Karşılıksız Çek Suçu İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ADANA 1. İCRA CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

İstinafa Cevap Veren MÜŞTEKİ :

VEKİLİ :

SANIK :

MÜDAFİİ :

KONU : Davalı tarafın İstinaf Dilekçesine Karşı Cevaplarımızın sunulması ile davalının istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Yukarıda esas numarısı belirtilmiş olan mahkeme dosyasında karşı tarafın istinaf başvurusuna karşı süresi içerisinde beyan ve itirazlarımızı sunuyoruz.

Müvekkil tarafından Adana 1. İcra Ceza Mahkemesi 2020/ Sayılı dosyası ile ikame edilmiş olan davada; Karşılıksız Çek Keşide etmek suçunun unsurları oluştuğu ve Resen araştırılacak hususlarda da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçeleri ile sanık yerel mahkemece cezalandırılmıştır. Yerel Mahkemece verilen karara karşı davalı taraf, haksız ve hukuka aykırı gerekçelerle istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Davalı tarafın istinaf dilekçesine karşı cevaplarımız;

1-Yerel Mahkeme tarafından verilen karar usule, yasaya, yerleşik içtihatlara ve hakkaniyet ilkelerine uygun olup, davalı tarafından sunulan istinaf nedenleri yerinde olmadığından istinaf taleplerinin reddi gerekmektedir.

2- Davalı tarafından sunulan istinaf dilekçesi kötü niyetli, dayanaksız, hukuka aykırı olup, bütün istinaf nedenlerine ayrı ayrı itiraz etmekteyiz ve iddiaların değiştirilmesi ve genişletilmesi mahiyetindeki beyanlara muvafakatimizin olmadığını beyan ediyoruz.

3- Vekil eden tarafça ikame edilen dava her yönü ile hem usule hem de esas yönüyle kabul edilmiş bir davadır.

Zira, dava ve diğer beyan dilekçemizde de yer alan beyanlarımızda açıklandığı üzere; süresi içerisinde bankaya ibraz edilen çekler, banka tarafından karşılıksız olduğu belirtilerek çeklerin arka yüzüne karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür. Çeklerin sorumluluk bedelleri bankadan tahsil edilmiş olup, kalan çek bedelleri için sanık aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

4- Davalı taraf istinaf dilekçesinde sanığın kastının olmadığını iddia etmiştir.

Anılı suçun unsurları bakımından; Maddi unsuru “çek ile ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” olarak ilgili kanunda düzenlenmiştir. Buna göre ibraz tarihi itibariyle çekin karşılığını hesapta bulundurmamak suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Manevi unsur olarak genel kast yeterli görülmüştür. İbraz tarihi itibariyle çekin karşılığının hesapta bulundurmamak veya hesapta bulunmadığını bilmek veya bitecek durumda olmak suçun manevi unsurunun oluşması için gerekli ve yeterlidir. Başkaca bir olgunun araştırılmasına gerek yoktur.

5- Davalı taraf CMK hükümlerince sanığın savunma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) düzenlenen ve takibi şikayete bağlı bulunan icra ve iflas suçlarıyla ilgili CMK’daki genel muhakeme prosedüründen ayrı özel bir muhakeme usulü belirlenmiş bulunmakta olup bu suçlarla ilgili olarak öncelikle İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan özel muhakeme usulü uygulanacaktır.

İİK m. 349/5 uyarıca çağrı kağıdının sanığa usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesine rağmen sanığın gelmemesi halinde yargılamanın sanığın gıyabında görüleceği (yapılacağı) kabul edilmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere istinaf dilekçesinde öne sürelen iddialar mesnetsiz ve müvekkilin alacağını elde etmesine ilişkin süreci uzatmaktan ibaret, dayanaksız ve kötü niyetlidir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak sebeplerle; Davalı tarafın İstinaf Başvurusunun REDDİNE, Yerel Mahkeme kararının aynen KABULÜNE, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına saygılarımızla talep ederiz.

İstinafa Cevap Veren Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir