Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Yanlış Plakaya Yazılan Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN :

VEKİLİ :

İTİRAZ EDİLEN :

TUTANAK TEBLİĞ TARİHİ :

İTİRAZ KONUSU : Gerede Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından X tarih, seri no, sıra no’lu trafik ceza tutanağının iptalinin istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMAR :

Müvekkile ait X tescil plaka bilgisiyle kayıtlı hususi otomobili hakkında; Karayolları Trafik Kanununun 51/2-A bendine göre ‘’Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit Sonucu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını; a) Yüzde ondan yüzde otuza (otuz dâhil) kadar aşan sürücülere 235 Türk lirası’’ suçunun işlendiği gerekçesiyle görevli X tarafından gıyabında kesilen ekte sunulu X tarihli, toplam 314 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiş olup X tarihinde müvekkile tebliğ olmuştur. Tanzim edilen işbu tutanak usul ve yasalara aykırı olduğundan süresi içerisinde itirazlarımızı sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, müvekkile ait aracın tescil plakasına göre X tarihinde gıyabında düzenlenmiş olup söz konusu suçla ilgili olarak herhangi bir ilişiği bulunmaktadır. Şöyle ki;

Mezkur trafik cezasına konu olan araç müvekkile ait değildir. İhlalin gerçekleştiği ‘’X Otoyolu X Bağlantı Yolu X Yönünde’’ olarak belirtilen güzergahtan müvekkil geçiş yapmamış olup, geçiş görüntüsünde de kayıt altına alınan araç plakası ile müvekkile ait araç plaka bilgisi uyuşmamaktadır.

Geçiş görüntüsünde yer alan fotoğrafta ihlali gerçekleştiren aracın plakası X olarak açıkça kayıt altına alınmıştır.(EK -Ceza Görüntü Kaydı) Ancak ceza tutanağı düzenlenirken, araç plakasının ceza tutanağına yanlış yazılmış olması neticesinde müvekkil adına kayıtlı olan X tescil plakalı aracına idari para cezası yazılmıştır. Her iki plaka arasında tek bir rakam kombinasyon farklılığı nedeniyle müvekkil adına hatalı plakanın okunmuş olup, Elektronik ortamda tanzim edilen görüntü kaydı detaylı incelendiğinde müvekkile ait aracın plakası ile ceza kesilen araç plakasının farklı olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.

Konuya ilişkin emsal olarak Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından verilen 16.07.2014 gün ve E:2014/12311 , K:2014/14662 sayılı karar şöyledir; ” … plakalı araca ilişkin düzenlenen anılan idari para cezası karar tutanağına yönelik olarak; o anki görevin yoğunluğu nedeni ile ve bir çok araca aynı işlem yapıldığından sehven plakanın rakam veya harf grubundan birinin yanlış alındığının belirtildiği nazara alınarak itirazın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Konya 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 01.11.2013 gün ve 2013/903 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4.maddesi uyarınca BOZULMASINA “yönünde karar vermiştir. Söz konusu müvekkil adına trafik kural ihlalinin tespitinde sabit kamerada yer alan araç ve plaka bilgisi ile tanzim edilen ceza tutanağındaki araç ve plaka bilgisinin sehven hatalı yazılması sonucunda çelişkinin giderilerek, müvekkil aleyhine hükmedilen trafik para cezasının iptali gerekmektedir.

Bununla birlikte müvekkile ait aracın modeli X olup, görüntü kaydında yer alan araç modeli de birbirinden farklıdır. Müvekkile ait olmayan aracın seyir halinde başka bir aracın kusurlu ihlali nedeniyle hukuka aykırı şekilde tanzim edilen idari para cezasının iptali gerekmektedir. Müvekkil hakkında idari para cezasına hükmedilmesi aynı zamanda Ceza Hukukunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. İtiraza konu ceza tutanağı bakımından, başkasına ait cezanın müvekkil adına tescil edilmesi cezaların şahsiliği açısından da hukuka aykırıdır . Çünkü suç ve cezaların şahsiliği ilkesi gereğince, kişi ancak kendisinin işlediği fiiller nedeniyle sorumlu tutulabilir. işbu hatalı olarak düzenlenen ceza tutanağının, haksız olarak tesis edildiği ortadadır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle ceza tarihinde ve saatinde iddia edilen ihlalin, müvekkile ait araca ait olmaması nedeniyle kesilen trafik para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5236 sayılı Kabahatler Kanunu

HUKUKİ DELİLLER : Olay yeri web görüntüleri, Ruhsat fotokopisi, Kimlik fotokopisi, İkamesi mümkün her türlü sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

İtirazımızın kabulü ile, yasalara aykırı olarak düzenlenen X tarihli X Seri No ve X sıra numaralı Trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının İPTALİNE,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

EKLER :

1- Trafik Kural İhlali Tespit Formu

2-İtiraza konu Gerede Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin X tarih X seri, X sıra no.lu trafik ceza tutanağı,

3- X plakalı aracıma ait ruhsat,

4-Ehliyet sureti,

5-Nüfus cüzdanı sureti.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir