İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-

… SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN BORÇLU     :

KONU                                               : …  tarafından verilen 26.09.2012 tarih ve 276 sayılı para cezasına itirazlarımdır.

AÇIKLAMALARIM

 1. Tarafıma, … tarafından 26.09.2012 tarih ve 276 sayılı karar ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na ikinci defa muhalefet etmekten dolayı 3.800.16 TL idari para cezası verilmiştir.
 1. Tarafıma ait … bulunan taşınmaza bir adet ev yapmak için çalışmalara başlanmıştır.
 1. Daha sonra tarafıma ait araziye ev yapmak için izin almamam sebebiyle inşaat mühürlenmiştir.
 1. Bunun üzerine inşaata devam edilmemiştir.
 1. Buna rağmen inşaate devam edildiğinden ve aynı kabahati ikinci defa işlediğimden bahisle tarafıma İmar Kanunu uyarınca para cezası verilmiştir.
 1. Bu para cezası yukarıda açıklamış olduğum nedenlerle haksız olup kaldırılması gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; verilen para cezasına itirazlarımın kabulü ile para cezasının kaldırılmasını saygılarımla talep ederim.20.03.2018

İdari Para Cezasına İtiraz ( Yürütmeyi Durdurma İstemli ) Dilekçesi -2-

                                                                      

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

                                                                                                                                                           Duruşmalıdır.

 

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE;

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ

                                                                                              

 DAVACI         :

VEKİLİ             : 

 

DAVALI           : Sosyal Güvenlik Merkezi

                       

                       

TEBLİĞ TARİHİ:

 

KONU             :  idari para cezası kesilmesine ilişkin, Sayılı kararın iptali ve bu karar itibari ile yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine ve doğacak muhtemel zararlardan dolayı yürütmenin durdurulması istemidir.

 

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMALAR:

…….. sicil numaralı iş yerine 14.07.2017 tarih 2017/AS/01111 Sayılı karar için, müvekkilim vekil edene 28.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup, kendisi Sosyal Güvenlik Merkezi komisyonuna süresi içinde 07.09.2017 tarihinde gerekli itirazları sunmuştur. Ancak idari para cezası yerinde görülerek komisyonca işverenin itirazı reddedilmiştir. Konu itiraz müvekkilime 29.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 İşveren müvekkil Mesleğinde son derece başarılı ve sorumluluk sahibi olan müvekkilim vekil edenin davaya konu dışında herhangi başkaca bir ne cezası, ne de şikâyeti bulunmaktadır.

Davalı Sosyal Güvenlik’in Denetmence hazırlanan belgelere bağlı idari para cezası hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Önemle belirtmek isterim ki; Müvekkilimin iş yerinde kameralar olup, iş yeri 7/24 kamera kayıtları altındadır. Salonu denetlemeye gelen kurul kesinlikle söz konusu kayıtları incelemeyi müvekkilim işveren kameralardan bahsettiğinde böyle bir şeyi dikkate dahi almamışlardır. Ancak kamera kayıtları incelendiğinde zaten müvekkilimin idari para cezası kesilecek herhangi bir suçu işlemediği apaçık ortadadır. Ki yine kayıtlar incelendiğinde, cezaya konu şahsın işveren müvekkilimin kız arkadaşı olduğu da görülmektedir. Kayıtlar döküm haline getirilip, gerekli görüldüğü takdirde Sayın mahkemenize sunulacaktır.

Üstelik kurul, 5510 Sayılı Kanunun 86. Maddesinde öngörülen; a-2017/05-06-07 ayları arasındaki ASIL ve EK nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, anılan maddenin uygulanmasına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen süre içinde Kuruma verilmemesi maddesinden yola çıkarak idari para cezası uygulamıştır. Ancak yine bahsettiğimiz üzere böyle bir durum söz konusu değil. İdari para cezası uygulanan kişi orada çalışmamakla birlikte, (maddeye dayandırılan cezadan önce kurumca gönderilen bir tebligat zaten yok) çalıştığına dair kurulca herhangi bir tespit dahi yapılamamıştır.

İş bu sebeple kesilen para cezası usulüne uygun yapılmadan ve müvekkilim işveren hakkında araştırmaya gerek duyulmadan verilmiştir.

Yukarıda açıklamasını yaptığım nedenlerden ötürü bu davayı açma zorunluluğumuz

 Doğmuştur.

YASAL DELİLLER    : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5510 Sayılı Kanun vb.

SONUÇ VE İSTEM       : idari para cezası kesilmesine ilişkin, Sayılı kararın iptali ve bu karar itibari ile yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine ve doğacak muhtemel zararlardan dolayı yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.                                         

                                                                                                                      Davacı Vekili  

                                                                                                                       Av

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -3-

 SİVAS SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

 

İtiraz Eden                :

Karşı Taraf               : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Talep Konusu           : İdare’nin 16.11.2017 tarih 2017/76cilt nolu ve 96 sayfa nolu idari para cezasına itiraz

İtiraz Nedenleri         :

 • Söz konusu işleme dayanak Bal Tebliği m. 17’ye göre; ölçümlerin “ortam sıcaklığı” dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Oysa cezai işleme dayanak kabul edilen ölçümlerde ortam sıcaklığı göz önünde bulundurulmamıştır. Bu nedenle cezai işleme dayanak raporlar sıhhatli raporlar değildir, dayanak kabul edilemez.
 • Söz konusu işlemde dayanak gösterilen 5996 sayılı Kanun m. 40/d hükmü “onbin Türk Lirası” ceza kesileceğini belirtmesine rağmen 16.058-TL (onaltınbinellisekiz TL) ceza kesilmiştir. Aradaki farkın gerekçesi gösterilmediği gibi yazılı veya sözlü hiçbir açıklama ve bilgilendirmede yapılmamıştır. Bu yönüyle de işlem hukuka aykırıdır.
 • İtirazımıza konu işlem gerekçeli olmaması yönüyle usul ve yasaya aykırıdır. Hukukumuzda gerekçenin, hukuken kabul edilebilir olmaması, idari işlemin iptal sebebidir, Uygulamada, çoğu kez ilgiliye bildirilen idari işlemler kanuni dayanaktan yoksun olmakta, herhangi bir gerekçe içermemektedir. İdari işlemin muhatabı, çoğu kez sonucu ifa eden birkaç satırlık yazıyla yetinmek zorunda kalmaktadır. İdarenin, kanundaki belirsiz kavramlara dayanarak idari işlem tesis ettiğinde, bu belirsiz kavramı gerekçe göstermesi,soyut iddiaları gerekçe göstermesi,şüpheye dayanarak işlemler tesis ettiğinde bunları gerekçe göstermesi,soyut iddiaları gerekçe göstermesi,istihbari nitelikteki bilgileri gerekçe göstermesi ve açık ve kesin bilgi ve belgeler olmaksızın kanaate dayalı gerekçe göstermesi,hiç gerekçe göstermediği anlamına gelir.Gerekçe yükümlülüğüne olmasına rağmen Danıştay,özellikle takdir yetkisine dayanan idari işlemlerde,takdir yetkisinin kullanım gerekçesini aramaktadır.Örneğin,alt ve üst sınırı kanunda belirtilen bir para cezasını tatbik ederken,idare ,tekdir yetkisini neye göre kullanarak ceza uyguladığını gerekçeli olarak belirtmek zorundadır. (Doç. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, İdari işlemin Yapılış Usulü,Ankara 2000, Yetkin Yayınları, s. 211-212).
 • Tarafımızca hak kaybına uğramamak için ceza ihtirazı kayıtla ödenmiş ve işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve İstem          : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih 2017/63 cilt nolu ve 54 sayfa nolu idari para cezası işleminin İPTALİNE ve tarafımızca ihtirazı kayıtla ödenen meblağın İADESİNE, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.22.12.2017

 İtiraz Eden

Ekler                           :                                                                                

1- İdari yaptırım kararı                                                                                                               

2- İdari para cezasını ödediğimize dair alındı belgesi

Özel Okula Kesilen İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -4-

X SULH CEZA HAKIMLIĞI’NE

IDARI PARA CEZASINA

ITIRAZ EDEN(DAVACI)           :

ITIRAZ EDEN VEKILI                :

DAVALI(IDARE)                      : …….Valiliği (………… İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

TALEP KONUSU                     : İdarenin X tarihli ve …………. No’lu yazısına istinaden kesilen X TL’lik idari para cezasının iptali talebinden ibarettir.

TEBLIG TARIHI                        : X

ACIKLAMALAR

X il Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından X düzenleme tarihli ve ………  Nolu yazıya istinaden kesilen X TL’lik idari para cezasının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Söyle ki;

1-) İdarenin (………. il Milli Eğitim Müdürlüğü), idari para cezası işlemini uygularken ileri sürdüğü hukuki dayanağı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun 7. Maddesinin (b) bendinde yer alan “Özel öğretim kurumunun; Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması, “ hükmüdür. Bu Hükümde idari para cezasının uygulanabilmesi için özel öğretim kurumunun ihlale neden olan eylemi icra etmesi veya eyleme iştirak etmesi gerekmektedir. Lakin somut olayımızda idari para cezasına muhatap olan …………… kayıtlı bulunan öğrencinin velisi konumundaki ………… ile reklam hizmetini üstlenen …………. arasında öğrencinin resim ve bilgilerin kullanılması amacıyla reklam hizmet sözleşmesi yapılmıştır.(EK-2) İHLALE NEDEN OLAN EYLEMİN KAYNAĞI TARAFLAR ARASINDA YAPILAN İŞ BU REKLAM HİZMET SÖZLEŞMESİ İKEN idari para cezasında muhatap olarak alınan kişi/kurumların değerlendirilmesinde idarenin HATAYA DÜŞTÜĞÜ ORTADADIR. Idare, Idari para cezasını gerektiren eylemi icra eden veya eyleme iştirak eden ………………… idari para cezasını uygulaması gerekirken yanılgılı bir tespitte bulunarak iş bu eyleme hiçbir şekilde iştirak etmeyen ……………. idari para cezasını uygulaması Çağdaş Maddi Ceza Hukukunun en önemli ilkelerinden biri olan SUÇ VE CEZANIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR. Bu kural gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan taraflar arasında meydana gelen ticari faaliyet ve fatura nedeniyle müvekkilin hiçbir taraf teşkili ve sorumluluğu bulunmamaktadır, ayrıca illiyet bağı da kurulamamaktadır, ancak hataen değerlendirme yapılarak is bu ceza tanzim edilmiştir.

Suç ve cezanın şahsiliği ilkesine aykırı olarak tesis edilen iş bu idari para cezasının bu ilkeye aykırılık yönünden ÍPTALINI talep etmekteyiz.

2-) Kaldı ki Müvekkil, söz konusu maddeden dolayı idari para cezası yaptırımına maruz kalmamak için Türkiye’de bulunan her özel öğretim kurumunun yaptığı gibi velilerden onay belgesi almaktadır. İdari para cezası işlemine neden olan reklam panolarındaki öğrencinin velisi ……………..’dan da öğrencinin reklam panosu, okul web sitesi, okul tanıtım filmi, okul tanıtım broşürü okulun facebook, twitter, instagram ve youtube siteleri gibi sosyal medya hesaplarında fotoğraflarının yayınlanmasına ilişkin ÖĞRENCİ VELİSİNİN ONAYI alınmıştır.(ek-3)  Dolayısıyla müvekkilin hiçbir kusuru, kastı ve kabahati bulunmamakta tüm işlemlerini kanuna uygun yapmaktadır.

3-) Ayrıca söz konusu tutanağın hukuki hiçbir düzenlemeye riayet edilmeksizin hazırlanmış olduğunu beyan ederiz. 5236 sayılı Kabahatler Kamunun 25’inci maddesi

“MADDE 25.- (1) İdarî yaptırım kararına ilişkin tutanakta;

 1. a) Hakkında idarî yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi,
 2. b) İdarî yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili,
 3. c) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
 4. d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, Açık bir şekilde yazılır. Tutanakta, ayrıca kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır.”

Maddesi  uyarınca idari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken şartlar açık ve kesin şekilde sayılmışsa da müvekkile tebliğ edilen tutanakta bu şartların neredeyse tamamı eksiktir. Söz konusu idari yaptırım tutanağındaki usulsüzlükleri sayacak olursak;  En başta kabahatin işlendiği tarih ve saat belirtilmemiş ve yine kabahatin işlendiği yer olarak ……….. gibi anlamsız bir ifade kullanılarak müvekkil söz konusu kabahatin işleyip işlemediğinin incelenmesinin önüne  geçilmiştir.. Türk Ceza Kanunun hukuka uygunluk nedenleri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin Kabahatler Kanun 12nci madde uyarınca da uygulanacağı emredici nitelikte iken idari makamın düzenlemiş olduğu tutanağın usule uygun düzenlenmemiş olması nedeniyle hukuka uygunluk denetimi de yapılamaz hale gelmiştir.

4-) Tüm Ceza Hukuku  sistemlerinde olduğu gibi Türk Ceza Sistemi’nde de kişilerin suçlu veya kabahatli sayılması için şüpheden uzak, somut delillerin ortaya konulması ve şüpheye mahal verilmemesi gerekmektedir. Aksi halde keyfi uygulamalara zemin hazırlanacağı aşikardır. Anayasa, Kanunlar ve Uluslararası Sözleşmeler ile belirlenen; “savunma hakkı” “adil yargılanma hakkı”, “SUÇ VE CEZANIN ŞAHSİLİĞİ” ilkesi ve Hukuk devleti ilkeleri ihlal edilmektedir. Hukukun  temel ilkeleri göz önüne alınmadan, “sırf devlet ceza tahsil etsin de nasıl olursa olsun” şeklinde bir düşünce hukuka olan güvenin kaybedilmesine neden olacaktır. Kabahatler Kanunu md. 17 uyarınca idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur seklinde düzenleme yapılmış olsa da müvekkil hakkında uygulanan 12.792,00-TL idari para cezasının keyfiyen uygulandığı anlaşılmaktadır. Yukarıda sayılan bir çok sebep ve hazırlanan tutanağın farklı açılardan kanuna açık şekilde aykırı olarak düzenlenmesi; idari yaptırım karan sonucunda kamu kurumlarına olan güven ile sosyal devlet ilkesine olan güveni temelinden sarsma ihtimali göz önüne alınarak ve de re’sen gözetilecek hususlarla itiraz konusu idari para cezasının iptaline ilişkin talepte bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. Müvekkilin yer, zaman ve delil mefhumundan uzak idari yaptırımın kararın iptalini müvekkil adına talep ederiz

HUKUKI SEBEPLER     :Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuat

DELILLER                     : 1-) ………..’ lu İdari para cezasının verildiğine dair yazı

 2…………….. No’ lu Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün idari para cezası verilmesi yönündeki yazısı

                                     3-) Öğrenci velisi …………… arasında imzalanan sözleşme

                                    4-) Öğrenci velisi ………..ı’ dan alınmış veli izin onay belgesi

SONUÇ VE TALEP       :Yukarıda az ve izah etmeye çalıştığımız ve resen gözetilecek diğer sebeplerle  nedenlerle, itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen idari para ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini ve yargılama Giderleri ile Vekâlet Ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasını vekaleten Saygılarımla arz ve talep ederim

İtiraz Eden Vekili

…………..

EKLERİ:

1-) İlgili idari yaptırım kararı

2-) Öğrenci velisi ……………….. arasında imzalanan sözleşme

3-) Öğrenci velisi ……………. alınmış veli izin onay belgesi

4-) Onaylanmış vekaletname

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇELERİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.