İhtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırma önceki olayları affetme ya da en azından hoşgörü ile karşılama sayılır- Yargıtay Kararı

İhtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırma önceki olayları affetme ya da en azından hoşgörü ile karşılama sayılır

Bir kısım davacı tanık beyanlarında geçen olaylardan sonra davacı, davalıya ihtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırmış, ihtara dayalı terk hukuksal nedenine dayalı olarak Gebze Aile Mahkemesine 2004/846 esas sayılı koca tarafından açılan dava ise ret edilerek 11.12.2007 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı bu suretle önceki olayları affetmiş, en azından hoşgörü ile karşılamıştır. Terke dayalı davanın kesinleşmesinden sonra davalı kadma atfı kabil bir kusurun varlığı kanıtlanamamıştır. Türk Medeni Kanununun 166.maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü böyle bir düşünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer. (Y2HD, 21.03.2011, E. 2011/2989, K. 2011/4916.)

İhtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırma önceki olayları affetme ya da en azından hoşgörü ile karşılama sayılır

Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK.md. 166/1) sebebine dayalı boşanma isteğine ilişkindir. Davacı koca, Antalya 1. Aile Mahkemesinin 24.06.2008 gün ve 2008/138 D.iş sayılı karan ile ihtar çekerek eşinin eve dönmesini istemiştir. İhtar isteği önceki olaylann affedildiğini, en azından hoşgörü ile karşılandığını gösterir. İhtardan sonra davalı kadından kaynaklanan boşanmayı gerektirir maddi bir olayın varlığı da kanıtlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında davanın reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD, 23.03.2011, E. 2010/3949, K. 2011/5189.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mart 2020 21:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.