TEBLİGAT KANUNU 21/2’YE GÖRE MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ DİLEKÇESİ

Önemli bir güncelleme:

1- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu (YİBBGK) 20.11.20020 tarihli kararında, muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması halinde adrese kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “Mernis Adresi” şerhi verilerek Tebligat Kanunun 21/2 madde uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna karar vererek farklı yöndeki içtihatları birleştirmiştir.

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mernis Adresine Tebliğ


MERNİS ADRESİNE GÖRE TEBLİGAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle ilgili kanun maddesini ele alalım. Yazımızın sonunda icra müdürlüğüne tebligatın 21/2′ ye göre yapılması talep dilekçe örneği yer almaktadır. Diğer hukuk ve ceza mahkemelerinde ise tebligat 21/2’ye göre yapılması özet olarak ‘kişinin mernis(e- devlet kayıtlarında bulunan adresi) adresine yapılan tebligatın, apartmanın girişine ihbar yapıştırılarak ve tebligatta ilgili mahalle muhtarlığına bırakılarak tebliğ edilmiş sayılması ‘ anlamını taşır.

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:

Madde 21 – 
-Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 


Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mernis Adresine Tebliğ Talebi -1-

     

  ADANA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:……… E.

Borçlu … ya gönderilen ödeme emri bila döndüğünden bu kere borçlunun mernis adresi olan … adresine T.K 21/2 uyarınca yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 9. İcra Müdürü


Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mernis Adresine Tebliğ Talebi -2-


ADANA 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

BORÇLU/LAR:

Yukarıda numarası belirtilen Müdürlüğünüz dosya borçlusuna Ödeme emri tebliğ edilememiştir. Borçlunun MERNİS (Adres Kayıt Sistemi) sorgulamasındaki adresi ile bila olarak geri dönen tebligat adresi aynıdır. MERNİS adresine Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre ödeme/icra emri gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederim dedi.

 

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mernis Adresine Tebliğ Talebi -3-

2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                 ADANA 

DOSAYA NO       : 201./… E,

DAVACI                : Teslime S.  T.C ………..

VEKİLİ                   : Av.

KONU                  : Davalının mernis adresine TK 21.maddeye göre tebligat çıkartılması talebi hakkında,

AÇIKLAMALAR

Davalının adresine çıkartılan tebligat iade olmuştur,

Davalının mernis adresine TK 21.maddeye göre tebligat çıkartılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.TARİH

   Davacı Vekili

Av. 

Tk 21’e göre tebligat talebi -4-

ADANA  1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2016/xxxx Esas

BORÇLU   : XXXXXX (TC Kimlik No: xxx )

TALEP      : Yukarıda esas numarası anılan Müdürlüğünüz dosyasında borçlunun adresine çıkarılan tebligat iade dönmüştür. Ödeme emrinin borçlunun MERNİS adresine TK 21/2 uyarınca tebliğini talep ederim. 18.02.2019

                                                                                                                                              Alacaklı Vekili

                                                                                                                                            Av.

Tebligat Kanunu 21/2’ye Göre Mernis Adresine Tebliğ Talebi -5-

ADANA  İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No :2019/17806 E.

Yukarıda yazılı müdürlüğünüz dosyasında 15.07.2019 tarihinde icra takibi başlatılmış olup ödeme  emri gönderilmemiş olup , Borç/Borçlular’a MERNİS’ adresine  ödeme emri gönderilmesini   talep ederim. 22.07.2019

                                                                                                                                              Av.

MASRAF YATIRILMIŞTIR.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

21/2’ye göre tebligat talebi

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

BORÇLU:

KONU: Tebligat Kanunu md.21/2’e göre tebligat talebi hk.

AÇIKLAMALAR

Dosyamız borçlusu ………… ’ın daha önceden tebligat gönderilen ancak bila iade dönen ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………  adresi, borçlunun Mernis adresi olup, bu kez aynı adrese Tebligat Kanunu 21/2 maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğe çıkarılmasını talep ederim. (buraya dilekçenizin tarihini giriniz)

Alacaklı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir