İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği

Açılmış olan bir icra takibine itiraz edilmesi durumunda, alacaklı tarafından itirazın iptali istenir. Çünkü icra takibine itiraz edilmesiyle birlikte icra takibi durdurulur. İtirazın neden iptal edilmesi gerektiğini “itirazın iptali dilekçesi” ile ortaya koymanız gerekir. Örnek olarak aşağıda itirazın iptali dilekçeleri paylaşılmıştır.

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE[1]Hangi mahkemenin görevli olduğunu doğru saptamanız gerekir. Bu örnekte asliye hukuk mahkemesinde açıyoruz davayı.

İHTİYATİ HACİZ İSTEMLİDİR[2]İtirazın iptali davalarında duruma göre ihtiyati haciz talebinde bulunabilirsiniz.

DAVACI:
DAVALI:
KONU:1) Davalının İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyasına yaptığı asıl alacak ile tüm ferilere ilişkin itirazlarının iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesi;
2) Borçlunun kötü niyeti sabit olduğundan alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere kötü niyet-icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesi taleplerimizden ibarettir.
İLGİLİ TAKİP DOSYASI:İcra Müdürlüğü’nün 2017/10556 E. sayılı dosyası [3]Bu kısıma borçlu tarafından itiraz edilen icra müdürlüğü dosyasının bilgileri girilir
HARCA ESAS DEĞER:10.000 TL [4]İtirazın iptali davalarında alacak likit ise harca esas değer belirlemek zorundasınız. İcrada yatırdığınız peşin harcı düşebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkil firma, davalıya satmış olduğu mallar karşılığında … tarihli … TL’lik fatura keserek davalıya teslim etmiştir. Davalının iş bu fatura bedellerini süresinde ödememesi üzerine davalı aleyhine … esas sayılı dosya ile icra takibine başlanmıştır. Davalı tarafça icra takibine haksız olarak itiraz edilmiştir.

2) Davalı bu takibe borcun kendisine ait olmadığı iddiasıyla itirazda bulunmuş, bu sebeple takip durmuştur. Borçlu her ne kadar itiraz dilekçesinde herhangi bir borcunun bulunmadığını iddia etmiş ise de, söz konusu icra takibinde yer alan takibe dayanak teşkil eden evraklardan anlaşılacağı üzere borcun varlığı ortadadır.

3) Müvekkil şirketin ticari defter, faturalar ve banka hesap kayıtları üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi neticesinde davamızın haklılığı ortaya çıkacaktır.

4) Davalı (borçlu) kötü niyetli olarak icra takibine itiraz etmiştir. Bu nedenle borca itirazın iptali ile takibin devamı ve takip talebinin %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi için işbu itirazın iptali davasını açmak zarureti hasıl olmuştur.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİMİZ HAKKINDA: Müvekkilin alacağının temini bakımından; haricen edilen bilgilere göre borçlunun bir çok borcunun olması, yargılama sürecinde mal kaçırma ihtimali ve böyle bir durumda ilerde verilecek olan kararın infazının mümkün olmayacağı ihtimali göz önüne alınarak, davalının adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının İHTİYATİ HACZİNE karar verilmesini talep ederiz. Müvekkil, dava değeri olan … TL miktardaki teminatı yatırmaya hazırdır. … TL teminatın mahkemeniz veznesine depo edilmesi veya kesin teminat mektubunun ibraz edilmesi halinde ihtiyati haciz talebimizin kabul edilmesini talep etmek gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: TC Anayasası, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Tebligat Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar.

DELİLLER: Sayın Mahkeme tarafından karşı tarafın sunacağı delillere karşı ve dava devam ederken öngörülemez olayları ispat etmek için sonradan delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki delillerin kabulüne ve toplanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

 • Tanık anlatımları
 • Banka para havalesi dekontları
 • Faturalar
 • BA-BS vergi beyannameleri
 • Ticari defterler
 • İhtarnameler
 • Çek aslı
 • Yapılan işin fotoğrafları
 • Müşteri hesap özetleri
 • İcra takip talebi
 • Takibe itiraz dilekçesi
 • SGK özlük dosyaları
 • Mutabakat metni
 • Kira sözleşmesi
 • Arabuluculuk son tutanağı [5]Uyuşmazlığın zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığını araştırın.
 • Bilirkişi incelemesi, keşif, yemin vb. yasal deliller. [6]Bu kısımda yol gösterici olması için çeşitli delil örnekleri yazılmıştır. Siz olayınızla ilgili olan delilleri belirtin ve nereden, ne şekilde getirtileceğini, niteliğini, … Devamını oku

SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

1) Davalı yanın icra dosyasına yaptığı haksız ve kötü niyetli itirazının iptali ile takibin devamına,
2) Haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz eden borçlu(davalı) aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
3) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

(Dilekçenin sunulacağı tarihi ve vekil ismini buraya yazınız)
Davacı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ

EK: Vekaletname (Halihazırda elinizde bulunan delilinizi dilekçenize ek olarak ekleyiniz)

Çeşitli Örnekler

İlgili Kanun

İtirazın iptali davasının hukuki kaynağı olan İcra ve İflas Kanunumuzun 67. maddesi şu şekildedir:

İlamsız takip; İtiraz; İtirazın hükümden düşürülmesi; İtirazın iptali:

Madde 67: Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, ret veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.

Değerlendirme Tablosu

KaynakSon Güncellemeİlgili MevzuatAnalizGelecek Güncellemeler
Av. Saim İncekaş, Gerçek yerel mahkeme dava dosyaları
15.10.2022
İcra ve İflas Kanunu
İtirazın iptali için genel dava dilekçesi şablonu yer alıyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar dipnot imleciyle işaret edildi. Duruma göre değişiklik gösterebilecek hususlar yine dipnot imleciyle işaret edildi. Daha spesifik itirazın iptali konusunu içeren dilekçeler “çeşitli örnekler” başlığı altında paylaşıldı.
Geri bildirim verileri toplama aşamasındayız.

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Hangi mahkemenin görevli olduğunu doğru saptamanız gerekir. Bu örnekte asliye hukuk mahkemesinde açıyoruz davayı.
2 İtirazın iptali davalarında duruma göre ihtiyati haciz talebinde bulunabilirsiniz.
3 Bu kısıma borçlu tarafından itiraz edilen icra müdürlüğü dosyasının bilgileri girilir
4 İtirazın iptali davalarında alacak likit ise harca esas değer belirlemek zorundasınız. İcrada yatırdığınız peşin harcı düşebilirsiniz.
5 Uyuşmazlığın zorunlu arabuluculuğa tabi olup olmadığını araştırın.
6 Bu kısımda yol gösterici olması için çeşitli delil örnekleri yazılmıştır. Siz olayınızla ilgili olan delilleri belirtin ve nereden, ne şekilde getirtileceğini, niteliğini, tarihlerini açıkça belirtin.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

3 yorumlar

 1. Borçluya karşı ilamsız icra takibi başlattık borçlu taraf itiraz etti. Dava açacağız ancak; itirazın iptali yerine alacak davası açmamızda bir sakınca var mıdır?

  • Alacak davası açmaya herhangi engel yok. İcra dosyasını dışarıda bırakarak alacak davası açarak devam edebilirsiniz. İtiraz edilmiş bir icra dosyası açacağınız yeni alacak davası için derdestlik sorunu yaratmaz. Ancak itirazın iptali daha avantajlı. Zira şartları varsa aynı zamanda icra inkar tazminatı kazanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin