Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İlama Dayalı İhtiyati Haciz Dilekçesi

ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN DAVACI: 

VEKİLİ: 

DAVALI: 

VEKİLİ: 

KONU: Borçlu hakkında 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU ‘ NUN 259.MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE ” ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ ” maddesine göre 40.932,12- TL alacağının tahsilini teminen borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1- Adana İş Mahkemesi’nin …… sayılı dosyasında, işçi alacağı davasında yapılan yargılaması sonucunda müvekkil lehine; 

Net 21.364,82-TL kıdem tazminatının akdin fesih tarihi olan … tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

Net 531,91-TL yıllık izin ücreti alacağının 50,00-TL’sinin dava tarihinden itibaren, kalan 481,91-TL’sinin ise ıslah tarihi olan 19/09/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile,

Net 10.950,25-TL fazla çalışma ücreti alacağının tespiti ile 100,00-TL’sinin dava tarihinden itibaren, 10.850,25-TL’sinin ise ıslah tarihi olan 19/09/2019 tarihinden itibaren işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizi ile,

Net 2.350,00-TL yol ücreti alacağının 50,00-TL’sinin dava tarihinden itibaren, kalan 2.300,00-TL’sinin ise ıslah tarihi olan 19/09/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile,

Davacı tarafça yargılama nedeniyle sarf edilen toplam 1.513,47-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan  A.A.Ü.T.’nin 13. maddesi hükmüne göre hesaplanan 4.221,67-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Tüm bu kalemlerin toplamı 40.932,12-TL’dir.

2- Verilen bu hüküm neticesinde, 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 259. Maddesinin 2. Fıkrasına göre; ”ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ ” maddesi gereğince TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ TALEP ETME ZARURETİ HASIL OLMUŞTUR.

3- Yukarıda bildirilen ilama dayalı olan alacağımız teminata bağlanmamıştır. Borçlu menkul ve gayrimenkullerini alacaklılardan kaçırmak amacıyla üçüncü kişilere devretme ve bu şekilde alacaklılardan mal kaçırma hazırlıklarına başlamıştır. Borçlunun, üzerlerine kayıtlı olan mallarını devretmesi halinde alacağımızı tahsil etme imkanımız kalmayacaktır.

4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2012/1297 , K. 2012/1 sayılı kararında;

” (…) İhtiyati haciz kararı vermede yetkili ve görevli mahkeme İcra ve İflas Kanunu’nun 50. maddesinde düzelenmiş olup buna göre “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur”. Dava tarihinde yürürlükte ve kıyasen uygulanacak olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ise 390. maddesinde ise açıkça “İhtiyati tedbirin, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edileceği” belirtilmiştir.

Dosya içeriğine göre davacı vekili, davacının ödenmeyen kıdem tazminatı için … İş Mahkemesinin 2010/823 Esasında dava açtıklarını, davanın derdest olduğunu, bilirkişi raporu sonrası kıdem tazminatının belirlendiğini, belirlenen miktar kadar, davalı borçlu işverenin taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konmasına karar verilmesini istemiştir.

(…)

Somut uyuşmazlıkta ihtiyati hacze konu kıdem tazminatının hüküm altına alınması dava konusu edilmiştir. HMK’nun 390. Maddesinin açık düzenlemesi karşısında ihtiyati haciz konusunda görevli ve yetkili mahkeme davanın görüldüğü İzmir 9. İş Mahkemesine aittir. Yetki itirazı nedeni ile dosyanın yetkili ve görevli İzmir 9. İş Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, ihtiyati haciz kararı verilmesi ve yapılan itirazın reddine karar verilmesi hatalıdır. (…) ”  şeklindedir. İşbu karar dilekçemizin ekindedir. -EK-1

Bilindiği üzere, ilama dayalı ihtiyati haciz talebinde 6100 sayılı HMK’nın 390. Maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle; ihtiyati haciz konusunda görevli ve yetkili mahkeme davanın görüldüğü mahkemedir. Bir başka anlatımla, dosyamızda görevli ve yetkili mahkeme Adana İş Mahkemesidir. Yukarıda göstermiş olduğumuz, Yargıtay’ın emsal kararı da dile getirdiğimiz bu hususu desteklemektedir.

5- Alacağımızı teminat altına almak için ve olası mal kaçırmalar ile hak kayıplarının önüne geçmek için kanunun öngördüğü koşulların mevcudiyeti ışığında TEMİNATSIZ İHTİYATİ HACİZ KARARI İSTEME ZORUNLULUĞU HASIL OLMUŞTUR.

HUKUKİ SEBEPLER:  İcra İflas Kanunu ve İlgili yasa hükümleri

DELİLLER:  Adana İş Mahkemesi … sayılı gerekçeli kararı ve Yargıtay’ın emsal kararı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda izah olunan nedenler karşısında işin mahiyet ve müstaceliyetine binaen KARŞI TARAFA TEBLİGAT VE DURUŞMA YAPILMAKSIZIN, ayrıca alacak bir ilama dayandığından dolayı 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 259. MADDESİNİN 2. FIKRASINA GÖRE ”ANCAK ALACAK BİR İLAMA MÜSTENİD İSE TEMİNAT ARANMAZ” fıkrası gereği MAHKEMENİZCE TEMİNAT İSTENMEKSİZİN alacağımız 40.932,12-TL karşılığında borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarıyla, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin borçlu üzerine bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ediyoruz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir