Ticari Alım-Satım Kaynaklı İtirazın İptali Davasına Cevap

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

AÇIKLAMALAR

Müvekkil şirket ile davacı taraf arasında hazır giyim malların üretim dikim imalatı vb. işlemlerinin satışa hazır hale getirilmesine yönelik bir ticari ilişki  vardır. Ancak davacı taraf müvekkil şirket aleyhine Adana İcra Müdürlüğü’nün 14 Sayılı icra dosyasıyla alacağı olduğu iddiasıyla takip başlatmıştır. Ancak müvekkil şirketin davacı tarafa belirtilen miktarda borcunun olmaması sebebiyle müvekkil tarafından borca itiraz edilmiştir. Davacı taraf itirazın haksız olduğu iddiasıyla huzurdaki davayı açmıştır. Ancak davacı tarafın açmış olduğu davada haksız olup davanın reddi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- DAVACI TARAF İLE MÜVEKKİL ŞİRKET ARASINDA BİR CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ BULUNMAMAKTADIR.

TTK  89 maddesi “(1) İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.(2) Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz” hükmüne amirdir. O halde bir cari hesaptan bahsesilmesii için taraflar arasında  yapılmış yazılı bir cari hesap sözleşmesinin olması gerekmektedir. Aksi taktide geçerli bir cari hesap sözleşmesinden bahsedilemez.

Müvekkil şirket ile davacı arasında yapılmış bir cari hesap sözleşmesi bulunmamaktadır. O halde davacı tarafın dayanak belge olarak sunmuş olduğu ve takibin konusunun  cari hesap alacağı olması hasebiyle huzurda görülen davanın reddi gerekmektedir.

2- DAVACI TARAF MÜVEKKİL ŞİRKETLE ANLAŞMASINA UYGUN ÜRÜN TESLİM ETMEMİŞ VE ÜRÜNLERDE AYIP TESPİT EDİLMİŞ  OLUP  DAVACI TARAFA BİLDİRİLMİŞTİR.

Müvekkil şirket yurtdışına tekstil ürünlerini Türkiye pazarında tedarik eden şirketler arasındadır. Tedarikçi firmalar kendi bünyelerinde veya  alt firmalarında kumaş üretimi, aksesuar üretimi ,kesim, dikim, ütü-paket işlemlerini gerçekleştirip ürünü ihracata hazır bir şekilde müvekkil şirkete teslim etmektedirler. Bu kısımdan sonra ise gümrük işlemlerini müvekkil şirket  tamamlayıp ihracatın yapılmasını sağlamaktadır.

Müvekkil şirketin tedarikçisi olan firmalar ürünlerin yüklenmesinden sonra 3065 sayılı kanuna göre faturalarını müvekkil şirkete , kesmektedir. Ödeme vadesi olarak ana müşteri olan markaların vadesi uygulanmaktadır. Verilen vadeler gönderilen sipariş formlarında açık bir şekilde belirtilmektedir. Çalışmalarda yaşanan aksaklıklar olması durumunda ( gecikme, hatalı ürün v.b) müşteriler direkt olarak fiyatlara ya indirim yansıtmakta yada ürünü komple iade etmektedir.  Bu uygulanan indirimler ve gecikmeye sebep olan asıl organizasyon ve üretim yönetimi yapan tedarikçi (imalatçı ) firmalara yansıtılmaktadır.

Davacı taraf ile de müvekkil şirket kumaş tedariki için anlaşmışlar ve davacı taraftan talep edilen kumaşlara ilişkin kumaş sipariş formu düzenlemiş ve davacı tarafça da imzalanmıştır. Kumaş siparişler formları ektedir.  Müvekkilin sipariş formunda belirtilen kumaş özelliklerinde ürünün gönderilmediği yapılan yıkama işlemiyle anlaşılmıştır. Sipariş formlarında kumaşlar 141 gram %100 tencel 60/1 cinsi istenmiştir. Müvekkil tarafından kumaşın yıkama işlemiyle çekmesi üzerine ürünün talep edilen kumaş olup olmadığının tespiti için kumaş parçası uluslararası şirket olan Bureau Veritasa gönderilmiş ve kumaş hakkında rapor talep edilmiştir. 23 Ocak 2020 tarihinde talep edilen rapor ekte olup SİPARİŞE UYGUN KUMAŞLARIN OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

EK1–> SİPARİŞ FORMLARI

EK2–> 23.01.2020  ÜRÜN RAPORU

3- DAVACI TARAFIN SİPARİŞ FORMUNA AYKIRI OLARAK GÖNDERİLEN KUMAŞ CİNSİ SEBEBİYLE TALEP EDİLEN ÜRÜNLER TALEP EDİLDİĞİ GİBİ HAZIRLANAMAMIŞ OLUP KUMAŞLARDA RENKE İLİŞKİN DE AYIP OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

Davacı taraf müvekkilin sipariş formuna aykırı kumaş göndermiş olup bu durum yıkamayla tespit edilmiştir. Müvekkilim tarafından davacıdan alınan ürünlerin yıkama işlemi sırasında çekmiş ve renk farklılıkları oluşmuştur. Bu sebeple davacı bahsedilen testle de davacı taraftan  alınan ürünlerde yapılmış olunan test ile sorun tespit edilmiş ve davacı tarafa ayıp bildirilmiştir. Davacı tarafa ürünlerin ayıplı olması sebebiyle müvekkilim tarafından gönderilen mailler dilekçe ekimizdedir. Davacı tarafça SİPARİŞ FORMUNA AYKIRI OLARAK gönderilen ürünler kasıtlı olarak gönderilmiş olup müvekkilimi zarara uğratmak kastıyla hareket edildiğini ispatlar niteliktedir.

EK3–> MÜVEKKİLİM TARAFINDAN DAVACI TARAFA ÜRÜNLERDEKİ AYIBIN BİLDİRİLDİĞİNE DAİR  MAİLLER

4- MÜVEKKİLİM KUMAŞLAR NEDENİYLE İHRAÇ ETTİĞİ FİRMACA UYGULANAN İSKONTO ve İPTAL EDİLEN ÜRÜNÜ DAVACI TARAFIN KUSURLU OLMASI SEBEBİYLE DAVACI TARAFA YANSITMIŞ OLUP DAVACI ADINA DÜZENLENEN FATURALARLA DA SABİTTİR.

Davacı tarafça gönderilen kumaşlardaki gramaj ve iplik farklılıkları sebebiyle ihraç edilen ürünlerde sorun yaşanmış olup ihraç edilen firma tarafından ıskonto uygulanmıştır. Ayrıca yine sipariş formundaki yeşil renk kumaştaki renk farklılıkları kumaş kaynaklı olup ihraç edilen firma tarafından iptal edilmiştir. Müvekkilime ihraç edilen firma tarafından uygulanan ıskonto davacı tarafın kusurunun olması ve ayıbın tespit edilmiş ve bildirilmiş olması sebebiyle davacı tarafa yansıtılmıştır.

EK4–> MÜVEKKİLİME UYGULANAN İSKONTO MAİİLERİ VE FATURASI

Davacı taraf müvekkil şirketin ihracat ettiği ürünlerde meydana gelen  davacı taraftan kaynaklanan ayıp sebebiyle kendilerine  müvekkilim tarafından 095996,095995,096003,096005 ve 096012 numaralı faturalar düzenlenmiş ve tebliğ edilmiştir. Faturaların davacı tarafa gönderildiğime dair ptt  gönderi evraklarını dilekçemizin ekinde biraz ediyoruz. Ancak davacı taraf kötü niyetli olarak  faturaları tebliğ almamış iade etmiştir. Müvekkil tarafından faturalar davacı tarafa tekrar gönderilmiştir.

Davacı taraf kötü niyetle hareket etmiş olup kendileriyle yapılan anlaşma gereğince yansıtılan bedelleri kabul ettiği halde müvekkil şirketten ödeme talep etmektedir. Taraflar arasında yapılan işlemler mail yoluyla kabul edilmiş olup yapılan görüşmelerin mail çıktıları dava dilekçesi ekindedir. Davacı tarafın müvekkil şirketle yapmış olduğu anlaşmaya aykırı hareket ettiği ve KASITLI OLARAK AYIPLI ÜRÜN VERMİŞ OLDUĞU  cevap dilekçemizde sunulan delillerle de sabittir. Müvekkilimin davacı şirkete bir borcu olmayıp hukuki tüm hakları saklı kalmak kaydıyla alacaklıdır. Alacağa ilişkin dava açma saklı kalmak kaydıyla huzurda acılan dava kötü niyetli olarak açılmıştır.

EK5–> MÜVEKKİLİM TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURALAR VE PTT GÖNDERİ EVRAKALRI

5- DAVACI TARAF MÜVEKKİLİM ADINA KÖTÜ NİYETLİ TAKİP BAŞLATMIŞ OLUP   KÖTÜ NİYET TAZMİNATI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Müvekkilim adına başlatılan ve davaya konu takipte müvekkilimin borçlu olmadığı davacı tarafın kötü niyetli takip başlattığı ilgili delillerle de sübut bulmuştur. Bu sebeple davacı tarafça haksız ve kötü niyetli başlatılan bu takip sebebiyle İİK 67 maddesi gereğince %20 den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Yukarda açıklanan ve mahkemece resen yapılacak incelemeler neticesinde huzurda açılan davanın reddinin talep etme gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER: Sipariş formları, X tarihli ayıbın tespitine ilişkin rapor, Müvekkilim tarafından davacı tarafla yapılan mailler, Müvekkilimin ıskonto uygulamasına sebep olan fatura ve mailler, Müvekkilim tarafından düzenlenen faturalar ve gönderi evrakları, Cari hesap ekstresi, Yemin, tanık ve her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, TK ve ilgili diğer sair mevzuat ve Yargıtay kararları.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda sayılan nedenlerle, davanın reddine yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davacı üzerine bırakılmasına, davacının kötü niyetli olması sebebiyle %20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatı hükmedilmesine saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir