İcra Takibine Takas Sebebiyle İtiraz

Oca 16, 2021 | İcra Hukuku

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO:

DAVACI           :

VEKİLİ            :

DAVALI         :

VEKİLİ          :

DAVA             : İtiraz ( Takas Sebebiyle)- Takibin İptali

AÇIKLAMALAR:

1-  Karşı tarafça,  25.00.2021 tarihinde davacı müvekkil aleyhine, M…. İcra Md.lüğü’ nün 2021/00000 E. sayılı dosyasıyla ilamlı icra takibi başlatılmış; 30.00.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emriyle, 15.000 TL asıl alacağın, 140,54 TL işlemiş faizi, takip masrafları ve icra vekalet ücreti ile birlikte ödenmesi istenilmiştir. (Ek-1)

2 – Söz konusu borcun doğuş sebebi,  boşanma davasının devamında istinaf merciince verilen ve kesinleşen yargı kararıdır. Yine boşanma davası sürecinde mahkemece verilen tedbir nafakası sebebiyle de, davacı müvekkilin bu borçtan daha fazla miktarda olmak üzere kesinleşmiş alacağı bulunmaktadır.

 3 – Taraflar, davacı müvekkil tarafından 00.00.2020 tarihinde açılan boşanma davası neticesinde, Y……… Aile Mahkemesi’nin 2021/000 Esas 2021/00K.sayılı ilamıyla boşanmışlar,(Ek-2) İlamın boşanmaya ilişkin kısmı 08.09.2017 tarihinde kesinleşmiş, (Ek-3) dosyayı istinaf mercii sıfatıyla inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi  XX. Hukuk Dairesi ‘nin 08/00/2021 tarihli ve 2021/   Esas  sayılı ilamıyla, davacı müvekkil aleyhine  7.500TL Maddi, 7.500 TL Manevi tazminata karar verilmiştir.  (Ek-4)  

4 – Boşanma davası sürecinde,  davacı müvekkil lehine,

a ) Kendisi için, 

  • 04.00.2020tarihli ara kararıyla, dava tarihi olan 09.00.2020 tarihinden 03.00.2021 tarihine kadar olan süre için 400 TL “Tedbir Nafakasına”   (Ek-5)  
  • 03.00.2020 Tarihinden boşanma davasının kesinleştiği tarih olan 08.00.2021 tarihine kadar olan süre için aylık 250 TL “Tedbir Nafakasına” (Ek-4)  

 b. ) Çocuğu için

  • 04.00.2021 tarihinde,  09.00.2021tarihinden itibaren aylık 400 TL tedbir nafakasına karar verilmiş;   (Ek-5)   

27.00.2020 tarihinden itibaren de bu nafakanın kaldırılmasına karar verilmiştir.  (Ek-6)

c.) Ayrıca, Karşı tarafça icra takibine itiraz edilmesi üzerine de , … İcra Hukuk Mah.’nin  … tarihli 2021/00  E. 2021/000 K. sayılı kararına istinaden  2.400 TL İcra İnkar Tazminatının, 660 TL Ücreti vekaletinin, 283,70 TL Yargılama giderinin karşı  taraftan alınarak davacı müvekkile ödenmesine karar verilmiştir.   (Ek-7) 

5- Davacı müvekkil tarafından, alacaklarının tahsili için, karşı taraf aleyhine; 24.00.2020 tarihinde … İcra Md.lüğü’ nün 2021/000 E. sayılı dosyasıyla “Tedbir Nafakasının Tahsili”  talebiyle “İlamsız İcra Takibi ” başlatılmış, ödeme emri Borçluya / Davalıya tebliğ edilmiş,  yapılan itirazın ise İcra Hukuk Mah.’nce Kaldırılmasına karar verilmiş; borcun da ödenmemesi sebebiyle takip kesinleşmiştir. (Ek-8) 

6-  Yine karşı taraf aleyhine, … tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün 2021000 E. Sayılı dosyasıyla, ilam vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin tahsili talebiyle “İlamlı İcra Takibi” başlatılmıştır. İcra takibinde icra emri karşı taraf vekiline tebliğ edilmiş, icra takibi itiraz edilmeyerek kesinleşmiştir. (Ek-9) 

7-   … İcra Müdürlüğü’ nün 2021/00000 E. Sayılı  icra dosyasında, talebimiz üzerine İcra Müdürlüğünce  yapılan … tarihli “Nafaka Dosya Hesabı” raporunda bakiye alacağımız 15.345,03 Tl olarak hesaplanmıştır. Hesaplamanın yapıldığı tarihten bu yana borçlu/karşı taraf tarafından icra dosyasına herhangi bir ödeme  yapılmamış, borç tutarı faiz ve diğer dosya masrafları sebebiyle daha da artmıştır. Hesaplamaya, hesaplamanın yapıldığı tarihten bugüne kadar geçen 2,5 yıllık süreye ait işlemiş faizi dahil değildir. (Ek-11/ 12) 

8 – Karşı taraf lehine toplam 15.000 TL tazminata  karar verildiği tarih 08/00/2021 olup, bu tarih itibarıyla hesaplama yapıldığında, davacı müvekkilin borcu olmayıp aksine karşı taraftan alacağı olduğu görülecektir.

9 – Açıklanan sebeplerle haksız icra takibinin iptaline karar verilmesi talebiyle başvuruda bulunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER:  İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu, Yüksek Yargı İçtihatları

HUKUKİ DELİLLER:

  • Y….   Aile Mah.’nin 2015/580 E. 2021/000 K. sayılı dosyası,
  • M….. İcra Müdürlüğü’nün 2020/000 E. sayılı dosyası,
  • … İcra Müdürlüğü’ nün 2016/11092 E. Sayılı dosyası,
  • … İcra Müdürlüğü’nün 2017/13126 E. Sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM :  Arz edilen hususların ve sunulan delillerimizin takdiri ile;

Öncelikle,  … İcra Dairesi ‘nin 2021/0000 E. Sayılı haksız İCRA TAKİBİNİN TEDBİREN  DURDURULMASINA karar verilmesini,

Adana İcra Müdürlüğü’ nün …   sayılı dosyasıyla takibe konulan ilamda belirtilen miktar ile davacı müvekkilin karşı taraftan kesinleşmiş alacağını gösterir  Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası ile Adana İcra Müdürlüğü’nün … Sayılı dosyası arasında gereken takas ve mahsup neticesinde müvekkil aleyhine yapılan haksız icra TAKİBİNİN İPTALİNE ,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine,

Karar Verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

EKLER:

Onaylı Vekaletname Sureti

Ek Belgeler

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu kategoride yayımlanan son 5 içerik:

Borçtan Kurtulma Dava Dilekçesi Örneği

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: DAVA DEĞERİ: TALEP KONUSU: Borcun nakli nedeniyle borçtan kurtulmuş olduğuna ve icra takibinin müvekkil yönünden durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi dileğimizdir....

İcra Memuru Şikayet Cevap Dilekçesi

ADANA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO: CEVAP VEREN DAVALI: VEKİLİ: Avukat Saim İncekaş - İncekaş Hukuk Bürosu DAVACI: VEKİLİ: KONU: ... tarihli dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren yasal süresi içerisinde cevap  dilekçemizin sunulmasıdır. İZAHI: Mahkemenizin...

İcra Dairesine Borçlunun Kimlik Bilgilerinin Araştırılması Talebi

ADANA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE DOSYA NO: KONU: KİMLİK BİLGİSİ ARAŞTIRMA TALEBİ Yukarıda esas numarası belirtilen yabancı uyruklu olduğu bilinen dosya borçlusu ...nin kimlik bilgilerine tarafımızca ulaşılamadığından gerekli takip işlemleri yapılamadığı gibi bankalara...

Alacak Davası Cevaba Cevap Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMKLİĞİ'NE DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Cevaba cevap dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Sayın mahkeme huzurunda görülmekte olan davada davalı tarafın cevap dilekçesi tarafımıza ... tarihinde tebliğ edilmiş olup süresi...

error: