İhalenin Feshi İstinaf Dilekçesi

Tem 12, 2020 | İcra Hukuku

İhalenin Feshi İstinaf Dilekçesi

İhalenin Feshi İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

 GÖNDERİLMEK ÜZERE

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO         :

 

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                                               :

 

VEKİLİ                                                  :

 

DAVALI LAR                                        :1

 

 

KONU                                                  :Gerekçeli İstinaf Nedenlerimiz Hk.

AÇIKLAMALAR                                 :

Yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulmalıdır

Antalya . İcra Müdürlüğünün 2018 sayılı dosyası ile borçluya ait olan nolu bağımsız bölüm taşınmazın satışında ihaleye fesat karıştırılmıştır.

1-)Borçlu aleyhine yapılan icra takibi sonucunda borçluya ait taşınmazın satış talebi sonucunda 16.07.2018 tarihinde yapılan ihale ile üçüncü kişiye 1.350.000,00-TL bedel ile ihale edilmiştir. Satışa konu taşınmazın kıymet takdiri raporu 10.04.2018 tarihinde düzenlenmiş ve aradan geçen zaman içinde taşınmazın değer kazanmış olduğu gerçeği gözden kaçırılmıştır. Söz konusu taşınmazın Antalya’nın en çok değer kazanan ilçesi Konyaaltında bulunması ve deniz kenarındaki konumu dolayısıyla ayrıca aradan uzun bir zaman geçmiş olması nedeniyle ikinci bir rapor alınmadan satışa sunulmuş olması da yasaya ve hukuka aykırıdır.

2-)İhalenin hazırlık aşamasında hukuka aykırı nitelikte hatalar yapılmıştır. Satış ilanı, satışa konu taşınmazın kıymet takdiri raporu ve ilgili evraklar tarafların tamamına tebliğ edilmemiştir.

YARGITAY 12. HD. 02.06.2015 T. E: 2015/11862, K: 15115 kararında da belirtildiği gibi;

İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (varsa vekiline) tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya  tebliğ edilmesi Dairemizin süreklilik arzeden içtihatlarına göre başlı başınaifeshi sebebi olup, borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmemesi veya tebliğ edilmesi de aynı hukuki sonuçları doğurur. Öte yandan İİK’nun 134/7. maddesi uyarınca borçluya (varsa vekiline) satış ilanı tebliğ edilmemiş ya da  tebliğ edilmiş ise satışı öğrendiği tarihten itibaren yedi günlük sürede feshini isteyebilir.

O halde mahkemece, borçlunun ihaleyi öğrendiğini beyan ettiği tarihin aksi ispat edilemediğine göre, süresinde ve İİK’nun 134/7. maddesinde öngörülen ihaleden itibaren bir sene içerisinde olan şikayetinin kabulü ile  feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İlgililere satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliği ihalenin feshi nedenlerindendir. Arttırma aşamasında ihaleye katılanların sayısının fazla olması söz konusu taşınmazın satış değerinde etkili olacağı için borçlunun borcunun büyük kısmını kapatacağından menfaati gereği satış ilanı ve diğer ilgili evrakların tebliği zorunlu olmalıdır. Müvekkilimin, borçlunun, diğer ilgililerin menfaati bu durumdan açıkça zarar görmüştür. 

3-)İİK ‘nın 126. Maddesinde; satış hazırlığı sırasında icra müdürlüğünce düzenlenecek satış ilanında satışın yapılacağı yer, gün ve saatin açıkça belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalenin yapılması sırasındaki usulsüzlüklerden bir diğeri de ilanda belirtilen saatten önce ihaleye başlanmasıdır. Başlama ve bitiş saatlerine riayet edilmemesi de yasaya aykırı olup ihalenin feshini gerektirmektedir.

YARGITAY 12. HD. 15.01.2014 T. E: 2013/34586, K: 612

Huzurda dinlenen tanık beyanlarında ihalenin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin farklı anlatımların olduğu da dikkate alınarak, söz konusu ihale tutanağında yazılı satışa başlama ve bitiş saatleri hususunda, tutanakta imzası bulunan tüm zabıt mümzileri dinlenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.   

Satış ilanının, kıymet takdiri raporunun ve diğer ilgili belgelerin ilgili kişilerin tamamına tebliğ edilmemiş olması, taşınmazın değeri dikkate alındığında satış ilanının yapıldığı gazetenin düşük tirajlı olması ve ihalenin başlama saatinden önce yapılması, ihaleye fesat karıştırılmak istendiğini işaret etmektedir. Yargıtay’ın 12. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatları da bu yöndedir. İhalenin amacına ulaşmasını, malın gerçek değerinde satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması ihaleye fesat niteliğindedir.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle Yerel Mahkemenin gerekli incelemeler yapılmadan, tanık dinlenmeden eksik ve yetersiz gerekçe ile davayı reddetmesi yasaya ve hukuka aykırıdır. Yerel Mahkemenin  Esas sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden inceleme yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesini saygı ve talep ile arz ederim.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.