İmzaya ve Borca İtiraza Karşı Beyan/Cevap Dilekçesi Örneği

İmzaya İtiraza Cevap Dilekçesi Örneği -1-


ADANA ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                      : 

CEVAP VEREN

DAVALI(ALACAKLI)       : 

VEKİLİ                             : Adana – Avukat Saim İNCEKAŞ 

İTİRAZ EDEN

DAVACI(BORÇLU)          :

VEKİLİ                                : 

KONU                          :Borca ve imzaya itiraza karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-) X İcra müdürlüğünün X E. sayılı dosyasında borçlu X hakkında girişilen bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibine başlanmış  ve sonrasında borçlu tarafından X tarihinde imzaya ve borca itiraz edilmiştir.

2-). Davacı X dava dilekçesindeki iddiasında senetteki imzanın kendisine ait olmadığını dile getirmiş olmakla birlikte davacının imzaya itirazı tamamen haksız ve mesnetsiz durumdadır. Çünkü borçlu ile alacaklı şirket yetkilisi arasında araç satım sözleşmesinden dolayı borç ilişkisi meydana gelmiştir.(EKTE  sunacağımız araç satış sözleşmesinde görüleceği üzere alacaklı şirket yetkilisi … ile borçlu … kardeşi arasında yapılmış olan sözleşmeye dayanarak borçlu kardeşinin borcuna karşılık senedi alacaklı şirket lehine imzalayıp vermiştir.)  Bu sebeple borçlu senetteki imzayı müvekkil şirketin yetkilisi … bizzat imzalayıp vermiştir. Zaten hem karşı tarafın sunmuş olduğu imza sirküleri ile senetteki imza karşılaştırıldığında hem de sayın mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi incelemesinde senetteki imzanın borçluya ait olduğu görülecektir.

3-)  Bunun yanında borçlu alacaklı şirket ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını savunarak senetten dolayı bir borcu olmadığını dile getirmiştir. Halbuki senetten dolayı ortaya çıkan borç ilişkisi asıl ilişkiden mücerret olup asıl ilişkideki bağ ortadan kalksa bile kıymetli evraktan kaynaklanan borç sona ermez.

Mücerret kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız ve soyuttur. Kıymetli evrak bir defa doğduktan sonra, doğumuna sebep olan ilişki­deki bir aksaklık veya bozukluk kıymetli evrakın geçerliliğine etkili olmaz (Prof.Dr. Oğuz İmregün,  Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1996.).

Kıymetli evrakta mücerretlik ilkesi denilen bu ilke gereği, senette yer alan hak ile bu hakkın oluşumuna neden olan temel borç ilişkisi arasındaki bağ ortadan kalkmaktadır. Senet temel borç ilişkisinden soyutlanmış, bağımsız bir varlık kazanmıştır. Kıymetli evrakın soyut ( mücerret ) oluşu Ticaret Hu­kuku’nun kendine özgü bir kavramıdır. Senet düzenleyenin düzenlediği senetle borçlanmasının doğal sonucu olan temel borç ilişkisindeki sakatlığı ileri süre­meme hali yani soyutluk ilkesi, yalnızca kıymetli evrakta mevcuttur. Bu özellik genel anlamdaki senetlerde yoktur ( Halil Can/Semih Güner, Kıymetli Evrak Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999).

4-) YARGITAY 12. Hukuk Dairesi’nin   2014/26443 E. 2015/178 K.  numaralı kararında ‘Takip dayanağı bononun, borçlunun imzasının bulunduğu kağıdın sonradan doldurulması ile olusturulduğu ve bonodaki alacağa dayanak oluşturan bir ticari ilişkinin mevcut olmadığı yönündeki iddianın, yargılamayı gerektirip ancak genel mahkemede açılacak bir menfi tespit davasında değerlendirilmesi mümkün olmakla, icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği gibi, inceleme konusu da yapılamaz.’ denilerek bu iddianın ancak genel mahkemelerde açılcak bir davada ileri sürüleceğini söylemiştir.

5-)  Davacının mal kaçırma ihtimaline karşı icranın durdurulması kararı verilmesi yerinde olmayıp icranın durdurulması kararına itiraz ediyoruz. İcra takibinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca şunu belirtmekte gerekir ki; İİK m.169’a göre Kambiyo senetlerine özgü takip yolunda itiraz mevcut dosya da sadece satış işlemlerini durdurur.

Açıklanan tüm nedenlerle  haksız ve kötüniyetli yapılmış olan itirazların reddedilmesi ve karşı tarafın itiraz ettiği tutar üzerinden %20 icra inkar tazminatı ile takip konusu alacağın %10’u oranında para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, borçlu tarafından … tarihli yapılan borca ve  imzaya itirazın reddine karar verilmesi, itiraz edilen tutar üzerinden %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi, yargıma giderleri ve ücret- i vekaletin karşı tarafa yükletilmesini  müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. (Tarih)

EKLER:  

1-) Araç Satış Sözleşmesi

2-) Bir adet onaylı vekaletname örneği    

     İTİRAZA BEYANDA BULUNAN

                            Vekili

İmzaya İtiraza Cevap Dilekçesi Örneği -2-

ADANA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                            :

CEVAP VEREN DAVALI   :

VEKİLİ                                    :

KONU                                     : Dava dilekçesine karşı cevaplarımız

AÇIKLAMALAR                  :

Davacı, dava dilekçesinde senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, müvekkilin borçlu tarafın imzasını bildiğinden imzasını taklit ederek huzurdaki dava konusu senedi müvekkilin sahte şekilde oluşturduğundan bahsetmektedir. Tarafımızca davacı tarafın yersiz iddialarını kabul etmemiz mümkün değildir.  Şöyleki ;

Öncelikle mahkemenizce ilgili imzanın borçluya ait olduğuna dair kanaat getirmesi açısından; ilgili senette borçlunun üç tane imzası bulunmaktadır. Müvekkil sahte imzayla oluşturduğu senede neden üç tane imza atsın?  Kaldı ki, davacı tarafın sunmuş olduğu evraklardan da açıkça imzanın borçlu Yasin Güçlü Sunel’ e ait olduğu bilirkişi marifetsiz çıplak gözle dahi gözükmektedir.

Senetteki imza alelade bir imza olmayıp; vasıflı bir imzadır. Taklit edilmesi mümkün değildir. Davacı taraf icra takibini uzatmak ve sürüncemede bırakmak maksadıyla kötü niyetli olarak imzaya itirazda bulunmuştur.

Bilirkişi yardımı olmadan, davacı tarafın dosyaya sunmuş olduğu belgelerle senetteki imzanın karşılaştırılması ile dahi mahkemenizce imzanın borçluya ait olduğu kanaatine varılacağından şüphemiz yoktur. Borçlu tarafından resmi dairelere atılmış imzalara ve yazı örneklerine bakıldığında borçlunun imzalarının benzerlik göstereceği aşikârdır.

Kaldı ki mahkemenizce gerekli görüldüğü takdirde yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde de ilgili imzanın borçluya ait olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Senet tanzim tarihinden öncesine ve sonrasına ait resmi dairelerde bulunan imza örneklerinin istenmesini talep etmekteyiz. Tapu müdürlüklerinde ve vergi dairesinde bulunan imzaları, borçlunun hesabının bulunduğu bankalardaki imzaları, müvekkil ile aralarındaki boşanma davasında atmış olduğu imzalar, şuan çalışmakta olduğu şirkette bulunan imzaları, noterde bulunan imzaları, mahkemece başkaca lüzum görülürse resmi makamlara vermiş olduğu dilekçe ve başvuru formları, ehliyette bulunan imzaları, sandık seçmen listesindeki imzaları incelendiği vakit imzanın borçluya ait olduğu anlaşılacaktır.

Açıklanan tüm nedenlerle haksız ve kötü niyetli yapılmış olan itirazların reddedilmesi ve karşı tarafın güncel faiz ve masraflarla birlikte tüm alacak miktarı üzerinden %20 ‘den aşağı olamamak üzere icra inkar tazminatı ile yine bu miktar üzerinden %10 oranında para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.

DELİLLER                                : Adana 1. İcra esas sayılı takip dosyası, bilirkişi incelemesi, yukarıda belirtilen ve borçluya ait diğer tüm resmi makamlardaki imza örnekleri, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebeplerle, borçlu tarafından yapılan borca ve imzaya itirazın reddine karar verilemesi, güncel faiz ve masraflarla birlikte tüm alacak miktarı üzerinden  %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi, yine bu miktar üzerinden davacı/borçlu tarafın %10 oranında para cezasına mahkum edilmesine,  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim.

Davalı/Alacaklı Vekili
Adana Avukat Saim İncekaş

İmzaya İtiraza Cevap Dilekçesi Örneği -3-

ADANA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO          :

DAVALI                :

VEKİLİ                   :

DAVACI               :

VEKİLİ                   :                

KONU          : … tarihli açılan menfi tespit( Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)  dava dilekçesi tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Vekili olduğumuz dosyaya geçersiz tebligat nedeniyle cevap hakkımızı kullanımına ilişkindir. Davaya cevaplarımız.

AÇIKLAMALAR  :

Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyası ile müvekkilim aleyhine açılan menfi tespite konu  imzaya itiraz davasına ilişkin cevaplarımızı ve delillerimizi yasal süresi içinde sunuyoruz. Şöyle ki;

Adana 8. İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı icra dosyası ile başlatmış olduğumuz takip dolayısıyla borçluya göndermiş olduğumuz icra takibine ( örnek 10 ödeme emri ve dayanak belge sureti) ilişkin karşı tarafça borca itirazda bulunulmamış ve takip kesinleşmiştir. Anılan takibe dayanak senetteki imzaya itiraz edilmemiştir. Senetlerin yalnızca çıplak gözle karşılaştırılması ile dahi imzaların aynı olduğu anlaşılacaktır.

Davacı, dava dilekçesinde senetteki imzanın kendisine ait olmadığını, müvekkilin borçlu tarafın imzasını bildiğinden imzasını taklit ederek huzurdaki dava konusu senedi müvekkilin sahte şekilde oluşturduğundan bahsetmektedir. Tarafımızca davacı tarafın yersiz iddialarını kabul etmemiz mümkün değildir. Şöyleki ;

Öncelikle mahkemenizce ilgili imzanın borçluya ait olduğuna dair kanaat getirmesi açısından; ilgili senette borçlunun iki tane imzası bulunmaktadır. Müvekkil sahte imzayla oluşturduğu senede neden iki tane imza atsın? Kaldı ki, davacı tarafın sunmuş olduğu evraklardan da açıkça imzanın borçlu …’a ait olduğu bilirkişi marifetsiz çıplak gözle dahi gözükmektedir.

Senetteki imza alelade bir imza olmayıp; vasıflı bir imzadır. Taklit edilmesi mümkün değildir. Davacı taraf icra takibini uzatmak ve sürüncemede bırakmak maksadıyla kötü niyetli olarak imzaya itirazda bulunmuştur.

Bilirkişi yardımı olmadan, davacı tarafın dosyaya sunmuş olduğu belgelerle senetteki imzanın karşılaştırılması ile dahi mahkemenizce imzanın borçluya ait olduğu kanaatine varılacağından şüphemiz yoktur. Borçlu tarafından resmi dairelere atılmış imzalara ve yazı örneklerine bakıldığında borçlunun imzalarının benzerlik göstereceği aşikardır.

Kaldı ki mahkemenizce gerekli görüldüğü takdirde yaptırılacak bilirkişi incelemesi neticesinde de ilgili imzanın borçluya ait olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Senet tanzim tarihinden öncesine ve sonrasına ait resmi dairelerde bulunan imza örneklerinin istenmesini talep etmekteyiz. Tapu müdürlüklerinde ve vergi dairesinde bulunan imzaları, borçlunun hesabının bulunduğu bankalardaki imzaları, müvekkil ile aralarındaki boşanma davasında atmış olduğu imzalar, noterde bulunan imzaları, mahkemece başkaca lüzum görülürse resmi makamlara vermiş olduğu dilekçe ve başvuru formları, ehliyette bulunan imzaları, sandık seçmen listesindeki imzaları incelendiği vakit imzanın borçluya ait olduğu anlaşılacaktır.

Açıklanan tüm nedenlerle haksız ve kötü niyetli yapılmış olan itirazların reddedilmesi ve karşı tarafın güncel faiz ve masraflarla birlikte tüm alacak miktarı üzerinden %20 ‘den aşağı olamamak üzere icra inkar tazminatı ile yine bu miktar üzerinden %10 oranında para cezasına hükmedilmesi gerekmektedir.

DELİLLER              : Adana  8. İcra Müdürlüğü  esas sayılı takip dosyası, bilirkişi incelemesi, yukarıda belirtilen ve borçluya ait diğer tüm resmi makamlardaki … imza örnekleri, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sebeplerle, borçlu tarafından kesinleşen takibe konu bonoda yer alan imzaya itirazın reddine karar verilemesi, güncel faiz ve masraflarla birlikte tüm alacak miktarı üzerinden %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkil adına vekaleten talep ederim.

Davalı / Alacaklı Vekili

Borca ve Yetkiye İtiraza Cevap Dilekçesi Örneği -4-

Adana ( ) İcra Hukuk Mahkemesi Hâkimliği ‘ne

Dosya  No                           : 

Cevap Veren

Davalı (Alacaklı)             :

Vekili                                  : 

Davacı(Borçlu )               :

Konu                                 : İtiraza Cevabımız Hk.

1) Yetki İtirazı :

Takibimiz Bono’ya dayalı bir Kambiyo takibidir. İtiraz edilen takip, para alacağına dayalı Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoludur. Para alacakları götürülecek borç olduğundan bahisle ve BK.nun 73/1. maddesi uyarınca alacaklının ikametgâhı da yetkilidir. Diğer taraftan Senet metninde yer alan ve … icra dairelerini yetkili kılan yetki şartının bulunması diğer yetki kurallarını ortadan kaldırmaz. Bu sebeple götürülecek borçlardan olan ve para borcunu ihtiva eden söz konusu takipte müvekkil alacaklının ikametgâhı olan … İcra daireleri de yetkili olduğundan ilgili takip; … İcra Müdürlüğü’nde açılmıştır. Bu nedenle davacının yetki itirazı yerinde değildir, reddi gereklidir.

2) Takibe konu bonolar davacının iddialarının aksine … İcra Müdürlüğü’nün kasasında olup; senet asıllarının kasaya konulmadan Kambiyo senetlerine mahsus takibin açılması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla davacının senet asıllarının kasaya konulmadığı ve senetleri inceleme imkânını ortadan kaldırdığımıza dair iddiaları yersizdir.

3) Takip Konusu bonolar malen doldurulup davacı ile müvekkilim arasında alım satım ilişkisinden kaynaklı tanzim edilmiştir. Davacının da kabul ettiği üzere kardeşi ile müvekkilim arasında sözlü olarak anlaşılan satım ilişkisi gereğince, müvekkilim davacı ile kardeşine toplamda … değerinde … giyim ve aksesuarı teslim etmeyi taahhüt etmiş ve ekte sunulan faturalardan da anlaşılacağı bu taahhüdünü yerine getirmiş ve hatta teslimden sonra davacı teslim edilen malların karşılığı olarak … kısmi olarak ödeme yapmıştır.(Faturalar ve hesap ekstresi) Davacı … ödeme yaptıktan sonra geriye kalan … kısımlık edimini yerine getirmemiştir. Bunun üzerine müvekkilim ödenmeyen … alacağının tahsili amacıyla öncelikle davacıya … adet senedinin bedelini ödemesi için noterden ödememe protestosu keşide etmiştir. Davacı kendisine keşide edilen bu protestolara da cevap vermemiştir. Bunun üzerine müvekkilim, bedeli ödenmeyen toplamda … bedelli … adet senedi … İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyasında icraya koyarak tahsilini talep etmiştir. Görüleceği üzere davacı itirazlarında haksız olup; itiraz ettiği takibin dayanağı olan senetler tamamıyla alım satım ilişkisinden kaynaklı olan ve zamanında ödenmeyen … nin tahsili amacını taşımaktadır. Dolayısıyla davacının haksız ve yersiz olarak takibin dayanağı olan senetlerin konusuz kaldığına ilişkin itirazları cevap dilekçemize ek olarak ibraz ettiğimiz alım satım ilişkisine dayanak olan faturalar, kısmi ödemeye ilişkin hesap ekstresi ve ödememe protestosunun yanıtsız bırakılması davacının kötü niyetli olup; itiraz ederek müvekkilimi zarara uğratma amacını taşıdığının göstergesidir.

4) Açıklamalar ışığında borçlunun(davacı) borcunu ferileri ile birlikte ödememek için yaptığı itiraz kötü niyetle yapılmış bir itirazdır.

Hukuki Nedenler     :TTK. İİK. HMK, B.K ve Sair Mevzuat

Deliller                        : Takip Dosyası, Senet asılları, Faturalar, Ödememe Protestoları, Hesap Ekstresi ve Sair Yasal delail.

Netice ve Talep         : Açıklanan nedenlerle;

1) İtirazın reddine,        

2) İtiraz eden borçlunun %40’dan az olmamak üzere İcra İnkar Tazminatına mahkûmiyetine,

3) Masraf ve Avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini  bilvekale takdir ve tensiplerinize arz ederim

                                                                                          Alacaklı/Davalı Vekili

EKİ:-Onanmış Vekaletname Sureti,

 1-Ödememe Protestoları,

 2-Faturalar ve Hesap Ekstresi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İmzaya itiraz cevap dilekçesi

ADANA … İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO             :

DAVALI                   :

VEKİLİ                      :

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

D. KONUSU            : İşbu dilekçe açılan davaya cevap dilekçesi niteliğindedir.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda yazılı esas sayılı dosyada davalı Meltem Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekiliyim.

Taraflar arasında vukuu bulan ticari ilişkinin neticesinde … Tekstil ve Sanayi Ticaret A.Ş. müvekkil şirkete borçları bulunmaktadır.

Borçlu şirket borçlarını ödemek adına keşidecisi … Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., lehtarı …Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan çeki müvekkil şirkete ibraz etmiştir. İşbu çek vade gününde bankaya ibraz edildiğinde, arkası yazılmış olup, müvekkil şirket alacağını tahsil edememiş, söz konusu borç Gaziantep İcra Dairesi 2019/25146 esas sayılı dosyadan icra takibine konu olmuştur.

Davalı borçlu icra takibini uzatarak müvekkil şirketin alacağını tahsil etmesini engellemek adına işbu davayı açmıştır.

Davalı borçlu işbu dava konusu çek ile birlikte başkaca çekleri de ileri vadeli olarak keşide etmiş ve müvekkil şirkete teslim etmiştir. Ekte sunulan müvekkil şirkete ait Cari Hesap çek çizelgesinde, dava konusu çekin 23.11.2017 tarihinde davalı şirket tarafından keşide edilerek müvekkil şirkete ibraz edildiği görülmektedir.

ÇEKLERİN MÜVEKKİL ŞİRKETE İBRAZ EDİLMİŞ OLDUĞU TARİHTE DAVACI KEŞİDECİ YETKİLİSİ, ÇEKLERİ BİZATİHİ MÜVEKKİL ŞİRKET YETKİLİLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE İMZALAYAN 32959535876 TC KİMLİK NUMARALI AYHAN KURGAN’DIR. İşbu iddiamız ekte sunulan Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarından da açıkça görülmektedir.

Fakat davacı şirket aleyhine açılmış olan icra takiplerini uzatmak ve alacaklıların alacaklarını tahsilini engellemek amacı ile 23.01.2019 tarihinde şirket yetkilisi değişikliğini Ticaret Sicil Gazetesi’nden duyurmuştur. Yani davalı borçlu keşide etmiş olduğu çeklerin şirket yetkilisi tarafından imzalanmadığını iddia ederek, imza itirazı kurumu ile icra takiplerini uzatmayı amaçlamaktadır.

Fakat ekte sunulan müvekkil şirkete ait cari Hesap Çek Çizelgesinden de anlaşılacağı üzere, çek müvekkil şirkete ibraz edildiği tarih olan 23.11.2017 tarihinden önce keşide edilmiş olup, keşide tarihinde şirket yetkilisi …’dır. … söz konusu çeki, müvekkil şirket yetkilisinin gözleri önünde imzalamış olup, çek üzerindeki imzanın keşide tarihindeki yetkili Ayhan Kurgan’a ait olduğuna dair hiçbir şüphe bulunmamaktadır.

İşbu dava tamamen kötü niyetle ve müvekkil şirketin borcunu tahsil etme sürecini uzatmak adına açılmıştır. Nitekim imza incelemesi için 3-4 resmi kurumdan ıslak imzalı belge alınması yeterli iken, davacı tarafından imza incelemesi için 9 ayrı kurumdan ıslak imzalı belgenin istenilmesinin talep edilmesi davanın kötü niyetle ve tamamen süreci uzatmak amacıyla açıldığını kanıtlamaktadır.

Şu durumda açılmış olan işbu davanın reddi gerekmektedir.

NETİCE-İ TALEP:

Yukarıda açıklanmış olan sebepler neticesinde,

  1. İşbu davanın reddine,
  2. Kendisi tarafından atılmış olan imzaya kötü niyetle itiraz eden Ayhan Kurgan aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine,
  3. Davanın Mahkemeniz huzurunda görülen 2019/95 esas sayılı, tarafları ve konusu aynı olan dava ile usul ekonomisi düşünülerek bileştirilmesine,
  4. Yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin karşı tarafa bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

EK1:VEKALETNAME

EK2:TİCARET SİCİL GAZETESİ KAYDI

EK3: … NOTERLİĞİNİN 04.09.2018 TARİHLİ 34727 YEVMİYE NUMARALI ÖDEMEME PROTESTOSU, 01.08.2019 TARİHLİ 30307 YEVMİYE NUMARALI ÖDEMEME PROSTESTOSU

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir