İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği

İhtarnameye Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Size tebliğ edilen bir ihtarnameye cevap vermek son derece önemlidir. İhtarnameye cevap vermemeniz durumunda aleyhinize dava açılma ihtimali çok yüksektir. Peki ihtarnameye cevap nasıl hazırlanmalıdır? İhtarnameye cevap örnekleri ne şekildedir?

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -1-


İHTARNAME

İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Muhattap

Konu                                :Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve …keşide tarihli ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

Açıklamalar               :

1-Sayın Muhatap, tarafınızca keşide edilen, Kartal Noterliği  yevmiye numaralı ve … tarihli ihtarnamesi müvekkiller tarafından tebellüğ edilmiş olup; ihtarnamenizde belirtmiş olduğunuz somut gerçeklikten uzak, haksız ve dayanaksız hususların tarafımızca kabulü mümkün değildir.

2-İhtarnamenizde, Muris …..nin vefatı nedeniyle intikal eden gayrimenkullerin kiralarından tarafınıza tahakkuk eden kiraların ödenmesini talep etmektesiniz.

3-……….’nin vefatı sebebiyle kiracılardan kira bedeli alınmamış tarafımıza bir ödeme yapılmamıştır. Ödenmeyen kira bedelleri sebebiyle kiracılara karşı yasal yollara başvurulacaktır.

4-Tarafımızca …………… vergi borçları ödenmiş ve gayrimenkullere harcama yapılmıştır. Hiç bir masrafa katılmadığınız için alacaklı olmadığınız gibi borçlu durumundasınız. İhtarnamenizde belirttiğiniz gibi müvekkillerde herhangi bir alacağınız bulunmamaktadır.

5-Sayın Muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle tarafınızca keşide edilen ihtarnameye itiraz ettiğimizi ve fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla muhtemel her türlü zararımızın tazmini için tarafımızca hakkınızda yasal yollara müracaat edileceğini yargılama giderleri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulacağınızı ihtaren bildiririz.

         İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılatrımızla talep ederiz.

 İhtarnameye Cevap Verenler

Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -2-


ADANA (). SAYIN NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

KEŞİDECİ                  :

MUHATAP                :

VEKİLİ                       :

İHTAR KONUSU     : ……………(). Noterliği (……….) Yevmiye Numaralı 7/11/2018 tarihli ihtarnamenize karşılık cevap ve itirazlarımın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR      :

 1. Sayın Muhattap , ……….(). Noterliği (…….) Yevmiye Numaralı X tarihli ihtarnameniz tarafımca tebellüğ edilmiştir. İhtarnamenizde belirtilen somut gerçeklikten uzak haksız ve dayanaksız hususların tarafımca kabulü mümkün değildir.
 2. Öyle ki iş akdinin tarafımca tek taraflı olarak feshedildiği sayın muhattaba 02/11/2018 tarihinde sözlü olarak bildirilmiş olduğu halde ,işveren tazminatsız fesihe ve haksız rekabete ilişkin kendi lehine  hukuki yollara başvurmaya zemin hazırlamak için planlı ve haksız olarak  17/11/2018 tarihinde ki fesih ihbarnamesiyle devamsızlık sebebine dayanarak iş akdimi feshedeceğini ihtar etmiştir.
 3. Bahse konu İhtarnamenizde, bir önce ki fesih ihbarnamenizde haksız rekabete ilişkin ihtar da bulunduğunuzu da haksız ve dayanaksız olarak iddia etmektesiniz de böyle bir içeriği barındıran bir ihtar tarafıma tebliğ edilmediği gibi, işveren ile tarafım arasında rekabet yasağı kaydı içeren bir sözleşme mevcut olmadığı gibi ve bunu taahhüt eden harici bir sözleşmenin de akdedilmediği her türlü duraksamadan uzaktır.
 4. Bu haksız girişim ve davranışlara son vermenizi aksi halde yasal yollara başvuracağım ,işbu ihtarnameyle ihtar olunur. Her türlü hukuki ve cezai başvuru yollarım saklıdır.

SAYIN NOTER; 3 suretten ibaret olan iş bu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba e-tebligat yoluyla tebliğini, e-tebligatın mümkün olmaması halinde diğer Tebligat Kanunun da ki diğer usüllerle tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin ise tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim. (tarih)  

                                                                                                                                                                      İHTARNAMEYE İTİRAZDA BULUNAN

İhtarnameye Cevapİtiraz Örneği

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -3-


[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA 2.NOTERLİĞİ’ NE

HTARNAME

İHTARA CEVAP VEREN          

VEKİLİ                                     :

    

KEŞİDECİ                                 :

KONU                                     :   .noterliğinin   yevmiye nolu ihtarnamesine cevabımızı içerir.

AÇIKLAMALAR                       :


Müvekkil şirkete keşide etmiş olduğunuz ihtarnamede 6502 sk. çerçevesinde seçimlik hakkınızı kullanmak istediğinizi  belirtmiş iseniz de talebinizde haksız olduğunuzu ürünün ayıplı olmadığını  ifade ederiz. Şöyle ki;

1-Müvekkil şirket 2.el oto alım satımı yapmaktadır.     tarihinde     marka model   Şasi no lu       plakalı aracı  .  ,00TL bedel karşılığı    .Noterliği   yevmiye no lu araç satış sözleşmesi ile satın almış bulunuyorsunuz.

2-Aracın müvekkile tarafından yayınlanan  internet sitesi ilanında da görüleceği gibi satış fiyatı ,  00TL dir. 

3-Araç satın alınmadan önce aynı gün almış olduğunuz  expertiz raporu ile , boya kaporta iç-dış kontrol, mekanik    kontrolü motor bölümü kontrolleri sağlanmış, araçta olan arıza ve benzeri teknik hususlar detaylı tespit ettirilmiştir.

4-Çıkan sonuca karşı  tarafınıza araç fiyatında  .00TL iskonto uygulanarak . ,00TL bedelle aracı almayı kabul ettiğiniz aşikardır.

5-Dolayısıyla araçta iddia ettiğiniz gibi sonradan ortaya çıkan bir gizli ayıp olmadığı gibi mevcut arızaya karşı bedel indirimi yapılmıştır. Bu kontroller dışında araçta sonradan ortaya çıkan bir arıza söz konusu değildir. Dolayısıyla Tük.Kor.Hak.Kan. a göre bir gizli  ayıp olmadığı gibi  tarafınıza bir hak da doğmamaktadır.

6- Aracı bilerek expertizini yaptırarak tüm eksiklikleri ile kontrollerini yaparak kabul ederek almış olduğunuz için bu şekilde bir talepte bulunmanız kötüniyet içermekte olup  haksız talebinizi reddettiğimizi yasal haklarımız  saklı kalarak    cevabımızı ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter;


Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz. tarih

İhtar Eden Vekili

[/ihc-hide-content]

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği -4-


[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA 1. NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İHTARNAMEYE CEVAP

VERENLER                 :

MUHATAP                  : T.    Bankası AŞ.

İHTARIN KONUSU   : Aşağıdaki hususların muhatabına cevaben ihtarı dileğidir.

İZAHAT                       : Sayın muhatap tarafından   2. Noterliğinin  . .  tarih   yevmiye nolu  ihtarnamesi   tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle tüm yasal haklarımızı saklı tutarak cevabi ihtarlarımızı ve itirazlarımızı sunuyoruz.

Öncelikle ve önemle ihtarnamede yer alan aleyhimize hususların tamamına itiraz ederiz. Tüm yasal haklarımızı saklı tutmaktayız. İhtarnamenin çekilmesi için gerekli yasal koşullar oluşmamıştır.

Bir kabulü tazammun etmeksizin belirtmek isteriz ki; ihtarnamede X Boya Ltd. Şti. Borçlu asil olarak gösterilmiş diğer muhataplar kefil olarak gösterilmiştir. TBK ve TTK hükümleri gereğince borçlu asil hakkında tahsilat işlemleri tamamlanmadan kefillerden borç tahsili mümkün değildir.

Ayrıca, ihtarnamede tanınan 1 günlük süre TTK, TBK ve Yargıtay uygulamaların da belirlenen sürelere aykırı olup sadece 1 gün içinde ödeme yapılması ödememizin hukuken ve fiilen imkânsız olduğu açıktır. Söz konusu 1 günlük süre makul bir süre değildir.  İhtarnamede talep edilen borca ve faiz başta olmak üzere tüm fer’ilerine itiraz ettiğimizi cevaben ihtar ederim

SAYIN NOTER            : Üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataplarına tebliğini ve bir nüshasının dairenizde hıfzedilmesini ve tebliğ şerhli bir nüshasının da tarafımıza verilmesini saygıyla arz ederim. tarih

  Kendi adına asaleten

[/ihc-hide-content]

İhtarnameye Cevap/İtiraz Örneği(Patent Hukuku Kaynaklı) -5-


[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg” ihc_mb_template=”1″ ]

CEVABİ   İHTARNAME

KEŞİDECİ             :

VEKİLLERİ          :

MUHATAP         :

VEKİLİ                 :

KONUSU             : Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …  Yevmiye Sayılı ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …. yevmiyesine havi ihtarnamenize itiraz ediyoruz. Söz konusu ihtarnamenizde  belirtilen hususlar haksız ve hukuka aykırıdır. İhtarnamenizde belirttiğiniz hususlarla ilgili yasal şartlar oluşmamıştır.

Müvekkil şirkette bulunan, satın alınan ve kullanılan bütün ürün ve parçalar şirketin kayıtlarına girmekte ve şirketin bu kayıtları da sabit olmaktadır. İlgili İhtarnamenizde belirtilen “Fleksıbıl ve Rigid Kataterli Rezektör Balon” ve şirketinizle bağlantısı olan ya da tarafınızca patent ve tasarım hakkı bulunan herhangi bir ürünün müvekkil şirket kayıtlarına girişi olmadığı gibi 3. şahıs firmalardan da temini yapılmamıştır. Bu sebeplerle ihtarnamenizde tarafımıza yöneltmiş olduğunuz bütün isnat ve ifadeleri reddediyor, işbu cevabi ihtarnameyle tarafınıza ihtar ediyoruz.

Sonuç olarak; Kadıköy Noterliği’nin X gün ve …. yevmiyesine havi ihtarnamenize  itiraz eder, tarafımızın her türlü yasal  haklarının saklı olduğunu ihtaren bildiririz. tarih

Av.

İhtara Cevap Veren Vekilleri

Sayın Noter , üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin muhataba tebliğini, bir nüshasının Dairenizde muhafazasını, tebliğ şerhli diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini rica ederiz. tarih

Av.

İhtara Cevap Veren Vekilleri

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 19 Eylül 2020 10:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Saim bey iyi günler

  sayın muhatap 13.05.2014 tarihinden bu yana işletmeniz bünyesinde sigortalı olarak asgari ücretle istihdam edildim
  ne varki mayıs 2019 döneminden iş bu ihtarname tarihine kadar maaş ve sair işçilik alacaklarım ödenmemiştir.
  iş bu sebeple aramızdaki iş sözleşmesini feshettiğimizi bildirir 13 aylık asgari ücretten hesaplanacak maaşımın ve sair işçilik alacaklarımın faizleri ile birlikte 3 gün içinde tarafıma ödenmesi hususu aksi takdirde meydana gelen zarurete bağlı olarak yargı yoluna başvurulacağı hususu ihtar olur.16.06.2020
  Saim bey yanımda çalışan işçim böyle bir ihtar gönderdi toplamda 4 aylık alacağı yoktur kendisine maaşları avans olarak elden verdim ama şu an ne yapabilirim bilgi rica

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.