Uzun Süreli Durdurma Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : 12 tarihli uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmaya ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemimizden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilimiz Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olup ….günü saat ….sıralarında ….ilçesi ….Kavşağında yapılan trafik kontrolünde, diğer polis memurlarından bir tanesi ile ….isimli şahsın aracını durdurduğu ve anılan şahsa evraklarının sahte olduğu, cüzi bir miktar para ödemesi halinde gidebileceğinin bildirildiği, bunun üzerine şahsın ….-TL vermesi sonucu gönderildiğine ilişkin olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne hitaben gönderilen ….tarihli e-mail üzerine davacı ve diğer polis memuru hakkında başlatılan soruşturma sonucu, olayının gerçekleştiğine dair tarafsız tanık beyanı ve yeterli somut delil ve belge elde edilemediğinden ve suçlama konusunun şüpheye mahal bırakmayacak şekilde sübuta ermediğinden bahisle, rüşvet alma suçu ile ilgili olarak ceza tayinine mahal olmadığına karar verildiği, ancak müvekkilin , Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ….tarihli genelgesine aykırı olarak aracını durdurdukları şahsın başını ekip otosunun içerisine sokmasına, kendileri ile diyaloga girmesine sebebiyet verdiklerinin ve sorguladıkları otoları, şahısları ve uygulamada sorgulama yaptıkları araçların sorgulama saatlerini kayda almadıklarının telsiz konuşmaları, CD görüntüleri ve resimlerden anlaşıldığından bahisle Emniyet Genel Müdürlüğünün …tarihli Genelgesine aykırı hareket etmek ve rüşvet olayına karışmak suretiyle güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak> suçu oluştuğu gerekçesiyle müvekkil hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/B-1 maddesi gereğince uzun süreli durdurma> cezası ile cezalandırılmasının teklif edilmiştir.

2) Adana Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapmakta olan müvekkilimiz hakkında on altı ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin karar verilmiştir. (EK-1)

3) Bu nedenle iş bu dava müvekkil hakkında tesis edilen dava 12 tarih ve 11 sayılı İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

4) Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı eylemlerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara uzanan disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasanın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır. Anayasa Mahkemesi birçok kararında disiplin cezalarını Anayasanın 38. maddesinde kapsamında değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi 19.4.1988 günlü,E:1987/16,K:1988/8 sayılı kararında; yönetsel yaptırımların yönetimin karar ve işlemlerinin denetiminin zorunlu olanlarından olduğunu, suç ve cezaların Anayasaya uygun olarak yasayla konulabileceği,… ilkesi uyarınca bir hukuk devletinde, ceza yaptırımına bağlanan her eylemin tanımının yapılması ve suçların kesin bir şekilde ortaya konulması gerektiği, anılan ilkenin özünün yasanın ne tür eylemleri yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtmesi ve buna göre cezasının da yasayla saptanmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır.

5) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, bir disiplin soruşturması sonucunda hapis cezası, diğer bir deyişle ciddi bir biçimde kişi özgürlüğünün kaybını içeren bir ceza verilme ihtimali varsa, bu durumun isnadın ceza hukuku anlamında bir suç olduğunu gösterdiğini vurgulamıştır.(Engel, Hollanda) Ceza davalarında adil yargılama hakkına ilişkin olarak uygulanan birçok ilke ve kuralın, disiplin cezalarına karşı açılan davalarda da uygulanması gerekmektedir.

6) İdarelerin memur hakkında tesis ettiği disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması gerekmekte olup, bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgilinin suç kastının bulunup bulunmadığı ve irade dışı etkenlerin eylemin meydana gelmesine etkisi gibi hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

7) Somut olay kapsamında Disiplin Kurulu kararında; müvekkile isnat edilen rüşvet almak fiilinin sübuta ermediği hususunun dikkate alınması gerektiği, müvekkilin sorguladıkları otoların, şahısların ve uygulamada sorgulama yaptıkları araçların sorgulama saatlerini kayda almadıkları ve aracını durdurdukları şahsın başını ekip otosunun içerisine sokmasına, kendileri ile diyaloga girmesine sebebiyet vermek suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğünün ….tarihli Genelgesine aykırı hareket ettikleri sabit olarak görülse dahi bu eylemlerinin disiplin cezası verilmesini gerektirdiği tartışmasız olmakla beraber, bu eylem ve fiillerin, Tüzükte tanımı yapılan, hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

8) Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenler kül olarak değerlendirildiğinde müvekkilin fiilleri ile verilen ceza arasında uygunluk ve adil bir denge bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/B-l maddesi uyarınca on altı ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmaması sebebiyle iptali gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : (AİHS, m. 6) (2709 S. K. m. 9, 36, 38, 138) (Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü m. 7)

HUKUKİ DELİLLER :

1-) 12 Tarihli uzun süreli durdurma cezası verilmesi işlemi,

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimiz hakkında tesis edilen 15 tarihli uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılma işleminin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. 2021

EKLER:

1-) 14 Tarihli uzun süreli durdurma cezası verilmesi işlemi,

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir