İdareden Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

İdareden Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dava Dilekçesi

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU :

Hizmet kusuru olan idareden … TL. maddi ve manevi tazminat isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

1-) … ili, … ilçesi, … Mahallesi, ………. ada, …… parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın ……… katındaki ……. ve ……. numaralı bağımsız bölümler tapuda müvekkilimiz adına kayıtlıdır. (EK – 1)

2-) Davalı idare tarafından, …/…./… günlü imar durumu belgesine göre … katlı yapılaşmaya müsait alanda kalan taşınmaza ….. katlı inşaat yapılması için …./…./… ve …./…/… günlü inşaat ruhsatları verilmiştir. (EK – 2) Bu arada bölgede yapılaşmanın … katı aşamayacağı yolunda alınan …./…/… günlü, ….. sayılı Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu kararının …./…./…. gününde davalı idareye tebliğ edilmesi üzerine, …. ve ….. katlara inşaat ruhsatının …./…/… günlü, ….. sayılı belediye encümeni kararı ile iptal edilmiştir. (EK – 3)

3-) Daha sonra, müvekkilimiz …./…./…. günlü, ….. sayılı belediye encümeni kararı ile …./…./…. günlü, ….. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin “Müktesep Haklar” başlıklı ….. maddesi ve Yüksek Kurulun …/…/… günlü, ….. sayılı kararının …… maddesi uyarınca kazanılmış haklardan yararlananlara inşaat ruhsatlarının verilmesine karar verildiği ve davacının da bu haktan yararlandığı, yapısının ……. ve …… katlarının inşaatını tamamlayarak, …../…../…. günlü, …… sayılı iskan ruhsatını almış olup, (EK – 4) söz konusu işlem davalı idare tarafından …./…./…. günlü ve …. sayılı kararı ile geri alınmış, söz konusu taşınmaz hakkında yıkım kararı verilmiştir. (EK – 5)

4-) Tarafımızdan yıkım işlemine karşı ……….. İdare Mahkemesinin …… günlü, ……… ……….. sayılı dosyası ile dava açılmış olup, kararın kesinleşmesi beklenmeden davalı idare tarafından ilgili taşınmaz yıkılmıştır. (EK- 6)

5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimize inşaat ve iskan ruhsatı vererek hizmet kusuru işleyen davalı idarenin meydana gelen zarar neticesinde tazmin sorumluluğu doğmuştur. Bu sebeple,  …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL. zararın idarece tazminini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :

2577 S. K. m. 12, 13.

HUKUKİ DELİLLER :

Tapu Kayıtları-

X Tarihli İmar Durum Belgesi

X Tarihli Belediye Encümeni Kararı

X Tarihli İskan Ruhsatı

X Tarihli Yıkım Kararı

X İdare Mahkemesinin X günlü, X E. sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM :

Tüm bu nedenlerle davalı idarenin hizmet kusuru nedeniyle, yıkım işleminin tebliğ edildiği tarihten itibaren yasal faiz işletilmek üzere …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata mahkum edilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz. tarih

EKLER :

Tapu Kayıtları

X Tarihli İmar Durum Belgesi

X Tarihli Belediye Encümeni Kararı

X Tarihli İskan Ruhsatı

X Tarihli Yıkım Kararı

X İdare Mahkemesinin X günlü, X E. sayılı dosyası

Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 1 Nisan 2020 21:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.