Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Ödeme emrinin iptali dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUKMAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

İCRA DOSYASI:

DAVACI

(BORÇLU):

VEKİLİ:    

DAVALI

(ALACAKLI):

VEKİLİ:

KONU: … İcra Müdürlüğü’nün … Esas  Sayılı Sayılı dosyasından gönderilen ödeme emri tebligat parçası ekinde takip dayanağı olan belgelerinin tebligata eklenmemesi nedeniyle öncelikle ihtiyati tedbir yoluyla takibin durdurulması ve ödeme emrinin iptaline karar verilmesi   talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

2-Müvekkile gönderilen ödeme emrinde vekil yerine asile yapılan tebligat usulsüz tebligattır.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK.nun 73, 81,82,83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Bu usule uyulmaksızın yapılan tebligatlar usulsüz tebligattır ve bunların iptali icra mahkemesinden talep edilebilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/27562 esas sayılı ve 2013/37619 karar sayılı, 27.11.2013 tarihli kararında “HMK’nun 73. maddesinde, davaya vekaletin, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleriyapmasına ve hükmün yerine getirilmesine ilişkin yetkiyi kapsayacağının düzenlendiği, aynı Kanunun 74. maddesine göre vekile tebligat yapılabilmesi için vetakelette özel yetki verilmesinin gerekmediği, borçlu vekilinin azil ve istifası da sözkonusu olmadığına göre yukarıda belirtilen emredicinitelikteki tebligat ve usul hükümleri uyarınca tebligatın borçlu vekili Av.B. Aa yapılması gerekmektedir. Bu durumda, derdest boşanma davası nedeni ile alacaklı, borçlunun bir vekil ile kendini temsil ettirdiğini öğrenmiş olup tebligatın vekile yapılması için icra dosyasında borçlu vekiline ait vekaletnamenin bulunmaması sonuca etkili değildir. Kaldı ki vekaletnamenin icra dosyasına ibraz edilmemesi, tebligatın vekile yapılması hususundaki yasal zorunluluğun artık ortadan kalktığı şeklinde yorumlanamaz.” şeklinde karar verilmiştir.

Yine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin30.5.2016 tarih, E. 2016/7148 ve 2016/9420 Karar sayılı kararında bVekile Tebligat Yapılmasının Zorunlu Olduğu Tebligatın Vekile Yapılması İle Yasal Sürelerin İşlemeye Başlayacağı/Yine Bu Tarihe Göre Takip Kesinleştirilerek Takibe Devam İşlemlerinin Yapılacağı Ancak Vekile Tebliğ Zorunluluğunun Bulunmasının Asile Tebligat Yapılması Lüzumunu Ortadan Kaldırmayacağı kararına varmıştır.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi E: 2016/21933 K: 2017/192 K.T.: 16.01.2017 sayılı kararında,”icra emrinin asile tebliğ işlemi usulsüz olmayıp, vekile de tebliğ edilmemesi noktasında tebliğ işlemi eksikliği söz konusudur. O halde Mahkemece, icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmali yönünde hüküm kurulması gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin kabulü ile borçlu asile çıkarılan icra emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmesi, BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.”

Bu açıklamalarımız ışığında,  Esas Sayılı dosyasından icra takip dosyasından borçluya gönderilen ödeme emri tebligatı incelendiğinde, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11, Avukatlık Kanunu’nun 41 ve HMK.nun 73, 81,82,83. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Bu usule uyulmaksızın yapılan tebligatlar usulsüz tebligattır ve bunların iptali icra mahkemesinden talep edilebilir.

Tüm bu açıklamalar ışığında, usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle, Esas     Sayılı takibin öncelikle tedbir yoluyla durdurulması ve akabinde ödeme emrinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                  : İ Esas Sayılı icra takip dosya ve bu dosyadan müvekkilime gönderilen ödeme emri, tebligat parçası ile her türlü delil.

HUKUKİ NEDENLER  : İİKve ilgili mevzuat

NETİCE VE TALEP       : Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız sebeplere istinaden; Fazlaya dair tüm dava, talep ve itiraz haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

I- Talebimiz hususunda karar verilinceye dek tedbir talebimiz doğrultusunda yargılama sonuçlanana dek HACİZ ve MUHAFAZANIN ÖNLENMESİ AMACI ile Tedbir Kararı verilmesine,

II-   Esas Sayılı dosyasından müvekkilime gönderilen ödeme emri tebligatı usul ve kanunlara aykırı bir şekilde tebliğ edildiğinden ÖDEME EMRİNİN İPTALİNE,

III-Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir