89/1 Gerçeğe Aykırı Beyan Şikayet Dilekçesi

89/1 Gerçeğe Aykırı Beyan Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

ADANA X İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

YAKINAN:

VEKİLİ:

ŞÜPHELİ:

KONU                                   : Birinci Haciz İhbarnamesi’ne haksız yere itiraz eden üçüncü   şahsın, İİK m. 338 gereğince,  hapisle cezalandırılması ve ayrıca tazminata mahkum edilmesi istemimizden ibarettir.

SUÇ TARİHİ                       : 

AÇIKLAMALAR                :

1 – 2.İcra Müdürlüğü’nün 2020/*** sayılı dosyasında (EK 1) borçlu … …’ne karşı girişilen icra takibinde üçüncü şahıs/şüpheli … …’ye dosya borçlusu … …’nin … Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı …/… esas sayılı alacak davası sonucunda (EK 2) üçüncü şahıs/şüpheli … …’nin dosya borçlusu … …’ye ödemesine hükmedilen … TL. için …/…/… tarihinde birinci haciz ihbarnamesi (EK 3) gönderilmiş, şüpheli üçüncü kişi ihbarnameye süresinde itiraz ederek dosya borçlusu … …’ye kesinleşmiş herhangi bir borcu bulunmadığını beyan etmiştir. (EK 4)

2 – … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … TL. alacağa ilişkin verdiği hüküm niteliği itibariyle infaz kabiliyeti olan bir hükümdür. Bu hükmün kesinleşmesi beklenmeden, gerekçeli kararın yazılması dahi beklenmeden alacak davasının kabulüne dair kısa kararın dahi icra takibine konu yapılabilmesi mümkündür. Şüphelinin üçüncü kişi olarak birinci haciz ihbarnamesine yaptığı itiraz gerçeğe uygun değildir.

3 – Şüpheli/üçüncü kişinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 89/4 maddesi uyarınca ihbarnameye konu alacak ve işlemiş faizi tutarında tazminata ve 338/1 maddesi uyarınca da hapse mahkum edilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize şikayette bulunmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : İİK,  HMK. 2004 S. K. m. 89, 338.

HUKUKİ DELİLLER         :

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli … …’nin eylemine uyan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 338. maddesi uyarınca hapisle cezalandırılmasına, aynı kanunun 89. maddesinin 4. fıkrası gereğince tazminat olarak ihbarnameye konu tutar ve işlemiş faizi olan … TL tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-……İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı dosyası

2-……Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …/… E. sayılı dava dosyası

3-İcra takip dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesi

4-Borçlunun icra dosyasına sunduğu …/…/… tarihli itiraz beyanı

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yakınan Vekili

 

İcrada Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Şikayet Dilekçesi

ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

İcra No.:

Müşteki                                   :  ….

Vekili                                       :  …..

Sanık (Borçlu)                        :  …

Suç tarihi                                :  ….

Suç                                           : Hakikate Aykırı Beyanda Bulunmak.

Konu                                        : Hakikate aykırı beyanda bulunan sanığın 3 aydan 1 Yıla kadar  hapsen    tecziyesi  için iddianame ile hakkında İcra Ceza  Mahkemesinde dava açılması talebidir

Olaylar                     :  Sanık hakkında, alacağımızdan dolayı  icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir. Sanık-borçlu icra dosyasına beyanda bulunmuş, fakat sonradan;

Böylece sanığın hakikate aykırı mal beyanında bulunduğu ortaya  çıkmış olup, bu hareketi suç teşkil eden borçlunun,  (31.5.2005 tarih ve 5358 no.lu Kanunla değişen İ.İ.K. nun 338.maddesi uyarınca ) ÜÇ AYDAN 1 YILA KADAR HAPİSLE tecziyesi için işbu şikâyetin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler              : İ.İ.K.md.338 ve ilgili mevzuat hükümleri

Netice-i Talep               : Yukarıda arz olunan nedenlerle Hakikate Aykırı beyanda bulunan sanığın ÜÇ AYDAN 1 YILA KADAR  hapsen tecziyesi için  iddianame ile hakkında İcra Ceza  Mahkemesinde dava açılması ve avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin kendisine yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

EKİ:  Vekâletname                                                                        

Müşteki  vekili     

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir