İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçe Örneği

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -1-


İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN BORÇLU    :

 

VEKİLİ                                   : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

 

ALACAKLI                           :

 

VEKİLİ                                  :

KONU                                   :Takibe, ödeme emrine, borcun tamamına, faize itirazlarımız ile takibin                                                            durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  :

                1- İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2018/2X  Esas sayılı dosyasıyla müvekkil aleyhinde başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri müvekkil şirkete tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde işbu ödeme emrine karşı itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki:

                2- Müvekkil şirketin, alacaklı tarafa herhangi bir borcu yoktur. Takibe konu edilen alacak, likit bir alacak olmayıp yargılamayı gerektirmektedir. Bu nedenle müvekkil şirketin alacaklı tarafa herhangi bir borcu olmamakla yukarıda numarası mezkûr müdürlüğünüz dosyasıyla müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine, takip konusu borcun tamamına, faize, vekâlet ücretine, ferilerine ve ödeme emrine en geniş anlamda itiraz ediyoruz.

                3- İzah edilen nedenlerden dolayı itirazımız nedeniyle müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını vekaleten talep ediyoruz.

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -2-

T.C.

ADANA 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:  

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                :

VEKİLİ                     :

ALACAKLI              :

VEKİLİ                     :

TEBELLÜĞ TARİHİ: 13.04.2018

 KONU                       : Ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

 AÇIKLAMALAR   :

  1. Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafımıza ilamsız takip mahsus yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde işbu ilamsız takibe itirazlarımızı sunuyoruz.
  1. İşbu dosyada ödenmesi talep edilen alacak müvekkil şirket tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize açıkça itiraz ediyoruz.

SONUÇ                      : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca itiraz etmiş olduğumuzdan Müvekkil hakkında açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. 20.04.2018

Vekili

İcra İtiraz Dilekçesi Örneği -3-

 T.C. ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                         :

İTİRAZ EDEN(BORÇLU)  :

 

VEKİLİ                                   :

ALACAKLI                            :

 

VEKİLİ                                   :

KONU                                   : Tarafımıza tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine, yasal süresi içinde itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ                  :

İTİRAZ NEDENLERİ          :

  1. Alacaklı tarafa herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır. Borca, imzaya, faize ve tüm fer’ilerine itiraz ediyoruz.
  2. İcra takibinin durdurulmasına karar verilmesini, İ.İ.K. amir hükümleri gereği uyarınca bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                     

                                                                                                                                                                             Av. Saim İNCEKAŞ

                                                                                                                                                                             Borçlu Vekili

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi -4-

ADANA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                                          :  2019/ ESAS

İTİRAZ EDEN BORÇLU                : 

ADRESİ                                                : 

VEKİLLERİ                                        : Av.

ALACAKLI                                         : 

VEKİLİ                                                : Av.

KONU                                                  : Müvekkilimize 30.04.2019 tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin yasal süresi içinde itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil şirketin alacaklıya herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu nedenle borca ve ferilerine itiraz ediyoruz.

2-) Borca ve ferilerine itirazımız nedeniyle ilamsız icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini müvekkil adına talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER         : 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 07.05.2019

                                                                                                              İtiraz Eden Borçlu Vekili

                                                                                                                  Av.

                                              

EKİ         :

1-Vekaletname

İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi -5-

KIRIKHAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO                          : 

İTİRAZ EDEN

BORÇLU                               : 

KONU                      : Borca, ödeme emrine, asıl alacağa ve tüm ferilerine itirazlarımız hk;

AÇIKLAMALAR  :

Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2……… Esas sayılı dosyası ile borçlu şirket aleyhine ilamsız takip başlatılmıştır. Söz konusu takibe süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

Şirketin böyle bir borcu bulunmamakta olup, bahsi geçen icra muamelesi haksız ve kötü niyetli olarak başlatılmıştır.

Tüm bu sebeplerle borca, asıl alacağa, ödeme emrine ve tüm ferilere itiraz ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ettiğimiz üzere Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2………..Esas sayılı dosyası ile haksız ve kötü niyetli olarak başlatılan takibin itirazlarımız neticesinde durdurulmasına karar verilmesini  saygı ile talep ederiz.10.05.2019

                                                               ŞİRKET YETKİLİSİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.