Nafaka İcra Takibinde Alacağın Tamamı Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplanması Gerekir

Nafaka İcra Takibinde Alacağın Tamamı Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplanması Gerekir

  • Somut olayda; takibe konu ilamda alacaklı lehine hükmedilen aylık 5.000,00 TL ve müşterek çocuk içinde aylık 3.000 TL tedbir nafakası takibe konulmuştur. Takip tarihi 02.04.2014 itibariyle uygulanacak tarife 2014 yılına ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olup 11/1. maddesi gereğince alacağın tamamı üzerinden vekalet ücretinin hesaplanması gerekir. Bu nedenle şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA TÜRÜ : Şikayet
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
 
KARAR
Şikayetçi alacaklı vekili vekalet ücretinin bir yıllık nafaka üzerinden hesaplanması yerine dosya borcu üzerinden hesaplanmasına ilişkin icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
 
Mahkemece; 2014 yılı avukatlık ücret tarifesinin 9. maddesinde “…nafaka davalarında hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin 3. kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı avukatlık ücreti olarak belirlenir ve bu miktarlar tarifenin 2. kısmının 2. bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz” düzenlemesinin yer aldığı, bu koşullarda nafaka davalarında vekalet ücretinin bir yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği, icra müdürlüğünce yapılan işlemin avukatlık ücret tarifesine uygun olmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulü ile İcra Müdürlüğünün 14.04.2014 tarihli işleminin iptaline karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Avukatlık Kanunu’nun 168/son maddesi “Avukatlık ücretinin takdirinde, hukukî yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda takip tarihi 02.04.2014 olup uygulanacak tarife 2014 yılına ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’dir.
 
2013 ve 2014 Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri incelendiğinde her iki tarifede de İcra ve iflas müdürlüklerinde uygulanacak avukatlık ücreti 11. maddede düzenlenmiştir. Anılan tarifelerin 9. maddelerinde ise nafaka davaları için avukatlık ücretinin nasıl hesaplanacağı belirlenmiştir.
 
2013 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden …. üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.” şeklindeki 11/4. maddesi 2014 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yer almamış bu tarifenin 11/1. maddesinde “İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Somut olayda; takibe konu ilamda alacaklı lehine hükmedilen aylık 5.000,00 TL ve müşterek çocuk içinde aylık 3.000 TL tedbir nafakası takibe konulmuştur. Takip tarihi 02.04.2014 itibariyle uygulanacak tarife 2014 yılına ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olup 11/1. maddesi gereğince alacağın tamamı üzerinden vekalet ücretinin hesaplanması gerekir. Bu nedenle şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü isabetsizdir.
 
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 02.07.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( 8. Hukuk Dairesi 2014/13224 E. , 2015/14325 K.
“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir