İhalenin Feshi Davası – Şartları ve Sonuçları

İhalenin Feshi konulu Youtube videomuzu izleyebilirsiniz.

İhalenin Feshi Davası Nedir?

İhalenin feshi, Kanuna aykırı olarak yapılan bir ihalenin, Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde ortadan kaldırılması için başvurulan yoldur.

İhalenin feshi genel mahkemelerden dava yolu ile değil, ancak icra mahkemesinden şikayet yolu ile iste­nir. İcra Mahkemesi ihalenin feshi talebi üzerine 20 gün içinde duruşma yapıp, taraflar duruşmaya gelmese­ler de karar vermek zorundadır.

İcra mahkemesi ihalenin feshini incelerken her türlü delili serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir.

İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz ve yetkisiz icra mahkemesine ya da genel ya da özel gö­revli bir mahkemeye yapılmış ise, icra mahkemesi ya da mahkeme, dosya üzerinde inceleme ya­parak en geç 10 gün içinde yetkisizlik ya da görevsizlik kararı vermek zorundadır. Bu konuda ve­rilen karar kesin olup, temyiz edilemez.

İhale feshedilirse bu konudaki karar geçmişe etkili sonuçlar doğurur, yani ihale yapıldığı tarihten itibaren ortadan kalkar, icra eski hale iade edilir.

İhalenin feshi talebinin esasa ilişkin nedenlerle reddine karar verilirse, icra mahkemesi, ihalenin feshini ta­lep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin % 10’u oranında para cezasına mahkûm eder.

İcra mahkemesinin ihalenin feshi talebi hakkında vermiş olduğu kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

İhalenin feshini talep eden kişi, ihalenin feshi sebebinin yanında ayrıca “kendi hakkının muhtel olduğunu” ispata mecburdur.

İhalenin Feshi Davasının Nedenleri

 • İhaleye hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması
 • Bizzat ihalenin yapılmasında usulsüzlük bulunması
 • İhaleye fesat karıştırılmış olması
 • Alıcının malın esaslı özelliklerinde hataya düşürülmüş olması

İhalenin Feshi Davasında Süreler

 • İhalenin feshi; kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde talep edilmelidir.
 • İhalenin feshi nedeni öğrenmeye bağlı ise, öğrenmeden itibaren 7 gün içinde istenmelidir.
 • Her halükârda ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra artık ihalenin feshi talep edilemez.

İhalenin Feshi Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler Kimlerdir?

 • Borçlu
 • Satış isteyen alacaklı
 • Pey sürerek ihaleye katılanlar
 • Tapu sicilindeki ilgililer

İhalenin Feshi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Satış Talep Etme Süresi Ne Zaman Başlar?

Satışı talep etme süresi, ödeme emrinin kesinleşmesinden itibaren değil, gerek taşı­nırlar gerekse taşınmazlar için kesin haciz­den itibaren başlar. Satış isteme süresi taşınırlar için kesin hacizden itibaren 1 yıl, taşınmazlar içinse 2 yıldır.

Arttırmaya Hazırlık Döneminde Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Artırmaya hazırlık döneminde yapılacak bazı işlemler vardır. Buna göre, hem taşı­nırlar hem de taşınmazlar için satış ilanı yapılır ve artırma şartnamesi hazırlanır. Bundan başka sadece taşınmazların satışı için hazırlık döneminde mükellefiyetler liste­si hazırlanır ve kıymet takdiri yapılır. Buna karşılık sıra cetveli arttırmaya hazırlık döne­minde yapılacak bir işlem değildir. Bütün satış ve paraya çevirme işlemleri sonunda elde edilen satış tutarı aynı derecede hacze iştirak etmiş olan alacaklıların alacağını kar­şılamaya yetmemesi halinde, alacaklılara düşen miktarları göstermek amacıyla icra dairesi tarafından düzenlenen bir belgedir. Yani artırmanın bir aşaması olmayıp, satış ve arttırma işlemlerinden sonra düzenlene­cek bir belgedir.

Satılacak Malın İhale Sırasında Bedeli Nerden Başlatılır?

Malın alıcıya ihale edilebilmesi için teklif edilen bedelin malın tahmin edilen değeri­nin en az % 50’sini ve rüçhanlı alacakları ve giderleri karşılaması gerekir.

Rüçhanlı alacaklar ve giderlerin toplamı malın tahmin edilen değerinin %50’ını geçi­yorsa, mal en az rüçhanlı alacaklar ve giderler toplamına satılır. Geçmediği takdir­de ise en az malın tahmin edilen değerinin %50’sine satılacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırılması Durumunda İhalenin Feshi Nasıl ve Ne Zaman İstenir?

İhaleye fesat karıştırılması, ihalenin feshi sebebidir. İhalenin feshini isteme süresi de kural olarak ihale tarihinden itibaren 7 gündür. Ancak sebep öğrenmeye bağlı ise, ihalenin feshi sebebin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesinden istenir. Ancak her halükar­da en geç ihale tarihinden itibaren 1 yıl için­de ihalenin feshi istenmelidir. İhaleye fesat karıştırılması halinde, fesat karıştırıldığının öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde iha­lenin feshi yoluyla ileri sürülmesi gerekir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI         :

VEKİLİ           :

DAVALI         :

VEKİLİ           :

KONU         : … İcra Dairesi … Tal sayılı dosya ile … tarihinde yapılan ihalenin yasal süre içerisinde feshi istemidir.

İHALE TARİHİ :

AÇIKLAMALAR:

1) Müvekkilin kefil olduğu asıl borçlu şirket olan ….. ile davalı banka arasında imzalanan Genel Kredi ve Teminat sözleşmesine istinaden müvekkil adına kayıtlı ……..numaralı taşınmaz üzerinde davalı banka lehine ipotek tesis edilmiştir. Akabinde kredi ödemeleri zamanında yapılamadığından …. İcra Dairesi …. E sayılı dosya ile ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesi için icra takibi başlatılmıştır.

2) İpotekli taşınmaz, … İcra Dairesi …. Tal sayılı dosyası ile 18/11/2019 tarihinde yapılan ihale ile davalı bankaya alacağa mahsuben ihale edilmiştir. Ancak iş bu ihale usul ve yasaya aykırıdır ve feshi gerekmektedir. Şöyle ki;

3) MÜVEKKİLİM OLAN BORÇLU ….. YAPILAN SATIŞ İLANI TEBLİGATI USULSÜZDÜR. …. İcra Dairesinin … Tal sayılı dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere müvekkile 2 defa satış ilanı gönderilmiştir.  Her iki tebligatta adres kapalı olduğundan satış ilanı tebligatları, Tebligat Kanunun 21/1 e göre muhtara tebliğ edilmiştir. Ancak satış ilanı tebligatları usulsüzdür. Tebligat kanununa göre tebligat bilinen en son adrese yapılır. Ancak adreste kimse bulunmaz ise tebligatın nasıl yapılacağı Tebligat kanunu 21. Maddesinde gösterilmiştir.

Tebligat kanunu 21. Maddeye göre , Muhatap veya adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste bulunmazsa, tebliğ memurunun adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclisi üyeleri, zabıta amir ve memurlarından tahkik ederek beyanlarını tebliğ tutanağına yazıp altını imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak kendisinin imzalaması gerekir. Ayrıca tebligat yapılırken muhatabın nerde olduğu yani tebligata ulaşıp ulaşamayacağının da araştırılıp mazbataya yazılması gerekmektedir. Ancak müvekkile yapılan satış ilanı tebligatına bakıldığında ise tebligatların usulüne uygun yapılmadığı görülmektedir. Çünkü tebliğ mazbatasına ‘’ adresin kapalı olduğundan 18 nolu dairede oturan ….. sorulduğunda şu an nerede bilinmiyor olduğunu akşam eve geleceğini sözlü beyan ettiğinde ilgili mahalle muhtarı ….. imzasına teslim edilerek 2 nlu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırıldı 18nolu komşusu …. haber verildi haber veren komşu imzadan kaçınmıştır. ‘’ şeklinde şerh düşülmüştür ancak mazbatadaki açıklama çelişkili ve usulsüzdür. Çünkü hem komşu beyanına göre muhatabın nerde olduğu bilinmiyor hem de akşam eve geleceğini belirtiyor.  Zira yeterli ve gerekli araştırma yapılmadan tebligat yapılmıştır. Ayrıca bu satış ilanının usulsüz olduğu davacı tarafından da tespit edilmiş olduğu aşikardır. Çünkü …. İcra Dairesi ….. Tal sayılı dosya incelendiğinde müvekkilime aynı satış ilanını 2 defa göndermişlerdir. Ve her iki tebligatta aynı açıklama ile muhtara tebliğ edilmiştir.

T.C.
Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu
E: 2013/12-19 K: 2013/817 K.T.: 12.06.2013  

Muhatabın adreste bulunmaması halinde tebliğ memurunun ne şekilde davranması gerektiği Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi ile tebligat tarihinde yürürlükte olan mülga Tebligat Tüzüğü’nün 28. maddesinde düzenlenmiştir. Mülga Tüzüğün 28.maddesi gereğince, tebliğ memurunca muhatabın neden adreste bulunmadığı, kısa ya da uzun süreli veya geçici olarak mı adresten ayrıldığını, tevziat saatlerinden sonra gelip gelmeyeceği hususları araştırılarak, araştırma sonucu tebliğ evrakına yazılıp ilgilisine imzalatılmalıdır. Ancak bu şekilde yapılan tebligat işleminin usulüne uygun olup olmadığı, Hâkim tarafından denetlenebilir.  

Tüm bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; borçluya gönderilen ödeme emri TK 21. maddeye göre yapılmış; ancak tebligat evrakında muhatabın neden adreste bulunmadığı, adresten kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi ayrıldığına ilişkin bir kayıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçluya yapılan ödeme emrinin tebliği işleminin usulüne uygun olduğundan söz edilemez.  

Görüldüğü üzere müvekkile gönderilen satış ilanı tebligatı usulüne uygun değildir. Bu nedenle YARGITAY UYGULAMASINA GÖRE SATIŞ İLANININ BORÇLUYA TEBLİĞ EDİLMEMESİ BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİDİR. MÜVEKKİLE DE SATIŞ İLANI USULUNE GÖRE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLUP ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ …..TAL SAYILI DOSYADAN YAPILAN 18/11/2019 TARİHLİ İHALENİN FESHİ GEREKMEKTEDİR.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS : 2015/28189

KARAR :2015/29526

TARİH 26/11/2015

BORÇLUYA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI VEYA USULSÜZ TEBLİĞ EDİLMESİ DAİREMİZİN SÜREKLİLİK ARZEDEN İÇTİHATLARINA GÖRE BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLUP

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

E: 2016/22282  K: 2017/486 K.T.: 17.01.2017

İİK’nın 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Şikayet eden borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir. O halde mahkemece, ihalenin feshi isteminin yukarıda belirtilen nedenle kabulü gerekirken yazılı şekilde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

4) Ayrıca ihale tutanağı incelendiğinde ihale bitiş saatine uyulmamış ihale bitiş saatinden 1 dk geç bitirilmiştir. Satış ilanında 18/11/2019 tarihli satışın 11:00-11:10 arasında yapılmasına karar verilmiştir. Ancak ihale tutanağında satış 11:11 de bitirilmiştir. Yani ihale davalı bankadan başka pey süren olmadığı halde  ilan edilen saatten sonra bitirilmiştir. İhale tutanağı usule aykırı tutulmuş olup ihale usul ve yasaya aykırıdır. İş bu nedenlerle ihalenin feshi gerekmektedir.

5) Satış ilanında ihaleye çıkarılan taşınmazın vasıfları tam olarak yazılmamıştır. Bu nedenle de ihaleye katılım sağlanamamıştır. Ayrıca taşınmaz satışa çıkarılırken İİK 115. Madde de belirtilen şekilde yani taşınmazın değerinin %50+ satış masraflarına göre de ihale edilmemiştir. Çünkü taşınmazın değeri …… TL dir. Buna göre de , bu bedelin %50+ satış masrafları olacak şekilde taşınmaz ihaleye çıkarılması gerekirken , taşınmazın %50 değerine  …. TL satış masrafı eklenerek ….. TL den  ihaleye çıkarılmıştır. İcra dosyası da incelendiğinde satış için yapılan masrafların ….. TL olmadığı aşikardır. Bu nedenle de ihale usulsüzdür.

İhalenin yapılması:

Madde 115

Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

HUKUKİ NEDENLER : İİK, HMK, vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER  :

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak nedenlerde ötürü;

SATIŞ İLANININ MÜVEKKİLE USULUNE UYGUN YAPILMADIĞI TEBLİGATIN USULSUZ OLMASININ YARGITAY UYGULAMASINDA BAŞLI BAŞINA İHALENİN FESHİ SEBEBİ OLDUĞU ,

İHALE TUTANAĞININ USULUNE UYGUN OLARAK TUTULMADIĞI VE İHALENİN İLANDA BELİRTİLEN BİTİŞ SAATİNDE SONRA SONLANDIRILDIĞI,

TAŞINMAZIN VASIFLARININ SATIŞ İLANINDA BELİRTİLMEDİĞİ VE İHALEYE KATILIMIN SAĞLANMADIĞI,

İHALENİN İİK BELİRTİLEN ŞEKİLDE TAŞINMAZIN DEĞERİNİN %50 + SATIŞ MASRAFI ŞEKLİNDE İHALEYE ÇIKARILMADIĞI,

VE SAYIN MAHKEMENİZİN RE’SEN GÖZEDECEĞİ DİĞER SEBEPLERLE BİRLİKTE

1)MAHKEMENİZDE AÇILAN DAVAMIZIN KABULUNE

2) ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ …. TAL SAYILI DOSYA İLE YAPILAN 18/11/2019 TARİHLİ İHALENİN FESHİNE

3) Vekaletimizin kabulü ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine  karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

EK: Onanmış vekaletname

Müvekkile yapılan satış ilanı tebliğ mazbatası

İhale tutanağı

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Yorum var.

 1. AYDIN yıldırım

  Saim bey iyi günler. İcra dairesindenihale ile taşınmaz satın aldım.
  Ancak 3 yıl süren mahkeme sürecinden sonra ihale borçlunun talebi üzerine fesh edildi. şu an ne paramı alabiliuorum ne uatırdığım vergi ve tapu harçlarımı alabiliyorum nede tapusu üzerime geçen dairemi alamıyorum ne yapmam gerekli yapu dairesi tapu düzelme için benden para istiyor. varsayalım tapu düzelme için istenen parayı verdim ve mal üzeriöden çıktı icra müdürlüğüne uatırdığım paradan bana tapu harçları ve vergiler düştükten sonraki parayı verecekler ne yapmalıyım. ihale icra dairesinin yapmış olduğu hata yüzünden iptal oldu birinci ihalede ihale alıcısı getekli şartları uerine geyirmediğinden ihale iptal oluyor ikinci ihaleyede 2 ay 15 gün gibi bir sürede çıkıyorlar ancak en kısa sürede satışa çıkılır ibaresinden dolayı üst mahkeme iptal ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: