İdari Dava Savunma Dilekçesi Örneği

Eki 10, 2018 | İdare Hukuku Avukatlığı

İdare Hukukunu ilgilendiren bir davada “davalı” konumunda mı yer alıyorsunuz. Gelin savunma ve itiraz sürecini Av. Saim İncekaş katkılarıyla inceleyelim.

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO:            

DAVAYA CEVAP VEREN

(DAVALI)                             :

KARŞI TARAF(DAVACI) :

DAVA T.                                : İdari İşlemin İptali ve  Terfilerinin Özlük Haklarına İadesi Talebi

D.KONUSU                           : Davaya Karşı Savunmalarımız

AÇIKLAMALAR 

5442 Sayılı İl İdare Kanununun 8. Maddesinde, İlçe İdare Şube Başkanı sıfatına haiz olanlarla il merkezinde Devlet Gelir, Giderlerinin ve mallarının Tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresi ile ilgili 2. Derecedeki müdürler, Şube Şefleri ve kontrol Memurları, nakit muhasipleriyle, Lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri dışında kalan bütün memurların Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerlerinin tespit olunacağı  belirtilmiştir.

Buna istinaden 5442 İl İdare Kanunu uyarınca il emrine verilen memurların atama, maaş, terfi ve diğer özlük hakları ile ilgili tüm işlemler il valiliklerince yapılmaktadır. Davacı 5442 Sayılı İl idaresi Kanuna tabi GİH sınıfında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapmaktadır.Davacı ……………….zorunlu olarak ataması yapılan ve mecburi hizmeti tabi olan bakanlığımız personellerinden olmayıp yer değiştirme zorunluluğu bulanmayan vilayet memuru statüsündedir.

657 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde; Belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan devlet memurlarından birinci derecede öncelikli yörelerde fiilen çalışanlara, başarılı geçirilen her yıl için ayrıca bir kademe uygulanacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan, 150 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 5’inci maddesinde “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 Diğer taraftan, 113 ve 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde konuya ilişkin açıklamalarda yer verilerek, anılan Kanunun 64 üncü maddesinin yukarıda belirtilen fıkrası hükmünün uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

“- Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması,
– Görev yapmakta olduğu yerin kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin illeri dahil) olması,

– Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri dahil) fiilen görev yaptığı sürenin yıllık izin süresi dahil iki yıldan az olmaması,
– Görev süresince olumlu sicil almış olması,
şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.”
denilmek suretiyle bu imkandan yararlanabilmenin koşullan belirtilmiş olup, gerek 657 sayılı Kanunun anılan fıkrasında gerekse konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliğlerde söz konusu hüküm uyarınca kademe ilerlemesinden yararlanılabilmesi için yukarıda belirtilen şartların birlikte bulunması öngörülmüştür.

Maliye Bakanlığınca uygulamanın nasıl olacağını göstermek üzere “150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği” çıkarılmıştır. “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.”        Gerek ilgili tebliğ gerekse de bu açıklamanın dayanağını oluşturan 657 sayılı Kanunun 64’üncü maddesinde gözden kaçırılmaması gereken bir detay bulunmaktadır. Bu detayda, bu haktan, sadece ve sadece, kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi olan personelinin yararlanacak olduğudur. Personelin zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmadığı buna yönelik olarak çıkarılan kurumsal yönetmeliklerde yer almaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenler atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi iken, memurlar zorunlu yer değiştirmeye tabi personel değildir.

Örnek verilecek olursa;6 nolu Personel Mevzuat Bülteninin B/3 maddesinde de ifade edildiği gibi, 03/08/1990 tarih ve 20594 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmenlere, 27/10/1990 tarih ve 20678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği” ile de ilköğretim müfettiş ve yardımcılarına belirli yörelerde belirli sürelerde, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunla da yöre ayrımı yapılmaksızın doktorlara Devlete karşı belirli sürelerde, görev yapma mecburiyeti öngörmüştür.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün farklı tarihlerde bakanlıklara gönderdiği görüşlerde de aynı görüşlere yer verilmiştir. Davacının durumuna uymayan’’Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olması’’ gerektiği bahse konu kanunun uygulanmasının zorunlu şartlarından biri olarak kabul edilmektedir.

 Yukarıdaki izah edilen yönetmelik ve yönergelerde ki mezkur hükümlerde görüleceği üzere davacıya 657 sayılı kanunun 64. Maddesi uyarınca 2 yılda 1 terfi verilmesi mümkün değildir.Dava konusu ,tesis edilen işlem Maliye Bakanlığının ve Sağlık Bakanlılığımızın görüş ve emirleri doğrultusunda hukuka uygun olduğundan davanın reddi gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP: İdaremiz aleyhine açılan davanın yapılan savunmamız neticesinde reddine ve yargılama harç giderlerinin davacı üzerine bırakılmasını mahkemenizden arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.