İftira Suçu Savunma Dilekçesi

İftira Suçu Savunma Dilekçesi

ADANA ASLİYE CEZA MAHKEME SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                        :

SAVUNMASINI

SUNAN SANIK                 :

VEKİLİ                              : Adana Ceza Avukatı Saim İNCEKAŞ

MÜŞTEKİ                          :

VEKİLİ                              :

KONU                                 : Esasa ilişkin beyanlarımız ile savunmalarımızın sunulmasıdır.

SUÇ                                     : İftira

AÇIKLAMALAR              :

1-)Müşteki müvekkille … değerinde bir bono imzalattığını iddia etmiş ve bu bonoyu dayanak göstererek müvekkil aleyhinde icra takibi başlatmıştır. Müvekkil, aleyhine  müşteki tarafından başlatılan icra takibinde imzanın kendisine ait olmadığının ispatı için de Asliye Ticaret Mahkemesi’nde menfi tespit davası açmıştır. Bununla ilgili olarak ayrıca imzanın kendisine ait olmaması nedeniyle şikayet hakkını kullanarak müşteki hakkında Savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkil o dönemde ve şimdi de imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmemiştir.

Şahıs uzun zamandır müvekkili rahatsız ettiği gibi müvekkil kendisinden senet karşılığı bir borç almış da değildir. Bu husus da mahkeme huzurunda dinlenen tanık beyanlarıyla desteklenmiştir.

2-)İftira suçunun oluşumu için iftira atanın özel bir kast ile hareket etmesi gerekir. Fail, mağdurun bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz kalmasını veya mağdur hakkında idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil isnat etmelidir.Somut vakıada hukuka aykırı bir fiil işlendiğini zannederek şikayet eden kişinin hatası suç kastını ortadan kaldırır. Burada iftira suçunun unsurlarından olan özel kast yoktur. Bu nedenle iftira suçu da oluşmamıştır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2005/4-17 E. – 2005/33 K. sayılı, 22.03.2005 tarihli kararında;

“Öte yandan, failin sonradan isnadından rücu etmesi, iftira suçunun oluştuğunun kabulü bakımından tek başına yeterli bir kıstas değildir. Zira, iftira suçunun faili, ihbarın asılsızlığının anlaşılması veya pişmanlık duyması gibi nedenlerle isnadından rücu edebileceği gibi, konu olayda savunulduğu örneğe uygun biçimde isnada maruz kalanın veya yakınlarının kişiyi mahkûmiyetten kurtarmayı hedefleyen baskı ve istekleri sonucu veya temin ya da vaat ettikleri çıkar karşılığında yahut çok başka nedenlerle de isnadından dönmüş olabilir. Bütün bu hallerde belirleyici olan husus, iftira suçu failinin, suçsuz olduğunu bildiği bir kimseye ihbar veya şikayet suretiyle suç isnat edip etmediğidir. O halde, iftira suçunun belirlenebilmesi bakımından, öncelikle bu husus saptanmalıdır.” denmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında da açıklandığı üzere müvekkile iftira suçunun isnat edilmesi için şikayet hakkını kullanırken özel bir kastı olması ve müştekinin ilgili suçu işlemediğini bilerek hareket etmesi gerekmektedir. Böyle bir kast söz konusu değildir. Suçun şartları da oluşmamıştır.

SONUÇ VE İSTEM           : Açıklanan nedenlerle müvekkil sanığın yargılama neticesinde beraatine karar verilmesini saygıyla dileriz. 18.02.2018

                                  SANIK VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş -Adana Ceza Davası Avukatı

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 03:20

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.