Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Fatura Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Fatura Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi 1

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                           İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: X TL tutarındaki alacağa ilişkin olarak genel haciz yoluyla yapılan takibe vaki itirazın iptali istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

 Öncelikle iş bu davamızın kabulü halinde, dava sonunda müvekkilin, davalıdan alacağı miktarın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, ekte yer alan evrakta da görüleceği üzere davalı adına kayıtlı bulunan taşınmazların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

Davalı, X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyası ile aleyhine yürüttüğümüz ilamsız icra takibinde borca itiraz etmiş ve takibin durdurulmasını istemiştir. Borçlunun itirazları haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.

Borçlunun bu itirazının, aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı iptali gerekir.

1-) Davalı ile  müvekkilim arasındaki ticari iş ilişkisi çerçevesinde  düzenlenen faturaya(EK 1) konu borcun X tarihinde davalıca ödenmesi gerekirken bugüne kadar  tarafımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2-) Bunun üzerine davalı hakkında X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı dosyasıyla faturaya dayalı olarak X TL asıl alacak ve X  işlemiş faiz toplamının tahsili amacıyla genel haciz yoluyla takip yapılmış (EK 2); davalı X tarihinde borca itiraz ederek takibi durdurmuştur.

3-)Davalı, icra takip dosyasına sunduğumuz faturadan dolayı borçlu bulunmaktadır. Davalı, itirazında söz konusu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle borca itiraz etmiştir. Ancak icra takip dosyasına sunulan fatura ile ilgili herhangi bir açıklama getirmemiş ve ödeme belgesi de sunmamıştır. Davalı, müvekkile belirtilen faturadan dolayı borçludur.

4-) Davalı borçlu, takibe ilişkin yetki itirazında bulunmuştur. Türk Borçlar Kanunu 73. Maddeye göre ; para borçları, alacaklının ikametgahında ödenmesi gerektiğinden, alacaklı, para alacağını taraflar arasında  ayrıca yetkili bir yer gösterilmiş olmadıkça kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki icra dairesinde takip konusu yapabilir. Buna göre davalının yetkisizlik iddiası yerinde değildir.

5-) Müvekkilim, davalının haksız ve dayanaksız itirazı neticesinde zarara uğramış olup ,  mağduriyetinin giderilmesi amacı ile takip bedelinin %20’sinden az olmamak üzere icra tazminatına hükmolunmasını talep etmekteyiz.

Yargıtay 19.Hukuk Dairesi 2012 / 16708 E – 2013 / 761 K sayılı ilamında özetle “ DAVA KONUSU ALACAK FATURALARA DAYALI CARİ HESAP ALACAĞI OLUP LİKİT ( MUAYYEN, BELİRLENEBİLİR ) NİTELİKTE BULUNDUĞUNDAN İİK’NİN 67/2 MADDESİ UYARINCA DAVACI LEHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI GEREKÇEYLE BU YÖNDEKİ İSTEMİN REDDİ İSABETSİZDİR. “ şeklinde karar verilerek itirazı iptal edilen borçlunun %20 den az olmamak kaydıyla inkar tazminatına mahkum edileceği yönünde karar verilmiştir.                         

Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurarak iş bu itirazın iptali davasını açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6098 S.K., 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: Fatura, İcra takip dosyasındaki belgeler, Davalı Borçlu adına kayıtlı bulunan taşınmazların listesi, Bilirkişi ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

1) Uygun görülecek teminat karşılığında ekli listede yer alan taşınmazlar üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2) Borçlunun borca ve icra takibine yaptığı itirazının iptaline,

3) Takibin Adana 1. İcra Müdürlüğünün 2017/8267 E. sayılı dosyası üzerinden devamına,

4) Borçlunun takip konusu borcu işlemiş ticari faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sindan az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine,

5) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Fatura Alacağı İtirazın İptali Dava Dilekçesi 2

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVA DİLEKÇEMİZDİR.

İTİRAZIN İPTALİ TALEPLİDİR.

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYEN DAVACI  :  …
VEKİLİ:
DAVALI:
HARCA ESAS DEĞER  :  21.899,67 € karşılığı olarak 66.463,31TL
KONU:

AÇIKLAMALAR:

1) DAVALI ŞİRKETİN BORCUNUN VARLIĞI SABİT OLMAKLA DAVALI HAKSIZ OLARAK BORCA İTİRAZ ETMİŞ OLDUĞUNDAN BORCA İLİŞKİN İTİRAZ HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMELİDİR.

İşbu dava Müvekkil ile Davalı Şirket arasında 12 tarihinde imza edilmiş olan Sözleşme uyarınca Müvekkil tarafından Davalı Şirkete kesilen iki adet faturanın ödenmemesi hususuna ilişkindir. Sözleşmenin konusu endüstriyel otomasyon teknolojilerine dair robot programlama olup bu sözleşme uyarınca hazırlanan faturalar dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenize sunulmaktadır. (EK 1: Sözleşme) (EK 2: Faturalar)

Faturalarda da açıkça görüleceği üzere 13 tarihinde iki ayrı fatura düzenlenmiş olup faturalardan biri için 12 ve diğeri için 13 tarihlerine kadar ödenmek üzere iki ayrı vade belirlenmiştir. Tarafların aralarında anlaştığı üzere verilen hizmetin karşılığı olarak Müvekkilimize ödenecek olan bu iki faturanın tutarının 21.899,67 olduğu sabit olmakla birlikte fazlaya ilişkin tüm haklarımız saklıdır. Bu faturaların içeriğini oluşturan hizmeti, yapılmış işi gösteren ayrıntılı açıklamalar işbu dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. (EK 3: Fatura Dökümleri)

Faturalar Davalı Şirket’e gönderildikten sonra Davalı Şirket yetkilileri ile yapılan e-posta yazışmaları uyarınca çok kere Müvekkilimiz Şirkete ödeme yapılacağı söylenmişse de hiçbir ödeme yapılmamıştır. İşbu dilekçemizin ekinde sunduğumuz yazışmalarda da açıkça görüleceği üzere Davalı Şirket tarafından önce Şubat ayı sonunda Nisan ayı ortasında denilerek çok kere ödeme ertelenmiş olup bunun üzerine Davacı şirket tarafından 16 tarihinde yazılı ihtarda bulunularak 5 gün içinde ödemenin yapılması aksi halde yasal yollara başvurulacağı bildirilmiştir. Bunun üzerine Davalı Şirket ödeme yapmamış olmakla birlikte tekrardan beyanda bulunarak Cuma günü ödeme yapılacağını söylemiştir. İşbu taahhüt de yine e-posta dökümlerinde sabit olmakla birlikte Müvekkilimiz Şirket’e hiçbir ödeme yapılmamıştır.(EK 4: E-posta dökümleri) (EK 5: İhtar)

DAVALI ŞİRKETİN UZLAŞMADAN UZAK TUTUMU İCRA TAKİBİNE BAŞVURMA ZORUNLULUĞUMUZU DOĞURMUŞTUR.

Davalı Şirket yapılan uyarılara ve gönderilen ihtarnameye rağmen ödeme yapmamıştır. Bunun üzerine 15 tarihinde muhabere yoluyla 13 E. sayılı dosyasından 21.899,67 € alacağın takip tarihinden itibaren işletilecek yıllık %6 faiz ile tahsili amacıyla icra takibi başlatılmıştır. Davalı Şirket tarafından 11 tarihli dilekçe ile borca itiraz edilmiş olup haklı takibimiz durdurulmuştur.

Davalı Şirkete karşı başlatılan takip için itiraz yoluna gidilmesi üzerine tarafımızca borcun ödenmeyeceği ve Davalı şirketin kötü niyetli olduğundan emin olunması ile işbu itirazın iptali davasının açılması zarureti hâsıl olmuştur.

DAVALI ŞİRKET ALEYHİNE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMELİDİR.

Davalı/borçlu şirket, yapmış olduğu bu itirazı ile alacağın elde edilmesini imkânsızlaştırmak, zorlaştırmak, icra takibini sekteye uğratmak amacındadır. Davalı/borçlu Şirketin ilgili faturalarda belirtilen borcu faiziyle birlikte ödemesi gerekmektedir. İtiraz, takibi uzatmaya yönelik olup kötü niyetlidir. Bu nedenle Sayın Mahkemenizde itirazın iptalini, takibe devam edilmesini ve davalının %20’sinden az olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİL LİSTESİ

Dosyamıza yönelik olarak delil listemizi, gerektiği halde yargılamanın devamında diğer başkaca delillerin sunulması ve davacının göstereceği delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmak kaydıyla, aşağıda Sayın Mahkemenize sunar ve HMK 129. ve 194. Maddeleri uyarınca kabulünü arz ederiz.

 DELİLNEYİ KANITLADIĞINEREDE BULUNDUĞU
1…. tarihinde imzalanmış  SözleşmeTaraflar arasındaki sözleşmenin varlığını ve mahiyetlerini kanıtlar.İşbu dilekçemizin (1) numaralı ekinde yer almaktadır.
2…..Borcun varlığını kanıtlar.İşbu dilekçemizin (2) numaralı ekinde yer almaktadır.
3Düzenlenen faturaların ayrıntılı açıklamalarıDavacı Şirket tarafından verilen hizmetin mahiyetini ve borcun varlığını kanıtlar.  İşbu dilekçemizin (3) numaralı ekinde yer almaktadır.
4Davacı Şirket ile Davalı Şirket arasındaki e-posta yazışmalarıDavalı Şirket tarafından borcun varlığının kabul edildiğini ve ödemede temerrüde düşüldüğünü kanıtlar.İşbu dilekçemizin (4) numaralı ekinde yer almaktadır.
5…. tarihli ihtarnameDavalı Şirketin temerrüde düştüğünü kanıtlar.İşbu dilekçemizin (5) numaralı ekinde yer almaktadır.
6Keşif, bilirkişiSayın Mahkemenin takdiri ile 
7Davacının sunacağı deliller mukabilinde sair deliller.  

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere;

  • Harç hesabı yapılırken 12  sayılı dosyasına yatırılan 332,32 TL tutarındaki PEŞİN HARCIN MAHSUBUNA,
  • 15 sayılı dosyası ile geçilen icra takibine davalı yanca haksız olarak yapılan İTİRAZIN İPTALİ İLE TAKİBİN DEVAMINA,
  • Davalının %20’den az olmamak üzere İCRA İNKÂR TAZMİNATINA mahkûm edilmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı yana yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ederiz.

İtirazın Kaldırılması Talebinde Bulunan Davacı Vekili

EKLER:  1- 13 tarihinde imzalanmış Sözleşme ve Türkçe tercümesi, 2- Robot Programlama Sözleşmesine istinaden yapılan iş sonucu hazırlanan faturalar ve Türkçe tercümeleri 3- Düzenlenen faturaların ayrıntılı açıklamaları ve Türkçe tercümeleri 4- Davacı Şirket ile Davalı Şirket arasındaki e-posta yazışmaları ve Türkçe tercümesi 5- 28/05/2015 tarihli ihtarname ve Türkçe tercümesi 6- İcra İnkar Belgesi 7- Vekaletname

                              

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir