Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İcra Takibine Takas Sebebiyle İtiraz

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO:

DAVACI           :

VEKİLİ            :

DAVALI         :

VEKİLİ          :

DAVA             : İtiraz ( Takas Sebebiyle)- Takibin İptali

AÇIKLAMALAR:

1-  Karşı tarafça,  25.00.2021 tarihinde davacı müvekkil aleyhine, M…. İcra Md.lüğü’ nün 2021/00000 E. sayılı dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatılmış; 30.00.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emriyle, 15.000 TL asıl alacağın, 140,54 TL işlemiş faizi, takip masrafları ve icra vekalet ücreti ile birlikte ödenmesi istenilmiştir. (Ek-1)

2 – Söz konusu borcun doğuş sebebi,  boşanma davasının devamında istinaf merciince verilen ve kesinleşen yargı kararıdır. Yine boşanma davası sürecinde mahkemece verilen tedbir nafakası sebebiyle de, davacı müvekkilin bu borçtan daha fazla miktarda olmak üzere kesinleşmiş alacağı bulunmaktadır.

 3 – Taraflar, davacı müvekkil tarafından 00.00.2020 tarihinde açılan boşanma davası neticesinde, Y……… Aile Mahkemesi’nin 2021/000 Esas 2021/00K.sayılı ilamıyla boşanmışlar,(Ek-2) İlamın boşanmaya ilişkin kısmı 08.09.2017 tarihinde kesinleşmiş, (Ek-3) dosyayı istinaf mercii sıfatıyla inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi  XX. Hukuk Dairesi ‘nin 08/00/2021 tarihli ve 2021/   Esas  sayılı ilamıyla, davacı müvekkil aleyhine  7.500TL Maddi, 7.500 TL Manevi tazminata karar verilmiştir.  (Ek-4)  

4 – Boşanma davası sürecinde,  davacı müvekkil lehine,

a ) Kendisi için, 

  • 04.00.2020tarihli ara kararıyla, dava tarihi olan 09.00.2020 tarihinden 03.00.2021 tarihine kadar olan süre için 400 TL “Tedbir Nafakasına”   (Ek-5)  
  • 03.00.2020 Tarihinden boşanma davasının kesinleştiği tarih olan 08.00.2021 tarihine kadar olan süre için aylık 250 TL “Tedbir Nafakasına” (Ek-4)  

 b. ) Çocuğu için

  • 04.00.2021 tarihinde,  09.00.2021tarihinden itibaren aylık 400 TL tedbir nafakasına karar verilmiş;   (Ek-5)   

27.00.2020 tarihinden itibaren de bu nafakanın kaldırılmasına karar verilmiştir.  (Ek-6)

c.) Ayrıca, Karşı tarafça icra takibine itiraz edilmesi üzerine de , … İcra Hukuk Mah.’nin  … tarihli 2021/00  E. 2021/000 K. sayılı kararına istinaden  2.400 TL İcra İnkar Tazminatının, 660 TL Ücreti vekaletinin, 283,70 TL Yargılama giderinin karşı  taraftan alınarak davacı müvekkile ödenmesine karar verilmiştir.   (Ek-7) 

5- Davacı müvekkil tarafından, alacaklarının tahsili için, karşı taraf aleyhine; 24.00.2020 tarihinde … İcra Md.lüğü’ nün 2021/000 E. sayılı dosyasıyla “Tedbir Nafakasının Tahsili”  talebiyle “İlamsız İcra Takibi ” başlatılmış, ödeme emri Borçluya / Davalıya tebliğ edilmiş,  yapılan itirazın ise İcra Hukuk Mah.’nce Kaldırılmasına karar verilmiş; borcun da ödenmemesi sebebiyle takip kesinleşmiştir. (Ek-8) 

6-  Yine karşı taraf aleyhine, … tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün 2021000 E. Sayılı dosyasıyla, ilam vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin tahsili talebiyle “İlamlı İcra Takibi” başlatılmıştır. İcra takibinde icra emri karşı taraf vekiline tebliğ edilmiş, icra takibi itiraz edilmeyerek kesinleşmiştir. (Ek-9) 

7-   … İcra Müdürlüğü’ nün 2021/00000 E. Sayılı  icra dosyasında, talebimiz üzerine İcra Müdürlüğünce  yapılan … tarihli “Nafaka Dosya Hesabı” raporunda bakiye alacağımız 15.345,03 Tl olarak hesaplanmıştır. Hesaplamanın yapıldığı tarihten bu yana borçlu/karşı taraf tarafından icra dosyasına herhangi bir ödeme  yapılmamış, borç tutarı faiz ve diğer dosya masrafları sebebiyle daha da artmıştır. Hesaplamaya, hesaplamanın yapıldığı tarihten bugüne kadar geçen 2,5 yıllık süreye ait işlemiş faizi dahil değildir. (Ek-11/ 12) 

8 – Karşı taraf lehine toplam 15.000 TL tazminata  karar verildiği tarih 08/00/2021 olup, bu tarih itibarıyla hesaplama yapıldığında, davacı müvekkilin borcu olmayıp aksine karşı taraftan alacağı olduğu görülecektir.

9 – Açıklanan sebeplerle haksız icra takibinin iptaline karar verilmesi talebiyle başvuruda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:  İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Yüksek Yargı İçtihatları

HUKUKİ DELİLLER:

  • Y….   Aile Mah.’nin 2015/580 E. 2021/000 K. sayılı dosyası,
  • M….. İcra Müdürlüğü’nün 2020/000 E. sayılı dosyası,
  • … İcra Müdürlüğü’ nün 2016/11092 E. Sayılı dosyası,
  • … İcra Müdürlüğü’nün 2017/13126 E. Sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM :  Arz edilen hususların ve sunulan delillerimizin takdiri ile;

Öncelikle,  … İcra Dairesi ‘nin 2021/0000 E. Sayılı haksız İCRA TAKİBİNİN TEDBİREN  DURDURULMASINA karar verilmesini,

Adana İcra Müdürlüğü’ nün …   sayılı dosyasıyla takibe konulan ilamda belirtilen miktar ile davacı müvekkilin karşı taraftan kesinleşmiş alacağını gösterir  Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası ile Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası arasında gereken takas ve mahsup neticesinde müvekkil aleyhine yapılan haksız icra TAKİBİNİN İPTALİNE ,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine,

Karar Verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER:

Onaylı Vekaletname Sureti

Ek Belgeler

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir