Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İcra Hukuku: Türk Hukuk Sistemindeki Önemi ve İşleyişi

Türk hukuk sistemi içerisinde icra hukuku, ekonomik ilişkileri ve sözleşmelere dayalı alacakların tahsilini düzenleyen önemli bir alan olarak karşımıza çıkar. Bu alanda faaliyet gösteren kişilerin haklarını koruyan ve alacaklarını tahsil etmelerini sağlayan bir yasal mekanizma olarak işlev görür. Peki, icra hukuku nedir ve nasıl çalışır?

İcra hukuku kategorisinde yer alan tüm yazıları incelemek için tıklayınız.

İcra Hukuku Nedir?

İcra hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmesi amacıyla devreye giren yasal ve idari mekanizmaları içeren bir hukuk dalıdır. Bu mekanizmalar, icra mahkemeleri ve icra daireleri aracılığıyla uygulanır. İcra hukukunda yer alan temel kavramlar arasında, icra takibi, haciz, satış, tahliye gibi yöntemler bulunur.

İcra hukuku, medeni hukukun bir devamıdır ve borçların tahsilinde önemli bir rol oynar. Alacaklının, borçlunun malvarlığına haciz koyarak alacağını tahsil etme hakkı vardır. Bu işlem, haciz yoluyla alacak tahsil etmek olarak adlandırılır. İcra hukuku, taşınır ve taşınmaz malların haczi, satışı, alacak tahsili ve icra takibi işlemlerini kapsar.

Bu hukuk disiplini, alacaklıların hakkını korumanın yanı sıra borçlu kişinin haklarını da korur. Borçlu kişi, yasal savunma yollarına başvurma hakkına sahiptir. İcra müdürlükleri, borçlu kişinin haklarının korunmasını sağlayacak yasal süreçleri uygular.

Amacı

İcra hukukunun amacı, bir mahkeme veya idari makam tarafından verilen hüküm ve kararların icrası için etkin usuller sağlamaktır. Temel amaç, kararların gereksiz gecikme ve masraf olmaksızın uygulanmasını sağlamaktır. Bu, hukuki kararlardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesini sağlar.

Türk İcra ve İflas Kanunu, alacaklıların borçlulara karşı haklarını hem Türk mahkemelerinde hem de istinabe mektubu veya yabancı mahkeme kararlarının tanınması gibi uluslararası işbirliği mekanizmaları yoluyla yurtdışında icra edebilmeleri için kapsamlı bir yasal çerçeve sağlamaktadır.

İcra Hukukunun İşleyişi

İcra hukuku süreci alacaklının başvuru yapmasıyla başlar. Alacaklının başvurusu üzerine icra müdürlüğü, borçlu olan kişiye icra takibi başlatma bildirimi gönderir. İcra takibi başlatıldıktan sonra, borçlu kişinin malvarlığının haczi ve satışı gibi adımlar devreye girer. Bu süreç, icra müdürlüğü veya icra daireleri tarafından yürütülür. Borçlu, alacaklı tarafından belirlenen süre içerisinde borcunu ödemezse, ilgili malvarlıkları satışa çıkarılır.

İcra hukuku içerisinde yer alan süreçleri şu şekilde özetleyebiliriz:

 • 1-) İcra Takibi Başlatma: İcra hukuku uygulaması, alacaklı tarafından icra takibi başlatma talebiyle başlar. Alacaklının, alacağını tahsil etmek için icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. İcra müdürlüğü, alacağın miktarına ve nerede uygulanacağına bağlı olarak ilgili icra dairelerine yönlendirecektir.
 • 2-) İcra Takibi Bildirimi: İcra takibi başlatıldıktan sonra icra daireleri, borçlu olan kişiye icra takibi başlatma bildirimi gönderir. Bu bildirimde, alacak miktarı, nedeni, faiz oranı ve alacaklının kimliği gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, borçlu kişiye ödeme yapabilmesi için belirli bir süre tanınır. Borçlu kişi, bu süre içinde borcunu ödeyebilirse icra takibi durdurulur.
 • 3-) Haciz İşlemi: Borçlu kişinin ödememe durumunda icra takibi devam eder ve icra daireleri tarafından haciz işlemi uygulanır. Haciz işlemi, borçlunun malvarlığından alacaklıya ödeme yapması amacıyla malların belirli bir süreliğine dondurulması anlamına gelir. Haciz işlemi, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde uygulanabilir. Taşınmaz malların haczi, tapu siciline tescil edilirken taşınır malların haczi ise ayrıca kayıt altına alınır.
 • 4-) Satış İşlemi: Haciz işlemi sonrasında, icra daireleri, borçlu kişinin malvarlığını alacaklıya getirebilmek amacıyla satış işlemi yapar. İcra daireleri, haczedilen taşınır veya taşınmaz malları belirli bir süre içinde ihaleye çıkarır ve en yüksek teklifi veren kişiye satışını gerçekleştirir. Satış işlemi ardından elde edilen gelir, alacaklıya ödenir ve alacak tahsil edilmiş olur.
 • 5-) Tahliye İşlemi: İcra takibi sürecinde, borçlu kişi taşınmaz bir malı kullanıyorsa, alacaklı tarafından tahliye işlemi talep edilebilir. Bu durumda, icra daireleri, borçlu kişinin taşınmazı tahliye etmesi için gerekli işlemleri yapar. Tahliye işlemi, borçlu kişinin taşınmazı boşaltması ve alacaklıya teslim etmesi anlamına gelir.

İcra hukuku işleyişi, bu temel adımlardan oluşur. Her aşama, yasal süreçlere uygun bir şekilde yürütülür ve alacaklıya hakkını tahsil etme imkanı sunar. Bu süreçte, borçlu kişi de yasal olarak haklarını kullanma imkanına sahiptir ve başvurabileceği yasal savunma yolları bulunur.

İcra Hukukunun Önemi

İcra hukuku, ekonomik dengenin sağlanması ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Alacaklıların alacaklarını tahsil etmelerini sağlar ve bu sayede ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğraması engellenir. Ayrıca, icra hukuku, borçluların haklarını da korur. Alacaklının makul bir süre içinde alacağını tahsil etmesini sağlarken, borçlu kişinin malvarlığına da uygulanacak sınırlamalar konusunda hukuki güvence sağlar.

Sonuç

İcra hukuku, Türk hukuk sisteminde önemli rol oynayan bir hukuk dalıdır. Alacaklıların haklarını korurken, borçluların da haklarını gözetir. Bu sayede, ekonomik dengenin sağlanması ve ticari ilişkilerin düzenlenmesine katkıda bulunur. İcra hukukunun işleyişini ve sürecini anlayarak, kişiler alacak taleplerini daha etkili bir şekilde takip edebilir ve haklarını koruyabilirler.

Umarım bu blog yazısı, icra hukuku hakkında temel bilgiler sunarak size yardımcı olmuştur.

Güncel Yazılar

Soru-Cevap

Dilekçeler

 • Malvarlığı sorgulama talebi dilekçesi 2 3 4 5 6
 • Mehil vesikası sunumu
 • Bankaya adres sorma 2
 • İcra Takibinde Adli Müzaheret Talebi
 • Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunma Şikayet Dilekçesi
 • Muhafaza Edilen Malların Satışı Talebi
 • İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz 2
 • Aile Konutu Haczedilemezlik İtirazı
 • Maaş Haczi Talimatı
 • Muhafazalı Haciz Talebi
 • İcra Dosyası Yenileme Talebi 2 3
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesinde İcranın Geri Bırakılması Talebi
 • Takibin Kısmen İptali Sonrası Alacaklının İcra Dairesine Başvuru Dilekçesi
 • Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız İtiraz Nedeniyle Şikayet
 • İflas Müdürlüğüne Cevap Dilekçesi
 • İcra Dairesinden Rehin Açığı Belgesi Talebi
 • Yediemin Ücretinin Kamu Üzerinde Bırakılması Dilekçesi
 • İcranın Geri Bırakılması Dilekçesi
 • Yeniden Satış Günü Verilmesi Talebi
 • Vefat Eden Kişi Hakkında İcra Takibine İtiraz
 • İflas Erteleme Kararı Nedeniyle Takibin İptali Talebi
 • İpotek Alacaklısına Müzekkere Örneği
 • Aciz Nedeniyle Doğrudan İflas Talebi
 • Senede Dayalı İhtiyati Haciz Talebi
 • Haciz İhbarnamesine Karşı Menfi Tespit Davası Bildirimi
 • Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin İptali Talebi/Şikayeti
 • İhtiyati Haczin Kaldırılması Kararının İcra Dairesine Sunulması
 • İtirazın İptali İlamını İcraya Koyma Talebi
 • Sigorta Şirketi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
 • Bankaya Rehinli Taşınmazın Miktarını Sorma Müzekkeresi
 • Bankadan Araç Üzerindeki Rehni Sorma Müzekkeresi
 • Bankadan Rehinli Alacak Sorma Dilekçesi
 • Konkordatonun Reddinden Sonra İflas İstemi Dilekçesi
 • İcraya Posta Akıbeti Sorgu Talebi 2
 • İcra Tebligat Listesi Hazırlama
 • İcra Sorgu Talebi Dilekçesi
 • Haczin Üçüncü Şahsa Tebliğine İtiraz Dilekçesi
 • Harçtan Muaf Olunduğuna Dair İcraya Şikayet Dilekçesi
 • Çocuğu Teslim Etmeme Suçu Şikayet Dilekçesi
 • İcra Takibinden Feragat ve Çek Aslının İadesi Dilekçesi
 • Ferdi Kaza Sigortasında İtirazın İptali Dava Dilekçesi
 • İcra Feragat Dilekçesi Örneği
 • Sehven Açılan Takipten Feragat Dilekçesi
 • Borçlunun İflasını İsteme Dilekçesi
 • İcra Taahhüdünü İhlal Şikayet Dilekçesi 2
 • Ödenen Borca Tekrardan Haciz Gelmesine İtiraz Örneği
 • Haczin Üçüncü Şahıslara Tebliğ Kağıdına İtiraz Dilekçesi
 • Trafik Kayıtları Üzerine Haciz Dilekçesi
 • Rehin Açığı Belgesi Dilekçesi
 • Rehin Açığı Belgesi Örneği
 • Karşılıksız Çek Şikayet Dilekçesi 2 3
 • Kambiyo Senedine İtiraz Dilekçesi
 • Borçluya Kalan Mirası Sorma Müzekkeresi
 • Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi
 • İlamsız takip ödeme emri örneği
 • Banka Dosya Masrafı Geri Alma Dilekçesi
 • İcradan taşınır satışında açık artırma çağrısı örneği
 • Borcun temliki sözleşmesi örneği
 • Tebligat Listesi Örneği
 • İcra Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Dilekçesi
 • İflas Erteleme Davasına Müdahale Dilekçesi
 • İcradan Gelen Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi Örneği 2 3 4
 • Çek ihtiyadi tedbir talebi dilekçesi
 • İmzaya İtirazın Kaldırılması-İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği
 • Banka Karşılıksız Çek Bedeli Talep Dilekçesi
 • Personele Gelen İcra Yazısına Cevap
 • Aciz Vesikası Talebi
 • Mavi Zarf ile Tebligat Talebi(TK 21-2)
 • Kira Alacağı Nedeniyle Hapis Hakkı Talebi
 • Muvafakatli Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği
 • Nafaka Alacağı Maaş Haczi Müzekkeresi
 • Çek Kanunu Madde 5 İstinafa Cevap Dilekçesi
 • Adi Ortaklık İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi
 • İlamsız İcra Takibinin İtfa Nedeniyle İptali Dava Dilekçesi 2
 • Tebligat Kanunu 21’e Göre Tebliğ Talebi
 • Tebligat Kanunu 35’e Göre Tebliğ Talebi Dilekçesi 2
 • İcra Ödeme Emri Yeni Adrese Tebligat Talebi
 • Ödeme Emrinin Yeniden Tebliği Talebi
 • Nafaka Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Şikayet Dilekçesi
 • İcra Müdürü İşlemini Şikayet Dilekçesi
 • Taahhüdü İhlal Şikayetinden Vazgeçme Dilekçesi
 • Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi
 • Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle İcra Mahkemesi’ne Tahliye Davası Dilekçesi
 • Borçlunun Adresinin Araştırılması Talebi
 • Araç Haczi Talebi Dilekçesi
 • Araç Haczinin Yenilenmesi Talebi
 • Araç Muhafaza Talebi Dilekçesi
 • Borçluya Bakiye Borç Muhtırası/Dosya Hesabı Gönderilmesi Talebi
 • Emekli İkramiye ve Maaşı Haciz Talebi 2 3
 • 103 Haciz Davet Kağıdı Talebi Dilekçesi
 • İcra Dosyasına Haczin Kaldırılması Talep Dilekçesi
 • İİK Md 100 Gereği Bilgi İsteme Talebi 2
 • Hacizden Sonra Yapılan İstihkak İddiası Dilekçesi 2 3 4
 • Konkordato Halinde Alacak Kaydı Talebi
 • Maaş Haczinin Durdurulması Talebi
 • İcra Yoluyla Çocuk Teslimi-Kişisel İlişki Talebi
 • İcra Dosyasında Taşınmazın Değer Takdiri Talebi
 • İcra Ödeme Nedeniyle Dosya Kapama Talebi
 • İcra Ceza İtirazdan Feragat Dilekçesi
 • Şehir dışındaki İcra Dairesi’ne araç haczi talimatı
 • Gemi Alacağı İcra Takibinde İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi
 • 89-1 Haciz Müzekkeresi 2 3 4 5
 • İpotekli Taşınmaz Bilgisi Talebi Müzekkere Örneği
 • İcra Dosyasından Tapu Kaydına Müzekkere Örneği
 • Cezaevi İş Yurduna Haciz Müzekkeresi Örneği
 • 3. Kişi İşveren Şahsa Maaş Haczi Müzekkeresi Örneği 2 3 4
 • Market İşletmesi Maaş Haczi Müzekkere Örneği
 • Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Dilekçesi 2
 • Tapuya Yazılacak Elden Takipli Müzekkere Örneği
 • İcra Haciz Müzekkeresi Talebi – Banka Kep Hesaplarıyla Birlikte 2 3
 • İcra Ödeme Emrine Muacceliyet İtirazı
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Müzekkere Talebi
 • İcra Dairesinden Gelen 89-1 Haciz Müzekkeresine İtiraz 2
 • Akbanka Gönderilecek Haciz Müzekkeresi Zarfı
 • Apartman Yönetiminden Borçlu Kimlik ve Adres İsteme Talebi
 • 2 Yıl Satış İstememe Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi
 • Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi 2 3
 • İcra Takibi Maaş Haczi Sırası Sorma Dilekçesi
 • Araç İçin 100 Madde Yarar Talep Örneği 2
 • Borçlular ve Hissedarların Nüfustan Kimlik Bilgilerini İsteme Müzekkeresi
 • Usulsüz Tebligatı Şikayet Dilekçesi 2 3
 • Müzekkereye Cevap Vermeyen Şirketi Şikayet Talebi
 • Çek Ceza Yetki İtirazı Dilekçesi
 • Bedelsiz Senet Kullanma Şikayet Dilekçesi
 • İcra Takibi Teminatın İadesi Talebi
 • İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Dilekçesi 2
 • Bankaya 1. Haciz İhbarnamesi Örneği
 • Hisse Senedi Haciz Talebi 2
 • Yediemine Teslim Talebi
 • Malların Muhafaza Altına Alınması Talebi
 • Taşınır Satış Talebi
 • Çekteki Değişiklik Muvafakatname
 • Mehil Vesikası ile Tehir-i İcra Talebi
 • İlamsız Takipte İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 2
 • Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi
 • İmzası İkrar Edilmiş Senedin İİK 68 Belgesi Sayılması Talebi
 • İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçe Örneği
 • İcra Takibinin Borçlulara Yöneltilmesi Talebi
 • Müzekkerelerin Kaldırılması Talebi
 • İhalenin Feshi Cevap Dilekçesi
 • Haciz Mahallinden Mal Kaçırma Şikayet Dilekçesi
 • Davanın İflas Dairesine Yöneltilmesi Talebi
 • Peşin Harç Derkenar Örneği
 • İcrada Borçlunun İşverenine Ait Vergi Numarasının Öğrenilmesi Talebi
 • Veraset İlamı Almak İçin İcradan Yetki Belgesi Talebi
 • İcra Taahhütname Örneği 2 3 4
 • Konutun Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi
 • İlamlı İcra İptal Dilekçesi 2
 • MTS Borca İtiraz Dilekçesi
 • Karşılıksız çek istinaf dilekçesi
 • İcra Dairesince Fazla Kesilen Maaş Haczinin İadesi
 • İcra vekalet farkı alacağı talebi
 • Vergi Dairesine Haciz Talebi Müzekkeresi
 • Teminat İadesi İçin İcra Dairesinin Ticaret Mahkemesine Müzekkeresi
 • Bono iptali dava dilekçesi 2
 • Çek şikayetinde savunma
 • İhtiyati Haczin Uygulanması Talepli Dilekçe
 • Tebligata itiraz ile derdestlik def’i
 • Mirasın Hükmen Reddinin İcraya Bildirilmesi
 • Kayyuma Dosya Bakiye Alacağı Nasıl Sorulur?
 • Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası ile Artış Nasıl Yapılır?
 • Kimlik Bilgisi Vermeyen Bankaya Tekit Yazısı
 • 3. Şahıstaki Alacağın Dosyaya Aktarılması Talebi
 • Satış Şeklinin Tayin Edilmesi Talebi
 • Kambiyo Senedinin Geçerli Olduğu Temyiz İtirazı
 • Harç Mahsubu Dilekçe Örneği
 • İflas Masasından Ödeme Talep Etmek
 • Taşkın Haciz Dilekçesi
 • Mal Beyanında Bulunma Nedeniyle Cezanın Düşürülmesi
 • Boş senet örneği
 • İcra Dosyasının Takipsiz Bırakılması Talimatı
 • İcra Kesinleşme Sonrası Kapak Hesabı ve Haciz Talebi
 • Çek İptaline Dair İhtarname
 • Ödeme Emri Örnek No:11 – İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri
 • Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi
 • Bononun İptali Davası
 • Nafakaya İtirazın İptali Sonrasında Nafaka Ceza Davası
 • Satış Avansının Yatırıldığının Bildirimi Beyanı
 • İcra Ceza Mahkemesi İstinafa Cevap Dilekçesi
 • İtirazın Kaldırılması Davasına Cevap Dilekçesi
 • Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi
 • Emekli Maaşı Haczinin Kaldırılması
 • Konkordatonun Feshi Talebi
 • Maaş Haciz Tekit Dilekçesi
 • İcra Dosyasında İşçi Alacağı Ödeme Emri Bilirkişi Raporuna Beyan
 • Çeke Yapılan İtirazın Kaldırılması Talebi
 • Ticari İşletme Yöneticisinin Alacaklıyı Kasten Zarara Uğratması
 • İcra Takibinin Devamı Talebi
 • İcra Dosyasından Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak Şikayet Dilekçesi
 • Sahte İsimle Senet Düzenlemek Savcılığa Şikayet Dilekçesi
 • Meskeniyet İddiası (Ev Haczine İtiraz) Dava Dilekçesi
 • Aciz Vesikası Verilmemesi Nedeniyle İcra Memurunu Şikayet
 • Caminin Üzerine Koyulan Hacze İtiraz Şikayet Dilekçesi
 • Haricen Tahsil Sonrası Faizin Silinmemesi Memur İşlemini Şikayet
 • Konkordato mühletinin kaldırılması talebi
 • 100. Madde Tekit Talebi
 • İcra Şikayet Cevaba Cevap Dilekçesi
 • Euro Üzerinden İcra Taahhütname Örneği
 • İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi 2
 • Yediemin Değişikliği Dilekçe Örneği
 • Karşılıksız Çek Temyiz Dilekçesi
 • Borca İtiraz ve Şikayet Aynı Dilekçe
 • Bankadan Paranın İstenmesi Talebi
 • Alacaklısını zarara uğratmak kastıyla mevcudunu eksiltmek şikayeti
 • İcra Takibine Alacak Kalemi Ekleme Talebi
 • Köy Tüzel Kişiliği Haczi, İcra İşlemini Şikayet
 • İcra İbraname Örneği
 • İcra Yetki İtirazı 2
 • Taahhüdü İhlal İtiraz 2
 • Hapishaneden Çıkan Borçluya Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi
 • Çek Haricen Tahsil Beyanı
 • GSM Şirketine Adres Araştırma Müzekkeresi
 • Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı
 • İflasın Ertelenmesi Kararına İtiraz Dilekçesi
 • Ödeme Şartının İhlali Şikayet Dilekçesi
 • İstihkak İddiasını 7 Gün İçerisinde Defetmeyen Alacaklının Haczinin Düşürülmesi Talebi
 • İcra Dosyasında Hükümlü Vasi Sorgulama Dilekçesi
 • Kdv Stopaj Tevkifatı Ödemesi İnfazen İcra Dosyasının Kapatılması Talebi
 • İkinci Haciz İhbarnamesi Talebi
 • Borçluya Rızaen Satış Yetkisi Verilmesi Talebi

Teknik Bilgiler

Çalışma Sayfaları

Yargıtay Kararları

 • İmzanın ikrarı ve itirazın kaldırılması davası
 • Ödeme emri tebliğ olmadan ödeme yapılması durumunda tahsil harcı alınmaz
 • Borçlu sadece yetki itirazında bulunmuş ise bu itirazın kaldırılması yetkisi münhasıran icra mahkemesine aittir
 • Davacının yaptığı ödemeler takipten sonra ise takip alacaklısı olan davacının nafakaya ilişkin takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu kabul edilemez
 • Haciz İhbarnamesi Neticesi İçin Üçüncü Kişinin Borcunun Muaccel Olması Gerekir
 • Haciz İhbarnamesiyle Henüz Doğmamış Alacaklara Haciz Koyulamaz
 • Kooperatif Aidat Gelirine Haciz İhbarnamesi Gönderilemez
 • Borçlu İhaleye Katılamaz ve Kendisine İhale Yapılamaz
 • Emekli ikramiyesi, kıdem ve ihbar tazminatı haciz müzekkeresiyle değil 89/1 müzekkeresiyle istenebilir
 • OYAK’ta Doğması Muhtemel Bir Hakkın Haczedilmesi Mümkün Değildir
 • Yüksek Mahkemenin Kararı Bozması Sonrası Aynı Dosyadan İlamlı Takibe Ekleme Yapılarak Devam Edilebilir
 • Takibe İtirazda İtiraz İradesi Bulunmalıdır
 • İcra Mahkemesinin İnfaz Edilecek Kararı Yorumlama Yetkisi Yoktur
 • Vekil ile Takip Edilen İşlerde Tebligatın Vekile Yapılması Gerekir
 • Tevdi Mahalli Belirlenmesine Rağmen Ödemeyi Almayıp İcra Takibi Açan Alacaklı
 • İİK 106 Gereği Hacizlerin Düşürülmesi Talebi – 2
 • Haciz Baskısı Altında Alınan İkrar Geçersizdir
 • Borçlu Tarafından Alacaklı Avukatına Yapılan Elden Ödeme Geçerlidir
 • Bononun lehtar hanesi açık bırakılarak bir başkasına tevdii mümkündür
 • Yabancı Parada İcra İnkar Tazminatının Hesaplanma Anı Nedir?
 • Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Gerçeğe Aykırı Senet Nasıl İptal Edilir?
 • OYAK’a Yazılan Müzekkereden Ne Sonuç Alınır?
 • İcra Takibinin Kesinleşmesi Sonrasında Borçlunun Ölümü
 • Ölü Kişiye İcra Takibi Başlatmak Yargıtay Kararı
 • Çekin bedelsiz olduğunun bilinmesi gereken an, çekin devralındığı andır
 • Satış Vaadi Alacaklısı Haczin Fekkini Hangi Süreler İçerisinde Talep Edebilir?
 • Henüz doğmamış hakka uygulanan haczi şikayet süreci
 • 3. Kişi Haczin Kaldırılmasını Şikayet Yoluyla İsteyebilir
 • Haciz İhbarnamesi İleride Doğacak Hak ve Alacak
 • İlama Aykırılık Süresiz Şikayete Tabidir
 • 89/1′ Cevap Verirken Vadesi Gelmemiş Senedi Bildirmek Gerekir Mi?
 • İİK 21/2’ye Göre Tebliğ
 • İlamlı İcra Takibinde E-İmzalı Fotokopi İlam Kullanılabilir Mi?
 • Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemindeki Fonun Haczi
 • Karşı Vekalet Ücretinde Cetvel Hesabı
 • Karşı Vekalet Ücretinde Garameten Paylaşım Durumu
 • Avukatın Karşı Vekalet İcra Takibi Cetvelde Rüçhanlı Alacaktır
 • İstirdat Davasının Zamanaşımı 1 yıldır
 • Kişisel Görüş Ara Kararı Ancak İlamsız Takibe Konu Edilebilir 2 3
 • Temyizin Kararın İcrasını Durdurduğu İstisnai Haller
 • Tebligat Öncelikle Borçlunun Bilinen Adresine Çıkartılmalıdır
 • Sıra Cetvelinde İhtiyati Tedbirin İhtiyati Haciz Olarak Kabul Edilmesi Yanlıştır
 • İİK 121 iştirakin bozulması talebini hukuki yarardan reddeden Sulh Hukuk Mahkemesi
 • İİK 121’e göre alınan yetkiyle açılacak izale-i şüyu davası
 • Tahkikatın Bittiği, Sözlü Yargılamaya Tarafların Daveti Gerekir
 • Çekin Yasal Unsurları – Ticaret Görevli
 • İcra Mahkemesi İlamın İnfaz Edilecek Kısmını Yorumlayamaz
 • Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararı
 • İcra mahkemesi görevsizlik verebilir mi?
 • HGK Ayrıntılı – Şikayet Dilekçesi Usulü Tartışması
 • İtfa İtirazı Kabul Edilirse İcranın Durdurulmasına Karar Verilir
 • İcra Takibinden Sonra Borçlunun Yaptığı Ödeme Öncelikle Faiz ve Masraflara Mahsup Edilir
 • İcra Mahkemesinde Dava Konusu Edilmeyen Bir Şey Islah Yoluyla Davaya Dahil Edilemez
 • İcra Mahkemesi İtiraz Davasında Islah Kurumu Uygulanmaz
 • Hacizli Taşınmazın Satışında Hukuki Yarar
 • Davacının yaptığı icra takibine itiraz edildiğini öğrenmesi itirazın içeriğini tam olarak öğrendiğini göstermez
 • İcra Müdürlüğünün Adres Araştırması Talebine Banka Tarafından Kişisel Veri Gerekçesiyle Olumsuz Yanıt Verilemez

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir