Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet

İcra takibi esnasında borçlunun çalıştığı iş yeri tespit edilmiş olabilir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun işverenine maaş haczi uygulaması için icra müdürü aracılığıyla müzekkere gönderecektir. İş sahibinin bu müzekkereye cevap vermemesi durumunda cezai sorumluluğu doğacaktır. Böyle bir durumda alacaklı vekili işvereni savcılığa şikayet edecektir. Avukat Saim İNCEKAŞ maaş haczine cevap vermeyen işverenin ne şekilde şikayet edilmesi gerektiğini aşağıda ele almıştır.

Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet 1

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETTE BULUNAN:

VEKİLİ:

ŞİKAYET EDİLEN :

SUÇ : İcra ve İflas Kanunu’nun 357.maddesine muhalefet ve emre aykırı davranış

AÇIKLAMALAR:

1.) Borçlu …. hakkında, … tarihinde …. İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası ile yasal takip başlatılmış ve ödeme emrine itiraz edilmemesi üzerine borç kesinleşmiştir.

İcra dosyasında yapılan SGK sorgusunda borçlunun halen …İ’nde sigortalı olarak çalıştığı tespit edilmiştir.

2.) Bunun üzerine ilgili iş yerine maaş haczi müzekkeresi yazılmış, bu müzekkere … tarihinde muhatabın daimi çalışanına tebliğ edilmiştir.

Bu müzekkereye işveren tarafından cevap verilmemesi üzerine … tarihinde müzekkere tekit edilmiştir. Bu müzekkere de …. tarihinde muhataba bizzat tebliğ edilmiştir. İşveren bu müzekkereye de herhangi bir cevap vermemiş ve işçinin maaşından yapması gereken yasal kesintileri de yapmamıştır.

3.) Şikâyet edilen işveren ilk maaş haczi müzekkeresinin tebliğ tarihi olan … tarihinden şikayet tarihine kadar geçen sürede icra dosyasına şirket yetkilileri tarafından hiçbir ödeme yapılmadığı gibi, müzekkereye de işveren yetkilileri tarafından olumlu veya olumsuz hiçbir cevap verilmemiştir. İşveren yetkilileri İİK madde 357 uyarınca emre aykırı hareket etmiştir.

İİK Madde 357 – ‘İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır’

4.) Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; İİK madde 357 uyarınca kendisine tebliğ edilen maaş müzekkeresinin gereklerini yerine getirmeyen işveren hakkında takibat yapılması için bu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                : İcra ve İflas Kanunu Madde 352 ve sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                 : … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası, … tarihli tebliğ mazbataları, SGK kayıtları ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                    : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, sanığın eylemine uyan suç dolayısıyla soruşturma başlatılmasına ve ilgili yasa uyarınca doğrudan takibat yapılmasına karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                     ŞİKÂYETÇİ VEKİLİ

Maaş haczine cevap vermeyen işvereni şikayet 2

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KABAHATLER BÜROSUNA

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ :

ŞİKAYET EDİLEN : Hakyemez LTD. ŞTİ.(VKN: 1313132)

YETKİLİSİ :

KONU : Kabahat eylemi hakkında suç duyurusu.

KABAHAT : İİK m. 355, 357 yollamasıyla Kabahatler Kanunu m.32 (Emre Aykırı Davranış)

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil, Adana İcra Müdürlüğünün 2021/2 Esas sayılı kesinleşmiş icra takip dosyasında ALACAKLI olup, dosya borçlusu olan 131313254 TC Kimlik Numaralı Ahmet’in aktif SGK kaydına göre yukarıda bilgileri verilen ŞİKAYET EDİLEN gerçek/tüzel kişide çalıştığı tespit edilmiştir.

2- Müteakiben icra müdürlüğünce 2021 tarihinde 4000 barkod numarasıyla maaş haczi müzekkeresi ihtiva eden tebligat hazırlanmış, 15.01.2021 tarihinde şikayet edilen kişiye tebliğ edilmiştir.

3- Maaş haczi müzekkeresinde “7 gün içinde maaş haczine yanıt verilmesi veya maaştan yapılan kesintinin dosyaya aktarılması.” emredilmesine karşılık şikayet edilen kişice müzekkereye herhangi bir yanıt verilmediği gibi yapılması gereken kesinti de dosyaya yatırılmış değildir.

4- İşbu nedenlerle 2004 s. İİK m.355 ve 357 yollamasıyla 5326 s. Kabahatler Kanunu m.32’de belirtilen Emre Aykırı Davranış kabahatini oluşturması, 19. CD E. 2017/2966 K.2018/2378 T.05/03/2018 içtihadıyla da somut olayın ilgili kabahati oluşturduğu hususunda şüpheye yer kalmaması sebebiyle sayın savcılığınıza suç duyurusunda bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Adana İcra Müdürlüğünün 2021/11 Esas sayılı dosyası(celbi talep olunur, taranmış tebliğ mazbatası(ekte sunulmuştur), e-imzalı maaş haczi müzekkeresi(ekte sunulmuştur)

NETİCE ve İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ŞİKAYET EDİLEN’in Kabahatler Kanunu md 32 gereğince cezalandırılması gereğini vekaleten arz ederiz.

Müşteki Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir