İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

İhtiyati haciz icra hukukunda sıklıkla başvurulan bir kurumdur. İhtiyati haczin kaynağı ve gerekçelerinizi hazırlayacağınız bir dilekçe ile hukuk mahkemesine sunmanız gerekir.

Bu yazımızda icra hukuku alanında yazılarıyla tanınan Av. Saim İNCEKAŞ tarafından çeşitli durumlar için “ihtiyati haciz dilekçesi örnekleri” paylaşılmıştır.

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği -1-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

ALACAKLI                                 :

VEKİLİ                                      : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

BORÇLU                                   :

KONUSU         : X TL alacağımız hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesi  talebidir.

AÇIKLAMALAR           :           

1-  Borçlu şirketin keşide ederek müvekkil şirkete verdiği, ……….. Bankası ………. Şubesinin ………… çek numaralı, ………… keşide tarihli çeki süresin içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmiş ancak karşılığı çıkmamıştır.

2-  Müvekkilin sonraki başvuruları da semeresiz kalmıştır. Borçlunun mallarını kaçırma ihtimali bulunmaktadır.

3-  Alacağımız rehin yada başka bir şekilde teminat altında da olmadığından alacağın tahsili tehlikeye düşmüş ve  ihtiyati haciz talep etme gereği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       :  İ.İ.K.m. 257 ve ilgili hükümler

HUKUKİ DELİLLER        :  ……… Bankası ……….. Şubesinin …………. çek numaralı, ………… keşide tarihli, keşidecisi …………. olan çek ve her türlü yasal delil.      

NETİCE VE TALEP          :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle, duruşma ve tebligat yapılmaksızın, alacağımıza yeter miktarda; borçlunun menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine (uygun görülecek teminat mukabilinde)  ihtiyati haciz konulmasına karar  verilmesini,  mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin de  borçluya yükletilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN ALACAKLI

                                                                    VEKİLİ

Ek  : Vekaletname ve çek fotokopisi

İhtiyati Haciz Başvuru Dilekçesi Örneği -2-

 ADANA ( )ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

İHTİYATİ HACİZ TALEP EDEN (ALACAKLI)              :        
VEKİLİ                                      : Av.
KARŞI TARAF

 

(BORÇLULAR)                        :

1-
KONU                                       :      Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik .-TL müvekkilim Banka alacağının tahsilini teminen borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR

1-Müvekkilim Banka  ile  Tic. Ltd. Şti. arasında aktedilen genel kredi sözleşmelerine istinaden kredi kullandırılmıştır.

Aleyhine ihtiyati haciz kararı talep edilen borçlu … genel kredi sözleşmesini müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.Şirketin ortağıdır.  

2- Kredi ödemelerinde temerrüde düşülmesi sebebiyle borçlu ve müteselsil kefile  Ankara Noterliği’nden  yevmiye nolu ihtarname keşide edilerek 00.-TL sının ödenmesi talep edilmiş ise de halen ödeme yapılmamıştır.

3- Borçluların mal kaçırma hazırlığı içinde olduğu istihbar edildiğinden, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, alacağımızın tahsilini teminen Sayın Mahkemenize müracaatla borçluların menkul, gayrimenkul malları ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini istemek zorunluluğu doğmuştur.

4-Taraflar arasında aktedilen genel kredi sözleşmesinde delil sözleşmesi düzenlenmiş olup Banka kayıt ve defterlerinin yegane ve tek delil olacağı kabul edilmiştir.

5- ihtiyati haciz kararının teminatsız verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER       : İ.İ.K., T.T.K., H.U.M.K. ve ilgili diğer mevzuat.
DELİLLER                          : Genel Kredi Sözleşmesi, İhtarname
TALEP                                  : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

 

1- Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla; borçlular hakkında şimdilik 00.-TL için ihtiyati haciz kararı verilmesini,

2- Masraf ve vekalet ücretinin borçlulara yükletilmesine, karar verilmesini

Banka kayıt ve defterlerinin yegane ve tek delil olacağı kabul edilmiştir.

5- ihtiyati haciz kararının teminatsız verilmesini talep ederiz.

      Saygılarımla,

                                                                                                    

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği -3-

X TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN (ALACAKLI)       :

VEKİLİ                                   :

BORÇLU                              :

KONU                                   : X TL alacağı teminen İhtiyati Haciz talebidir.

AÇIKLAMALAR                   :

1.Borçlu …..,müvekkil T. Halk Bankası AŞ. İle imzaladığı Tüketici Kredisi Sözleşmesi gereğince kullandığı İhtiyaç Kredisinden dolayı müvekkil Bankaya bugün itibariyle toplamda 68.434,16TL borçlu bulunmaktadır. Borç muaccel olup halen ödenmemiştir.

2.Müvekkil Banka alacağın karşılıksız kalmasını önlemek için, borçlunun belirlenen ve daha sonra belirlenecek yerlerdeki menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasını talep etmekteyiz.

3.Alacağın akim kalması tehlikesi nedeniyle borç miktarınca ihtiyati haciz talep etme zarureti hâsıl olmuştur.

4.Müvekkil T. Halk Bankası A.Ş. 06.02.2017 tarihi itibarı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.’ ye devredilmiş olup 6741 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulmuştur. Bu nedenle ihtiyati haciz kararının Bankamız lehine TEMİNATSIZ olarak verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEBLER         : İİK. 257.  Mad. ve mevzuatın ilgili hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER            : İhtiyaç Kredisi Sözleşmesi, T. Halk Bankası A.Ş.’ nin 30.05.2019 tarih ….. no.lu tebliğ şerhini havi İhtarnamesi, Güncel hesap özeti vs. yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle talebimizin kabulü ile borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının TEMİNATSIZ OLARAK İhtiyaten haczine, yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin borçluya tahmiline karar verilmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederim. tarih

                                                                                               İhtiyati Haciz Talep Eden Alacaklı

İhtiyati Haciz Dava Dilekçesi 4

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

 SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

İHTİYATİ HACİZ TALEP

EDEN (ALACAKLI)           :

 

VEKİLİ                                 :

 

KARŞI TARAF

(BORÇLULAR)                   :          

1.BORÇLU

2.BORÇLU

2.ADRES

3.ADRES

 

 

KONUSU                              :

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 17/06/2019 tarihi itibariyle toplam 141.445,77-TL nakit 131.950,00 TL gayri nakit  olan müvekkilim banka alacağının tahsilini teminen borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar verilmesi talebidir. 

 

HARÇ BEYANI                   :

Müvekkilim Banka 06/02/2017 tarihi itibarı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.’ye devredilmiş olup 6741 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulmuştur.

OLAYLAR 

Müvekkilim Bankanın TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş … Şubesi ile … LTD.ŞTİ  arasında akdedilen kredi sözleşmesine istinaden kredi kullandırılmıştır. Diğer borçlu işbu genel kredi sözleşmelesini müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla imzalamıştır.

Kredi şartlarına uyulmaması ve borcun zamanında ödenmemesi sebebiyle, müvekkil banka tarafından borçlulara … tarihi itibari ile toplam nakit … TL … TL gayri nakit borç olduğunu gösterir … yevmiye no’lu … tarihli ihtarnamesi keşide edilmiştir.

Ancak İhtarnameye konu alacak ödenmemiş olup, Bankamızca yaptırılan araştırma sonucunda, borçluların malvarlıklarını kaçırmakta oldukları ve piyasaya yüklü miktarda borçlu bulundukları belirlenmiş olduğundan, Bankamızın riskli hale gelen alacaklarının tahsili amacıyla, İ.İ.K. 257 ve devam eden maddeleri uyarınca Sayın Mahkemenize müracaatla borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi ile muhafaza altına alınmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Müvekkilim Banka … tarihi itibarı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.’ye devredilmiş olup 6741 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulmuştur:

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8 – (1) Bu Kanuna göre kurulan Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsar.

(2) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonlar, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ve yangın sigortası vergisi hariç olmak üzere 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden, sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden, satın alınan ve satılan taşınmazlar ile ilgili olarak tapu ve kadastro döner sermaye bedellerinden ve her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetlerinden muaftır.

(3) Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile Şirket tarafından kurulacak şirketler ve alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dâhil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kâğıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanım işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisnadır.”

Sayın Mahkemenizden yukarıdaki dosya numarası ile talep ettiğimiz ihtiyati haciz kararının Bankamız lehine TEMİNATSIZ olarak verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER       :

T.T.K., İ.İ.K., H.U.M.K. ve sair ilgili diğer mevzuat.

 

DELİLLER                          :

— Kredi sözleşmeleri,

— Müvekkil banka tarafından keşide edilen 19/06/2019 tarihli, 42806 yevmiye nolu ihtarname,

 

NETİCE VE TALEP           :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekler:                                                

1-Vekaletname

2-KÇŞ ve ihtarname 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla;

1- İhtarnameye konu müvekkilim 17/06/2019 tarihi itibariyle 141.445,77 TL nakit 131.950,00 gayri nakit toplam nakit Banka alacağının tahsilini teminen borçluların menkul, gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine,

2- Müvekkilim Banka 06/02/2017 tarihi itibarı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş.’ye devredilmiş olup 6741 sayılı kanunun 8. maddesi çerçevesinde dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulmuştur. Sayın Mahkemenizden yukarıdaki dosya numarası ile talep ettiğimiz ihtiyati haciz kararının Bankamız lehine TEMİNATSIZ olarak verilmesini,

3-Masraf ve vekalet ücretinin borçlulara yükletilmesine,

karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. tarih

          ALACAKLI T. HALK  BANKASI A.Ş.  VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İhtiyati Haciz Dilekçe Örneği 5

      TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Haciz Kararı

İsteyen Alacaklı             :

Vekilleri                          : Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

Karşı Taraf                    :

Talep Miktarı                 :

Talep                               : İhtiyati Haciz Kararı verilmesi dileğidir.

Açıklamalar             : Müvekkil dilekçeye ekli olarak sunulan belgelerden de anlaşılacağı gibi  alacaklıdır. Müvekkil banka tarafından Borçluya Kredi tesis edilmiş ve kullandırılmıştır. Borcun ödenmemesi üzerine 23.10.2019 tarihinde Beyoğlu 48.Noterliğinin 139921 numaralı yevmiye sayılı ihtarnamesi ile 52.796,17 TL Borç bakiyesi ile Borçluya bildirilerek, 30 gün içinde ödenmesi aksi halde yasal yollara gidileceği hususu ihtar edilmiştir. Ancak söz konusu ihtarname de sonuçsuz kalmıştır.

 Borçlunun mallarını kaçırma ihtimaline karşın, alacağımızın sürüncemede kalmaması ve yapacağımız icra takibinin sonuçsuz kalmaması açısından borçlunun menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine İİK’ da İhtiyati haciz için aranan koşullar bulunduğundan İhtiyati haciz kararı verilmesinin talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Hukuki Nedenler           :İİK ,TTK,HUMK ve ilgili tüm mevzuat.

Kanıtlar                          : ihtarname,sözleşme ve her türlü kanıt.

Sonuç ve istem        : Yukarıda sunulan ve sayın Mahkemenizce re’ sen nazara alınacak hususlar karşısında istemimiz gibi borçlunun borcunu karşılayabilecek derecede taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, maaşları üzerine İhtiyati haciz kararı konulmasına, yargılama gideri ile ihtiyati haciz vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. tarih

Eki :

1- Sözleşme                                               

2-Vekaletname sureti                                

3- İhtarname sureti

4-Tebliğ mazbatası

İhtiyati Haciz Dilekçesi 6

ADANA ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ HACİZ

KARARI İSTEYEN          :

VEKİLİ                               :

KARŞI TARAF                :

DAVA KONUSU               :    İhtiyati haciz kararı verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                       :

  1. Müvekkilim ile davalı  ve X Vade X düzenleme tarihli   3.500,00 TL Değerinde 1 Adet bono düzenlenmiştir
  2. Öğrendiğimize göre borçlu, ikametgahını değiştirme ve mallarını kaçırma hazırlığı içindedir.
  3. Bu sebeple, borçlunun, borcuna yetecek kadar miktarda, menkul ve gayrimenkul mallarının üzerine haciz konulmasını istemek zarureti doğmaktadır.
  4. Sayın Mahkemenizin takdir edeceği teminatı yatırmaya hazırız.

HUKUKİ SEBEPLER      :   Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER         : X Vade X düzenleme tarihli   X TL Değerinde 1 Adet bono sair deliller.

SONUÇ ve TALEP           :   Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü; karşı tarafa tebliğ yapılmaksızın, gerekli görüldüğü takdirde takdir edilecek teminat karşılığında faize ilişkin haklarımızın saklı kalmak kaydıyla 3.500,00 TL asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek şuan yürüklükte bulunan  reeskont avans faizi, ihtiyati haciz giderleri, icra masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili teminen, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile 3.şahıslarda bulunan hak ve alacaklarından borca yetecek kadarının üzerine ihtiyati haciz konulmasına,

2. Yargılama giderleri ile ücreti vekaletinde borçluya yükletilmesine karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EK:

1.)  Onanmış vekaletname örneği,

2.)  X ödeme tarihli bono.

İhtiyati Haciz Dilekçesi Örneği

İhtiyati Haciz Dilekçesi 7

TİCARET MAHKEMESİ SIFATI İLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Haciz Kararı

İsteyen Alacaklı             :

Vekilleri                          :

Karşı Taraf                    :

Talep Miktarı                 :

Talep                               : İhtiyati Haciz Kararı verilmesi dileğidir.

Açıklamalar             : Müvekkil dilekçeye ekli olarak sunulan belgelerden de anlaşılacağı gibi  alacaklıdır. Müvekkil banka tarafından Borçluya 29/04/2020 ve 24/04/2020 tarihlerinde mobil şube üzerinden Kredi kullandırılmıştır. Borcun ödenmemesi üzerine 01/12/2020 tarihinde … 1 Noterliği 14936 yevmiye numaralı ihtarname ile 28/11/2020 tarihi itibariyle 108.730,72 TL borç bakiyesi borçluya bildirilmiş ve 3 (üç) gün içerisinde ödenmesi aksi halde yasal yollara gidileceği hususu ihtar edilmiştir. Ancak söz konusu ihtarname de sonuçsuz kalmıştır. İşbu borç ihtiyati haciz talep tarihinde işlemiş faizlerle birlikte 108.730,72 TL olmuştur.

Borçlunun mallarını kaçırma ihtimaline karşın, alacağımızın sürüncemede kalmaması ve yapacağımız icra takibinin sonuçsuz kalmaması açısından borçlunun menkul, gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine İİK’ da İhtiyati haciz için aranan koşullar bulunduğundan İhtiyati haciz kararı verilmesinin talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Hukuki Nedenler           :İİK ,TTK,HUMK ve ilgili tüm mevzuat.

Kanıtlar                          : ihtarname,sözleşme ve her türlü kanıt.

Sonuç ve istem        : Yukarıda sunulan ve sayın Mahkemenizce re’ sen nazara alınacak hususlar karşısında istemimiz gibi borçlunun borcunu karşılayabilecek derecede taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları, maaşları üzerine İhtiyati haciz kararı konulmasına, yargılama gideri ile ihtiyati haciz vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 Alacaklı Vekili

AV. Yazgı ÇİMEN FİDAN

Ekler :1- 218094 ve 2018340 numaralı kredi sözleşmeleri                                   

2- İhtarname sureti

3-Vekaletname sureti

4- Yetki Belgesi                                            

İhtiyati Haciz Dilekçesi 8

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ HACİZ TALEPLİDİR

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN ALACAKLI :

VEKİLİ :

BORÇLU :

KONU : Alacağımızı teminen İhtiyati Haciz talebimizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

Davacı ile davalı arasında gerçekleşen alışveriş ilişkisine dayalı olarak, 2020 tanzim tarihli, 15/06/2021 vade tarihli 100.000,00 TL bedelli senet düzenlenmiştir. Düzenlenen senetlerin vadesi geldiği halde borçlu davalı tarafından davacı alacaklıya ödenmemiştir.

Her ne kadar borçlu davalı hakkında icra takibi başlatılmış olsa da; borçluların üzerine kayıtlı malları kaçırma ve adres değişikliği yapma ihtimalleri bulunduğundan dolayı; borçluların söz konusu takipteki borca yeter miktardaki menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ve menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti tarafımızca hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK 257.mad. ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : 2020 tanzim tarihli, 15/06/2021 vade tarihli 100.000,00 TL bedelli senet, fotokopisi….. icra Müdürlüğünün 2021/1….. E. sayılı dosyası, Takip Talebi, Ödeme Emri, Tanık beyanları ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile;

Davamızın KABULÜ ile; borçluların söz konusu takipteki borca yeter miktardaki menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi ve menkullerin muhafazası için öncelikle teminatsız olarak, mahkemeniz aksi kanaatte ise de mahkemenizce takdir edilecek olan teminatın yatırılması karşılığında ihtiyaten haczine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Bahattin Yurdal HÜNRRÖZ

    Sy avukatım nitelikli hırsızlık sebebi ile savcı süpheli hakkında ceza dv açılması müzekkeresini mahkemeye gönderdi. cezaya davayı açıldı. Süphelinin av birinci celsede mazeret beyan etti duruşma günün verildi. Süphelinin mal kaçrma içinde olabileğinden alacağım kadar aynı mahkemeden menğül veya gayrimengulunehaciz konmasını aynı mahkemeden talep ettim talebim gerçekleşmedi . Ne yapmalıyım. Sayğılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir