Disko İzni Olan İşletmenin Kapanış Saati Diğer İşletmelerle Bir Tutulamaz

Disko İzni Olan İşletmenin Kapanış Saati Diğer İşletmelerle Bir Tutulamaz

İTİRAZ EDEN (DAVACI) : X
VEKİLİ :X
KARŞI TARAF (DAVALI) : X Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : X
 
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, müvekkili tarafından Çorum-Samsun yolu çıkışında Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:139 adresinde işletilen içkili istirahat ve eğlence yeri (Ata Restaurant-Metin Ustanın yeri) ile ilgili olarak işyeri açılış ve kapanış saatlerine uyulmadığından bahisle 14.768,00-TL idari para cezası uygulanmasına dair 14.01.2014 tarih ve 16 sayılı Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada;
 
Çorum Belediye Encümeni’nin 12.05.2009 tarih ve 388 sayılı kararıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kapanış saatinin 24:00 olarak belirlendiği, polis ekiplerince 01.01.2014tarihinde yapılan kontrollerde işyerinin 03:30 sıralarında faaliyette olduğunun tutanakla tespit edildiği, söz konusu tutanağın işyeri mesul müdürü tarafından imzalandığı, dava dilekçesinde de 24:00’ten sonra faaliyete devam edildiğinin davacı tarafından beyan edildiği görüldüğünden davacının açılış-kapanış saatlerine uymadığının sübuta erdiği, adı geçen işletmeye 31.12.2013 tarih ve 961 sayılı encümen kararıyla aynı maddeden dolayı 7.384,00-TL idari para cezası verilmiş,
 
anılan idari para cezasının iptali istemiyle Çorum İdare Mahkemesi’nin 2014/359 Esasında görülen davada, Mahkemenin 27/04/2015 günlü, E:2014/359; K:2015/222 sayılı kararıyla davanın reddine karara verildiği, aynı fiilerin bir yıl içinde tekrarı halinde en son uygulanan para cezasının bir kat artırılarak uygulanacağı düzenlemesi gereğince dava konusu encümen kararıyla uygulanan para cezasının 14.768,00-TLolarak uygulandığı,davacının 12.5.2009 tarih ve 388 sayılı encümen kararıyla belirlenen açılış-kapanış saatlerine uymadığı açık olduğundan, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu uyarınca eylemine uygun 14.768,00-TL idari para cezası ile cezalandırılmasına yönelik 14.01.2014 tarih ve 16 sayılı Çorum Belediyesi Encümen kararınında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen 14.05.2015 gün ve E:2014/360, K:2015/269 sayılı Çorum İdare Mahkemesi Hakimliği kararının;
 
davacı vekilince, işletmenin şehir dışında, çevreyi asla rahatsız etmeyecek bir konumda olduğu, Çorumda bulunan tüm eğlence yerlerinin ilerleyen saatlerde hizmet vermekte olduğu halde, yalnızca müvekkilinin işletmesine ceza verildiği, işletmelerinde özel ve kamusal toplantı, yemek, düğün, nişan ve eğlence gecelerinin düzenlendiği, hiçbir araştırma yapılmadan hüküm kurulduğu ileri sürülerek itirazen bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.
 
TÜRKMİLLETİADINA
Hüküm veren Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Dava, davacı vekili tarafından, müvekkili tarafından Çorum-Samsun yolu çıkışında Karakeçili Mah. Gazi Cad. No:139 adresinde işletilen içkili istirahat ve eğlence yeri (Ata Restaurant-Metin Ustanın yeri) ile ilgili olarak işyeri açılış ve kapanış saatlerine uyulmadığından bahisle 14.768,00-TL idari para cezası uygulanmasına dair 14.01.2014 tarih ve 16 sayılı Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle istemiyle açılmış bulunmaktadır.
 
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 6.maddesinde; ”Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan, c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen, d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen, İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır” düzenlemesine yer verilmiştir.
 
Anılan mevzuat hükmü ile idarelere işyerlerinin niteliğini dikkate alarak işyeri açma ve çalıştırma saatlerine düzenleme yetkisi verilmiş, bu yapılır iken de işyerinin niteliğinin özellikle gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu bağlamda, eğlence yerlerinden olan kıraathane, lokanta vb. yerler ile içkili eğlence yapma yetkisi verilen bar ve disko türü yerler için çalışma saatlerinin aynı olması ticari hayatın olağan akışına aykırıdır.
 
Uyuşmazlık konusu olayda, davacıya 22.6.2000 günlü ve 2000/67-4 sayılı Çorum Valiliği Emniyet Müdürlüğü onayı ile düzenlenen içkili istirahat ve eğlence yeri işletme izin belgesinde anılan işyerine canlı müzik izni verilerek yine bir bölümünün disko olarak kullanılmasına izin verildiği, Çorum Belediyesi Encümeni’nin 14.01.2014 tarih ve 16 sayılı kararıyla bu nevi işyerininde diğer eğlence yerleri kapsamında gece saat 24:00’a kadar çalışmasına izin verilmiş ise de disko olarak ruhsat alan bu işyerinin açılış kapanış saatleri yönünden 24:00 kapanış saatine tabi tutulması yerinde değildir.
 
Bu bakımdan, davacıya ait işyerinin niteliği ve işletme izni dikkate alındığında 24:00 kapanış saatine tabi tutulamayacağından bu husus dikkate alınmadan verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüne, Çorum İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 14.05.2015 gün ve E:2014/360, K:2015/269 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan toplam 144,20-TL yargılama gideri ile itiraz aşamasında davacı tarafından yapılan 150,80-TL yargılama gideri ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750.00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,kararın kesinleşmesinden sonra posta gideri avansından artan miktarın itiraz edene Mahkemesince iadesine, kararımızın tebliğini takiben (15) gün içerisinde Mahkememiz nezdinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 2577 sayılı Yasa’nın 45/4. maddesi uyarınca 20/10/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Başkan
YILMAZ ACER
37810
Üye
ALİ ÖZGÜR AYTAÇ
33576
Üye
DURMUŞ TAŞER
37999
X
DAVA SAFHASI Y. GİDERİ :İTİRAZ SAFHASI Y. GİDERİ :
Başvuru Harcı : 25,20-TL İtiraz Harcı : 75,50-TL
Karar Harcı : 25,20-TL Karar Harcı : 27,70-TL
Vekalet Harcı : 3,80-TL Posta Ücreti : 47,60-TL
Posta Gideri : 90,60-TL Toplam : 150,80-TL
Toplam : 144,20-TL

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir