Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İhtiyati Tedbir Dava Dilekçe Örneği

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Örneği -1-


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN – DAVACI:

VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF – DAVALI :

TALEP : İhtiyati Tedbir

AÇIKLAMA

1) Müvekkilim X, X günü X Merkez Atatürk Caddesinde kaldırımda yürümekteyken, davalı Xi, kullandığı X plakalı aracıyla kaldırıma çıkıp müvekkilime arkadan çarpmış ve ağır yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Kaza tespit tutanağı ve tıbbi belgeler ektedir. Mağdur müvekkilimin mukabil kusuru yoktur.

2) Davalıya karşı açacağımız maddi ve manevi tazminat davasına esas teşkil etmek üzere, davalı adına kayıtlı X plaka sayılı aracın trafik kaydına ve ayrıca davalının (varsa) X Merkez ilçe sınırları içinde adına kayıtlı taşınmazlar üzerine teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını talep zorunluluğu doğmuştur.

SEBEPLER : HMK. md. 389 vd. maddeleri

DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, tıbbi belge ve kayıtlar, trafik kayıtlar vs.

SONUÇ : Sunulan nedenlerle;

İhtiyati tedbir talebimizin kabulü ile davalı (TC. numaralı) …’nin adına kayıtlı X plaka sayılı aracın trafik kaydıma (ahara devir ve temlikinin önlenmesi için) ihtiyati tedbir konulmasına; keza davalının X Merkez ilçe sınırları içinde ( varsa) adıma kayıtlı taşınmazları üzerine de ihtiyati tedbir konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ederim.

Saygılarımla.

İhtiyati Tedbir İsteyen Davacı

Ekler: Trafik Kaza Tespit Raporu, Tıbbi Kayıtlar

İhtiyati Tedbir Dilekçesi Örneği -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE  TİCARET  MAHKEMESİNE

İHTİYATİ  TEDBİR KARARI İSTEYEN:
VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA
KARŞI TARAF:
D.KONUSU: İhtiyati tedbir kararı verilmesi talebidir. (DEĞİŞİK İŞ)
OLAYLAR:

1- Müvekkil Şirket, İstanbul’da faaliyet gösterip, Ankara’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığına ürün tedarik etmekte olan Davalı’nın, X Kantin Başkanlığına vermeyi taahhüt ettiği deri ürünleri aralarındaki anlaşma gereğince, doğrudan Kantin Başkanlığı nezdindeki çalışanı X’e teslim etmektedir. Ekte birer örneğini sunduğumuz irsaliyeli fatura örneklerinden de  bu durum anlaşılabilmektedir.

2- Davalı son beş faturanın bedelini ödememiş, bu nedenle aleyhinde X 8. İcra Müdürlüğünün X sayılı dosyasında ilamsız icra takibi yapılmıştır. Ancak Davalı bu takibe kötü niyetli olarak itiraz ederek takibin durmasına sebep olmuştur.   Müvekkil Şirket tarafından Davalı aleyhine dava şartı zorunlu arabuluculuk başvurusu yapılacak ve uzlaşma olmadığı takdirde ise  itirazın iptali davası açılacaktır ancak, arabuluculuk ve dava açma süreci içerisinde karşı tarafın  alacaklılardan mal kaçırmaya tevessül  etmesi ihtimali yüksektir. Zira,  Davalı Müvekkil Şirketin de aralarında olduğu bir çok alacaklısının borçlarını ödememekte direnmektedir. Hatta çalışanlarının ücretlerini ödemediği için icra takiplerine maruz kalmıştır.

3-  K. K. K.lığı  Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı Davalının kendisinden olan alacağını, alacaklıların talebiyle şimdilik ödememekle birlikte, daha fazla elinde tutma imkanına sahip değildir.

4- Müvekkil ile Davalı arasındaki tedarik anlaşmasının (sözleşmenin) ifa edildiği ve edileceği yer X olup yetki bakımından HMK’nın 10. Maddesinin uygulanması imkanı mevcuttur.

5- Açıklanan nedenlerle müvekkilimin hakkının zayi olmaması için Mahkemenizden Davalının  Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı nezdindeki alacakları  üzerine ihtiyati tedbir kararı verilmesini  talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBELER: H.U.M.K. Md. 101 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER: İrsaliyeli faturalar, banka kayıtları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı kayıt ve defterleri, elektronik yazar kasa kayıtları, Ankara 8. İcra Müdürlüğünün 2019/6717 sayılı dosyası ve diğer yasal her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, öncelikle teminatsız olarak , mahkemece  uygun görülmediği takdirde  uygun görülecek teminat karşılığında Davalının Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Ds. Kt. Grup Komutanlığına bağlı Kantin Başkanlığı nezdindeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Eki: Onanmış vekaletname sureti, İrsaliyeli Fatura Örnekleri.(Beş Adet) 

İhtiyati Tedbir İsteyen vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir