Kategoriler: İcra Hukuku

İCRA TAAHHÜTNAMESİ, BORÇ ÖDEME TAAHHÜTNAMESİ

İcra dairesinde yapılan taahhüt işlemine icra taahhüdü denir. İcra dairesinin hazırlaması gereken belge aşağıdaki gibidir. Uygulamada avukat ilgili belgeyi hazırlamaktadır.

İcra Taahhüdü Örneği -1-


ADANA (….) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile aleyhime yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun  asıl alacağa işleyecek TCMB Kısa vadeli kredilere uygulanan yıllık avans faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.  Taahhüt edilen tarihlerde aşağıda belirtilen bedellerden biri dahi taahhüt edilen tarihte ödenmezse, dosya kapak hesabı ne ise onun üzerinden dosya borcu kapatılacaktır. Yine taahhüde uyulmaması halinde ödemeler bitinceye kadar da yine avans faizi işleyecek, yapılan ödemeler ise BK. m. 100 gereğince faize mahsup edilecek şekilde hesaplanacaktır.

İş bu icra taahhüdü dosya borcunun tamamı üzerinden alınmamıştır. Taahhütte, bakiye kalan asıl alacağa faiz işletilmemiş buna ilave olarak da taahhüt bedeline  vekalet ücreti, tahsil harcı ve takip masrafı eklenerek borçludan icra taahhüdü  alınmıştır.

Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyorum.

Dosya Hesabı:

23.551,57 TL Asıl Alacak

529,00 TL Tahsil Harcı (% 2.27)

3.750,00 TL Vekalet Ücreti

221,00 TL Takip Masrafı                         

——————————————————————————–

28.051,57 TL Toplam Alacak

ÖDEME TAAHHÜTLERİ:

– 05/02/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/03/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/04/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/05/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/06/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/07/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/08/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/09/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/10/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/11/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/12/2014   Tarihinde       2.337,630 TL

– 05/01/2015   Tarihinde       2.337,630 TL

Taahhütte Bulunan Borçlu     :

İmza                                        :                                  

Kimlik Belgesi                         : Ekte bulunmaktadır.

Alacaklı Vekili                          :

İmza                                       :

ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK:

Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçlu şahsa bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın dedi.

Alacaklı Vekili

Borçlu şahsın kimliği görüldü ve fotokopisi alındı. Borçlu şahsa alacaklı vekilinin ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihtar olundu.

Borçlu-Md. Yrd.

İCRA TAAHHÜD İŞLEMİ ÖRNEĞİ ( İcra Takibi Protokol Örneği ) -2-

TAAHHÜTNAME

Alacaklı ile borçlu arasında İstanbul Anadolu . İcra Dairesi’nin …/… Esas numaralı İcra Dosyasına konu icra takip borcunun faizi ve ferileriyle birlikte ödenmesine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince; borçlu … taraflar arasında anlaşıldığı şekliyle asıl alacak olan 11.122,84 TL olan borcunu faiz, masraflar ve vekalet ücreti olmak üzere toplam 13.665,64 TL  ödediğinde işbu icra dosyasından doğmuş ve doğacak tüm alacaklar ve ferileri ile taraflar arasında bu tarihe kadar yapılmış olan ticari ilişkiden doğmuş tüm hak ve alacaklardan taraflar birbirlerini en geniş anlamda ve aşağıdaki şekilde gayri kabili  rücu ibra etmiş olacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İşbu anlaşma uyarınca haricen anlaşılan dosya borcu 13.665,64 TL 4 taksit şeklinde -ilk taksit peşin olmak kaydıyla- ödenecektir. Taksit periyotları 27/02/2019 – 27/05/2019 tarihleri arasında olup taahhütname şartlarının tamamının yerine getirilmesi asıl alacağın tamamı ödendiği tahsil harçları ve diğer harçlar borçlu tarafından yatırıldığında İstanbul Anadolu … İcra …/… Esas sayılı dosyası borçlu adına yapılmış olan bütün hacizler -varsa masraf ve harçlar borçluya ait olmak üzere- fek edilecektir.

Ödeme bilgileri aşağıdaki şekildedir:

27/02/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/03/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/04/2019 tarihinde 3.416,41 TL

27/05/2019 tarihinde 3.416,41 TL

Ödemenin yapılacağı İBAN Numarası:

Taahhütname şartları ihlal edilirse söz konusu borca karşılık dosya kapak hesabı faizi ile beraber yeniden hesaplanacak ve takibe icra işlemlerine kaldığı yerden devam edilecektir. Borçlunun herhangi bir def’i ve itirazda bulunmayacaktır.

Bu taahhütnameden dolayı herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda İstanbul Anadolu Adliyesi ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu taahhütname …/…/…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş olup taraflarca imzalanarak okunmuştur.

Alacaklı Vekili-Borçlu

İcra Taahhüt Dilekçesi -3-

. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO.

Alacaklı vekili ile borcu ödeme taahhüdü vermek istediğini söyleyen Geldi. “Borç bana aittir, bu borca ve takibe itiraz etmiyorum, hakkımdaki takip kesinleştirilsin, ayrıca ben bu borcu ödeme konusunda ödeme taahhüdü vermek istiyorum” dedi.

İcra borcunu ödeme taahhüdü vermek isteyen söz alarak, “borcu ve takibi tebellüğ ettim, borca ve ferilerine ve takibe itirazım yoktur, takip kesinleşmiştir” dedi.

İcradaki borcu ödeme taahhüdü vermek isteyen söz alarak “ben borçlusu olduğum ve kesinleşmiş bulunan dosya borcunu ve vade farkından doğan faiz ve tüm feri’leri ile aşağıdaki şekilde;

TAKSİT TARİHİ TAKSİT TUTARI
30.01.2014 681,22 TL
28.02.2014 681,22 TL
31.03.2014 681,22 TL
30.04.2014 681,22 TL
30.05.2014 681,22 TL
30.06.2014 681,22 TL
31.07.2014 681,22 TL
01.09.2014 681,22 TL
30.09.2014 681,22 TL
30.10.2014 681,22 TL
01.12.2014 681,22 TL
30.12.2014 681,22 TL
30.01.2015 681,22 TL
02.03.2015 681,22 TL
30.03.2015 681,22 TL
30.04.2015 681,22 TL
01.06.2015 681,22 TL
30.06.2015 681,22 TL
30.07.2015 681,22 TL
31.08.2015 681,22 TL
30.09.2015 681,22 TL
30.10.2015 681,22 TL
30.11.2015 681,22 TL
30.12.2015 681,22 TL
01.02.2016 681,22 TL
29.02.2016 681,22 TL
30.03.2016 681,22 TL
02.05.2016 681,22 TL
30.05.2016 681,22 TL
30.06.2016 681,22 TL
01.08.2016 681,22 TL
30.08.2016 681,22 TL
30.09.2016 681,22 TL
31.10.2016 681,22 TL
30.11.2016 681,22 TL
30.12.2016 681,03 TL
30.01.2017 806,03 TL
TOPLAM                         25.329,76 TL

Ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ediyorum” dedi. Alacaklı vekili “borçlunun taahhüdünü kabul ediyorum, icra takibi yapma hakkımızı saklı tutuyoruz, borçluya bildirilsin” dedi.

Borçluya taahhüdünün alacaklı vekilince kabul edildiği, alacaklının icra takip muameleleri yapma hakkının saklı olduğu ve taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai neticeleri anlatıldı. “Anladım, itirazım yok, kabul ederim” dedi.

ALACAKLI VEKİLİ-BORÇLU-İCRA MÜDÜRÜ

İcra Taahhüdü Örneği -4-

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO:

TAAHHÜDNAME TUTANAĞI

ALACAKLI              :

VEKİLİ                     :

BORÇLU                  :

Alacaklı vekili ve borçlu müdürlüğümüze geldi. Borçlu, bu dosyadaki borcunu aşağıdaki taksitlendirme uyarınca kısmi olarak ödeyecektir. Taksitlendirme uyarınca borçlu 44.189,19 -TL’ yi her ayın 5 inde ve ayda bir olmak üzere  taksitte ödeyeceğini ve ilk taksitin 05.06.2019 den başlamak üzere aşağıdaki taksitlendirmeyle ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğini beyan etti.

05.06.2019- -TL

05.07.2019- -TL

05.08.2019- -TL

05.09.2019- -TL

05.10.2019- -TL

05.11.2019- -TL

05.12.2019- -TL

05.06.2019 tarihinde icra dairesinde yapılan hesaplamada görüldüğü gibi bakiye borç miktarı toplam 44.189,19  -TL’dir. Borcun açılımı ise şu şekildedir: Borcun aslı: 19.507,60 -TL, İşlemiş faiz: 13.446,88 -TL,  Masraf Toplamı: 7.118,61 -TL, Tahsil harcı: 1.775,19 -TL  Vekalet ücreti: 2.340,91 -TL’dir. Yekün alacak 44.189,19 -TL, yatan para 0-TL’dir. Bakiye borç miktarı44.189,19 -TL’dir.

Taraflar 44.189,19-TL ödeme konusunda anlaşmışlardır. Yukarıda yapılan taksitlendirmeyle borçlunun taahhüt ettiği miktarı ödemesi durumunda tüm dosya borcu sona erecektir. Alacaklı, taahhüt tarihi olan 05.06.2019 sonra ortaya çıkacak faizlerden feragat etmektedir.

Bu şekliyle ödeme taahhüdü alacaklı vekili ve borçlu tarafından kabul edilmiştir. Borçluya, belirtilen tarihlerde ve belirtilen miktarda borcunu ödeyebileceğini, taahhüt ettiği tarihlerde ödeme yapmadığı takdirde ödeme şartını ihlali suçundan dolayı şikayet olunabileceği bu hususta 3 aya kadar disiplin hapis cezasının hüküm ve sonuçları kendisine anlatılarak taahhüt taraflarca imza altına alınarak bir nüshası borçluya bir nüshası alacaklı vekiline ve bir nüshası da müdürlüğümüz dosyasına bırakıldı.05.06.2019

İcra Taahhüdü Örneği -5-

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No:

Alacaklı vekili ve Borçlu Belediye yetkilisi geldi. Borçlunun hüviyeti görüldü, bir sureti dosyaya alındı.

Borçlu yetkili söz alarak; “Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyasından gönderilen ödeme emrini tebliğ aldık. Yetkilisi olduğum Belediye aleyhine yapılan takibe ve borca bir itirazımız yoktur. Dosyada belirtilen aşağıda dökümü yapılan; borcumuzun tamamını, faiz, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz. Yaptığımız taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyoruz. Borcu ödeme gücümüz vardır.” Dedi.

Borcun dökümü şöyledir:

Asıl Alacak

İşlemiş Faiz

Takip Giderleri

Vekalet Ücreti

Takip Sonrası faiz

Tahsil Harcı (%4,55)

+  ————————————-

4.300.000,00 TL  Genel Toplam

BORÇLUNUN TOPLAM OLARAK ÖDEMESİ GEREKEN TAAHHÜTE ESAS BORCU 4.300.000,00 TL’dir

Ödeme Taahhütleri:

AÇIKLAMA TARİH MİKTARI
1.TAKSİT 30/05/2020 4.300.000,00 TL
TOPLAM 4.300.000,00 TL

Olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

TAAHHÜT VEREN       : ERBAA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

YETKİLİSİ                    :

İMZA                            :

TARİH                          :

Hazır bulunan alacaklı vekili söz alarak; “Borçlunun ödeme taahhüdünü kabul ediyorum, kabul keyfiyeti borçluya tefhim edilsin” dedi. Alacaklı vekilinin kabul keyfiyeti ile taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai mesuliyeti borçluya tefhim edildi. Borçlu tekrar söz alarak “Taksiti gününde ve tam olarak ödeyeceğim, taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunun bilincindeyim ve taahhüdü ihlal etmemiz halinde borcun faiz ve tüm ferileri ile birlikte muaccel hale geleceğini biliyor ve kabul ediyorum” dedi.

Borçlunun yukarıda niteliği belirtilen kimliği görüldü; yetkisinin kapsamı incelendi. Tarafların karşılıklı kabul ve taahhütleri doğrultusunda iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza olunmuştur.

BORÇLU ALACAKLI VEKİLİ İCRA MEMURU

İcra taahhütname örneği

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: .E.

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyor ve eğer alacaklı ihtiyati haciz için teminat yatırmış ise bu teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Takibe konu edilen borcumun; 31.10.2019 tarihi itibariyle aşağıda dökümü yapılan şekilde oluştuğunu, harç, masraflar, yargı giderleri ve vekalet ücreti dahil son ödeme tarihi olan 21.12.2019 tarihine kadar işleyecek Avans faiziyle (3095 S. K.) birlikte ödemeyi kabul ediyorum.

Borç Tutarı    
Takip Öncesi Faiz               
Bono komisyonu                
Takip Çıktısı

Vekalet Ücreti                     
Takip harçları
Peşin Harç Mahsubu

Tahsil harcı  
Takip Sonrası Masraflar (tebligat, pul vs)                        
Takip Sonrası Faiz (31.10.2019 tarihine kadar)      

GENEL TOPLAM                               
Tahsilat         
DOSYA BORCU (31.10.2019 itibariyle)                 
Taahhüt Sonrası Faiz (31.10.2019 tarihinden itibaren)

DOSYA BORCU Toplam (21.02.2020 taahhüt son ödeme tarihi itibariyle)

Dosyada belirtilen yukarıdaki borcumun tamamını yazılan tutarlarda yer alan yasal ticari temerrüt faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade tarihleri ve miktarlarda ödemem halinde ……. daha faiz işleyeceğini ve bu borcu son ödeme tarihinde toplam ……….. olarak ödeyeceğimi biliyorum, ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai (icra tazyik hapsi kararı dahil) sorumluluğunu biliyorum. Ayrıca İİK 20. maddede yazılı sürelerden yararlanma ve itiraz haklarımdan feragat ediyorum.

ÖDEME TAAHHÜTLERİ ÖDEME Tutarı
21.01.2019
21.02.2019
Toplam :

Borçlu:

ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK:

”Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçluya bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın” dedi. tarih

Alacaklı Vekili Adana İncekaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu

İCRA TAAHHÜTNAMESİ, BORÇ ÖDEME TAAHHÜTNAMESİ

Son düzenleme tarihi 10 Eylül 2020 08:06

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Yorumları Göster

 • SAYIN AVUKATIM BEN EDİRNEDEM ENGELLİ BİR VATANDAŞIM KISITLIYIM AMA DÜNYANIN EN ÇABUK KABNDIRILAN İNSANLAR BİZLER OLUNCABENDE FACE BOOKTAN TANIĞIM METİN MIZRA TARAFINFAN TAHADÜT VERDİN OPRTADA NE BİR SATIŞ SÖXLEŞMESİ SENET YOK BİR BEN KISITLI VASİSİ OLAN BİR VATANDAŞ OLARAK BENİM O TAHADFÜTÜ,MMGEÇERLİMİ DEĞİLSE YAOILN İŞLEMLERDE YASAL DEĞİM DEĞİLMİ 02,,25 İCRA MÜDÜRÜMÜ EDİRNE İCRA MDÜRLÜĞÜ RACIŞILIİLE25 İCRA MÜDÜRÜNÜ UYARDIJK AMA HALA DOSYAYAKES
  İYOR MAAŞIMIN YAMASMNI DFOSYA.MO201913432 BİR GÇÖZ ATARSABIZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Merhabalar.
  Boşanma davasından sonra maddî ve manevî tazminata avukat baskısıyla taahhüt alınırmı alınırsa ödenmemesi halinde cezai işlem uygulanirmi ve bu cezaya itiraz edilirmi edilirse ilgili kanun maddeleri nelerdir teşekkür ederim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Merhabalar arkadaşımla otele gittik parayı ödemedi beni aradılar icraya verecez diye bende gittim süre istedim bana dediler senet imzalayın bende imzaladım bide taahhüt imzalattılar o taahhüt vermediler bana şu tarihte oduyecegim diye senedi aldım yalnız bunda bişe cikarmi odedigime dair faturamida aldim

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • MERHABA

  EMEKLİYİM KREDİ ÇEKEREK EV ALDIM EVİN ÜSTÜNDE İPOTEK VAR AMA AYNI BANKADAN BİR TANDE KREDİ ÇEKTİM ÖDEYEMEDİM AVUKATA DEVİR ETMİŞ TAKSİT YAPABILIYOLAR MI VE EVE HACİZ GELİR Mİ

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.