İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -1-

… SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN BORÇLU     :

 

KONU                                               : …  tarafından verilen 26.09.2012 tarih ve 276 sayılı para cezasına itirazlarımdır.

 

AÇIKLAMALARIM

 

 1. Tarafıma, … tarafından 26.09.2012 tarih ve 276 sayılı karar ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na ikinci defa muhalefet etmekten dolayı 3.800.16 TL idari para cezası verilmiştir.

 

 1. Tarafıma ait … bulunan taşınmaza bir adet ev yapmak için çalışmalara başlanmıştır.

 

 1. Daha sonra tarafıma ait araziye ev yapmak için izin almamam sebebiyle inşaat mühürlenmiştir.

 

 1. Bunun üzerine inşaata devam edilmemiştir.

 

 1. Buna rağmen inşaate devam edildiğinden ve aynı kabahati ikinci defa işlediğimden bahisle tarafıma İmar Kanunu uyarınca para cezası verilmiştir.

 

 1. Bu para cezası yukarıda açıklamış olduğum nedenlerle haksız olup kaldırılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE TALEP              : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; verilen para cezasına itirazlarımın kabulü ile para cezasının kaldırılmasını saygılarımla talep ederim.20.03.2018

İdari Para Cezasına İtiraz ( Yürütmeyi Durdurma İstemli ) Dilekçesi -2-

                                                                      

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

                                                                                                                                                           Duruşmalıdır.

 

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE;

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ

                                                                                              

 DAVACI         :

VEKİLİ             : 

 

DAVALI           : Sosyal Güvenlik Merkezi

                       

                       

TEBLİĞ TARİHİ:

 

KONU             :  idari para cezası kesilmesine ilişkin, Sayılı kararın iptali ve bu karar itibari ile yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine ve doğacak muhtemel zararlardan dolayı yürütmenin durdurulması istemidir.

 

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMALAR:

…….. sicil numaralı iş yerine 14.07.2017 tarih 2017/AS/01111 Sayılı karar için, müvekkilim vekil edene 28.08.2017 tarihinde tebliğ edilmiş olup, kendisi Sosyal Güvenlik Merkezi komisyonuna süresi içinde 07.09.2017 tarihinde gerekli itirazları sunmuştur. Ancak idari para cezası yerinde görülerek komisyonca işverenin itirazı reddedilmiştir. Konu itiraz müvekkilime 29.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 İşveren müvekkil Mesleğinde son derece başarılı ve sorumluluk sahibi olan müvekkilim vekil edenin davaya konu dışında herhangi başkaca bir ne cezası, ne de şikâyeti bulunmaktadır.

Davalı Sosyal Güvenlik’in Denetmence hazırlanan belgelere bağlı idari para cezası hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Önemle belirtmek isterim ki; Müvekkilimin iş yerinde kameralar olup, iş yeri 7/24 kamera kayıtları altındadır. Salonu denetlemeye gelen kurul kesinlikle söz konusu kayıtları incelemeyi müvekkilim işveren kameralardan bahsettiğinde böyle bir şeyi dikkate dahi almamışlardır. Ancak kamera kayıtları incelendiğinde zaten müvekkilimin idari para cezası kesilecek herhangi bir suçu işlemediği apaçık ortadadır. Ki yine kayıtlar incelendiğinde, cezaya konu şahsın işveren müvekkilimin kız arkadaşı olduğu da görülmektedir. Kayıtlar döküm haline getirilip, gerekli görüldüğü takdirde Sayın mahkemenize sunulacaktır.

Üstelik kurul, 5510 Sayılı Kanunun 86. Maddesinde öngörülen; a-2017/05-06-07 ayları arasındaki ASIL ve EK nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, anılan maddenin uygulanmasına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtilen süre içinde Kuruma verilmemesi maddesinden yola çıkarak idari para cezası uygulamıştır. Ancak yine bahsettiğimiz üzere böyle bir durum söz konusu değil. İdari para cezası uygulanan kişi orada çalışmamakla birlikte, (maddeye dayandırılan cezadan önce kurumca gönderilen bir tebligat zaten yok) çalıştığına dair kurulca herhangi bir tespit dahi yapılamamıştır.

İş bu sebeple kesilen para cezası usulüne uygun yapılmadan ve müvekkilim işveren hakkında araştırmaya gerek duyulmadan verilmiştir.

Yukarıda açıklamasını yaptığım nedenlerden ötürü bu davayı açma zorunluluğumuz

 Doğmuştur.

YASAL DELİLLER    : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5510 Sayılı Kanun vb.

SONUÇ VE İSTEM       : idari para cezası kesilmesine ilişkin, Sayılı kararın iptali ve bu karar itibari ile yoksun kalacağım parasal haklarımın yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine ve doğacak muhtemel zararlardan dolayı yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.                                         

                                                                                                                      Davacı Vekili  

                                                                                                                       Av

İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi -3-

 SİVAS SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

İtiraz Eden                :

Karşı Taraf               : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Talep Konusu           : İdare’nin 16.11.2017 tarih 2017/76cilt nolu ve 96 sayfa nolu idari para cezasına itiraz

İtiraz Nedenleri         :

 • Söz konusu işleme dayanak Bal Tebliği m. 17’ye göre; ölçümlerin “ortam sıcaklığı” dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Oysa cezai işleme dayanak kabul edilen ölçümlerde ortam sıcaklığı göz önünde bulundurulmamıştır. Bu nedenle cezai işleme dayanak raporlar sıhhatli raporlar değildir, dayanak kabul edilemez.
 • Söz konusu işlemde dayanak gösterilen 5996 sayılı Kanun m. 40/d hükmü “onbin Türk Lirası” ceza kesileceğini belirtmesine rağmen 16.058-TL (onaltınbinellisekiz TL) ceza kesilmiştir. Aradaki farkın gerekçesi gösterilmediği gibi yazılı veya sözlü hiçbir açıklama ve bilgilendirmede yapılmamıştır. Bu yönüyle de işlem hukuka aykırıdır.
 • İtirazımıza konu işlem gerekçeli olmaması yönüyle usul ve yasaya aykırıdır. Hukukumuzda gerekçenin, hukuken kabul edilebilir olmaması, idari işlemin iptal sebebidir, Uygulamada, çoğu kez ilgiliye bildirilen idari işlemler kanuni dayanaktan yoksun olmakta, herhangi bir gerekçe içermemektedir. İdari işlemin muhatabı, çoğu kez sonucu ifa eden birkaç satırlık yazıyla yetinmek zorunda kalmaktadır. İdarenin, kanundaki belirsiz kavramlara dayanarak idari işlem tesis ettiğinde, bu belirsiz kavramı gerekçe göstermesi,soyut iddiaları gerekçe göstermesi,şüpheye dayanarak işlemler tesis ettiğinde bunları gerekçe göstermesi,soyut iddiaları gerekçe göstermesi,istihbari nitelikteki bilgileri gerekçe göstermesi ve açık ve kesin bilgi ve belgeler olmaksızın kanaate dayalı gerekçe göstermesi,hiç gerekçe göstermediği anlamına gelir.Gerekçe yükümlülüğüne olmasına rağmen Danıştay,özellikle takdir yetkisine dayanan idari işlemlerde,takdir yetkisinin kullanım gerekçesini aramaktadır.Örneğin,alt ve üst sınırı kanunda belirtilen bir para cezasını tatbik ederken,idare ,tekdir yetkisini neye göre kullanarak ceza uyguladığını gerekçeli olarak belirtmek zorundadır. (Doç. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, İdari işlemin Yapılış Usulü,Ankara 2000, Yetkin Yayınları, s. 211-212).
 • Tarafımızca hak kaybına uğramamak için ceza ihtirazı kayıtla ödenmiş ve işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve İstem          : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sivas Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 20.11.2017 tarih 2017/63 cilt nolu ve 54 sayfa nolu idari para cezası işleminin İPTALİNE ve tarafımızca ihtirazı kayıtla ödenen meblağın İADESİNE, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.22.12.2017

 İtiraz Eden

 

 

Ekler                           :                                                                                

1- İdari yaptırım kararı                                                                                                               

2- İdari para cezasını ödediğimize dair alındı belgesi

 

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇELERİ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.