Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kaçak geçiş cezasına itiraz

Kaçak geçiş cezasına itiraz dilekçesi örneği

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Menfi tespit davası( esas numaralı dosyasında başlatılan icra takibinin öncelikle İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASI, AKABİNDE İPTALİ % 20’tan aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesi istemli MENFİ TESPİT DAVASI.)

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

USULE İLİŞKİN:

Davalı Şirket … hattında … Km bir güzergahta hizmet vermekte olan … işletmekte ve gerçekleştirmiş olduğu bu ticari faaliyet karşılığında ücret elde ederek hizmet sunmaktadır. Müvekkil ise ticari veya mesleki amaçla hareket etmeyen ilgili güzergahı hızlı ulaşım sağlaması sebebiyle … kullanmakta ve yararlanmaktadır. Yönetmelik ve Kanunda açıkça belirtildiği üzere davalı şirket SAĞLAYICI  Müvekkil ise Tüketici sıfatındadır.

Dava değeri olarak her ne kadar tüketici hakem heyeti başvuru sınırın altında olsa dahi gerek yargı karaları gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68 maddesi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla…” hükmünü içermekte olup; icra iflas kanunda düzenlenmiş olan bu kanuni yola başvuru için tüketici Hakem Heyetine başvuru imkanı bulunmamaktadır.

ESAS İLİŞKİN:

1-) Davalı tarafından müvekkilim aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün esas sayılı takip dosyasıyla ilamsız icra takibi başlatılmıştır.  (Ek-1) İcra müdürlüğü tarafından çıkarılan tebligat müvekkilimin adresinde bulunmadığı gerekçesi ile Tebligat Kanunu madde 21 göre muhtara tebligat yapılmış ve bu tarih tebliğ tarihi kabul edilmiştir. Posta memuru tarafından yapılan bu tebligat usulsüz olup; müvekkilim bu tebligattan … tarihinde haberdar olmuştur. 7 günlük  borca süresinde, müvekkilim borca itiraz edememiştir. Takibin kesinleşmesi ile birlikte müvekkilim başvurabilecek başka bir hukuki çaresi kalmamıştır. 

2-) Müvekkilim aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde; müvekkilime ait araçla Avrasya Tünelinden farklı tarihlerde yapılan geçişler ve bu geçişler sebebi ile kesilen para cezasını icra takibine dayanak olarak gösterilmiştir. Müvekkilim … doğmuş büyümüştür. … … ikamet etmekte … ise çocukluğundan beri çalışmaktadır. Evinin ve işinin farklı kıtalarda olması hasebiyle toplu taşımayı kullanmadığı her gün; … köprüsünü, … köprüsünü veya faaliyete geçmesi ile birlikte  … sürekli kullanmaktadır.

İdare veya idarenin yerine bu kamu hizmetlerini işleten şirketle, kamu hizmetini kullanmasın akabinde; ödemesi gereken bedeli ya geçiş esnasında yada yetersiz bakiye ikazının hemen akabinde ilgili tutarı yatırmıştır. Müvekkilim bu hizmetleri sürekli kullandığı için OGS hesabına yüklü miktarlar yatırmış, yetersiz bakiye ikazıyla karşılaştığında OGS kartına hemen yükleme yapmıştır. (Ek-2) İstanbul trafiğini rahatlatmak ve İstanbullulara büyük bir hizmet sağlamak vadi ile açılan … … çok aşina olmadığı geçiş sistemi tercih edilmiştir. Uzun yıllar köprü ve otoyolları kullanırken yetersiz bakiye ikazı ile uyarılan …, uyarı ikazı olmayan bu yeni sistemi kullanırken kaçılmaz olarak hataya düşmüş, ödeme yaptıkları düşüncesi ile bu kamu hizmetlerinden yararlanmıştır.

3-) Kamu hizmetlerini ücretini ödediğini düşünen müvekkilim, aynı durumda sebebi ile kardeşi aleyhine başlatılan icra takibi sonucunda, kardeşinin telkini üzerine sistemde sorgu yaptığı esnada fark etmiştir. Sistem üzerinde yapılan sorguda; hali hazırda 15 günlük ödeme süresi içerisinde olan geçişlere ait borcunu olduğunu öğrenen müvekkilim bu borcu hemen ödemiştir. (Ek-3) Sistem üzerinde fark ettiği kaçak geçişleri, öğrendiği tarihten itibaren 15 günlük ödeme süresi içerisinde iyi niyetli olarak ödemek istemiş fakat DAVALI TARAFÇA KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ ADI ALTINDA HUKUKA AYKIRI OLARAK KESİLEN BEDELLERİN ÖDENMESİNİN  ZORUNLU OLDUĞUNU SADECE GEÇİŞ ÜCRETİNİ ÖDEMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI MÜVEKKİLİME BELİRTİLMİŞTİR. Müvekkilim o gün sistem üzerinde 15 günlük ödeme süresi içerisinde olduğunu gördüğü geçiş ücretlerini ödemek için birden fazla kişinin internet bankacılığından ödeme  işlemini denemiş, bu da yetmezmiş gibi PTT, ZİRAAT BANKASI, YAPI KREDİ şubelerinden ödemeye çalışmış fakat ödemlerde sürekli sistemsel hata sebebi ile alınmamış bunun akabinde müvekkilim ertesi gün tekrar ödeme yapmak için bankaya gidip normal geçiş ücretini yatırmıştır. Kamu hizmetlerinden yaralanırken bedelini ödemekten imtina etmeyen müvekkilim, bu hizmetlerden ücretsiz yaralanmaya çalıştığının kabulü mümkün değildir.

4-) Köprü ve otoyol geçişleri ücretini ödemek için OGS ve HGS cihazı alan banklara otomatik ödeme talimatı veren, bu geçişlere ait ücretleri zamanında ödeyen  müvekkilime herhangi bir uyarı yapmadan, bilgi vermeden, ihlali geçişleri bir araya getirilip ceza tahakkuk ettirilmesi tarafımızca kabulü mümkün değildir.

Özel işletmeler tarafından işletilen köprüler ve otoyollarda uyarı levhalarının yer alması gerektiği ile ilgili düzenlemelerle sabit olmasına rağmen, Avrasya Tüneli İşletmeciliğine ait geçişler sırasında herhangi bir suretle bakiyenin yetersiz olduğuna dair ihlali geçişe ilişkin uyarı verilmemekte, dolayısı ile ihlali geçiş kullanıcılar tarafından fark edilmemektedir. Fark edilmeden yapılan bu geçişler için de davacı şirket tarafından müvekkilimize geçiş ücretinin cezasız ödenebilmesi amacıyla  hiçbir bildirim (SMS vs.) yapılmamıştır. AVRASYA Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu 2018 yılı Ocak ayında kameralar karşısında yapmış olduğu sunumda ise kaçak geçişlerin SÜRÜCÜLERE KISA MESAJ’la bildirildiği belirtmiştir. (Ek-4) Kurumun en yetkili ismi tarafından kamuoyuna verilen bu bilgileye rağmen müvekkilime her hangi bir bildirim yapılmadan kaçak geçiş cezası kesilmiştir. Kullanıcıların yapmış oldukları geçişlerin ihlali olduğunu kendilerinden tespit etmesi mümkün değildir. Müvekkilim, kötü niyetli olarak davacı şirkete tahhakuk ettirilen daha sonrasında icra takibine konu edilip, faiz, masraf ve avukat vekalet ücreti ödemekle karşı karşıyadır.

İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği’nin 2016/275 D.İş sayılı kararında;“Iletişim teknolojisinin günümüzde geldiği bu noktada, erişimin, bilgilendirmenin çok seri ve kolay yolları bulunmaktadır. Sözleşme yapıp geçiş cihazı alan, bir çoğu bankalara otomatik ödeme talimatı veren ve banka bilgilerini idareye sunan (yani otoyol ve köprüyü ücretsiz kullanma kasti ile hareket etmeyen) müşterilerin, herhangi bir uyarı yapmadan, bilgi vermeden, aylar süren çok sayıda ihlali bir araya getirip tek bir tutanakla cezalandırılması da şeklen yasaya uygun olduğu kabul edilse dahi, sosyal hukuk devleti ilkesi ile ve Anayasa’nın 172. maddesindeki tüketicinin korunması ilkesi ile bağdaşmamakta ve bir çok somut olayda haklı ve hukuken korunmaya değer nitelikte bulunmamaktadır. Zamanında ve doğru şekilde bilgilendirildiklerinde kullanıcılann normal geçiş ücretlerini kendiliğinden ödeyecekleri açıktır. Hemen hepsi ödeme konusunda banka hesaplarına ve kredi kartlarına talimat vermiş insanların işleyişten kaynaklanan aksaklıklar nedeni ile cezaya tabi tutulmaları yerinde bulunmamaktadır.”  Gerekçelendirdiği üzere uyarılmadan kullanıcıları kötü niyetli olarak addedip kesin cezaların kabulü mümkün değildir. Kurumun en yetkili kişisi tarafından kişilerin uyarıldığı belirtilmesine rağmen diğer taraftan kullanıcıları sürekli kontrol etme yükümlülüğü yüklemek tüketiciyi satıcı veya sağlayıcı karşısında zor durumda bırakmaktan başka bi şey değildir.

5-) 6001 sayılı kanunun 30. Maddesinin 5. Fıkraı uyarınca 15 gün içerisinde ödenmeyen geçiş ücretleri için herhangi bir bildirim şartı bulunmamakla birlikte hukukun temel ilkesi gereği, verilen kararın ve cezanın uygulanabilmesi genel olarak bildirim şartına bağlıdır. İstanbul Anadolu 7 . Tüketici Mahkemesi’nin 2017/942 Esas, 2019/506 Karar sayılı ilamında “davalının kullanmış olduğu tünelden geçiş ücretini ödemesi gerektiği ancak davacı tarafça davalının temmerrüde düşürülmesine yönelik olarak her hangi bir ihtarname veya ihlali geçiş bildirimi yapıldığına dair delil bulunmadığı, bu nedenle davalı tüketicinin temmerrüde düşmemişl olduğu ve cezai tutarın haksız olarak tahhakuk etmirilmiş olduğu… görülmekle Ataşehir Tüketici Hakem heyeti Başkanlığının 23/11/2017 tarihli kararının…. Fazla ilişkin reddine” denilerek açıkça tüketicilerin temerrüde düşürmediğini bu sebeple tüketicinin sadece geçiş ücretlerini ödemesi gerektiğini belirtmektedir. Davalı şirket müvekkilime hiçbir suretle ödeme bildiriminde bulunmamış ve geçiş tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi sebebiyle para cezası tahakkuk ettirilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmekte olduğu; köprü, tünel ve otoyol gişelerinde yapılan geçişlerde HGS/OGS cihazlarının etiket  bakiyelerinin yetersiz veya hatalı olması sebebiyle ücret tahsil edilmediği durumlarda cihaz malikine kısa mesaj ile bildirim yapılmaktadır. Davalı şirketin yönetim kurulu başkanı Barış Arıoğlu yapmış olduğu açıklamada Avrasya tünelin işletmesi için Fransız bir şirketle anlaştıklarını bu firmanın dünyada bu işi yapan en iyi şirket olduğunu belirtmesine rağmen; devlet kurumlarının yapmış olduğu bildirimi kullanıcılara yapılmamış, tüketiciler mağdur edilmiştir. Davalı şirketin yürütmüş olduğu bu tutum binlerce insanı mahçup olmasına sebebiyet vermiş şikayet sayfalarında kullanıcılar tarafından binlerce şikayet dile getirilmiştir.(Ek-5) Davalı şirket ve Tünel işletme işinde çok iyi olan Fransız şirketinin daha dikkatli ve titizlikle işi ifa edilmesi gerekirken Avrasya Tüneli İşletmeciliği ayıplı ifa etmekte ve sergilediği tutumla Anayasa ile de güvence altına alınmış Tüketicinin Korunması başlıklı 172. Maddesine aykırı davranmaktadır.

5-) Davalı Avrasya Tüneli İşletmesi A.Ş. şirketi tarafından başlatılan takipte; ulaşım  hizmetten tüketici olarak yaralanan müvekkilim aleyhine ticari faiz işletilmiştir. Mesleki veya ticari amaç gütmeksizin ulaşım hizmetini tüketici olarak kurulan müvekkilimden haksız ve kötü niyette olarak ticari faiz üzerinden ödeme yapmaya zorlanmıştır. Müvekkilim bahse konu takipten haberdar olması ile birlikte tarafımıza yetki vermiş, tarafımızca dosya üzerinden inceleme yapılmaya gidildiğinde icra dosyası içerisinde tebligat zarfının olmadığı ayrıca haciz için karar alınmadığı görülmüştür. İcra dairesinde dosyalarının fazla olduğu gerekçesi kendilerine sürekli kolaylık sağlana davalı şirket haksız ve kötü niyetli olarak menfaat elde etmeye çalışmışlardır. Müvekkilim geçiş ücretini davalı şirkete yalnız geçiş ücreti boru bulunmakta, bu borcu ödemek için davalı şirketle iletişime geçtiğinde ise ödemesi kabul edilmemekte, cezai tutarı birlikte ancak ödeyebileceği belirtilmektedir. Bu sebeple müvekkilim temerrüde düştüğünden bahsedilmeyip, davalı şirket geçiş ücretini almayarak alacaklı temerrüdüne düşmüştür.

6-) Davalı şirketin sunmuş olduğu hizmet; Avrasya Tüneli ile belirlenen güzergahta 23,30- TL hizmet bedeli karşılığında ulaşım, taşıma hizmetidir. Uyuşmazlık konusu 23,30 TL tutarında geçiş ücreti tahsil edilemediğinden bahisle, hiçbir bildirim yapılmaksızın 4 katı tutarında cezaya çarpıtılarak 2.963,86 TL olarak tüketici olan müvekkilime ödettirilmeye çalışmaktadır. Ayrıca müvekkilim hiçbir bildirim yapılmaması sebebi ile haberi olmadığı ihlali tesadüfen öğrendiği tarihten itibaren ödeme teklifinde bulunmuş şirket bu ödemeyi kabul etmeyerek iş bu davanın açılmasına sebebiyet vermiştir. Davacı şirketin sunmuş olduğu hizmet, belirtildiği niteliklerde fayda sağlamaktan ziyade müvekkilime külfet oluşturmuş, geçiş ücretinin 4 katı kadar ceza, ticari faiz, takip masrafları ve avukatlık ücreti ile birlikte 2.963,86 TL  icra tehdidi altındadır. Davacı şirketin sunmuş olduğu hizmet ayıplı hizmettir. 6502 sayılı Kanunun Ayıplı Hizmet Başlık 13. Maddesi uyarınca;

 Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere; müvekkilim hakkında başlatılan haksiz ve kötü niyetli takibin iptaline, müvekkilim borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi gerekmektedir.

DELİLER                     : … İcra , Müvekkilime ait OGS bakiye kayıtları, Hürriyet Gazetesi İnternet Sitesi 28.01.2018 tarihli haberi, Şikayetvar adlı site görüntüsü, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Mahkemesi 2016/275 D.iş kararı, İstanbul 7. Tüketici Mahkemesi 2017/942 E, 2019/506 K. Sayılı ilamı, tanık, bilirkişi incelemesi, yemin, yargı karaları vs her türlü yasal delil

HUKUKİ NEDENLER:İİK, HMK, Kabahatler Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve duruşmalar sırasında ortaya çıkacak sebeplerden dolayı, öncelikle kötü niyetle açılan takibin DURUDULMASI akabinde İPTALİNE,

  • İstanbul Anadolu
  • İstanbul Anadolu 1.İcra Müdürlüğünün dosyasına dayanak teşkil geçiş ve kaçak geçiş ücretlerinin davalı tarafından müvekkilime bildirilmediği dikkate alınarak müvekkillerin borçlu olmadıklarının tespitine,
  • Kötü niyetle hareket ederek müvekkillerin ticari hayatlarına onarılmaz zararlar veren bankanın %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine,

Tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

DAVACI  VEKİLİ

EKLER:

Ek-1:

Ek-2:

Ek-3:

Ek-4: Hürriyet Gazetesi İnternet Sitesi 28.01.2018 tarihli

Ek-5:

Ek-6: Onanmış Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir