Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasına İtiraz

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasına İtiraz

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasına İtiraz

 

  • Müvekkil davacı X Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sağlık Teknikeri Kadrosuna atanmasının yapılmasını beklerken, müvekkil davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atanma talebi reddedilmiştir. Ancak müvekkil davacı X hangi gerekçelerle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı hakkında bilgi verilmemiş ve dayanak gösterilmemiştir. Bu sebeplerden dolayı yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi hakkındaki taleplerimizdir.

  • Güvenlik soruşturması hukuka uygun hak ve nesafeti gözetir ilkeler eşliğinde yürütülmelidir. Keyfiyet çekirdek anayasal hak ihlallerine yol açar. Alanında uzman bir avukat ile sürecin takip edilmesi elzemdir.

 

Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturmasına İtiraz Dilekçesi

 

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

X İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

                                               Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.

                                                                     

DAVACI                :

Adres                   : 

VEKİLİ                   :

Adres                   : 

DAVALI                : 

KONU                   : Müvekkil davacı X Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde görev yapmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sağlık Teknikeri Kadrosuna atanmasının yapılmasını beklerken, müvekkil davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atanma talebi reddedilmiştir. Ancak müvekkil davacı X hangi gerekçelerle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı hakkında bilgi verilmemiş ve dayanak gösterilmemiştir. Bu sebeplerden dolayı yürütmenin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi hakkındaki taleplerimizdir.

TEBLİĞ TARİHİ   : 

AÇIKLAMALAR  :

1-Müvekkil davacı *** *****D*AL bir süredir **** **** ** ***** Tıp Fakültesi Pataloji Laboratuvarında 4/B statüsünde sözleşmeli personel olarak çalışmaktadır. Müvekkil davacının çalıştığı süre zarfında “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması” yönünden bir sorunla karşılaşılmamış ve görevini hakkıyla yerine getirmiştir.

2-Müvekkil davacı ***** *****, ***** *** *** **  *** Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde “Sağlık Teknikeri” olarak görev yapmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sağlık Teknikeri Kadrosuna atanmasının yapılmasını beklerken, 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 74. Maddesiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde düzenlenen ‘Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlarda yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince  müvekkil davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanması gerekçe gösterilerek atanması yapılmamıştır.

(X Üniversitesi Rektörlüğü’nün  X tarih ve sayılı kararı EK. 1′ de sunulmuştur.)

3-Bunun üzerine Müvekkil X, X Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na X tarihli bir dilekçe göndererek idarenin bu kararına itiraz etmiş durumun tekrar gözden geçirilmesini ve kararın lehine düzeltilmesini talep etmiştir.

(Müvekkil davacı X Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermiş olduğu itiraz dilekçesi EK’ 2 de sunulmuştur.)

4-Müvekkil davacı X itiraz dilekçesinden sonra, X Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı X tarihli bir cevap yazısı göndererek atamanın yapılamayacağını belirtmiş, fakat bu kararın hangi gerekçelerle verildiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmamış netice olarak hukuka aykırı bu karar tesis edilmiştir ve müvekkil davacı hangi kusurundan dolayı atamasının gerçekleşmediğini bilmeden bu hakkından yoksun bırakılmıştır.

(X Üniversitesi Rektörlüğü’nün  X tarih ve sayılı kararı EK. 3′ te sunulmuştur.)

İş budava konusu işlem Anayasa’ya ve hakkaniyete aykırı olduğu gibi, Şekil, Konu, Yetki,Sebep ve Maksat unsurları açısından da sakattır.Çünkü;

İdare Mahkemesi Başkanlığı’nın, kararı veren X Üniversitesi’nden söz konusu “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması” nın  ayrıntılarıyla sayın  mahkemenize cevap olarak bildirilmesi neticesinde; müvekkil davacı X hangi gerekçelerle atanmasının yapılmadığı açıklandıktan sonra, adı geçen Üniversitenin vermiş olduğu açıkça dayanaktan yoksun ve hukuka aykırı bu kararına ilişkin cevaplarımızı ve savunmamızı ancak gerekçelerinin tarafımıza tebliğinden sonra bildirebiliriz. Dolayısıyla hukuktan ve dayanaktan yoksun bu kararın  yürütmesinin ivedilikle durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini talep etmekteyiz.

I-İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI KILAN NEDENLER

A-DAVA KONUSU İŞLEM YETKİ UNSURU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRIDIR

1-Bilindiği gibi 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde, devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlar sayılmıştır. Genel şartların sayıldığı (A) bendine 29.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 676 sayılı KHK ile eklenen 8. fıkra ile “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşuluna da yer verilmiştir. Bu maddenin kapsamı, kime, nasıl uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Yasaya KHK ile eklendiğinden maddenin düzenleniş amacı da bilinememektedir. Bir başka anlatımla herhangi bir yasa gerekçesi bulunmamaktadır.

2-Dolayısıyla hükmün nasıl uygulanacağı ve kapsamı bu alandaki özel düzenlemelere bakılarak belirlenecektir. Güvenlik soruşturmasının yasal dayanağını 4505 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine Ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan alt düzenleyici işlemler oluşturmaktadır. Kanunun 1. maddesinde; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacağı” düzenlenmiştir.

3-Yine Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde de benzer hükümlere yer verilmiştir. Yönetmeliğin 8. maddesinde; “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile askeri, emniyet, istihbarat teşkilatlarında ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalıştırılacak personel hakkında yapılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere kamu kurum ve kuruluşlarının tüm birimlerinde değil gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılması mümkündür.

4-Yukarıda aktardığımız hukuksal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ nın her birimi yönünden değil gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılacak personel yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının olanaklı olduğu anlaşılmaktadır. Metinlerden gizlilik dereceli birim ve kısımların özellikle üst düzey makamlar, idari görevleri yürütenler olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere atanacak personeller yönünden güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması konusunda idareye bir yetki tanınmadığı açıktır. Çünkü sağlık personelleri; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta, hasta görmekte, eğitim-öğretim çalışmalarına katılmaktadır.

5-Yetki, yasalarca tanınmış karar alma gücüdür. Hangi idari birimlerin idare adına irade açıklayarak hukuki sonuç doğurma gücüne yani yetkiye sahip olduğu yasalarla belirlenir.

6-Sonuç olarak Yasa ile davalı idareye müvekkil hakkında güvenlik soruşturması yapma yetkisinin tanınmaması nedeniyle işlemin hukuka aykırı olduğu kanısındayız.

B-DAVA KONUSU İDARİ İŞLEM, SEBEBE DAYANMA AÇISINDAN HUKUKA AYKIRIDIR

1-Genel olarak idari işlemler tesis olunurken mutlaka bir sebebe dayanmalıdır ve sebep doğru olmalıdır. Yani, idari işlemde sebep unsuru, işlemin dayanağını göstermektedir. Sebep unsuru, idareyi işlem tesis etmeye yönelten durumlardır. Diğer bir deyişle sebep; işlemden önce gelmekte ve idareyi işlem tesis etmeye etken olmaktadır. İdari işlemlerin dayanağı kimi durumlarda, yasa, tüzük, yönetmelik gibi hukuki düzenlemeler ile açıkça belirlenmiştir. Bunların yanı sıra idarenin işlemini dayandırdığı ya da idari yargı yerinin isteği üzerine açıklamak durumunda kaldığı sebep unsurunun hukuka ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Nitekim, işlemde gösterilen veya yargı yerinin isteği üzerine açıklanan sebep unsurunun hukuka ya da gerçeğe aykırı olması durumunda işlem, idari yargı yerince iptal edilecektir. Bir işlemin bu nedenle iptal edilebilmesi için hukuka ya da gerçeğe aykırılık sebebin sonucu etkileyici nitelikte olması gerekmektedir.

2-Konu ile ilgili olarak X İdare Mahkemesi’nin X gün ve X sayılı kararında “Durum böyle olunca, dosyaya somut bir bilgi veya belge sunulmadığından, diğer bir deyişle işlemin sebep unsurunu ortaya koyacak herhangi bir belge dosyaya ibraz edilmediğinden, idareye 657 sayılı Yasanın 76. Maddesi ile tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullanılmadığı kanaatine ulaşılarak dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka aykırı bulunmuş ve işlem iptal edilmiştir.” denilerek durum çok aşikâr ifade edilmiştir.

3-Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alındığında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi dava konusu idari işlemi herhangi bir sebebe dayandırmadan tesis etmiştir. Müvekkil davacı **** ****, “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması” neticesinde atamasının hangi gerekçelerle gerçekleşmediğini bilmemekte ve bu sebeple kendisini ifade edebilmesinin önüne geçilerek aleyhinde bir idari işlem tesis edilmiştir. Dolayısıyla sebepten yoksun dava konusu idari işlemin iptal edilmesi gerekmektedir.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER

Yukarıda açıklandığı üzere dava konusu işlem açıkça yetki ve sebep unsuru yönünden hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

İşlem nedeniyle müvekkil davacı ***** ***** 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sağlık Teknikeri kadrosuna atanması yapılmayarak kişisel menfaatinin önüne geçilmekte, maddi gelirinde hak edeceği artışta idari işlem nedeniyle elinden alınmaktadır. Ayrıca haklı bir neden olmaksızın güvenlik soruşturmasının olumsuz olarak sonuçlandırılması nedeniyle manevi açıdan yıpranmıştır. Toplum nezdinde itibarı zedelenmektedir. Yoğun emek harcayarak tamamladığı eğitimine ve şu an çalışmakta olduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Laboratuvarı’ndaki görevini hakkıyla yerine getirmesine rağmen ataması yapılmayarak adeta cezalandırılmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : İYUK, 657 sayılı Yasa ve ilgili diğer mevzuat

DELİLLER                              : Ekte sunulan belgeler, idarenin elinde bulunan işlem dosyası ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda açıklanan ve resen tespit edilecek nedenlerle müvekkil davacı hakkında yürütülen güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçe gösterilerek atama talebi reddedilmiştir. Fakat söz konusu “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının” neye istinaden olumsuz olduğu yönünde hiç bir dayanak sunulmadan, sebep açıklanmadan atama talebinin reddedilmesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin yukarıda açıkladığımız nedenlerle hukuka aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde iptaline, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Av. 

EKLER :

 

1- X Üniversitesi Rektörlüğü’nün  X tarih ve sayılı kararı

2- Müvekkil davacı X Üniversitesi Rektörlüğü’ne göndermiş olduğu itiraz dilekçesi

3- X Üniversitesi Rektörlüğü’nün  X tarih ve sayılı kararı

4-Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir