İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi

 SAKARYA  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

KONYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                              KONYA

DAVACI                          :

                                          

 T.C.KİMLİK                  :

 

VEKİLİ                             :

                                          

DAVALI                          : GEBZE KAYMAKAMLIĞI

DAVANIN KONUSU     : Gebze  Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 20.08 2010 tarih

                                              650 Sayılı ek ödemelere ilişkin  talebin reddine dair işleminin

                                            İPTALİNE karar verilmesi talebidir.

.

DAVA TÜRÜ                  :İPTAL DAVASIDIR

TEBLİĞ TARİHİ            :20.08.2010

  

OLAYLAR                      :

                         

                                          Davacı Halime Civelek 2007-7431 kurum sicil numarası ile Gebze  müftülüğü ile arasında hizmet sözleşmesi yaparak 4/B Statüsünde imam-hatip olarak göreve başlamıştır.(EK-1)

                                          2010 yılı yaz Kur’an Kurslarında  görevlendirme yazısı ile  öğretici olarak görevlendirilmiştir.

 

                                         Görevini başarıyla yerine getirmiş ve19.08.2010 tarihli dilekçe ile  yaz kurslarında görev aldığı için hak ettiği ek ders ücretini talep etmiştir.(EK-2)Ancak davalı idare müvekkilimin talebini red etmiştir.

 

                                         Devletimizin ve anayasal ilkelerimizin vatandaşlarımıza tanımış olduğu eşit işe eşit ücret ilkesini davalı idare yok sayarak talebini red etmiş ve  müvekkilimin mağduriyetine yol açmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Müvekkil davacı sözleşmeli olarak Gebze  Müftülüğü bünyesinde çalışmaktadır

 

 

 

KANUNEN  SÖLEŞMELİ  İMAM HATİPLERLE  KADROLU  İMAM-HATİPLER ARASINDA YETKİ , GÖREV VE HAKLAR  BAKIMINDAN  HİÇ BİR FARK GÖZETİLMEMİŞTİR

                                      Müvekkilim ile idare arasında yapılan hizmet sözleşmesinin ana maddelerinde belirtildiği üzere sözleşmeli imam-hatip ile kadrolu imam-hatipliler arasında yetki ve görev bakımından hiçbir fark gözetilmediği açıktır. Şöyle ki;

 

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ;

 

MADDE 1: Personel il/ilçe müftülüğünce gösterilecek görev yerlerinde yürürlükteki imam-

                     hatiplerle ilgili yasal mevzuatı uyarınca verilecek emirler dahilinde göreviyle ilgili

                     kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.

 

                                         Personel hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın kadrolu imam-hatibe emrettiği ödevleri yerine getirmek ,uyulması zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.

 

 

MADDE 3: Personelin çalışma saat ve süreleri,kadrolu imam-hatip için belirlenen çalışma

                      saat  ve sürelerinin aynıdır.

 

                                          Davacı müvekkil 21 Haziran-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında haftada 5 gün ve günde 3 saat yaz kuran kursunda görev almış olmakla birlikte ek ders ücreti hakkından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Oysa ki 24 Temmuz 2009 tarihli ve 27298 sayılı bakanlar kurulu kararının 7/5 maddesinde;

 

                                  En az 15 kursiyer bulunan ve kararın 5. Maddesinde aranan niteliklere haiz olanlardan yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir.’ Denilmektedir.

                                                                            

                                         Görüldüğü üzere DMK’na göre  4/b statüsünde yer alan sözleşmeli imam-hatipliler için yaz kur’an kurslarında görev verilemez,ek ders ücreti ödenemez gibi bir ayrıma gidilmemiştir.Kadrolu imam-hatiplilerle sözleşmeli imam hatiplileri aynı yetkilerle donatan sözleşme maddeleri burada da uygulanacağı açıktır.    

 

 

 

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ödemelerden yararlanabileceği hizmet sözleşmelerinde belirtilmiştir;

            Hizmet bakımından aynı Devlet Memurluğu Kanununa tabi olmalarına karşılık sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine karşılık ,sözleşmeli imam-hatipli olarak görev yapan memurlarımız ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

                                          Oysa ki idare müvekkilimin yaz kuran kurslarında çalışması karşılığı olan ek ders ücreti ödenmemesinin gerekçesi olarak; tamamen keyfiyete dayalı ,kanunların kendi çıkar ilişkilerine göre yorumlanması sonucu  müvekkilimin hak kaybına yol açmış ve ANAYASAMIZIN EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİNİ TAMAMEN AYKIRILIK TAŞIYAN bir karar verilmiştir.

 

 

YAZ KURSLARI İMAM-HATİPLERİN OLAĞAN  VE MAAŞI DAHİLİNDE YAPTIKLARI İŞLERDEN DEĞİLDİR

                                           Oysaki yaz kuran kursları imam-hatiplilerin olağan görevleri içinde olmayıp ayrı bir başvuruya ve ayrı bir ücrete tabi bir iştir.Yaz kursları yaz tatillerinde dini eğitim alamk isteyen ve şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu ile açılan ,kurslardır.Yazın talep oldukça fazla olduğu için bu konuda bir yasal düzenleme yapılmış,yukarıda da saydığımız gibi belli özellikleri taşıyan kişiler bu kurslarda görevlendirilmiştir.

                                 Müvekkil davacı da kendisine verilen görevi yapmış,aynı zamanda da asli görevi olan imam-hatipliğe devam etmiş bu iki ay zarfında olağan üstü çaba sarf ederek her iki görevini de layıkıyla yerine getirmiştir.

                                        

                                   MÜVEKKİLİMDE İMAM-HATİP OLARAK BU GÖREVİ YAPMIŞ OLMASI DOLAYISIYLA BU ÜCRETE HAK KAZANMIŞTIR.EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ GEREĞİNCE HERKEZ GİBİ BU İŞE EMEK VEREREK ZAMAN HARCAYAN MÜVEKKİLİMİNDE HAKKI OLDUĞU AÇIK OLUP AKSİ İDDİA EDİLMESİ ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDER.

 

                                  Aynı işi yapan,aynı emeği veren ,aynı zamanı harcayıp topluma yararlı bir iş için güç sarf eden müvekkilimin ücret almama nedeni olarak sözleşmeli olması gösterilemez.Yetki verilirken kadrolu imam hatiplilerle bir tutulacağı açık bir şekilde belirtilirken yararlanacağı haklara gelindiğinde ise ayrıma maruz kalıp, ikinci sınıf muamele yapılması insanlıkla,eşitlikle ve böyle bir kurumun kutsallığıyla bağdaşmamaktadır.

                           

                          

                                  Ancak iptali istenen işleme bakıldığında açıkça usulsüzlük yapıldığı ve kanunun yanlış yorumlandığı ve bu yorumun anayasadaki eşitlik ilkesine ve kanunlara aykırı olduğu ve işlemin hukuka aykırılığının açıkça sergilenmiş olduğu,hazırlanan bir hizmet sözleşmesiyle üst normlar olan (anayasa ve kanunlara )aykırı işlem tesis edilmiş olduğu tereddüte yer vermeyecek kadar açıktır.

 

                                           İş bu nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesini istemek durumunda kaldık.

                                          Dava konusu işlem, Yetki, Şekil, Sebep, Konu ve maksat öğeleri açısından mevzuat hükümlerine, idari yargı içtihatlarına, hizmet gereklerine ve kamu yararı ölçütüne aykırı olup iptali gerekir.

 

 

HUKUKİ DELİLLER    : Mevzuatın ilgili hükümleri

 

 DELİLLER                     :

                                            

                                               1)İmam-hatipli hizmet sözleşmesi (Ek-1)

                                               2)- Davacının davalı idareye başvuru dilekçesi (EK-2)

                                               3)Konya 2. İdare Mahkemesinin 2009/1427E -2010/493K sayılı emsal kararı(ek-3)

                                               4)Davalı idarenin tesis etmiş olduğu iptali istenen belge (Ek-4)

                                           

SONUÇ VE İSTEM       :Yukarıda arzedilen ve re’sen nazara alınacak sair nedenlerle:

 

                                          

                                           1)Gebze Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 20.08 2010 tarih 650 Sayılı ek ödemelere ilişkin  talebin  reddine dair işleminin İPTALİNE

 

                                          2)-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine  Karar  verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

                                                                                                                        DAVACI VEKİLİ

                                                                                   

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.