İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır? Borca İtiraz Etmek

Borçlunun, borçlu olmadığı veya alacaklının takip yapma yetkisinin bulunmadığını icra dairesine bildirme­sine, ödeme emrine itiraz denir. Borçluödeme emrine itiraz ederse takip durur ve bu itiraz giderilmediği süre­ce takibe devam edilemez. Borçlunun ödeme emrine itirazı daha çok maddi hukuka ilişkin sebeplere dayanır. Örneğin, borcun ödendiği, borcun zamanaşımına uğradığı veya alacağın muaccel olmadığı gibi.

Borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Şayetborçluödeme emrine itirazında sebep bildirmiş­se, bu sebeplerle bağlı olacaktır. Bunları sonradan değiştiremez ve genişletemez.

Ancak sebeplerle bağlı olma kuralı sadeceitirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurulması halin­de geçerli olur. Alacaklı genel mahkemede itirazın iptali davası açmışsa borçlu, itirazında bildirmiş olduğu sebeplerle bağlı olmayıp bütün savunma sebeplerini ileri sürebilir.

Borçlunun sebeplerle bağlı olup olmaması borçlunun itirazında sebep bildirmiş olup olmamasına göre de­ğişiklik gösterir.

Buna göre:

1) Borçlu itirazında sebep bildirmemiş ise: Borçluicra mahkemesinde ancak alacaklının dayandığı se­net (belge) metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilir. Örneğin:

  • senet metninde yazılı olan taliki şartın gerçekleşmediği itirazını
  • senet metninde tahrifat yapıldığı itirazı
  • istenen alacak miktarının senet metninde yazılı olandan fazla olduğu itirazı
  • istenen faiz miktarının senet metninde yazılı olandan fazla olduğu itirazı
  • faizin işlemeye başladığı tarihin senette yazılı olandan daha önceki bir tarih olarak gösterildiği itirazı
  • alacaklı senede borcun tamamen veya kısmen ödendiğini veya borçluya süre verildiğini yazmış ise, borç­lu bu husus da icra mahkemesinde ileri sürebilir.

Buna karşılık itirazında sebep bildirmemiş olan borçlu,

-alacaklının kendisine süre verdiğini

-takip konusu senedin muvazaa ile verildiğini

-iflastan sonra yeni mal iktisap edildiğini ileri süremez

2) Borçlu itirazında sebep bildirmiş ise: Bu sebeplerle bağlıdır; bunları değiştiremez veya genişlete­mez. Örneğin:

  • itirazında borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürmüş ise, icra mahkemesinde imzaya itiraz edemez, borcu ödediğini, takas ettiğini veya icra dairesinin yetkisiz olduğunu ileri süremez
  • itirazında borcu ödediğini bildirmiş olan borçlu sonradan takas sebebini ileri süremez.

Ancak itirazında sebep bildirmiş olan borçlu, icra mahkemesinde, bu sebepler dışında kalan fakat senet metninden anlaşılabilen bütün itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

Örneğin, borcu ödediği sebebine dayanarak ödeme emrine itiraz etmiş olan borçlu sonradan senette yer alan vadeye göre borcun zamanaşımına uğradığını veya muaccel olmadığını ileri sürebilir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme emrine kendisine yüklenemeyen bir engel (mücbir sebep) nedeniyle itiraz edememiş olan borçlu­nun başvuracağı yola gecikmiş itiraz denilir.

Gecikmiş itiraz, itiraz süresinin hak düşürücü süre olmasının istisnasını teşkil eder.

Gecikmiş itirazicra mahkemesine yapılır.Gecikmiş itiraz engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde yapılmalıdır. Ayrıca gecik­miş itirazın en geç, borçlunun haczedilmiş bütün mallarının paraya çevirme işlemi bitinceye kadar yapılabilir; bundan sonra artık yapılamaz. Gecikmiş itirazicra takibini kendiliğinden durdurmaz. Ancak icra mahkemesikarar verirse icra takibini durdurabilir. Adana Avukatlık Ofisi – İcra Avukatı

İcra Borcuna İtiraz Dilekçesi Örneği


………….MÜDÜRLÜĞÜ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

………..NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                     :

İTİRAZ EDEN(BORÇLU):

VEKİLİ                            :

ALACAKLI                      :

VEKİLİ                             :

TEBLİĞ TARİHİ               :

KONUSU                         :

AÇIKLAMALAR:

1- Alacaklıtaraf vekili aracılığıyla ….İcra Müdürlüğünün ….. numaralı dosyası ile müvekkil aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

2- Tarafımıza tebliğ edilen ödeme emrine süresi içinde itiraz ediyoruz.

3- Müvekkil ….. ikamet etmekle birlikte yeri adresi…….’dir.

4- Müvekkilin …… ilinde ikamet etmesine rağmen icra ………. Müdürlüğünde açılmıştır.. İcra takibinin ………..İcra Müdürlüğünde yapılması gerekmektedir.

5- Ayrıca haksız ve yersiz açılmış olan bu ilamsız takibe itiraz ediyoruz. Borcu kabul etmiyoruz.Müvekkilin  ……………..’a  hiçbir borcum yoktur.

6- Bununla birlikte faize ve diğer tüm fer’ilere itiraz ediyoruz.

DELİLLER.: …….İcra Müdürlüğünün …… numaralı icra dosyası

HUKUKİ NEDENLER: İİK. ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda belirttiğimiz üzere müvekkil aleyhinde açılan ilamsız icra takipteki öncelikle yetkiye, sonrasında takip konusu yapılan borç miktarının tamamına, faizine, faiz oranına ve fer’ilerine itiraz eder TAKİBİN DURDURULMASINI arz ve talep ederiz. …./…./….

……VEKİLİ

Av

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 10:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.