İddet Müddetinin(Evlilik Bekleme Süresinin) Kaldırılması Dava Dilekçesi Örneği

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi


ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İSTEMDE BULUNAN

DAVACI                   : …………..

VEKİLİ                     : Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş

DAVALI                   : HASIMSIZ

KONU                       : Bekleme (iddet) süresinin kaldırılması ve evlenmeye izin verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Müvekkilimiz  …………… ile eşi  ……………, …………… Aile Mahkemesi’nin …………… Esas ve …………… Karar sayılı dosyası ile 22/11/2018 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı, 20/03/2019 tarihinde kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir. Kesinleşmiş boşanma ilamı (EK 1) ve müvekkilimizin Nüfus Müdürlüğünden aldığı kimlik bilgileri (EK 2) dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

 

2- Şimdi ise müvekkilimiz bir başkası ile evlenmek istemektedir. Gebe değildir. Hamile olmadığının tespitine ………….. Devlet Hastanesi’nin 25.03.2019 tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur.

 

3- Müvekkilimizin en kısa sürede evlenmek istemesinden dolayı, açıklanan sebepler uyarınca tekrar evlenebilmesine izin verilebilmesi için 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER       :4721 S. K. m. 132, 6100 S. K. m.382-388 ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu, ikamesi mümkün her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Mahkemece re’sen gözetilecek nedenlerle; Müvekkilimiz hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…./2019

                                               Bekleme (İddet) Süresinin Kaldırılması Talebinde Bulunan

                                                                                               Davacı Vekili

Av.  Saim İNCEKAŞ

EKLER            :

1- …………… Aile Mahkemesi’nin …….. Esas ve ………..Karar sayılı ilamı,

2- Müvekkilimize ait nüfus cüzdan bilgileri

3- ………….. Devlet Hastanesi’nin 25.03.2019 tarihli Tıbbi Laboratuar Tetkik Sonuç Raporu

4- Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.      

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi


(Aile Mahkemesi Kurulmuş Yerlerde)
NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                           :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

DAVA KONUSU             :   Bekleme Süresinin Kaldırılması

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR                      :

Davalı ile 19.03.1979 tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden 7.11.1980 doğumlu Nalan ile 21.10.1992 doğumlu Selim adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)

Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle Ankara 1. Aile Mahkemesinin 2011/100 esas, 2011/120 karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı 30.11.2012 günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

Davalı çok kısa sürede yaptığı hatanın farkına vararak bu kadınla ilişkisinin sona erdiğini ve benimle yeniden evlenmek istediğini açıklamış olup ortak çocuklarımın da isteğini dikkate alarak yeniden davalı ile evlenmeye karar verdim.

Evliliğimin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez isem de evliliği sona eren tarafların yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkemenin bu süreyi kaldırması gerekli olduğundan dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                       : Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 132.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacının davalı ile yeniden evlenmesi için bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Boşanma kararı
  • Vekaletname

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.