Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kıymet Takdirine İtiraza Cevap

Kıymet Takdirine İtiraza Cevap

  • Gerçeğe aykırı olduğu düşünülen kıymet takdirine itiraz edilebilir. Olası bir itiraza karşı ise karşı tarafa cevap verme hakkı doğacaktır.
  • Aşağıda İcra Hukuku çerçevesinde yer alan ve Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu tarafından paylaşılan “kıymet takdirine itiraza cevap” dilekçesi yer almaktadır.

ADANA X İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

DOSYA NO                                        :

BEYANDA BULUNAN

DAVALI/ ALACAKLI         :

VEKİLLERİ                            : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

DAVACI/BORÇLU             :

KONU                                   :Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR                  :Mahkemeniz nezdinde görülen yukarıda esas numarası yazılı dosyada, dava dilekçesinde aleyhe olan hususları kabul etmiyor, süresi içerisinde cevaplarımızı sunuyoruz:

Müvekkil şirket tarafından, davacı borçlu aleyhine Antalya 5. İcra Müdürlüğünün 2018/….. E. sayılı dosyası kapsamında ………… Tapu Sicil Müdürlüğü kurumuna ait, …… yevmiye nolu, 05/03/2013 tarihli belgeye dayanarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmıştır. Takibin kesinleşmesini müteakip davaya konu Bursa İli ………… İlçesi …….. Mahallesi …… Ada ……. Parsel’de kaim taşınmazın satışına kabil olmak üzere ………….. icra müdürlüğü eliyle  kıymet takdiri yapılmıştır.

Rapor incelendiğinde görüleceği üzere taşınmazın değerine etki eden olumlu ve olumsuz tüm unsurlar değerlendirilmiş ve denetime elverişli bir rapor tanzim edilmiş; taşınmaza piyasa değerinin üzerinde, 204.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

Kıymet takdirinde hataya düşülmesi söz konusu değildir. Ancak davacı kötü niyetli olarak ve hiçbir somut gerekçeye dayanmadan, biçilen değerin düşük olduğu iddiasıyla itiraz etmiş bulunmaktadır. Taşınmaza biçilen değer; piyasa rayici, yıpranma payı, emsal değerler gibi hususlar göz önüne alındığında piyasa değerinin çok üzerindedir.

Taşınmazın değerinin hesabı ve değere etki eden unsurların bilirkişi tarafından değerlendirilmesi usul ve hakkaniyete uygundur olup davacı tarafından yapılan itiraz süreci uzatma gayesi taşımaktadır. Yeniden kıymet takdiri yapılması şirket bakımından, sürecin uzamasına ve alacağının gecikmesine yol açacaktır.

Belirtilen nedenlerle,, müvekkil şirket aleyhine açılan işbu davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER         :HMK, İİK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER                                             : X İcra Müdürlüğü’nün 2018/……. E. Sayılı dosyası, ………….. İcra Müdürlüğü’nün 2018/…….. Tal. Sayılı dosyası ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

1)Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın REDDİNE,

2)Sayın mahkemece aksi kanaatte olunması ve davanın reddedilmemesi halinde duruşma öncesinde keşif kararı verilerek dosyanın bilirkişiye tevdiine,

3)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. tarih

DAVALI VEKİLİ

Kıymet takdirine itiraza cevap dilekçesi

… ASLİYE (İCRA) HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

DAVACILAR        :

VEKİLİ                   : .

KONUSU                             : Kıymet takdirine karşı açılan itiraz davasına ilişkin cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Davacı taraf aleyhine Samsun 3. İcra Müdürlüğü’nün 2015/4482 Esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmış ve ipotek konusu olan taşınmazın kıymet takdiri Vezirköprü İcra Müdürlüğü’nün 2015/150 Tal. Dosyasından yapılmıştır. İş bu kıymet takdirine davacı taraf itiraz etmiş ve mahkemenize yeniden kıymet takdiri yapılması amacıyla başvurmuştur. Ancak yapılan kıymet takdiri usul ve yasaya uygun olup, davacı tarafın iddialarının reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- ÖNCELİKLE DAVACI TARAF YENİDEN KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI İÇİN YATIRILMASI GEREKN MASRAFI SÜRESİNDE YATIRMAMIŞTIR.

Davacı tarafın borçlu bulunduğu dosyadan yapılan kıymet takdiri kendilerine 05.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacılar 07.08.2015 tarihinde kıymet takdirine itiraz davası açmışlardır. İcra ve İflas Kanunu’nun emredici hükümlerine göre, kıymet takdirine ilişkin şikayet tarihinden itibaren 7 gün içerisinde gerekli masraf ve ücretin, yeniden bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için, mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Ancak davacı taraf iş bu masrafları 21.08.2015 tarihinde mahkeme veznesine yatırmıştır. Gerçekten de İİK’nun 128/a maddesinin 1. Fıkrasında ” Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.” Hükmü yer almaktadır. Bu durumda; yasal süresi içerisinde gerekli masrafı yatırmayan davacıların davasının başka bir işleme gerek olmaksızın reddi gerekmektedir.

2- DAVACILARDAN EMRULLAH PALA’NIN DAVACI SIFATI BULUNMAMAKTADIR.

Her ne kadar iş bu davaya konu ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile açılan takip Emrullah Pala borçlu olarak gösterilerek açılmışsa da, ipoteğe konu olan taşınmazlar, üçüncü kişilere devredilmiştir. Dolayısıyla iş bu dosyadan Emrullah Pala’nın borçlu sıfatı kalmamıştır. Takibe konu ipotekli taşınmazlar, 06.01.2015 tarihinde dava dışı Rahmi Demirel ve Adnan Menderes Aksöz isimli kişilere satılmıştır. Kaldı ki; takip dosyasında da iş bu devirleri gösteren resmi senet örnekleri mevcuttur. Sonuç olarak; iş bu davanın, davacı Emrullah Pala yönünden dava sıfatı yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekmektedir.

3- BİLİRKİŞİ TARAFINDAN YAPILAN KIYMET TAKDİRİ USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞTIR.

Davacı taraf, bilirkişi raporunda, taşınmazın özelliklerini, bulundukları yer ve mevkiinin değerlerini, imar durumunun kaç kata müsait olduğunu belirtmediğini iddia etmektedir. Ancak iş bu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, reddi gerekmektedir. Şöyle ki; Vezirköprü İcra Müdürlüğü’nün 2015/150 Tal. Sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporunda, bütün taşınmazlar ayrı ayrı incelenmiş, üzerinde betonarme bina bulunan 548 Ada 191 Parseldeki ve 235 Ada 22 Parseldeki taşınmazların mevcut durumu değerlendirilerek, emsal davalardan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uyguladığı fiyatlar göz önünde bulundurularak bir kıymet belirtilmiştir. Arsa niteliğinde bulunan 511 Ada ve 12 Parseldeki taşınmazın da arazi yapısı, mevkiisi, imar durumu ve emsal davalar göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu hususlar mahkemenizce bilirkişi raporunun incelenmesi neticesinde de ortaya çıkacaktır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde davacı tarafın tüm itirazlarının usul ve yasaya aykırı olduğu ve satış sürecini uzatma amacı güttüğü görülecektir.

DELİLLER                              :

1- ……….. 3. İcra Müdürlüğü’nün 2015/4482 Esas sayılı dosyası

2- ………İcra Müdürlüğü’nün 2015/150 Tal. Sayılı dosyası

HUKUKİ SEBEPLER           : İİK, ve sair mevzuat

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda açıklanan sebeplerle davanın, öncelikle usul yönünden reddine, mahkemenizin aksi görüşte olması halinde ise esasa ilişkin yapılacak inceleme neticesinde reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim.

                                                                    Davalı Vekili

 

                                                                                                                               

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir