Bir Sayfa Seçin

İcradan Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği

ADANA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No:                                                                        

 

BEYANDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS:

ALACAKLI:

BORÇLU:

KONU: Fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresine karşı beyanlarımızın ve İTİRAZLARIMIZIN sunulmasını havidir.

 

AÇIKLAMALAR:

1-Sayın Müdürlüğü’nüzün yukarıda numarası anılan dosyası tahtında gönderilen maaş haczi müzekkeresi ile dosya borçlusu olduğu bildirilen ……. almakta olduğu maaş ve/veya ücret miktarının ¼’ünün borç (2.343,94-TL) bitinceye kadar haczine karar verildiği bildirilmiştir.

2- Dosya borçlusu olduğu bildirilen  ücreti 2.110,00-TL (İkibinyüzonTürkLirası) olup; ücreti üzerinde:

  1. sırada: ….

(Alacaklı: ; Alacak Miktarı: 11.303,87-TL) haczi bulunmaktadır. Bu bağlamda, dosya borçlusunun almakta olduğu ücreti üzerine, Müdürlüğünüz dosyası haczi 2. (İKİNCİ) sıra olarak işlenmiştir.

3- Dosya borçlusu …..’ın, maaşı üzerinde bulunan, yukarıda anılan dosya borcu bittikten sonra ilk alacağı ücretin 1/4’ünden kesinti yapılarak, Müdürlüğünüz tarafından gönderilen müzekkerede belirtilen, ………IBAN numaralı hesaba,  ‘borçlu adı-soyadı ve dosya numarası’ açıklaması ile yatırılacaktır.

4- Dosya borçlusunun iş akdi ile ilgili olabilecek değişiklikler ivedilikle Müdürlüğünüz dosyasına bildirilecek olup; fazlaya ilişkin isteme itiraz edilmesi zarureti hasıl olmuştur.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler muvacehesinde, fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklı kalmak kaydı ile Sayın Müdürlüğünüzce gönderilen müzekkereye cevaben ve İTİRAZEN saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ][/ihc-hide-content]

 

Beyanda Bulunan Üçüncü Şahıs

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son Güncelleme Tarihi