Bir Sayfa Seçin

İcra dairesinde yapılan taahhüt işlemine icra taahhüdü denir. İcra dairesinin hazırlaması gereken belge aşağıdaki gibidir. Uygulamada avukat ilgili belgeyi hazırlamaktadır.

İcra Taahhüdü Örneği -1-


ADANA (….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                           

                                                                                                  

Dosya No                   :                                          

 

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile aleyhime yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun  asıl alacağa işleyecek TCMB Kısa vadeli kredilere uygulanan yıllık avans faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.  Taahhüt edilen tarihlerde aşağıda belirtilen bedellerden biri dahi taahhüt edilen tarihte ödenmezse, dosya kapak hesabı ne ise onun üzerinden dosya borcu kapatılacaktır. Yine taahhüde uyulmaması halinde ödemeler bitinceye kadar da yine avans faizi işleyecek, yapılan ödemeler ise BK. m. 100 gereğince faize mahsup edilecek şekilde hesaplanacaktır.

 

İş bu icra taahhüdü dosya borcunun tamamı üzerinden alınmamıştır. Taahhütte, bakiye kalan asıl alacağa faiz işletilmemiş buna ilave olarak da taahhüt bedeline  vekalet ücreti, tahsil harcı ve takip masrafı eklenerek borçludan icra taahhüdü  alınmıştır.

 

Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyorum.

                                                Dosya Hesabı:

 

                          23.551,57 TL Asıl Alacak

                               529,00 TL Tahsil Harcı (% 2.27)

                            3.750,00 TL Vekalet Ücreti

                               221,00 TL Takip Masrafı                         

——————————————————————————–

                           28.051,57 TL Toplam Alacak                      

 

ÖDEME TAAHHÜTLERİ:

– 05/02/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/03/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/04/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/05/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/06/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/07/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/08/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/09/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/10/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/11/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/12/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/01/2015   Tarihinde       2.337,630 TL

 

Taahhütte Bulunan Borçlu     :

 

İmza                                        :                                                    

 

Kimlik Belgesi                         : Ekte bulunmaktadır.

 

Alacaklı Vekili                          :

 

İmza                                       :

ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK:

 

Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçlu şahsa bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın dedi.

 

 

      Alacaklı Vekili

 

 

 

 

Borçlu şahsın kimliği görüldü ve fotokopisi alındı. Borçlu şahsa alacaklı vekilinin ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihtar olundu.

 

Borçlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Md. Yrd.

İCRA TAAHHÜD İŞLEMİ ÖRNEĞİ ( İcra Takibi Protokol Örneği ) -2-

TAAHHÜTNAME

          Alacaklı ile borçlu arasında İstanbul Anadolu . İcra Dairesi’nin …/… Esas numaralı İcra Dosyasına konu icra takip borcunun faizi ve ferileriyle birlikte ödenmesine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince; borçlu … taraflar arasında anlaşıldığı şekliyle asıl alacak olan 11.122,84 TL olan borcunu faiz, masraflar ve vekalet ücreti olmak üzere toplam 13.665,64 TL  ödediğinde işbu icra dosyasından doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ve ferileri ile taraflar arasında bu tarihe kadar yapılmış olan ticari ilişkiden doğmuş tüm hak ve alacaklardan taraflar birbirlerini en geniş anlamda ve aşağıdaki şekilde gayri kabili  rücu ibra etmiş olacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

         İşbu anlaşma uyarınca haricen anlaşılan dosya borcu 13.665,64 TL  4 taksit şeklinde -ilk taksit peşin olmak kaydıyla- ödenecektir. Taksit periyotları 27/02/2019 – 27/05/2019 tarihleri arasında olup taahhütname şartlarının tamamının yerine getirilmesi asıl alacağın tamamı ödendiği tahsil harçları ve diğer harçlar borçlu tarafından yatırıldığında İstanbul Anadolu … İcra …/… Esas sayılı dosyası borçlu adına yapılmış olan bütün hacizler -varsa masraf ve harçlar borçluya ait olmak üzere- fek edilecektir.

Ödeme bilgileri aşağıdaki şekildedir:

27/02/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/03/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/04/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/05/2019 tarihinde 3.416,41 TL

Ödemenin yapılacağı İBAN Numarası:

         Taahhütname şartları ihlal edilirse söz konusu borca karşılık dosya kapak hesabı faizi ile beraber yeniden hesaplanacak ve takibe icra işlemlerine kaldığı yerden devam edilecektir. Borçlunun herhangi bir def’i ve itirazda bulunmayacaktır.

         Bu taahhütnameden dolayı herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda İstanbul Anadolu Adliyesi ve icra daireleri yetkili olacaktır.

         İşbu taahhütname …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca imzalanarak okunmuştur.

Alacaklı Vekili                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Borçlu

Av.                                       

İcra Taahhüt Dilekçesi -3-

. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO.

Alacaklı vekili ile borcu ödeme taahhüdü vermek istediğini söyleyen Geldi. “Borç bana aittir, bu borca ve takibe itiraz etmiyorum, hakkımdaki takip kesinleştirilsin, ayrıca ben bu borcu ödeme konusunda ödeme taahhüdü vermek istiyorum” dedi.

İcra borcunu ödeme taahhüdü vermek isteyen söz alarak, “borcu ve takibi tebellüğ ettim, borca ve ferilerine ve takibe itirazım yoktur, takip kesinleşmiştir” dedi.

İcradaki borcu ödeme taahhüdü vermek isteyen söz alarak “ben borçlusu olduğum ve kesinleşmiş bulunan dosya borcunu ve vade farkından doğan faiz ve tüm feri’leri ile aşağıdaki şekilde;

TAKSİT TARİHİ TAKSİT TUTARI
30.01.2014 681,22 TL
28.02.2014 681,22 TL
31.03.2014 681,22 TL
30.04.2014 681,22 TL
30.05.2014 681,22 TL
30.06.2014 681,22 TL
31.07.2014 681,22 TL
01.09.2014 681,22 TL
30.09.2014 681,22 TL
30.10.2014 681,22 TL
01.12.2014 681,22 TL
30.12.2014 681,22 TL
30.01.2015 681,22 TL
02.03.2015 681,22 TL
30.03.2015 681,22 TL
30.04.2015 681,22 TL
01.06.2015 681,22 TL
30.06.2015 681,22 TL
30.07.2015 681,22 TL
31.08.2015 681,22 TL
30.09.2015 681,22 TL
30.10.2015 681,22 TL
30.11.2015 681,22 TL
30.12.2015 681,22 TL
01.02.2016 681,22 TL
29.02.2016 681,22 TL
30.03.2016 681,22 TL
02.05.2016 681,22 TL
30.05.2016 681,22 TL
30.06.2016 681,22 TL
01.08.2016 681,22 TL
30.08.2016 681,22 TL
30.09.2016 681,22 TL
31.10.2016 681,22 TL
30.11.2016 681,22 TL
30.12.2016 681,03 TL
30.01.2017 806,03 TL
TOPLAM                         25.329,76 TL

Ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ediyorum” dedi. Alacaklı vekili “borçlunun taahhüdünü kabul ediyorum, icra takibi yapma hakkımızı saklı tutuyoruz, borçluya bildirilsin” dedi.

Borçluya taahhüdünün alacaklı vekilince kabul edildiği, alacaklının icra takip muameleleri yapma hakkının saklı olduğu ve taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai neticeleri anlatıldı. “Anladım, itirazım yok, kabul ederim” dedi.

ALACAKLI VEKİLİ                                                 BORÇLU                                             İCRA MÜDÜRÜ

İcra Taahhüdü Örneği -4-

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO:

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLI              : 

 

VEKİLİ                     :

BORÇLU                  :

Alacaklı vekili ve borçlu müdürlüğümüze geldi. Borçlu, bu dosyadaki borcunu aşağıdaki taksitlendirme uyarınca kısmi olarak ödeyecektir. Taksitlendirme uyarınca borçlu 44.189,19 -TL’ yi her ayın 5 inde ve ayda bir olmak üzere  taksitte ödeyeceğini ve ilk taksitin 05.06.2019 den başlamak üzere aşağıdaki taksitlendirmeyle ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti.

05.06.2019- -TL

05.07.2019- -TL

05.08.2019- -TL

05.09.2019- -TL

05.10.2019- -TL

05.11.2019- -TL

05.12.2019- -TL

05.06.2019 tarihinde icra dairesinde yapılan hesaplamada görüldüğü gibi bakiye borç miktarı toplam 44.189,19  -TL’dir. Borcun açılımı ise şu şekildedir: Borcun aslı: 19.507,60 -TL, İşlemiş faiz: 13.446,88 -TL,  Masraf Toplamı: 7.118,61 -TL, Tahsil harcı: 1.775,19 -TL  Vekalet ücreti: 2.340,91 -TL’dir. Yekün alacak 44.189,19 -TL, yatan para 0-TL’dir. Bakiye borç miktarı44.189,19 -TL’dir.

Taraflar 44.189,19-TL ödeme konusunda anlaşmışlardır. Yukarıda yapılan taksitlendirmeyle borçlunun taahhüt ettiği miktarı ödemesi durumunda tüm dosya borcu sona erecektir. Alacaklı, taahhüt tarihi olan 05.06.2019 sonra ortaya çıkacak faizlerden feragat etmektedir. 

Bu şekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı takdirde ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği bu hususta 3 aya kadar disiplin hapis cezasının hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı.05.06.2019

Son Güncelleme Tarihi