İcra Takibi Öncesinde Açılan Menfi Tespit Dava Dilekçesi

Haz 20, 2020 | İcra Hukuku

İcra Takibi Öncesinde Açılan Menfi Tespit Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

  • Göstereceğimiz teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı tarafa elden teslim etmiş olduğumuz söz konusu çekin, belirtilen kısım dışında bedelsiz kaldığının tespiti ile karşı tarafa kalan miktar bakımından borçlu olmadığımızın tespitine, avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.
  • İcra Hukuku alanında Adana Avukatlarından Saim İNCEKAŞ’ın “icra takibinden önce açılan menfi tespit davası dilekçesi” aşağıda yer almaktadır.

Dilekçe Örneği

ADANA X MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR

 

DAVACI                         :

TC KİMLİK NUMARASI   :

ADRES                           :

VEKİLİ                           :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                           :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 –

DAVALI                          :

ADRESİ                         :

 

DAVA DEĞERİ                : …….. TL

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                   :

        

AÇIKLAMALAR              :

1-) Müvekkilim ile davalı taraf arasında … tarihinde imzalanan satım sözleşmesi (EK 1) uyarınca … adet … ‘in, … tarihinden … tarihine kadar … parti halinde tarafımıza teslimi karşılığında, keşidecisi müvekkilim ve lehtarı davalı taraf olan, … Bankası … Şubesi’ne ait, … çek numaralı, … bedelli bir adet çek (EK 2) davalı tarafa elden teslim edilmiştir.

2-) Anılan sözleşme uyarınca, … tarihinde ilk parti mal müvekkilime teslim edilmiş ve fakat kalan kısım, sözleşmede kararlaştırılan vade tarihi geçmesine ve bu yolda davalı tarafa ……. Noterliğinin …….. tarihli ve ………. Yevmiye nolu ihtarnamesiyle yapılan uyarıya rağmen, şimdiye kadar tarafımıza teslim edilmemiştir. Ayrıca, kalan kısım bakımından teslimatın bu güne kadar gerçekleşmemesinin nedeni hakkında da müvekkilime herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Müvekkilime teslim edilen mal miktarına ilişkin alındı belgesinin bir örneği, dilekçemiz ekinde (EK 3) sunulmuştur.

3-) Tarafımıza teslim edilen mal kısmının değeri, … TL’dir. Davalı tarafa vermiş olduğumuz çek, bu kısım dışında, bedelsiz kalmıştır. Bu durum, mahkemenizce yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile açıklığa kavuşacaktır.

3-) Şekil şartları bakımından tam ve geçerli olan ve fakat önemli bir kısmı, yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle bedelsiz kalmış olan söz konusu çekin, karşı tarafça takibe konması konusunda haklı endişelerimiz vardır. Bu nedenle, hakkımızda herhangi bir takip açılmadan önce, işbu menfi tespit davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

4-) Yasa gereğince, bu şekilde açılan menfi tespit davası açılacak icra takibini tek başına durdurmaya yeterli olmadığı veçhile, söz konusu çek bedelinin %15’ini temsil eden … TL’nin tarafımızca teminat gösterilmesi karşılığında, ivedi olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 72.

HUKUKİ DELİLLER        : … tarihli satım sözleşmesi, dava konusu çek fotokopisi, davalı tarafça teslim edilen kısma ilişkin … tarihli ve … seri numaralı alındı belgesi, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, göstereceğimiz teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı tarafa elden teslim etmiş olduğumuz söz konusu çekin, belirtilen kısım dışında bedelsiz kaldığının tespiti ile karşı tarafa kalan miktar bakımından borçlu olmadığımızın tespitine, avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim. tarih

 

EKLER        :

1…./….. tarihli satım sözleşmesi

2….. Bankası’na ait ….. numaralı bir adet çek                  

3.Alındı belgesi

  4.Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5.Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

          Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.