İcra Ödeme Emrine Muacceliyet İtirazı

İcra Ödeme Emrine Muacceliyet İtirazı

ADANA 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’ ne

DOSYA NO:

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ

EDEN                                  :

ALACAKLI                          :

VEKİLİ                                 :

TEBLİĞ TARİHİ               :

KONU                                  : Ödeme emrine itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   :

1)Yukarıda esas numarası yazılı müvekkil aleyhine ilamsız takip  yolu ile  takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyorum.

2) Alacaklı görünen tarafa müvekkilimin belirtilen miktarda borcu yoktur. Müvekkilim aleyhine haksız ve kötü niyetli olarak icra takibi yapılmıştır. Zira müvekkil aleyhine yöneltilen takibe konu borç mevcut, muteber ve geçerli değildir.Müvekkile  öncesinde de herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize açıkça itiraz ediyorum. Ödeme emrinde  anlam veremediğimiz hukuka aykırı talepler mevcuttur ve bu taleplere de itiraz ediyorum. Takibe konu edilen alacak kaynağı haksız olarak talep edilen ve anlam veremediğim şekilde haksız ve hukuka aykırı talep edilen bir ücrettir. Müvekkile usulüne uygun muacceliyet ihtarnamesi tebliğ edilmemiştir.

3) Müvekkile gönderilen ödeme emrinde borcun kaynağını gösterir herhangi bir belge yada sözleşme örneği de bulunmamaktadır. Borcun kaynağı belirsizdir.

4) Müvekilin Borçlu olduğu iddia edilen miktarın muaccel hale gelmesi için kanunun taşıdığı şekil şartlarının yerine getirilmesi, tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda kredi veren kuruluşun , alan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutması halinde hakkın ancak iki taksidin ödeme temerrüde düşülmesi halinde kullanılabilecektir.Bu hakkın kullanılabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre verilmesi gerekmektedir. X 8. İcra Müdürlüğü X sayılı icra dosyası incelendiğinde bu yasal şartlara uyulmadığını, davalı bankanın söz konusu şartlara uyulmamıştır. Alacaklı bankanın gecikmede olan alacaklar için şekil şartlarını yerine getirmek suretiyle icra takibi yapabilecektir. Ancak alacaklı bankan şartları yerine getirmemiştir. Müvekkile yapılan icra takibi ve icra işlemlerinin hukuka aykırıdır. Alacaklının takip öncesi gecikmede olan alacaklar için ancak ve ancak şekil şartları yerine getirilmek suretiyle takip yapabilir.

5) Ödeme emrinde faize faiz istenmiştir ki bu durum yasaya aykırıdır. Takip bu nedenle de geçersizdir. Fahiş oranda faiz istenmiştir. Bu nedenle faize de itiraz ediyorum. Alacaklı kendisini Devlet yerine koyup hem icra takibi yapmadan faiz istemekte ve de bunlara da ayrıca faiz istemektedir. Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize açıkça itiraz ediyorum. Müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır.

6) Usulüne uygun bir muacceliyet ihbarından bahsedilebilmesi için, Banka’nın (, ödenmesinde temerrüde düşülen taksit bedellerinin ödenmesi, aksi takdirde tüm kredi geri ödemelerinin muaccel hâle geleceğini şahsıma ihtar etmesi gerekmekteydi. Oysa somut uyuşmazlıktaki ihtarname incelendiğinde, Alacaklının  zaten tüm borcu muaccel kıldığı ve müvekkilin ödemede temerrüde düşülen bedelleri değil de henüz muaccel hâle gelmemiş olan taksit bedellerini de talep ettiği görülecektir.

Somut olay üzerinden ifade etmek gerekirse, ihtarnamenin keşide edildiği tarih itibariyle şahsımın ödemeyerek temerrüde düştüğü kredi taksitleri X vadeli ve X vadeli taksitlerdir. Buna göre müvekkile muacceliyet ihtarı gönderilmesi zımnında müvekkilimden talep edilmesi gereken alacak miktarı, ödenmede gecikmeye düşülen taksitler ile bunların fer’ileri olmak gerekirdi. Buna göre şahsıma  X vadeli ve X vadeli  taksit bedellerini 1 ay içinde ödemesi gerekliliği, ödenmesinde temerrüde düşülen iki taksit bedelinin ödenmemesi varsayımında, kalan taksit ödemelerinin de muaccel olunacağının” ihtar edilmesi gerekecekti.

Bu anlamda adı geçen muacceliyet uyarısının usulüne uygun olduğundan bahsedilemeyecektir.  Hâl böyle olunca alacaklının hesabı kat ederek, bakiye tüm borcu muaccel hâle getirdiğinden de bahsedilemeyeceğinden alacaklının yaptığı takipte de hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

SONUÇ VE İSTEM    : Açıklanan nedenlerle, icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca itiraz etmiş olduğumuzdan müvekkil hakkında açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini ve bu hususun alacaklı vekili görünen kimseye tebliğ edilmesini talep ederim. tarih

Ödeme Emrine İtiraz Eden Vekili

Son düzenleme tarihi 15 Mayıs 2020 16:38

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.