İflas Erteleme Kararı Nedeniyle Takibin İptali Talebi

ADANA (   ) İCRA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO: İcra Dairesi 20……/……….. E.

DAVACI           :

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI

(ALACAKLI) :

VEKİLİ : Av.

D.KONUSU : İflas Ertelemesi Tedbir kararından sonra başlatılan …………………… İcra Müdürlüğü’nün 20…/……..E. Sayılı takibin iptali talebinden ibarettir.

İZAHI :

Müvekkil borçlu şirket hakkında …………….. Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/…… E.sayılı kararı ile …/…/.20… tarihinde İflas Ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Buna dayalı olarak tedbir tarihinden itibaren şirkete ait tüm malvarlığı taşınmaz ve şirkete ait araçlar üzerine ihtiyati tedbir şerhi işlenmiştir.

Şirket hakkında verilen İflas ertelemesi tedbir kararından sonra icra takibi yapılması korunmaya çalışılan alacaklılar arasında ki eşitlik prensibine aykırılık oluşturur. Ancak ilgili icra dosyasından, müvekkil şirket hakkında verilmiş …/…/20…. tarihli tedbir kararından sonra takip açılmıştır. Ticaret Mahkemesi’nin tedbir kararından sonra şirket alacaklıları tarafından takip yapılması yasal değildir. Yasal olmayan işlem yoklukla maluldür. Takibin devamı halinde ilgili alacaklının, alacağını diğer alacaklılardan önce ele geçirmesi söz konusu olacağı için takibin iptalinde diğer alacaklılar lehine yarar vardır.

İcra İflas Kanunu 179/b.maddesinde Erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dâhil olmak üzere, hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur…” hükmü mevcuttur. Bu hüküm gereğince, takip yasağına aykırı olarak yeni takip yapılması yâda takibe devam olunması “mutlak butlan” nedeni olup, İİK. 16/2 uyarınca süresiz şikâyete tabidir.

HUKUKSAL NEDENLER :TTK, İİK, ilgili yasa ve mevzuat.

DELİLLER : …………… .Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…./….. E.sayılı Tedbir Kararı, İcra Dosyası, vs. delail.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıdaki izah ettiğimiz üzere, müvekkil şirketlerin mallarının envanterinin korunması zımnında ………….. .Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/…… E.sayılı kararı ile …/…./20…. tarihinde İflas Ertelenmesine ilişkin tedbir kararı verilmiştir. Tedbir kararına aykırı olarak ………….. .İcra Müdürlüğü’nün 20…/……E. sayılı dosyasından başlatılan takibin iptaline, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                Borçlu Vekili

                                                                                   Av

Ek-1: …………….Asliye Ticaret Mahkemesinin 20…/….. E.sayılı dosyasında …./…/20…. tarihinde verilen tedbir kararı

Ek-2: Vekâletname

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.