İCRANIN GERİ BIRAKILMASI DİLEKÇESİ

ADANA ( ) NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                              

DOSYA NO               : 2018/ 

İCRANIN GERİ

BIRAKILMASINI İSTEYEN

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması talebidir.

AÇIKLAMALAR    : Müvekkil …………………’e karşı davalı tarafından 16.01.2012 tanzim ve 15.05.2012 vade tarihli 50.000,00 TL, 18.03.2013 tanzim ve 30.06.2013 vade tarihli 3.000,00 TL, 16.01.2012 tanzim ve 28.11.2012 vade tarihli 40.000,00 TL bedelli bonolar ………. İcra Müdürlüğü’nün 2013/……… E. sayılı takip dosyası üzerinden kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icraya konulmuş olup, ödeme emri müvekkile tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

Davalı tarafça ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten sonra 26.01.2017 tarihine kadar takip dosyasının düşmesine engel herhangi bir işlem yapılmamakla, bu tarihte dosya işlemden kaldırılmıştır.

6102 sayılı TTK’nın bono veya emre yazılı senede ilişkin uygulanacak hükümler başlıklı 778/h maddesi gereğince “Bononun niteliğine aykırı düşmedikçe …Zamanaşımına dair 749 ila 751… maddeleri hükümleri bonolar hakkında geçerlidir” denilmekle yine aynı kanunun 749/1 maddesi gereğince “Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar” hükmüne amirdir.

Davalı alacaklı her ne kadar müvekkile yönelik icra takibi başlatmış ise de kanunda öngörülen 3 yıllık zamanaşımı süresini icra dosyasında işlem yapmamak suretiyle geçirmiş ve ayrıca TTK’nın 778/d maddesinde ödememe halinde başvurma haklarına dair olarak atıf yapılan Sebepsiz Zenginleşme başlıklı 732/4 maddesi gereğince ise “Zamanaşımı süresi, poliçenin zamanaşımına uğradığı tarihi takip eden tarihten itibaren bir yıldır…” denilmekle davalı bu süreyi herhangi bir başvuruda bulunmaksızın geçirmiştir.

Anılan sebeplerle İİK 71., 33/a ve yukarıda bahsettiğimiz TTK 778/d-h maddeleri atfı ile 732/4 ile 749/1 maddeleri uyarınca zamanaşımına uğrayan senetler yönünden yürütülen ……….. İcra Müdürlüğü 2013/………. E. sayılı takip dosyası hakkında icranın geri bırakılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygı ile vekaleten talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER             :İcra İflas Kanunu  71,33/a TTK 778/d-h, 732/4, 749/1 maddeleri ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              :………. İcra Müdürlüğünün 2013/…….. E. sayılı dosyası (ve içeriğindeki senetler) ile her türlü yasal delil.

SONUÇ                     : Arz ve izah edilen ve resen nazarı itibara alınacak hususlar karşısında dava dilekçemizi Sayın Mahkemenize arz ediyoruz. Dava dilekçemizde belirttiğimiz hususların kabulü ile zamanaşımına uğrayan senetlere yönelik ……….. İcra Müdürlüğü’nün 2013/………. E. sayılı takip dosyası hakkında icranın geri bırakılmasına ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini, Sayın Mahkemenizden saygı ile vekaleten talep ederiz.18.12.2018

                                                                                                 DAVACI VEKİLLERİ

İcranın Geri Bırakılması Dilekçesi

 

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir