüne geçirilmiştiniz. Ancak, şahsınıza birçok ağır olmayan iş/bölüm teklifleri sunulmuşsa da tarafınızca kabul edilmemiştir. Sağlık sorunlarınız nedeniyle posta birimine alındığınız halde, işin gereklerine uygun davranmaktan imtina ettiğiniz tutanaklarla ve kamera kayıtları ile de sabit görülmüştür. Savunmalarınızda Posta Biriminin de size ağır olduğunu belirtmeniz üzerine daha hafif bir iş kolu olan EXPORT bölümüne alınmıştınız. Yine bu işi de yapmak istemediniz. Size “Barkod okuma/okutma” gibi şirket bünyesindeki en hafif iş de önerildiği halde bu işte çalışmak da istemediğinizi yetkililere ilettiniz. Tarafımızca çalıştırılabilecek iş kolu olarak Operatörlük ve Ofis işleri için de mesleki yeterlilik kriterlerini taşımadığınız belirlenmiştir. Şöyle ki, operatörlük için Ulaştırma Bakanlığı’nın gerekli gördüğü “Psikoteknik” Muayenenin tarafınızca geçilememesi ile Ofis İşleri için de aranan üniversite mezunu olma ve bilgisayar bilme meslekim kriterleri sağlamamanız sebebiyle bu kollarda da değerlendirilmeniz yapılamamaktadır.

2)  Kaldı ki şirketimizin tüm iyi niyetiyle işe yaklaşık bir aydır gelmediğiniz tutanaklarla ve kamera kayıtları ile de sabit iken, Şirketimiz tarafından “mazeretsiz işe gelmemeniz sebebiyle” iş akdinizin işverence haklı feshi yoluna dahi gidilmemiştir. Zira, ülkemizdeki  Corona Virüs salgını mücbir sebep sayılmış ve iş sözleşmelerinin feshini bile geçerli sayıp ihbar tazminatı ödenmemesi yolu dahi açıkken, şirketimizce SGK’nız ve.maaşınız yatırılmaya devam etmiştir. Bu ihtar ile size son kez çağrı yapıyor ve şirket bünyesindeki en hafif iş kolu olan “Barkod okuma/okutma” biriminde çalışmak üzere işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde şirkete gelerek işinizin başına geçmenizi, aksi halde Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,  

İşe gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın, şirketimize ivedilikle ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedileceği hususunu ihbaren ve ihtaren bildiririz. .

İHTAR EDEN

İşçinin İhtarnameye Cevap Örneği

ADANA … NOTERLİĞİ’NE

İHTAR EDEN                                    :

MUHATAP 1-                                    :

VEKİLİ                                               :

MUHATAP 2-                                    :

ÖZÜ                                                     : … Noterliği 22.09.2020 tarih, 036247 Yev. Nolu ihtarnamenize cevaplarım ve Kıdem Tazminatı, ihbar tazminatı ile Diğer işçilik Alacaklarının         Tarafıma Ödenmesi Talebimden İbarettir.

İZAHAT VE TALEP                       :     

Tarafınızca gönderilen … Noterliği 22.09.2020 tarih, … Yev. Nolu ihtarnamesi tarafıma … tebliğ edilmiş olup covid-19 sebebiyle karantinada olduğumdan cevaplarımı henüz sunuyorum.

Ben … tarihinden 24.07.2019 tarihine kadar işyerinizde çalışmışsam da 24.07.2019 tarihinde fiilen … Şirketinde çalışmaya başladım ve bu tarihten sonra … Şirketinde çalıştım. Tarafınızca 07-08-09-10/09/2020 tarihlerinde işe gelmediğimden bahisle mazeretimin bildirilmesi istenmişse de işbu ihtarnameniz tarafımca anlaşılamamıştır. Ancak yinede cevap vermek gerekirse;

Fiilen çalıştığım işyeri, vergi levhasındaki adresi … olan … Şirketi tarafından 20.08.2020 tarihinde ücretsiz izne çıkarıldım. 27.08.2020 tarihinde işyeri yetkilisine yarın ( 28.08.2020 de) işe başlayacağımı söylediğimde bana 1 hafta daha kafamı toplamamı ve işe gelmememi söyledi. 07.09.2020 de işe başlamak için işyerine gittim, 10.09.2020 de endoskopi yaptıracağımı ve işe gelemeyeceğimi söylediğimde bana bir hafta daha ücretsiz izin yapmam söylendi. 10.09.2020 tarihinde endoskopi yaptırdım. 14.09.2020 işe başlamak için gittiğimde benimle çalışmak istemediklerini 10 gün sonra gelip işçilik alacaklarımı almamı söylediler. Ancak 21.09.2020 tarihinde covid-19 testim pozitif çıktı. Bu sebeple karantinaya alındım ve işçilik alacaklarımı almaya gidemedim.

İhtarnameniz tarafıma tebliğ edildikten sonra e-devletten SGK dökümüme baktığımda primlerimin … Otomotiv. İnş. Elek. Tic. Ltd. Şti. tarafından yatırıldığını gördüm. Fiilen çalıştığım şirket olan … Şirketi ile aranızdaki anlaşmayı bilmiyorum. Bu sebeple aşağıda belirtilen işçilik alacaklarımın her iki muhataptan müştereken ve müteselsilen ödenmesini talep ediyorum.

İhtarnamenin tarafınızca tebliği tarihinden itibaren (bütün alacak haklarından fazlaya ait haklarımız saklı kalmak kaydıyla …..)

-Kıdem tazminatı alacağı  için……………………15.000,00-TL

  -İhbar Tazminatı alacağı için………….……….6.000,00-TL

  -Fazla mesai alacağı için  ……………………….50.000,00-TL    

-Ulusal bayram alacağı için………………………5.000,00-TL

-Hafta tatili alacağı için………………………….6.000,00-TL

-Yıllık izin ücret alacağı için…………………………….3.500,00-TL

Olmak üzere  toplam  85.500,00-TL .’nin tarafımaa elden veya banka hesabıma en geç 3 (üç) gün içerisinde ödenmesini, ödenmemesi halinde  alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtaren ve ihbaren bilvekale bildiririm. tarih

İhtar Eden

SAYIN NOTER,

Dört nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. tarih

İhtarnameye Cevap

ADANA … NOTERLİĞİNE

İHTARNAMEYE

CEVAP VEREN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

VEKİLİ:

KONU:

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil firmanız … ile vekili bulunduğum ………………..sözleşme numarası ile kalıp ve iskele kiralama sözleşmesi başlıklı sözleşme akdedilmiştir.  Söz konusu sözleşmenin konu başlıklı 3. Maddesi gereği …tutarlı ve tutarlı çekleri müvekkil firmanıza vermiş, sözleşmenin kendisine yüklediği edimi yerine getirmiştir. Ancak taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin özel koşullarının 4. Maddesi gereğince malzeme yüklemesi, sözleşmenin imzalanması ve teminat mektubunun teslimini takip eden iş günü yapılacağı kararlaştırılmışsa da müvekkiliniz sözleşmede belirtilen malzemelerin tamamını göndermemiş ve eksik teslimat nedeniyle sözleşmeye aykırı hareket etmiştir.
 2. Söz konusu sözleşmenin yukarıda bahsedilen konu başlıklı 3. Maddesine göre Ek-1’de bulunan ve sözleşmeye konu olan malzemelerin değeri toplamda olmasına rağmen müvekkil firmaya gönderilen malzeme … tutarına tekabül ettiğinden, sözleşme ekinde belirtilen malzemelerin yalnızca %45’lik kısmı temin edilebilmiştir. Dolayısıyla müvekkilimize gönderilen kira faturaları, gönderilen malzemelere göre oranlanarak hesaplanmalıdır.
 3. Sözleşmede ön peşinat olarak kararlaştırılan tutarlı çek müvekkil tarafından ödenmiştir. Malzemenin tamamı gelmediğinden ve işin idarece ödenek yetersizliğinden durdurulması nedeniyle tutarlı çek, taraflar arasında şifahi olarak anlaşma sağlandığı için müvekkilinizce firmamıza iade edilmiştir. Dolayısıyla ikinci çekin ödenmemesinde müvekkil firmanızın kusuru ve idareden kaynaklanan sebeplerden dolayı karşılıklı anlaşma sağlanmış ve anılan çek iade edilmiştir.
 4. Görüleceği üzere taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin gereklerini müvekkilimiz yerine getirmiş olmasına karşın, vekilliğini yaptığınız firma sözleşmeye aykırı hareket etmiştir. Her ne kadar söz konusu sözleşmenin konu başlıklı 3. Maddesinde … değerindeki peşinatın ödenmemesi halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği ve bunun sonucunda da kiracının … KDV tutarında cezai şartı kabul ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu teminatın ödenmemesi müvekkilinizin kusuru nedeniyle sözleşmeye aykırı davranması sonucu gerçekleşmiştir. Bu nedenle müvekkilinizin kusuru nedeniyle sona eren sözleşmede belirtilen cezai şartı müvekkilinizin talep etmesi hukuka ve taraflar arasında düzenlenen sözleşmeye aykırıdır. Ayrıca sözleşmede kararlaştırılmış olan 250.000 TL + KDV tutarındaki cezai şartın, gönderilen sıfır malzemelerin ikinci el olmasından kaynaklanacağı öngörülmüştür. Ancak müvekkilimize gönderilen malzemeler halen paketinde ve hiç kullanılmamış olduğundan sıfır malzeme olma niteliğini kaybetmemiş olması sebebiyle cezai şartın uygulanmasını talep etmek hakkaniyete ve hukuka aykırıdır.
 5. Ayrıca firmamıza göndermiş olduğunuz ihtarnamede talep ettiğiniz peşin ödeme veya en geç 7 gün içinde ödeme talebiniz de sözleşmeye aykırıdır. Sözleşmede açıkça düzenlenmiş bulunan vade, 30 gün olarak belirlenmiş ve sözleşmenin özel koşullarının 6. Maddesi gereğince vadenin kesin olduğu belirtilmiştir. Aksi bir durum söz konusu olamaz. Bu sebeple sorumlu olduğumuz kira bedelleri, gönderilen malzemeler ölçüsünde ve vadesi geldiğinde müvekkil firmamız tarafından ödenecektir.
 6. Müvekkilinizin sözleşmeye aykırı hareket ederek sözleşmeden doğan borçlarını tam ve eksiksiz yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmeyi feshettiğimizi bildirir, doğmuş ve doğacak tüm zararlarımızı ve fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızı saklı tutarız.

İhtarnameye cevap veren vekili

SAYIN NOTER:

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa APS ile tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim.

İhtarnameye cevap veren vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarı

İHTARNAME İHTAR EDEN             : VEKİLİ                      : MUHATAP                : KONUSU                   : Fesih ihtarı ve işçilik …

Yorum var.

 1. Saim bey iyi günler

  sayın muhatap 13.05.2014 tarihinden bu yana işletmeniz bünyesinde sigortalı olarak asgari ücretle istihdam edildim
  ne varki mayıs 2019 döneminden iş bu ihtarname tarihine kadar maaş ve sair işçilik alacaklarım ödenmemiştir.
  iş bu sebeple aramızdaki iş sözleşmesini feshettiğimizi bildirir 13 aylık asgari ücretten hesaplanacak maaşımın ve sair işçilik alacaklarımın faizleri ile birlikte 3 gün içinde tarafıma ödenmesi hususu aksi takdirde meydana gelen zarurete bağlı olarak yargı yoluna başvurulacağı hususu ihtar olur.16.06.2020
  Saim bey yanımda çalışan işçim böyle bir ihtar gönderdi toplamda 4 aylık alacağı yoktur kendisine maaşları avans olarak elden verdim ama şu an ne yapabilirim bilgi rica

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: