İdare Mahkemesi Savunmaya Cevap Dilekçesi

ADANA 16. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                       DURUŞMA TALEPLİDİR

Dosya No                            :   2019/… Esas

Savunmaya Cevap

Veren Davacı                     :  

Vekili                                    :  Avukat Saim İNCEKAŞ

Karşı Taraf                          :   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Vekili                                    :  

Konu                                     :   Davalı idarenin 1.savunma dilekçesine cevabımızdan ibarettir.

Savunmanın Tebliği         :   X

CEVAPLARIMIZ

Davalı idare, savunma dilekçesinde, yönünden davanın süresi içerisinde açılmadığı, esas yönünden ise davacının 5434 sayılı Kanun kapsamındaki çalışmasının kıdem tazminatını ödemeyi gerektirecek şekilde sonlanmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi istenilmektedir.

Davalı idare savunma dilekçesinde; farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet sürelerinin 2829 s. Kanun hükümleri uyarınca birleştirilmek suretiyle Emekli Sandığından aylık bağlanan davacının, KHK hükümleri ile görevine son verilmiş olması ve bu nedenle Sandığa tabi olarak geçen hizmetinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermemiş olması nedeniyle, 5434 s. Kanunun 6270 s. Kanunla değişik 89/2 nci maddesi uyarınca ikramiye ödenmesine olanak bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi istenilmiş ise de; bu konuyla ilgili olarak gerekli açıklamayı dava dilekçemizde geniş olarak yapmış olduğumuz için konuyu yeniden tafsilatlı olarak ele alma gereği duymuyoruz.

İnsanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur.

Müvekkilime, farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanıp bağlanmadığını BİLEMEMEKLE BİRLİKTE, müvekkilimin Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresinin tek başına Sandıktan aylık bağlanmaya yeterli olması, başka bir anlatımla, hizmet süreleri birleştirmeye tabi tutulmamış olsa dahi, Sandıktan aylık bağlanabilecek konumda bulunması karşısında, Sandığa tabi hizmetinin ne şekilde sona ermiş olmasına bakılmaksızın, 5434 s. Kanunun 89/1 inci maddesi hükmü uyarınca, ikramiye ödemesinden YARARLANDIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

Zaten aynı konuyla ilgili olarak açılan davalarda Ankara İdare Mahkemelerince davalı idarenin savunmasına itibar edilmeyerek yukarıda belirtilen gerekçe ile idari işlemlerin iptaline karar verildiği ve bu kararların derecattan gererek kesinleştiği gözlendiğinden dava dilekçemiz ekinde dosyaya ibraz ettiğimiz EMSAL YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DAVAMIZIN SONUÇLANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ.

SONUÇ VE TALEBİMİZ;

Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebepler çerçevesinde, davalı idarenin savunmasına itibar edilmeyerek haklı davamızın kabulü ile hukuka ve usule aykırı olan dava konusu işlemin İPTALİNE karar verilmesini, yargılamanın DURUŞMALI yapılmasını, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                                                                       Davacı

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.