TAŞKIN HACZİN KALDIRILMASI/İTİRAZ DİLEKÇESİ

Taşkın Hacze İtiraz Dilekçesi -1-


X  NÖBETÇİ  İCRA HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN

(BORÇLU)              :
VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KARŞI TARAF        : … 1. İcra Müdürlüğü

KONU                      : ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı dosyası  nezdindeki Taşkın Hacze İtiraz.

AÇIKLAMALAR :

X MAHKEMESİ’NİN X K. SAYI VE X TARİHLİ KARARI KESİNLEŞMİŞ VE X İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN X SAYILI DOSYASIYLA İLAMLI İCRAYA KONU EDİLMİŞTİR.

Bahsi geçen ilamın konusu, Müvekkilim  …..  ile …. ın  boşanma  davası  sonucunda  müvekkilim aleyhine 75.000-TL maddi-manevi tazminat ödemesine hükmedilmesidir.

Müvekkilim bu tutarı ödeyecek miktarda nakit paraya sahip olmadığından borcu ödeyememiştir. Ancak bu bedeli ödeyebilmek için, ….’te bulunan taşınmazlarından birini satmaya çalışmış            tır.

Müvekkilim borcu ödemek için taşınmazını satmaya uğraşırken, eski eşi  ……  bu defa da müvekkilime karşı ….. Mahkemesinin 2012/….  E. no.su ile KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI açmıştır ve bu dosya üzerinden müvekkilimin adına kayıtlı bulunan toplam 5 adet taşınmazın hepsine birden İHTİYATİ TEDBİR konulmuştur.

Müvekkilim, gayrimenkullerinin üzerinde tedbir varken hiçbir daireyi satamamış ve bu süreç yine uzamıştır.

Müvekkilim, ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN … NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE kayıtlı dairesine alıcı bulmuştur. Bunun üzerine, …..Mahkemesi Hakimliği’ne 16.01.2014 tarihinde tedbirin kaldırılması  talebimizi içeren dilekçemizi sunmuştuk (EK-3) ve bu talebimiz kabul edilerek TEDBİRİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR (EK-4) Mahkemece 24.01.2014 tarihinde …. Tapu Sicil Müdürlüğü’ne yazılan  TEDBİRİN KALDIRILMASI hususundaki yazı ile de bahsi geçen taşınmaz üzerindeki TEDBİR KALDIRILMIŞTIR (EK-5)

Anılan dosya nezdinde, TAKİP ALACAKLISI VEKİLİ, HÜKMÜN İCRAEN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMİNEN TEMİNAT MAHİYETİNDE MÜVEKKİLİN MALLARINA HACİZ KONULMASINI TALEP ETMİŞTİR.

Sayın mahkemenizce tetkik edildiğinde görüleceği üzere, müvekkilin tüm taşınmazları haczedilmiştir.

X İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı haciz yazıları ile ….-TL bedel ile alacaklı …. lehine, müvekkilimin tüm mal varlığına haciz işlenmiştir. Takyidatlı tapu kayıtları ektedir. (EK-6)

HACZEDİLEN TAŞINMAZLARIN KIYMET TAKDİRİ YAPILMAMIŞTIR.

Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN      ….-TL olduğunu gösteren 27.01.2014 tarihli belge işbu dilekçemiz ekindedir(EK-7)    

Ayrıca müvekkile ait taşınmazların yaklaşık değerleri, yüzölçümü olarak aynı niteliklere sahip ve aynı mevkiide bulunan benzer taşınmazların satılık ilanlarından görüleceği üzere 200.000-TL ile 300.000-TL arasındadır. Hürriyet Emlak, Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık emlak ilanlarını işbu dilekçemiz ekinde sunuyoruz (EK-8)  

ASIL ALACAĞI, FER’İLERİ VE TAKİP GİDERLERİNİ AŞAN ÖLÇÜDE HACİZ YAPILMIŞTIR. BU DURUM İİK 85/I’E VE YARGITAY İÇTİHATLARINA AYKIRIDIR. Şöyle ki;

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 2000/3575 E. 2000/3801 K. ve 15.05.2000 tarihli kararında “…..HACZİ MÜMKÜN TAŞINMAZLAR AÇISINDAN DEĞER TESPİTİ YAPARAK, ALACAK MİKTARINI KARŞILAYACAK TAŞINMAZLARI BELİRLEMEK VE FAZLA HACİZLERİ KALDIRMAK GEREKİR….” demektedir.  

Ve yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre; “İCRA MEMURUNUN, TAKİP KONUSU ALACAK VE TAKİP MASRAFLARINI KARŞILAYACAK MİKTARDAN FAZLA MAL HACİZ ETMEMESİ GEREKİR”, demektedir.

Ayrıca yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “HACZEDİLMİŞ OLAN TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİNİN BORCU KARŞILAMAYACAĞI ANLAŞILMADIKÇA BORÇLUNUN DİĞER TAŞINMAZLARINA MÜRACAAT EDİLMEYECE DURUMU SÖZ KONUSUDUR”. denmektedir.

Hiçbir kıymet takdiri yapılmadan, ….. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı dosyasında, müvekkilimin tüm taşınmaz malları üzerine İİK 85/I’e aykırı olarak konulan taşkın haciz işleminden dolayı işbu şikayet davasının açılması zorunluluğumuz doğmuştur.

AÇIKLAMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM SEBEPLERDEN DOLAYI, SAYIN MAHKEMENİZCE TAŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ HALİNDE ÖNCELİKLE yukarıda izah etmeye çalıştığımız durumu dikkate alarak, iş bu dilekçenin ekinde yer alan …..İli, ….İlçesi, ….Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …Cilt ve ….sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASINI talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. m. 16 vd. ve ilgili maddeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER              :

 1. …..Mahkemesi’nin 2010/… E. , 2012/…K. sayılı kararı
 1. …. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/… E. Sayılı takip dosyası
 1. …. Mahkemesi’ne X tarihinde verdiğimiz Tedbirin kaldırılması talepli dilekçemiz (EK-3)
 1. …. Mahkemesi’nin X Sayılı dosyası üzerinde TEDBİRİN KALDIRILMASINA ilişkin kararı (EK-4)
 1. Müvekkilin adına kayıtlı … taşınmaz üzerindeki tedbirin kaldırılmış olduğunu gösteren X tarihli takyidatlı tapu kaydı (EK-5)
 1. Takyidatlı tapu kayıtları (EK-6)
 1. Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN  ….-TL olduğunu gösteren X tarihli belge (EK-7)
 1. Bahsi geçen taşınmazlar ile benzer özelliklere sahip taşınmazların değerinin X TL ile X TL arasında olduğunu gösteren Hürriyet Emlak, Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık emlak ilanları (EK-8)
 1. Yargıtay kararları
 1. Keşif ve bilirkişi
 1. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ikame etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla ve gerektiğinde her türlü yasal deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve sayın mahkemenizce de re’sen dikkate alınacak sebepler doğrultusunda;

 • Davamızın kabulü ile ….İli, …. İlçesi, … Mevkiinde ….Parselde kayıtlı, …. Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı … KATTA BULUNAN …. NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜZERİNDEKİ TAŞKIN HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,
 • Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

Şikayet Eden

Vekili

Ekleri;

1- Vekaletname sureti

2- Vekalet harcı

3- …… Mahkemesi’ne 16.01.2013 tarihinde verdiğimiz Tedbirin kaldırılması talepli dilekçemiz.

4- ….. Mahkemesi’nin 2012/…. E. Sayılı dosyası üzerinde TEDBİRİN KALDIRILMASINA ilişkin kararı.

5- Müvekkilin adına kayıtlı …. İli, …. İlçesi, …. Mevkiinde …. Parselde kayıtlı, … Cilt ve …. sayfa no ile kayıtlı …. KATTA BULUNAN …. NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMDEKİ taşınmaz üzerindeki tedbirin kaldırılmış olduğunu gösteren 31.01.2014 tarihli takyidatlı tapu kaydı.

6- Takyidatlı Tapu Kayıtları

7- Müvekkile ait 5 adet taşınmazın her birinin RAYİÇ BEDELİNİN …..-TL olduğunu gösteren X tarihli belge

8- Bahsi geçen taşınmazlar ile benzer özelliklere sahip taşınmazların değerinin 200.000-TL ile 300.000-TL arasında olduğunu gösteren Hürriyet Emlak, Milliyet Emlak ve Sahibinden.com internet sitelerinden alınan güncel satılık emlak ilanları    

Taşkın Hacze İtiraz Dilekçesi -2-


NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO           

DAVACI/ŞİKAYETÇİ     : .

DAVALILAR                      : .

VEKİLLERİ                       :

KONUSU : … İcra Müdürlüğü’nün 2013/…………. Esas sayılı dosyasından taşınmazlarıma konulan  taşkın hacze itiraz.

AÇIKLAMALAR:

Davalılar  tarafından aleyhime  X Esas  sayılı  icra  takibi  başlatılmıştır. Dosyanın  takip  çıkışı X TL’dir.

İcra dosyasının  diğer  borçluları  ile  hissedarı  olduğum  taşınmazlardan

X  taşınmazlarıma ve Tamamı şahsıma  ait olan ……….. Mah. ………… ada 7 parsel 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazlarıma icra  takip dosyasından haciz konulmuştur. İcra dosyasından yapılan  X tarihli kıymet takdirine  göre taşınmazların  yaklaşık değeri X TL  civarındadır. Borcun tahsili için satışa  müsait taşınmazların değeri X TL’dir.İcra dosya borç miktarı  taşınmazların değerinin 1/5’i  kadardır.

Bahse konu  hacizler nedeniyle  yıllardır  mağdur  oldum. Davaya konu  taşkın hacizler nedeniyle varlık  içinde  yokluk  çekmekteyim. X’da  kiralık dairede ikamet etmekteyim. Ev sahibim  haksız yere  ailemi evden  çıkartmak  için  baskı yapmakta sahte  imzalı tahliye taahhüdü  ile  aleyhimizde icra takibi başlatmaktadır. Bu nedenle ev sahibi  ile sürekli problem  yaşamaktayım.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 15.5.2000  tarihli  2000/3575 Esas ve 2000/3801 Karar sayılı ilamında

“…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tesbiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…” Denilmektedir.

Sayın mahkemeden re’sen yaptırılacak kıymet takdiri neticesinde, icra dosyası nezdindeki fazla hacizlerin kaldırılması hususunda karar ittihazını takdirlerinize arz ederim.HUKUKİ NEDENLER    : İlgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                     :

 1. Keşif
 2. Bilirkişi tetkikatı,
 3. Tanık beyanları,
 4. İlmi ve kazâi içtihatlar
 5. Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ikame etmek hakkımız mahfuz kalmak kaydı ile her türlü delil.

NETİCE-İ TALEP           :

Arz ve izah ettiğim sebeplerle ve sayın mahkeme tarafından resen takdir olunacak sebeplerle davanın kabulü ile yukarıda belirttiğim hissedarı olduğum taşınmazlarım ve bilhassa tamamı şahsıma  ait olan X Mah. ………. ada ……….. parsel 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazım üzerindeki taşkın  haczin  kaldırılmasına  karar verilmesini ve her türlü masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmili hususlarında karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                              DAVACI/ŞİKAYETÇİ

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir