Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

İhalenin feshi dava dilekçesini bu yazımızda sizler için inceledik. İhalenin feshi dava dilekçesi son derece dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Yazımızın devamında ihalenin feshi davasının nasıl açılacağını, ihalenin feshi dava dilekçesi örneğini bulabilirsiniz.

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DURUŞMA VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI       :.

VEKİLİ         : 

DAVALI       : X Üniversitesi

KONU           : Davalı idare tarafından 31.10.2019 tarihinde yapılacak olan Eski Besyo içerisindeki 2 adet Halı Saha ve Kafeterya ihalesinin iptali  ve öncelikli olarak yürütmenin durdurulması istemidir,

TEBLİĞ TARİHİ : 17.10.2019 tarihli gazete ilanıyla

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil şirket, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin yapmış olduğu 14/06/2016 tarihli Eski Besyo Halı Saha İşletmesi yapımına ilişkin açık teklif usulü yapılan ihaleyi kazanarak, mevcut işletmeyi yap-işlet-devret modeliyle yapımını üstlenmiştir. Bu üstlenme hususundan sonra müvekkil şirket ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında 11/07/2016 tarihli kira sözleşmesi imzalanmıştır.(Ek 1)

2-) Mevcut kira sözleşmesi 28.maddesinin alt maddesi olan 3.maddesinde “Kiracı sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde halı sahaya ilişkin yapım işlerini bitirecek.” işletmeyi şartnamede ve sözleşmede geçen yapım kısmından sonraki işletme kısmına ilişkin müvekkil şirket tarafından işletilmeye başlanacaktır.  Üniversite ile yapılan 11/07/2016  tarihli kira sözleşmesinin 4.maddesinin 3.fıkrasında  kira süresinin başlangıcı, üniversite tarafından yapılacak yer tesliminden sonra başlayacağına ilişkin  hüküm bulunmaktadır. Üniversite tarafından yer teslimi 19/07/2016 tarihinde komisyon tarafından yapılmış fakat, mevcut yerde inşaata başlandıktan sonra yüksek gerilim hattı halı sahaların üzerinde bulunması sebebiyle durdurulmuş (Ek 2) ve tarafımızca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne 08/08/2016 tarihinde bu konu bildirilmiş, ayrıca uzama talep edilmiştir.(Ek 3) Buna ilişkin yazı cevabın yer teslimi süresi uzatılmış ve idare tarafından 17/10/2016 tarihinde müvekkil şirkete yer teslimi yapılmıştır.

3-) İdare, müvekkil şirketin kiracılık süresi bitmeden idare yerel gazetede mevcut işletmeyi tekrar ihale çıkarmak suretiyle 04.10.2019 tarihinde yeniden kiralamak 30.09.2019 tarihinde müvekkil şirket tarafından ihalenin iptali ve kira süresinin devamına ilişkin dilekçe verilmiş idarece bu dilekçe (Ek 4) işleme alınarak 34310705-622.01-E.103576 sayı no ile cevap verilmiş ihale 02.10.2019 tarihinde iptal edilmiştir (Ek 5). Burada iddialarımızı doğrular şekilde ihaleye çıkarılan yerin m2’si 2950 olarak belirlenmiş fakat vermiş olduğumuz dilekçede bu m2 yanlış olduğu, mevcut yere ilişkin işletmenin kurum tarafından 3500 m2 olarak ihale teknik şartnamesine aykırı olarak yeni bir proje ile yaptırıldığını belirtmemiz üzerine rektörlükçe bu iddiamızın doğruluğu görülmüş ve metrekare sebebiyle ihale iptal edilmiştir. Fakat 30.09.2019 tarihinde vermiş olduğumuz itiraz dilekçesinde belirtmiş olduğumuz hususlar ve itirazımız karşılanmadan dava konusu tekrar 31.10.2019 tarihinde ihale yoluna gidilmiştir.

Yine bu açılan ihalenin hukuka aykırı olduğu ve iptali için tarafımızca 25.10.2019 tarih 112302 evrak kayıt no ile ihalenin iptaline ilişkin dilekçe verilmiş (Ek 6) ve idarece 34310705-755.02.E113277 sayılı cevapla taleplerimiz reddedilmiştir(Ek 7). Oysa ki yapılan ihale açıkça aykırı olup idare tarafından sözleşmede de açıkça belirtildiği gibi edimler yerine getirilmemiş zira: yapılan ihalenin yap-işlet-devret modelinde ihale olduğu için, bu ihalenin amacı yüklenici firma mevcut işletmenin inşaatını yapımını üstlendikten sonra İdarece Yapı Ruhsatı ve benzeri edimler yerine getirildikten sonra işletmek üzere yüklenici firmaya teslim gerekmektedir. Buna ilişkin hüküm müvekkil şirket ile mevcut idare arasında imzalanan 11.07.2016 tarihli kira kontratının 8. Maddesinde açıktır ruhsat vb işler idare tarafından alınacaktır. Kira süresi de bu teslimden itibaren başladığına ilişkin hüküm kira kontratında mevcuttur. İdare tarafından Yapı Ruhsatı müvekkil şirketin inşaatı tamamlandıktan tam 2 yıl 10 ay sonra alınmıştır. Ruhsat eksikliğinden dolayı müvekkil şirket işletme ruhsatını alamamış ve tam anlamıyla mevcut halı sahaları işletememiştir hal böyle olunca meydana gelen zararımızın idarece tazmin zorunluluğu bulunduğu açıkça ortada iken bu durum göz ardı edilerek idarece hiçbir kamu yararı ve hizmet gereği ortada bulunmadığı halde müvekkilim tarafından işletilen yerin yeniden ihaleye çıkarılması açıkça hukuka aykırıdır.

4-)İdareyle müvekkil şirket arasında bulunan ve ihaleyle alınmış olunan bu yerde hukuki itilaflar da bulunmaktadır. Zira müvekkil şirket burayı yapım karşılığıyla, ihaleyle almış, mevcut sözleşme incelendiğinde yapım karşılığında 3 yıllık işletme süresi verilmiştir. Müvekkil şirket yapıma ilişkin tüm edimlerini yerine getirse de idare edimlerini yerine getirmemiştir. İdare tarafından İmar Kanunun 32. maddesi uyarınca yapı kullanma izin belgesi alınmadığından müvekkil şirket tarafından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınamamıştır(Ek8).

5-) Müvekkil şirket tarafından kazanılmış olan 14/06/2016 tarihli ihalenin mevcut şartnamesinin ekinde olan proje yüksek gerilim hattı halı sahaların üzerine geldiğinden dolayı değiştirilmiş ve idare tarafından yeni bir proje hazırlanarak bu projenin yapımı istenmiştir. Böylece hazırlanan 2. Projede müvekkil şirkete ek maliyetler çıkarılmış Sayıştay tarafından yaklaşık maliyeti 300.000(üç yüz bin)TL üzerinden hesaplanmış ilk proje ve bu maliyet karşılığı 3 yıl kira süresi belirlenmiştir fakat işletmenin maliyeti idare tarafından hazırlanan 2. Proje ile 880.000(sekiz seksen bin)TL ye çıkarılmıştır bu yapılan masraf göz önüne alınarak herhangi bir süre düzenlemesine de gidilmemiştir. Mahkemenizce mevcut ihale dosyası Muğla Üniversitesi rektörlüğünden celp edilerek mevcut ihale eki olan teknik şartname projesi ile idare tarafından asıl uygulattırılan ikinci proje incelendiğinde farklılıklar görülecek idarenin tek taraflı haksız bir şekilde müvekkil şirketin maliyetini arttırdığı ve bu konuya ilişkin müvekkil şirketin muvafakatini de almadığı görülecektir aşağıda iki proje arasında ki farklılıkları tabloyla açıklıyoruz.

1.PROJE-2.PROJE

A-) İstenen halı sahaların ebatı                                 İstenen halı sahaların ebatı

25 x 45                                                                     30 x 52

B-) Alt yapı hatıl beton                                                 Alt yapı hatıl beton

1.125 m2                                                                    1.560 m2

C-) Açık Halı Saha Suni Çim Ebatı                          Açık Halı Saha Suni Çim Ebatı

1.125m2                                                                     1.560m2

D-) Kapalı Halı Saha Suni Çim Ebatı                       Kapalı Halı Saha Suni Çim Ebatı

1.125m2                                                                     1560m2

D-) Açık Halı Saha Betonu                                       Açık Halı Saha Betonu

30 x 30                                                                       40×80

E-) Açık Halı Saha Kullanılan boru                          Açık Halı Saha Kullanılan boru                    1.125m2 ye göre 1.560 m2 ye göre

F-) Kapalı Halı Saha Kullanılan boru                       Kapalı Halı Saha Kullanılan boru                  1.125m2 ye göre 1.560 m2 ye göre

G-)Açık-Kapalı Halı Sahalarda Kullanılan tel          Açık-kapalı halı sahalarda kullanılan tel       1.125m2 ye göre 1.560 m2 ye göre

I-) İnşaatı İstenen Alan Yer Teslimi                          İnşaatı İstenen Alan Yer Teslimi
2950m2                                                                      3500 m2

İdare tek taraflı olarak ihale şartnamesinde gösterilen proje ve yüklenilecek masraflarda %30 dan fazla artırım yapamaz. Buna ilişkin yerleşik Danıştay kararları mevcuttur. Bu yapılan ek masraflara ilişkin müvekkil şirkete ek süre verilmesi gerekmektedir. İdare kendi kusurundan dolayı müvekkil şirkete ek masraflar çıkardığı gibi şirketin zararını da gidermemiş bunun tam aksine KİRA SÜRESİ DEVAM EDERKEN MEVCUT YERİ İHALEYE ÇIKARARAK ŞİRKETİN ELİNDEN ALMAK İSTEMEKTEDİR. Bu açıdan da kamu yararı gözetilmeden hareket edilmektedir.

6-) Müvekkil şirketin kazanmış olduğu ve yapımını üstlenmiş olduğu 14/06/2016 tarihli ihale dosyası getirttirilerek ekinde bulunan teknik şartname ve proje  ile daha sonradan yüksek gerilim hattı geçtiği gerekçesiyle değiştirilen ve müvekkile uygulattırılan (uygulatılan proje ihale dosyası ve ekinde yoktur yapı işleri daire başkanlığında bulunmaktadır) bulunan projelerin getirtilerek aradaki müvekkile ekstra olarak yükletilen masrafın tespitiyle müvekkil şirketin taşınmaz üzerinde yapmış olduğu masrafları ortaya çıkarabilmek ve uğramış olduğu zararı net olarak belirlemek anlamında bir bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin bilirkişi talebinde bulunuyoruz. Ayrıca ruhsatsız bir yerin çalıştırılması nedeniyle gerçek zararımızın hukuken ortaya konulabilmesi için  ticaret odası ve esnaf sanatkârlar odası veya mahkemece takdir edilecek bilirkişilerden görüş alınmasını ve gerçek zararında somut olarak  ortaya konulması durumunda ihaleye  ilişkimizin ortaya çıkan zararlarımız nedeni ile devam ettiği anlaşılacaktır.

7-) 4721 sayılı Medeni Kanununun 2. Maddesi belirtilen ‘’Herkes hakkını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Müvekkil şirket ayıplı malı kiraladığı gibi kira, elektrik ve su borçlarını da düzenli ödemiştir. Fakat idare edimini yerine getirmeden hem müvekkil şirkete ek maliyetler çıkarmış hem de yapı ruhsatını almayarak mevcut işletmeyi faaliyete geçirmesine engel olmuştur.

Tüm bu açıklamalar ışığında 2577 sayılı yasanın 27. Maddesinde sayılan koşullar birlikte gerçekleşmiş Müvekkil şirket mevcut işletmeyi faaliyete geçiremediği için halen idare tarafından yükletilen masraflardan dolayı başkaca firmalara yaptırmış olduğu işler karşısında ödeyeceği parasal tutarlar sözleşmeler personellerin sigorta ödemeleri ve maaş ödemeleri  ödeyemeyecek, 880.000TL yatırım yapan müvekkilin 3 yıllık kira sözleşmesinde halen 2 yıl 10 ay gibi haklı kira süresi bulunduğundan  telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkması nedeniyle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na karar verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

NETİCE VE TALEP : Davalı idare tarafından 31.10.2019 tarihinde yapılacak olan Eski Besyo içerisindeki 2 adet Halı Saha ve Kafeterya ihalesinin İPTALİ ve öncelikli olarak YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekâleten saygıyla arz ve talep ederiz.

Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Ek 1-) 11.07.2016 tarihli kira kontratosu

Ek 2-)Kira uzamasına ilişkin yazı cevabı

Ek 3-)Müvekkil şirketçe verilmiş uzama talebi

Ek 4-)30.09.2019 tarihli ihalenin iptali idareye başvuru dilekçesi

Ek 5-)34310705-622.01-E.103576 sayı no lu idarenin yazı cevabı

Ek 6-)31.10.2019 tarihli 112302 evrak kayıt no lu ihalenin iptaline ilişkin idareye başvuru dilekçesi

Ek 7-)İdarenin 34310705-755.02.E113277 sayılı yazı cevabı

Ek 😎 İmara aykırı olan ve idare tarafından alınmayan ruhsata  karşı imar affından yararlanmak suretiyle alınmış 08.03.2019 tarihli yapı kayıt belgesi

Ek 9-)Vekaletname sureti.

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi-2-

ADANA İCRA  HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVALI (BORÇLU):

VEKİLİ :

DAVALI:

KONU: İhalenin feshi, Satış ilanı tebliğ tarihinin düzeltilmesi

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ:

AÇIKLAMALAR

Müvekkil aleyhine  Şanlıurfa 3. İcra Müdürlüğünün 2020/…. Esas sayılı takip dosyası icra takibine geçilmiş,  yapılan icra takibinde müvekkile Siverek İcra Müdürlüğü’nün 2020/… Talimat sayılı dosyasından gönderilen satış ilanı müvekkille tebliğ edilememiş ve 28/12/2020 tarihli ihale sonrası (04/01/2021 tarihinde) müvekkil satıştan haberdar olmuştur. (Satış dışındaki diğer takip işlemleri ve tebliğlere ilişkin itirazi haklarımızı saklı tutuyoruz) Müvekkile gönderilen satış ilanı tebliğ işlemi usulsüzdür.Şöyle ki;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 16. maddesi ile Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesine göre; “Kendisine tebligat yapılacak şahıs, adresinde bulunmazsa tebliğ, aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerden birine yapılır.”  4829 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle Tebligat Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “birlikte oturan ailesi efradı” ibaresi “aynı konutta oturan kişiler” şeklinde değiştirildiğinden, muhatap adına kendilerine tebligat yapılacak aynı konutta oturan kişiler, aile fertleri, yakın ve uzak akrabalar veya hizmetçilerden biri olabileceği gibi, bu kişiler dışında kalan ancak muhatapla birlikte oturan diğer kimseler de olabilecektir. Muhatapla birlikte oturma şartının gerçekleşmiş sayılabilmesi için, muhatapla aynı çatı altında oturmak yetmeyip, aynı daireyi paylaşmış olmak gerekir. (Yargıtay 12. HD 2015/31640 E, 2016/6547K ve 07/03/2016 tarihli kararları)

Ayrıca Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği, tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi halinde, bunun tahkik şeklini ve yöntemini göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, cereyan şekli, gerçekleşen maddi olgular, en ufak ayrıntılarına kadar gözönünde bulundurup iddia tahkik edilmelidir. H.G.K.nun 7.4.1982 tarih ve 1377-337 sayılı kararında da benimsendiği üzere, tebligat parçasında yazılı olan hususun aksi her türlü delille ispatlanabilir. (Yargıtay 12. HD 2019/8038 E, 2019/10675 K ve 19/06/2020 tarihli kararları)

Tebligatın gönderildiği adreste ikamet edenler müvekkil ile aynı çatı altında yaşanlar ilgili nüfus müdürlüklerinden tespit edilebilirler. Tebliğ memurunca gerçeğe uygun araştırma yapılmamış maktu kaşeler kullanılmak suretiyle muhatabın nerede olduğu anlaşılmaz bir şekilde tebliğ mazbatasına yazılmak suretiyle sözde tebliğ yapılmaya çalışılmış, müvekkil ile aynı çatı altında ikamet etmeyen birine satış ilanı tebliğ edilmiştir. Tebliğ mazbatasında yazılı isimde müvekkil ile aynı adresi paylaşan kimse yoktur, müvekkilin bu isimde bir çalışanı mevcut değildir. Ayrıca müvekkil halen Aşağıyalankoz Mahallesi Muhtarıdır. Müvekkile gönderilen tebliğler üçüncü şahıslara tebliğ edilmeyip 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri uyarınca muhtarlığa sevk edilse tebliğ evrakı zaten müvekkile tebliğ edilecektir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 32. Maddesi’nin” Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur” Hükmü gereği dosyadan yapılan kıymet takdiri ve satış ilanı tebliğlerinin öğrenme tarihi olan 04/01/2021 olarak düzeltilmesini ve İİK 127. Maddesi uyarınca 28/12/2020 tarihinde yapılan ihalelerin iptalini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, İİK, 7201 Sayılı T. K. Ve sair mevzuat

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve sayın mahkemenizce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle haklı davamızın kabulü ile ihalenin feshine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

EK: Onaylı vekaletname sureti.

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi -3-

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Talimat Dosyası :

Şikayetçi              :

Adres                   :

Alacaklı                :

Vekili                    :

Adres                    :

Dava Konusu      : … İcra Müdürlüğü’nün … talimat numarasıyla saat … aralığında … tarihinde yapılan İHALENİN FESHİ istemidir.

AÇIKLAMALAR:

Tellalın, satışa çıkarılan taşınmazın mahalle adını ve değerini yanlış bağırmış olması Nedeniyle İhalenin Feshine Karar Verilmelidir. (12. HD. 19.1.1978 T. E: 41, K: 134) Şöyle ki;

… numaralı bağımsız bölüm numaralı meskenin, … İcra Müdürlüğü’nün … talimat numaralı dosyasından … tarihinde saat … aralığında yapılacak olan satışında, ihaleye katılabilmek için … Adliyesinin giriş katında bulunan Mezat Salonu önünde hazır halde beklediğim esnada, ihalenin usulsüz bir şekilde yapıldığını öğrendim.

Aynı gün … İcra Müdürlüğünün … talimat dosyasından 2 adet taşınmaz ihaleye çıkartılmıştır, bu taşınmazlardan bir tanesi … numaralı bağımsız bölüm numaralı mesken iken diğeri … numaralı bağımsız meskendir.

… Bulunan taşınmazın ihale saati … günü … aralığında, … Bulunan taşınmazın ihale saati ise yine aynı gün … aralığındadır.

Satışta görevli icra memuruna ve satışta görevli tellala satış saatinde, … Bulunan ihaleye girmek için geldiğimi beyan etmeme rağmen, tarafıma şu an başka bir ihale yapıldığını ve beklemem gerektiği söylendi.

Bu sırada tellal tarafından … numaralı bağımsız bölüm satışı için … TL bedelle … arasında bağırılarak çağırıda bulunuldu.

Ben kendi katılacağım ihale için beklerken saat …’te tellal tarafından tekrardan … numaralı bağımsız bölüm ihalesi için bağırılarak çağırıda bulunuldu. Ben içeri girip … Bulunan taşınmazın …da yapılacak olan ihalesini tekrar sorduğumda, o ihalenin yapılmış olduğu ve alacaklı bankanın alacağa mahsuben taşınmazı aldığını öğrendim. Mezat salonunun girişinde bulunan ve olaya tanık olan birkaç kişiyle birlikte … Bulunan taşınmazın mahalle isminin hiç okunmadığını, biz istasyon mahallesinde bulunan taşınmazın ihalesine girmek için beklediğimizi beyan etmemize ve bu yüzden satışın geçersiz olduğunu ileri sürmemize rağmen itirazlarımız kabul görmedi.

… Bulunan taşınmazın ihalesi yapıldığı esnada mahalle isminin hiç okunmadığına veya yanlış okunduğuna, mezat salonunun yanında bulunan tanıklar da şahit olmuştur. Hatta onlarda icra memuruna ve tellala bu durumu izah etmelerine rağmen sonuç değişmemiştir.

İhaleler bittikten sonra, ismini sonradan öğrendiğimiz … Belediyesi tarafından görevlendirilen tellal ……, adliyenin dışında kocam ……’in yanına gelerek, ‘’ Bilerek … Bulunan taşınmazın mahalle ismini yanlış okuduğunu, kafaları karıştırmak için bu şekilde davrandığını’’ anlayamadığımız bir şekilde beyan etmiştir.

Açıkladığımız sebeplerden ötürü ihaleye çıkarılan taşınmazın mahalle isminin ihalede görevli tellal tarafından yanlış okunması nedeniyle … tarihinde … İcra Müdürlüğünün … talimat numaralı dosyasından saat … aralığında yapılan İHALENİN FESHİ için iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLER :

1-) … Adliyesi Mezat Salonunda ve adliye önünde bulunan kamera görüntüleri (celbini talep ediyoruz.)

2-) Tanık Beyanları

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığımız üzere;

  • … İcra Müdürlüğü’nün … talimat numaralı dosyası ile … tarihinde saat … aralığında yaptığı İhalenin Feshine,
  • Yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi 4

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

İCRA DOSYASI NO:  İcra Dairesi 2019/… Tlmt.

DAVACI (ŞİKAYET EDEN):

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: … İcra Dairesi 2019/Tlmt.. dosya numarasıyla gerçekleşen, İhale Tarihi:   /03/2021 günü

AÇIKLAMALARIMIZ

Davacı müvekkil almak istediği aracın aşağıda ayrıntılarıyla belirttiğimiz üzere usule aykırı tebligat ve ilan sebebiyle ihaleye katılamamıştır. Söz konusu;

06 plakalı, 2017 model,- marka, siyah renkli, tipli, 1GYS4…. şase nolu, CRC…..9 motor nolu, 6161 cm3 silindir hacimli, 4+1(Stepne) tekerlek adedli, otomotik şanzumanlı otomobil satışa konu edilmektedir. Aracın bütün kapıları, motor kaputu, koltuklar, ön tampon, gösterge panelleri ve ekranların, elektronik araç beyinlerinin sökülmüş ve aracın çeşitli bölgelerine çimento serpilmiş olduğu, aracın stepne, anahtar ve ruhsatının olmadığı, aracın elektrik-elektronik sistemi kullanılamaz durumda olduğundan KM bilgisine ulaşılamadığı ve yapılan sorgulamada aracın herhangi bir hasar kaydının olmadığı, yukarıda genel durumu belirtilen otomobilin ekonomik ömrünü doldurmadığı, ancak aracın bu haliyle kullanılamaz ve çalıştırılamaz durumda olduğu ve aracın genel durumu, modeli ve kullanım süresi dikkate alınarak piyasa fiyat araştırması yapılacak aracın bu haliyle piyasa değerinin yaklaşık olarak %lık değerine tekabül eden bir değerle satılabileceği bilirkişice tespit olunmuştur. İcra Dairesi 2019/Tlmt.. dosya numarasıyla gerçekleşen, İhale Tarihi: /2021 günü satılmış olup yapılan ihale usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali gerekmektedir.

Şöyle ki;

1.SATIŞA HAZIRLIK İÇİN YAPILAN TEBLİGATLAR ve SATIŞ İLANI İLGİLİLERE  TEBLİĞ EDİLMEMİŞTİR.

2-.TAŞINMAZ SATIŞ İLANI USULÜNE UYGUN İLANA VERİLMEMİŞTİR. BU EKSİKLİK İHALEYE KATILIMI ETKİLEYECEK ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR.

İlan yaptırıldığına ve askıya çıkarıldığına dair tutanak mevcut olmayıp ilanın bulunmadığı açık olduğundan  ihalenin feshine karar verilmesi gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarında da gazete ilanı ile birlikte belirtilen işlemlerin yapılmaması durumunda, bu noksanlığın arttırmaya katılımı azaltacağı belirtilmiş ve belirtilen noksanlıklar ihalenin feshi sebebi sayılmıştır. Davacı müvekkil bu sebeple ihaleye katılamamıştır.

3.HACİZLER ŞARTNAMEDE BELİRTİLMEMİŞ VE İLGİLİLERE  TEBLİĞ YAPILMAMIŞTIR.İİK 127’ye göre ”ilanın bir sureti borçluya ,alacaklıya ve taşınmazın tapuda kayıtlı bütün ilgililere de yapılması gerekir” denilmiştir. İcra dairesi satış ilanının ilgililere tebliğine karar vermesine rağmen söz konusu araç kayıtlarında şerhler bulunmasına rağmen haciz alacaklıların hepsine satış ilanı tebliğ yapılmamıştır.Bu da ihaleye katılımı etkileyecek önemli bir husus olup ihalenin feshini gerektirir. İlgililerin ihaleden haberdar olması ve katılımının sağlanması ihalenin sağlıklı yapılması için hukuki bir zorunluluktur. Nitekim, Yargıtay yerleşik içtihatlarında satış ilanının tebliğine karar verilmesi halinde tebligatın yapılmamasını ihalenin feshi nedeni saymaktadır.Ayrıca hacizler şartnamede belirtilmemiştir.

4.SATIŞ İLANI ŞARTNAMESİNDE ve İHALE TUTANAĞINDA OLMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR BULUNMAMAKTADIR.

Arttırma şartnamesi, satışa çıkartılan taşınmazın fiziki ve hukuki durumu hakkında alıcılara bilgi veren ve hangi koşulların gerçekleşmesi halinde taşınmazın ihale edileceğini gösteren, icra memuru tarafından hazırlanan bir belgedir.

İİK Yönetmeliğin 49.maddesinde ; alacaklı ve borçlunun ad ve soyadlarının, satışın yapılacağı icra dosyasının numarasının, satışa çıkartılan taşınmazın tapu kaydının, niteliğinin, artırma şartnamesinin açık bulundurulduğu ilk günün, araca ait takdir edilen değerin şartnamede gösterilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Fakat söz konusu taşınmaza ait şartnamede alacaklıya ilişkin bilgiler yer almayıp şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün de belirtilmemiştir. Bunun yanında İhale tutanağına elektronik ortamda verilmiş teklif olup olmadığının hangi bedel ile başlandığının yazılmadığı da görülmektedir.Ayrıca katılanların imzalarında eksiklik mevcut olup ihale süresinde bitirilmemiştir.

5.DEĞERİNDEN ÇOK DÜŞÜK FİYATA SATILMIŞTIR.

Aracın değeri günümüzde 3.000.000-TL’nin üzerinde olup ihale yoluyla bu miktarın 1/6sına  bile satılamamıştır.Böylelikle değerinden çokça altına satışı gerçekleşen ihalenin feshi gerekmektedir.Bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edeceği gibi devletin de vergi ve harç alacağı kayba uğramıştır.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. ve ilgili tüm mevzuat hükümleri

DELİLLER: icra Dairesi 2019/ Tlmt.. dosya  sayılı İcra dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle açmış olduğumuz icra Dairesi 2019/ Tlmt.. Dosyasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle  davamızın kabulü ile  İHALENİN FESHİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

İHALE KATILIMCISI

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi 5

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI YENİ TAPU MALİKİ:

VEKİLİ:

DAVALI ALACAKLI:

VEKİLİ:

İCRA DOSYASI: A İcra Müdürlüğünün A Esas sayılı dosyası.

DAVA KONUSU: A İcra Müdürlüğü’nün A esas numarasıyla A tarihinde yapılan İHALENİN FESHİ istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkil ….İcra Müdürlüğü’nün 2019/373 Esas sayılı takip dosyasında borçlu bulunan dava dışı ….’ a ait dava konusu ….. 360 ada 444 parselde kayıtlı 2 No’lu Bağımsız Bölüm olarak tapuya kayıtlı mesken vasfındaki taşınmazı hacizle yükümlü olarak satın almıştır.

2. İcra Müdürlüğü tarafından müvekkile satış ilanı tebliğine karar verilmiştir. Ancak SATIŞ İLANI ve satışı yapılan müvekkile ait Taşınmaza ait Kıymet takdirine ilişkin BİLİRKİŞİ RAPORU müvekkile usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiştir. Müvekkile bu dosyadan iki adet tebligat çıkarılmıştır. 1nci tebligat taşınmazın KIYMET TAKDİRİ’ne ilişkindir. Bu tebligat ….. ADRESİ’ NE Müvekkil ile birlikte oturan ibaresi ile ….’ e tebliğ edilmiştir. Müvekkil ….ile oturmamaktadır. Bu nedenle bu tebligat usulsüzdür. 2nci tebligat …… adresine gönderilmiştir. Bu tebligata ilişkin TEBLİĞ MAZBATASI DOSYADA MEVCUT DEĞİLDİR. Bu satış ilanının müvekkile tebliğ edilmemiştir. Müvekkilin ADRESİ …..’ tür. Satış dosyası incelendiğinde müvekkile gönderilen tebligat mazbatası olmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Sadece PTT sorgusu yapılmış ve bu satış gününü bildirir tebligatın PTT sorgusu ile tebligat kanunun 21 maddesine göre tebliğ edildiği nedeni ile satışa devam edilmiştir. Tebligat mazbatası olmadığından 21 göre nasıl bir tebligat yapıldığı belirsizdir.

Tebligat kanunun 21 maddesine göre nasıl tebligat yapılacağı açıktır.

(Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’ nin 2018/13353 esas 2019/3801 karar sayılı 07/03/2019 günlü ilamında, YİNE Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2018/15637 esas 2019/4769 karar sayılı 19/03/2019 günlü ilamında USULSÜZ TEBLİGAT nedeniyle İHALENİN FESİH EDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTIR. (Yine Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 2015/16385 Esas 2016/287 karar sayılı 19/01/2016 günlü ilamında Muhatabın adresinde bulunmaması halinde tebligatın nasıl yapılacağı hususları açıklanmıştır.)

3- Müvekkil dava konusu ihalenin yapıldığını 03/02/2021 tarihinde öğrenmiştir. Öncelikle dava konusu ihalenin müvekkilin öğrenme tarihinin 03/02/2021 günü olarak kabulüne; bu talep kabul edilmese dahi kamu düzenine ilişkin hususlar da hak düşürücü süreler işlememektedir

(Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 18/1/1994 gün ve 53/501; 28/09/1993gün ve 10177/14225:;05/10/1992 gün ve 10233/14814 sayılı kararlarında “İhalenin feshine neden olabilecek usulsüzlüğün İcra İflas Kanunu emredici ve Kamu düzenine ilişkin hükümlerine aykırılıktan kaynaklanması halinde” ihalenin feshinin ihaleden itibaren bir yıllık süre içinde olmak koşulu ile – süresiz şikayet yolu ile ileri sürülebileceğini kabul etmiştir.)

“… icra müdürlüğünce “satış ilanının borçluya” tebliğine karar verilmiş olması halinde, adı geçene satış ilanının Tebligat Kanunu hükümlerine göre usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi gerekir. Bu husus yerine getirilmeden satış gerçekleştirilemez. Buna rağmen satışın yapılması halinde ise bu durum da ihalenin feshi sebebidir…” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Karar: 2015/5392)

Konuyla ilgili emsal bir dava hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 07.12.2016 Esas: 2016 / 301 Karar: 2016 / 341 sayılı emsal kararında da belirtildiği üzere;

-Tebliğ Memurunun muhatabın adreste bulunmama nedenini araştırmakla yetinmeyip geçici olarak adreste bulunmadığını tespit etti ise tevizat saatinden sonra adrese ne zaman döneceğini veya dönüp dönmeyeceğini de araştırıp teliğ evrakına şerh düşmek zorundadır İzmir BAM 12. HD 07.12.2016 tarih E: 2016 / 301 K: 2016 / 341).

-Yine Yargıtay 12. Hukuk Dairesi de 15.11.2018 tarih Esas: 2018/ 12385 Karar: 2018 / 11592 sayılı içtihadında bu belirttiğimiz araştırmanın eksik yazılmasını tebliğ usulsüzlüğü saymakla birlikte imzadan imtina eden komşunun adının da şerhte yer almamasının usulsüz tebliğ olduğunu belirtmiştir ( Yargıtay 12. HD 15.11.2018 tarih E: 2018/ 12385 K: 2018 / 11592).

4- Müvekkilin satın aldığı bu taşınmaz 01/12/2020 tarihinde satılmış olup, üçüncü şahıs …..i’ ne ihale edilmiştir. İcra takip dosyasından yapılan ihale usul ve yasaya aykırı olduğundan iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

SATIŞ İLANI VE ŞARTNAMESİNDE SATIŞA KONU TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİN % 50 VE RÜÇHANLI ALACAKLARINI VE SATIŞ MASRAFLARINI GEÇİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEĞİ YAZILMIŞTIR. İHALE 61.000.000,- LİRAYA İHALE EDİLMİŞTİR. Satışı yapılan taşınmazın muhammen bedeli 121.500.000,- liradır. Satışı yapılan taşınmaz için ilan bedeli 1.925,76 lira, tebligat giderleri 7 adet tebligat 133,00 liradır. Muhammen bedelin % 50 60.750 + 2058,76 =62.808,76 İHALE BEDELİ OLARAK YAPILABİLİR. ANCAK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE TAŞINMAZ 61.000.- liraya ihale edilmiştir. Bu nedenle ihale şartnamesine aykırılık; İcra iflas Kanunun Gayrimenkul Satış hükümlerinin kamuya ilişkin düzenine ait hükümlerinden olup ihalenin feshi gerekmektedir.

5-Belirtilen nedenlerle takip dosyasından düzenlenen kıymet takdir raporunun ve satış ilanının tapu sicilindeki ilgili olan müvekkile tebliğ edilmemesi usul ve yasaya aykırıdır. İhale edilen taşınmazla ilgili olarak tebligat hükümlerine uyulmadığı için icra dosyasından yapılan taşınmaz satış ihalesinin feshi gereklidir. Ayrıca ihale şeffaf koşullarda da gerçekleştirilmemiştir. Buna ilişkin tanıklarımız da gerekli görülmesi halinde izahat verecektir.

Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle ihalenin feshini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. T.K. ve ilgili tüm mevzuat hükümleri.

DELİLLER: A İcra Müdürlüğü’nün 2019/373sas sayılı İcra dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle öncelikle dava konusu ….. 360 ada 444 parselde kayıtlı 2 Nolu Bağımsız Bölüm olarak tapuya kayıtlı mesken vasfındaki taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için kaydına TEDBİR konulmasına, açmış olduğumuz davamızın kabulü ile …. İcra Müdürlüğünün 2019/373Esas sayılı takip dosyasından yapılan 01/12/2020 tarihli İHALENİN FESHİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

İhalenin Feshi Dava Dilekçesi 6

ALANYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

KONYA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE,

SATIŞIN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

DOSYA NO : İcra Müdürlüğü 2016/3440 Esas

SATIŞ DOSYA NO : İcra Müdürlüğü 2019/7473 Talimat

DAVACI :

Mersis No:

KARŞI TARAFLAR :

DAVA KONUSU : İHALENİN FESHİ TALEBİMİZ HAKKINDADIR.

AÇIKLAMALAR : 9. İcra Müdürlüğü’nün … Esas Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış, takibin kesinleşmesi ve borçluların borcunu ödememesi sonucu menkul ve gayrimenkul malları haczedilerek satışı için talepte bulunulmuştur. Satış talebi üzerine … İcra Müdürlüğü’nün … Tal. Sayılı dosyasından, … Mahallesi, … nolu bağımsız bölümde kayıtlı MESKEN’in satış yeri, günü ve saati belirlenmiştir. … günü 10:40-10:45 saatinde yapılan gayrimenkulün satışı usulüne uygun olmayıp, dosyadan yapılan tebligatlar usulsüz şekilde yapılmıştır. Ayrıca, satış ilanı da usulüne uygun olmayıp bu nedenlerle … günü 10:40-10:45 saatinde yapılan satışın feshine karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. Satış tarihinden bu yana 1 yıl geçmediği için Yerleşik Yargıtay İçtihatlarına göre öğrendiğimiz tarihten itibaren iş bu dilekçemizle süresi içerinde usulsüz yapılan ihalenin feshi için iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : … 9. İcra Müdürlüğü 2016/3440 Esas sayılı icra takip dosyası, … İcra Müdürlüğü’nün 2019/7473 Tal. Sayılı satış dosyası ve her türlü sair delil.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, usulsüz olarak yapılan ihalenin feshine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

DAVACI ŞİRKET YETKİLİSİ

EKİ: Yetki Belgesi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir