Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : ADANA VALİLİĞİ

KONU : Adana Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu’nun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması OLUMSUZ, Silahlı Kimlik Kartı İPTAL, Yenileme Müracaatımızın RED edilmesi ile ilgili verilen X tarih ve X sayılı kararın ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve yargılama neticesinde İPTALİ yönünde karar verilmesi talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR

I. Olay Ve Hukuka Aykırılıklar Hakkında:

1. Davalı idare tarafından X tarih ve X sayılı kararı idari işlemi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

2. Müvekkilim X tarihinden beri özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktadır. X tarihleri arasında yapılan tüm arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmaları temiz/olumlu sonuçlanmıştır. X Tarihinde Müvekkil silahlı özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için müracaatta bulunmuştur.

3. Müvekkil, 5188 Sayılı Kanunun 10. Maddesi (d) bendinde belirtilen şartları taşımasına ve yeni bir suç işlememesine rağmen, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve özel güvenlik çalışma izni iptal edilmiştir.

4. Davalı idare RED kararında hiçbir dayanak göstermeden ve müvekkile bu hususla ilgili hiçbir bilgi vermeden, savunma hakkı tanımadan işlem tesis etme yoluna gitmiştir

5. Öte yandan işleme dayanak edildiğini düşündüğümüz, Adana Asliye Ceza Mahkemesinde X Esas, X Karar Numaralı Dosya ile yargılanan Müvekkilim hakkında HAGB kararı verilmiştir. 5 yıllık Denetim süresince herhangi bir kasıtlı suç işlemediğinden verilen karar ortadan kaldırılarak düşürülmüştür.

6. Ancak Danıştay’ın verdiği emsal kararlarda görüleceği üzere güvenlik soruşturması olumsuz olanlar hakkında mahkumiyet (HAGB) hükmü olmasına rağmen yüksek mahkeme içtihatlarında vurgulandığı üzere kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki sonuç doğurmadığından tesis edilen işlemlerin Sebep ve Maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olacağından iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Esas No : 2016/7885 Karar No : 2017/4849 Kararında;

“…davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi kapsamında olduğu ve bu maddede aranılan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmadığından, davacının memuriyet ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptalinin ONANMASINA “

Danıştay 12. Dairesi Esas No.2006/5446 Karar No.2008/3228 Kararında;

” …Ceza kanunu yönünden lehe olan hükmün uygulanması kapsamında verilen yeni kararla birlikte ortaya çıkan ve yukarıda özetlenen yeni hukuki durum karşısında, dava konusu işlemin hukuki dayanağının hukuken ortadan kalktığı ve işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği sonucuna varılmıştır…”

II. Yürütmeyi Durdurma Sebepleri Hakkında;

7. Dava konusu tesis edilen işlem; açıkça hukuka aykırı olduğu gibi manevi kayıplar yönüyle de telafisi güç ve imkânsız zararlara da sebebiyet vermektedir.

8. Zira; çalışma izni verilmemesine dair kararın hangi gerekçeye dayandığı, tarafımıza tebliğ edilmediği için bilinmemektedir. Hukuken kabul edilebilir bir neden olmaksızın, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeksizin, çalışma ve yenileme izni ile silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilmemesine hükmedilmesi; aile ve meslek çevresindeki kişiler tarafından, işyerindeki ast ve üstleri tarafından gerekse müvekkilimizi tanıyan diğer kişiler tarafından olumsuz algılara ve yorumlara neden olmuştur.

9. Bu durum, dava konusu işlemin müvekkili manevi olarak çok yıpratmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması koşulları da oluşmuş bulunmaktadır

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER : Arşiv Araştırması, Sabıka Kaydı, Eğitim bilgi ve belgeleri, Bilirkişi, Adana Asliye Ceza Mahkemesinde X Esas, X Karar Numaralı Dosyası ( CELBİ GEREK), Tanık Beyanları, Özel güvenlik eğitim sertifikaları, İdari İşlem Bildirimi, her türlü delil.

SONUÇ-İSTEM : Açıklanan nedenlerle;

1. Öncelikle, dava konusu işlemin açıkça yasaya aykırı olması ve telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olması nedeniyle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,

2. Netice de davalı idarenin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması OLUMSUZ, Silahlı Kimlik Kartı İPTAL, Yenileme Müracaatımızın RED edilmesi ile ilgili verilen X tarih ve X sayılı işleminin İPTALİNE,

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Bnimde kimligmi meydan guvenlik sube vermedi yenileme yaptm kac senedir yardmci olmadilar isimden gucumden ettiler ve calisamiyorum sicilm temiz sukurler olsn ama 2022 deki yenilemeden snra kimligmi alamadm yardmci olrnusnz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir