Ecrimisil İhbarnamesinin İptali Dava Dilekçesi

ADANA İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: MALİYE BAKANLIĞI ADANA DEFTARDARLIĞI SEYHAN EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İPTALİ İSTENİLEN İDARİ KARAR : Adana Valiliği Defterdarlık Seyhan Emlak Dairesi Başkanlığının 15 Tarih 16 Sayılı ECRİMİSİL İHBARNAMESİ

TEBLİĞ TARİHİ:

DAVANIN KONUSU: Davalı İdarece düzenlenen ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN ve tahakkuk ettirilen Ecrimisil’in iptali ile öncelikle Yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1- Seyhan Belediye Başkanlığı Gecekondu Önleme Bölgesi ilan ettiği Adalet köyü hudutları içerisinde kalan çok sayıda şahıs ve hazine parselini kamulaştırmış ve ihtiyaç sahibi kooperatiflere tahsis etmiştir. Kamulaştırılan şahıs ve Hazine parsellerinin listesi ekte sunulmuştur. (EK:1)

2- Seyhan Belediyesi Kamulaştırma sonrası hazırlanan özel planda 15 ADA 16 PARSEL üzerinde yer alan İMAR ADALARI ile 15 ADA 19 PARSEL üzerinde yer alan 185 no’lu özel imar adalarını 15 tarihli protokolle müvekkil kooperatife tahsis etmiş ve belirlenen bedelini de tahsil etmiştir. Müvekkil kooperatife tahsis ve teslim edilen taşınmazların yer aldığı 15 ADA 12 PARSEL ile 15 ADA 19 PARSELLER (İfraz sonucu 11 ADA 5 ve 3 Parseller oldu) şahıs parselidir. Tahsis protokolü örneği ekte sunulmuştur. (EK:2)

3- Kooperatifimize tahsisli 15 Ada 12 Parselde yer alan 25.000 m2’lik alanın Seyhan Belediyesi adına olan tapususun iptali ile müvekkil kooperatif adına tescili için Adana Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğumuz 12 Esas sayılı davada talep gibi karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Karar örneği ekte sunulmuştur. (EK:3)

4- Kooperatifimize tahsis edilen 12 ADA 7 Parsel üzerinde yer alan Seyhan Belediyesi adına olan tapularının iptali ve müvekkil kooperatif adına tescili için Adana Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış olduğumuz 12 Esas sayılı davada yapılan İmar uygulaması göz önüne alınarak, kısmen kabule karar verilmiştir. Karar örneği ekte sunulmuştur. (EK:4)

5- Müvekkil kooperatife 15 tarihli protokolle tahsis edilen taşınmazlar üyelerimize tahsis edilmiş üyelerimizce de konut inşaatlarına derhal başlanmış ve kısa sürede de bitirilmiştir.

6- Seyhan Belediyesince kamulaştırılan Gecekondu Önleme Bölgesi içerisinde kalan 12 ADA 3 PARSEL, 6 ADA 8 ve 9 PARSELLER, 14 ADA 1 parseller MALİYE HAZİNESİ adına kayıtlıdır.

SEYHAN BELEDİYESİ 15-17 tarihleri arasında askıda kalan İMAR UYGULAMASI yapmış ve bu uygulama sonucu MALİYE HAZİNESİNE ait yukarıda belirtilen taşınmazlar tüm sahaya dağıtılmıştır. Bu uygulama ile müvekkil kooperatifinin tapulu taşınmazları da başka bölgelere kaydırılmıştır.

7- SEYHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Seyhan Belediye Başkanlığı aleyhine Adana İdare Mahkemesinde 17 Esas no ile açılan İMAR UYGULAMASI İŞLEMİNİN İPTALİ davasında, 15 tarih 18 Karar no ile DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir. Karar örneği ekte sunulmuştur. (EK:5)

Bu karar Seyhan Belediye Başkanlığınca temyiz edilmemiş ve kesinleşmiştir. Kesinleşme sonucu HAZİNE parsellerinin yine eski haline döndüğü açık ve nettir.

Seyhan Belediyesi, yasal mevzuat çerçevesinde Gecekondu önleme Bölgesi içerisinde kalan Maliye Hazinesine ait taşınmazların devri için girişimde bulunmuş, gerekli protokoller yapılmış sözü edilen taşınmazların devri kısa bir sürede yapılacaktır. Devir sonrası daha önce bedeli ödenmiş taşınmazlar ilgili kooperatiflere devir edilecektir.

8- Seyhan Belediyesi daha sonra, 2018 yılı içerisinde bölgede yeni bir İmar uygulaması yapmış ve uygulama sonucunda, Maliye Hazinesine ait taşınmazların bir kısmı da, müvekkil kooperatifin alanına dağıtılmıştır. Davalı İdare bu uygulama sonucu müvekkil kooperatif alanına dağıtılan 565 ADA 16 – 30 ve 685 ADA 18-19-23-27 no’lu parseller için ECRİMİSİL İHBARNAMESİ düzenleyerek ecrimisil bedeli talebinde bulunmuştur.

İPTAL NEDENLERİ

1- Tarafımıza tebliğ olunan ECRİMİSİL İHTARNAMESİ’NDE, TOPLAM İŞGAL VE TASARRUF SÜRESİ OLARAK 7 YIL 5 AY, 1 GÜN GÖSTERİLMİŞ VE 6.960.67 TL ECRİMİSİL TAKDİR EDİLMİŞTİR.

Hukuk Genel Kurulunun 2.4.1986 Tarih 1985/3-150 E,1986/347 K. sayılı içtihadı ve örneğini ekte sunduğumuz Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 12.09.1994 Tarih 1994/10071 E,1994/10851 K. sayılı içtihadında, HAZİNENİN BEŞ YILLIK SÜREYE İLİŞKİN OLARAK ECRİMİSİL İSTEYEBİLECEĞİ karara bağlanmıştır.

Olayımızda İdarenin hak sahibi olması halinde dahi, isteyebileceği ecrimisil süresi beş yıl olmasına rağmen, İdarenin ve yetkili elemanlarının ecrimisil süresini 7 yıl 5 ay 9 gün olarak hesaplamalarını anlamamız mümkün olmamıştır. Diğer yandan yukarıda açıkladığımız gibi, Ecrimisile dayanak yapılan İMAR UYULAMASI Adana İdare Mahkemesinin 16 Karar ve 17 tarihli ilamı ile İPTAL EDİLMİŞ ve karar kesinleşerek, davacı parselleri eski hale getirilmiştir. Bu nedenle, yasal dayanaktan yoksun süreler içeren ecrimisil ihbarnamesin ve tahakkuk ettirilen ecrimisil bedelinin iptalini talep ediyoruz.

2- Ecrimisil ihbarnamesinde, ECRİMİSİL’İN, Adana Seyhan Mah. sınırları dahilinde bulunan 565 ADA 30 parsel numaralı 434.45 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın üzerine 3 katlı bina yapmak suretiyle FUZULEN İŞGALİNDEN DOLAYI 2886 SAYILI KANUNUN 75. VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİNİN 79.MAD. UYARINCA TAHAKKUK ETTİRİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.

Bilindiği üzere, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamada ECRİMİSİL, diğer bir değişle İŞGAL TAZMİNATI, hak sahibinin kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tarif edilmiştir.

Ecrimisil İhbarnamesinden anlaşılacağına göre, davalı idare, imar uygulaması sonucu tüm gecekondu önleme bölgesine dağıtılan taşınmazları nereye rastlamışsa, evveliyatına bakılmadan, o taşınmaz üzerinde bina vs. yapılmış ise oradan Ecrimisil talep yoluna gitmişlerdir.

Yukarda açıkladığımız gibi, Müvekkil kooperatife 1999 yılında tahsis ve teslim edilen taşınmazlar şahıs parseli olup, tahsis sonrası, ruhsat alınarak üzerlerine üyelerimizce ev yapılmış ve binalar yaklaşık 2005 yılı içerisinde bitirilmiştir. Ecrimisile konu taşınmaz üzerindeki bina da 2007 yılında bitirilmiştir. Bu nedenlerle, Bina sahibi üyenin veya müvekkil kooperatifin KÖTÜ NİYLETİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ GİBİ, FUZULİ İŞGALDEN DE SÖZ EDİLEMEZ.

Bu nedenlerle de, Ecrimisil ihbarnamesini ve tahakkuk ettirilen Ecrimisil bedelinin iptalini talep ediyoruz.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİMİZ

Davalı İdarece tahakkuk ettirilen ve müvekkil Kooperatiften ödenmesi talep edilen ECRİMİSİL usul ve yasalara olduğu kadar hukuka da aykırıdır. Söz Konusu ödemenin yapılması halinde, ileride telafisi güç zararlarının doğması da söz konusudur. Bu nedenlerle, İ.Y.U.Y 27. maddesinde aranılan şartlar birlikte oluştuğundan, İdarenin savunması beklenmeksizin YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: İ.Y.U.Y, MK, Kamulaştırma yasası,2886 Sayılı Devlet ihale kanunu, Belediye Kanunu, Yargıtay Genel Kurul kararı, Emsal İçtihatlar. vs. ilgili mevzuat.

SUBUT DELİLER: Ecrimisil İhbarnamesi, Belediye Başkanlığı ile müvekkil Kooperatif arasında yapılan 20.04.1995 tarihli PROTOKOL, Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas ve 1852 K Esas sayılı Tapu İptali ve tescil dosyaları, Davacı İdarenin Belediye Başkanlığı aleyhine Adana İdare Mahkemesinde açmış olduğu 15 Esas sayılı İMAR UYGULAMASININ İPTALİ DAVASI, mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi ile bilumum makbul delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle;

1- Öncelikle, İ.Y.U.Y 27.maddesinde aranan koşulların birlikte oluşması nedeniyle, davalı İdarenin savunması beklenmeksizin YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

2- Davalı İdarece düzenlenen Ecrimisil İhbarnamesi ve tahakkuk ettirilen Ecrimisil miktarı hukuki dayanaktan yoksun ve fahiş olduğundan İPTALİNE,

3- Yargılama giderleri ve Avukatlık ücretinin davalı İdareye yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir