BORCA KISMİ İTİRAZ DİLEKÇESİ

İddia edilen bir borcun bir kısmını kabul edip, bir kısmına ise itiraz etmek isteği olabilir. Bu durumda icra müdürlüğüne “borca kısmi itiraz” dilekçesi verilerek bu durum anlatılmalıdır.

İcra Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi -1-


ADANA X İCRA HUKUK MAHKEMESİ

    SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                               

                                                        TAKİBİN MUVAKKETEN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İCRA DOSYA NO: 2017/      E.       

                                                                                                                                                                                                                      

DAVACI/BORÇLU    :

                                    

VEKİLİ                         :

DAVALI/ALACAKLI:

                                  

VEKİLİ                      :

                                    

KONU                          : X İcra Müdürlüğü’nün X nolu takibiyle ilgili olarak, yetkiye itirazlarımızın kabulü ile borcun kısmen ödenmesi sebebiyle takibin 20.000-TL’lik kısmının iptali, 20.000-TL üzerinden %40’tan aşağı olmamak üzere davalı/alacaklının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesi talebimiz ile faize itirazımızın bildirilmesi talebimiz ile Mahkemenizce itirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.   

AÇIKLAMALAR

 1-) YETKİYE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ :

Her ne kadar alacaklı olduğunu iddia eden Davalı/Alacaklı vekili tarafından X İcra Müdürlüğünün X Sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine icra takibi yapılmış ise de, müvekkilimin ikametgâhı icra takibinde de belirtildiği üzere X ili, X ilçesi sınırları içinde olduğu ve HMK 5 ve devamı maddeleri uyarınca yetkili icra dairesi ve mahkemeleri X İcra Müdürlüğü ve X İcra Mahkemesidir. Bu nedenle YETKİYE İTİRAZ EDİYORUZ.

2-) BORCA KISMİ İTİRAZLARIMIZ :

 

X İcra Müdürlüğü’nün X nolu takip dosyası ile müvekkilim hakkında yapılan icra takibi ile ilgili olarak;

Takip konusu edilen X vade tarihli senet ile ilgili olarak delil listemiz ekinde Mahkemenize sunmuş olduğumuz makbuz karşılığında müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya X tarihinde 17.000-TL’lik kısmi ödeme yapılmış, daha önceden yapılan 3.000-TL’lik ödemede mahsup edilerek bizzat X imzası ile geriye kalan borcun 4.500-TL olduğu tevsik edilmiştir. Ancak buna rağmen takip konusu yapılan senet hiç ödenmemiş gibi icra takibine konu edilmiştir. Bu konudaki tüm yasal, cezai başvuru haklarımız saklı kalmak kaydıyla borca kısmi itirazlarımızı sunmakta, takibin 20.000-TL’lik asıl alacak kısmı yönünden iptaline karar verilmesini talep etmekteyiz.

FAİZE İTİRAZLARIMIZ:

Söz konusu ödeme emrinde takibe kadar olduğu belirtilen faiz miktarı ve takipten sonra hesaplanacak olan faiz oranı fahiştir.

Ayrıca senet protesto görmediğinden takip tarihine kadar faiz talep edilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gibi 20.000-TL’lik kısmi ödeme ve bu ödemenin tarihi dikkate alınmadan fahiş miktarda faiz talep edilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.

Tüm bu açıklamalarımız doğrultusunda, faiz oran ve miktarlarına itirazlarımızı sunuyoruz.

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI TALEBİMİZ:

Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya makbuz karşılığında yapılan 20.000-TL’lik ödeme, hiç ödenmemiş gibi gösterilerek kötü niyetli olarak takibe konu edilmiştir. Oysaki bu ödeme, delil listemiz ekinde sunmuş olduğumuz makbuz detayından da görüleceği üzere bizzat müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya yapılmıştır. Müvekkilimin borçlu olmadığı 20.000-TL’nin de borçlu imiş gibi gösterilmeye çalışılarak, kötü niyetle haksız kazanç sağlamak amacıyla yapılan iş bu kısmi haksız takip sebebiyle, müvekkilim tarafından ödenen 20.000-TL üzerinden %40’tan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesini talep etmekteyiz.

 İş bu haksız kısmi takip sebebiyle cezai, hukuki tüm yasal başvuru ve tazminat haklarımızı saklı tutmaktayız.

 

DELİLLER                    : Delil listemiz ektedir.

HUKUKİ SEBEPLER  : İcra ve İflas Kanunu, HMK ve ilgili yasal mevzuat ve içtihatlar

NETİCE VE TALEP        : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

Öncelikle; Yetki itirazımızın kabulü ile icra müdürlüğü dosyası ile Mahkemeniz dosyasının yetkili X İcra Müdürlüğü ve X İcra Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini,

Neticede;

a) İtirazımızın esası hakkında karar verilinceye kadar ödeme yaptığımız 20.000-TL üzerinden icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verilmesini,

b) Takip konusu senet ile ilgili olarak müvekkilim tarafından davalı/alacaklıya ödenen 20.000-TL’lik kısmi ödemenin kabul edilerek. icra takibine konu edilen asıl alacak miktarından mahsup edilip, takibin kalan 4.500-TL asıl alacak tutarı üzerinden yürümesi yönünde karar verilmesine, bu yönde yapmış olduğumuz itirazlarımızın kabulü ile takibin 20.000-TL’lik kısmının iptaline,

c) Takip talebinde belirtilen işlemiş ve işleyecek faiz oranına ilişkin itirazlarımızın kabulüne,

d) Davalı tarafından müvekkilim aleyhine yapılan kısmi haksız takip sebebiyle, haksız kısmi takip miktarı olan 20.000-TL üzerinden %40’tan az olmamak üzere davalının kötü niyet tazminatına mahkûm edilmesine,

e) Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla;

Av. Saim İNCEKAŞ

EKLER: 

 • DELİL LİSTESİ
 • HARÇLANDIRILMIŞ VEKÂLETNAME

İcra Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi -2-

 ( ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

DOSYA NO:

İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)      :

ALACAKLI     :

VEKİLİ            :

TEBLİĞ TARİH :

KONU            : Ödeme emrine ilişkin kısmi itiraz ile ilgili beyanımın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR :

Müdürlüğünüzün sayılı takip dosyası ile aleyhime yapılmış olan icra takibinin ödeme emrini …. tarihinde tebellüğ ettim. İlgili borca yasal süre içerisinde itiraz ediyorum. Şöyle ki;

1-Alacaklı ve tarafımca imza altına alınan kira sözleşmesi “Hususi Şartlar” başlığı madde ..’te belirtildiği üzere … nezdindeki … No’lu hesaba aylık 1.250 TL kira ödemesini havale yoluyla belirtilen hesap numarasına Nisan ayı itibariyle yapmaktayım. Ödemelerden üçü müşterek evi paylaştığım …T.C.K.N.(..) ve bir tanesi de…’ün T.C.K.N.(…) taraflarınca yapılmıştır. Ödeme emrinde belirtilen 1.250,00 TL “tarihli kira alacağını” belirtilen hesap numarasına havale yoluyla yapmış bulunmaktayız. Belirtilen hesap numarasının Nisan ayı itibariyle hesap hareketleri incelendiğinde bu açıkça belli olacaktır.

2-Devamla alacaklı … Haziran Ayı kirasının, vekâletini aldığı asıl mülk sahibinin belirtilen hesap numarasına değil elden teslim alacağını söylemesi üzerine …….r adıma elden teslim etmiştir. Bu kira ödemesi alacaklının işyeri adresi olan “….” adresinde yapılmıştır. Bu sebeple ödeme emrinde belirtilen Haziran Ayı kira alacağının da ödemesinin yapıldığını belirtmek isterim.

3-Aleyhime başlatılan icra takibinde kısmen yaptığım ödemeler dikkate alınmadan beş aylık kira bedeli üzerinden ödeme emri hazırlanmıştır. Ödemesini yaptığım borcun(Mayıs ve Haziran) iki kira bedeli olan 2.500,00 TL ve faizine itiraz ediyorum. Devamla borcumun kalan kısmını ivedilikle ödeyeceğimi beyan ediyorum. İşbu sebeplerle ödeme emrine itiraz etmem zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. 66 Md. ve ilgili mevzuatlar.

NETİCE-İ TALEP      : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, aleyhime yapılan icra takibi ile ilgili olarak alacaklıya yapmış olduğum ödeme ve yapılan icra takibinde talep edilen miktarın 2.500,00 Türk Liralık kısmına ve faizine yapmış olduğum itiraz dikkate alınarak aleyhime yapılan icra takip hakkında kısmi durdurma kararı verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. tarih

                                                                      ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN BORÇLU

İcra Borca Kısmi İtiraz Dilekçesi

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

 1. Merhabalar benim bi sorum olacakti cevapliya bilirseniz sevinirim
  Sehir disinda iken adima icra takibi baslatilmis itiraz yapamadim
  Ana para si borcun 13bin tl iken 30 bin tl ana para taleple icra takibi baslatilmiş
  Birde zaman asimi suresi var
  Adima kayitli tasinmaza şerh konuldu bende meskeniyet davasi actim
  Bu itirazlarimi acmis oldugum dava da talep edebilirmiyim yoksa ayri dava mi acmam gerekir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir