İdare Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İdare Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

 ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

KASTAMONU İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

DURUŞMA TALEPLİDİR

                                                                      

DOSYA NO               :                                                                                      

DAVACI                   :     

DAVALI                :

 

KONU                        :Hukuka, kanuna, hakkaniyete ve içtihatlara aykırı olarak ilana çıkarılan …………………………………………..personel alımı ihalesinin açtığımız dava hakkında verilen red kararının bozulması için gerekçeleri ile açıkladığımız duruşma talebini de içeren istinaf dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR

 

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkemeniz dosyasında karar verilmiş olmakla,01/11/2017 tarihinde gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içinde, hukuka aykırı olarak verilmiş olan kararın kaldırılması için istinaf yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur. Aşağıda izah edeceğimiz sebeplerden dolayı yerel mahkeme kararının kaldırılması (bozulması) gerekmektedir. Şöyle ki;

 

1-Bilindiği üzere Anayasımızın 10.maddesinde şöyle denmektedir.’’ Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.’’ Ama bu eşitliği sağlama fiili bir kişiye bir zümreye yahut da cinsiyet farkının üzerinde durularak birilerini kayırmak şeklinde işleyemez. Somut olayımızda maalesef ki bu durum göz ardı edilmiş ilanın ilk duyurulma aşamasında özellikle kadın bir adayın personel olarak alınacağı belirtilmiştir.

2- 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitliği Kanunu gereği ilanlarda cinsiyet belirtilmemesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Aksi durumun kanunun açık beyanına aykırı olacağı ve kamu vicdanını yaralayacağı aşikardır.

3-Her ne kadar ilanın sekiz günlük olan süresinin beşinci gününde ilandaki bayan ibaresi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün Vakıf Hizmetleri Dairesi’nin bildirimleri ile kaldırılmış olsa dahi bu süreç içerisinde ilanı ilk haliyle gören birçok vatandaşın hak ve menfaatlerinin zedelenerek kuruma başvurmalarına engel olunmuştur. Takdir edilecektir vatandaşların saat başı ilanın değişip değişmediğini kontrol etmesi beklenemeyecek bir harekettir.

4-Yerleşik yargı içtihatlarında özellikle bazı iş ve durumların ihtisaslaşma gerektirdiği bu durumunda alanında uzmanlaşmış ve ciddi donanımlara sahip personeller tarafından yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Durum böyle iken işletme, iktisat, kamu yönetimi ve maliye bölümünden mezun olan kimselerin bu işi yürütebileceği belli iken özellikle ilan başvuru şartlarında bayan personel ibaresinin eklenmesi yanlış ve yersiz olmuştur.

5-İdari işlemler beş temel esas üzerine kurulur. Bunlar yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarıdır. Eğer idarenin personel alımındaki amacı vakfın ihtiyaçlarını yerine getirebilecek donanım ve liyakate sahip kişiler yerine daha önceden ısmarlama yoldan belirlenmiş hatta cinsiyetine kadar yazılmış şahısları almaksa şüphesiz ki bu durum idari işlemi maksat unsuru yönünden sakatlayacaktır. İdari işlemlerde aslolan genel kamu menfaatini gözetmektir. Şahıslar üzerinden işlemler tesis ederek  hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu sağlamaya çalışmak hukuk devletini ilkesinin geçerli olduğu devletimizde  mümkün olmamalıdır. Biz öyle inanıyoruz milletin vicdanı olan mahkemeler üzerlerine düşün sorumluluğun farkında olup adaletin tecellisini sağlayacaktır.

6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlarla ilgili temel düzenlemeleri getirirken; üçüncü maddesinde memurların statüsü ve istihdamına ilişkin olarak “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” ilkelerine yer vermiştir. Çalışma konusunu ilgilendiren ilke olması bakımından liyakat ilkesi, anılan Kanun’da şu şekilde tanımlanmıştır: “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.” Liyakat ilkesinin bu tanımı ve getirdiği ilkeler, seçkin (seçilmiş) kişilerin üst derecelere yükselmesini öngörmektedir. Halihazırda  genel bir kanun olan DMK’nınsomut olayımız içinde emsal teşkil edeceği açıktır.

 

HUKUKİ SEBEPLER                    :Anayasa, İYUK

 

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1-)Öncelikle duruşma talebimin kabulünü,

2-)İstinaf sebeplerim ve talebimin kabulü ile; yerel mahkeme tarafından davanın reddine ilişkin olarak verilmiş olan kararın kaldırılmasını (bozulmasını)

3-)Tüm yargılama harç ve masraflarının karşı davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.          

Av. Saim İNCEKAŞ

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.