İcra Takibinde Borca ve İmzaya İtiraz

ADANA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 2019/5068 E.

İTİRAZ EDEN
(BORÇLU)              :

ALACAKLI              :

VEKİLİ                     : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

TEBELLÜĞ TARİHİ : 19.04.2019

 KONU                      : Borca ve imzaya itiraz.

 AÇIKLAMALAR      :

1) Yukarıda numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip mahsus yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde işbu ilamsız takibe itirazlarımı sunuyorum.

2) İlgili borca ve imzaya yasal süresi içerisinde açıkça itiraz ediyorum. Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa böyle bir borcum bulunmamaktadır. Ayrıca senet/teslim tutanağı üzerindeki imza da bana ait değildir. Alacaklıya herhangi bir borcumun olmaması nedeniyle takibin durdurulmasını ve dilekçemin bir suretinin alacaklı vekiline tebliğini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Adana 5. İcra Müdürlüğü’nün 2019/5068 Esas sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER  : İ.İ.K. 66. Md ve ilgili mevzuat.

SONUÇ                      : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, senedin altındaki imzanın tarafıma ait olmaması nedeni ile imzaya ve borcum bulunmadığından borca itirazımın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına, dilekçemin bir suretinin alacaklı vekiline tebliğine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 22.04.2019

 

                                                                                        Borca ve İmzaya İtiraz Eden

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.