İcra Memurunun İşlemini Şikayet Dilekçesi

Şub 20, 2018 | İcra Hukuku

İcra Memurunun İşlemini Nasıl Şikayet Edebilirim?

İcra memurlarının kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği işlemler şikayet edilebilir.

İcra Memur İşlemini Şikayet Dava Dilekçesi -1-

( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                                                                     ADANA

Adana ….İcra Müdürlüğünün ……/…….. E.

ŞİKAYET EDEN  ( DAVACI )     :                  

KARŞI TARAF ( DAVALI )         :

VEKİLİ                                          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

D.KONUSU                                 :  Memur muamelesini şikayet

AÇIKLAMA

1- Davalı   Adana  18.İcra Müdürlüğünün 2007/2013 Esas takip sayısı ile gönderdiği  ilamsız ödeme emri  ile  aleyhimizde  icara  takibine  girişmiş  ve  Adana  5.Asliye  Ticaret Mahkemesinin 2007/586  D.iş  2007/586  karar sayısıyla aldığı  ihtiyati hacız  kararı ile de Menemen   ve Mersin’deki  taşınmazlarımızı  08/05/2007  tarihinde  haciz  etmiştir.  Aleyhimizde  ilamsız  takipte de  bulunduğu nedeniyle de  itiraz  edilmiş  ve itirazın iptali  için  Aleyhimizde  açılan dava  sonucunda Adana 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2…. ESAS  …. KARAR  SAYISI ile itirazın iptaline karar verilmiş ve davalının  16/04/2013 tarihinde ve icra takip dosyası üzerinde açtığı taleple Mahkeme  kararını  dosya  ibraz  ederek haczin kesinleştiğini beyan etmiştir.

2- Davalı;   itirazın   iptaline   ilişkin  mahkeme  kararını   16/04/2013 tarihinde dosyaya sunduğuna göre taşınmazın  satışı  16/04/2013  tarihi  itibariyle  iki  sene  içinde istenmesi gerekir.

3- Ancak davalı her ne kadar 21/01/2017 tarihinde dosya üzerinde açtığı   taleple  hem  Menemen  deki  9 adet  taşınmazın  satışını,  hem de  Mersin’deki  5 adet taşınmazın   satışını   İİK.NUNUN 106  Maddesine  göre  talep  etti  ise de,  taşınmazlarının  satış  değerleri  50.000.00.-TL  üzerinde  olduğu nedeniyle tirajı yüksek 5 gazeteden birinde ve ayrı ayrı ilan edilmesi gerektiğinden ve bu ilan masraflarının da asgari   3.000.00. – 4.000.00.-TL  civarında  olduğu hem alacaklı tarafından bilinmesine hem de icra Müdürlüğü tarafından bilinmesine rağmen Gazete ilan masraflarının dosyaya yatırılmadan az bir masraf yatırarak taşınmazların satışının istenmesi  İİK.NUNUN  59 Maddesine  aykırıdır.

4- Satış talebinin açıldığı 21/01/2017 tarihi ile bu güne kadar  96  gün  geçmesine  rağmen  eksik  satış  masrafları da  tamamlatılmadığına  göre  taşınmazların üzerindeki haciz’in düşmesine karar verilmesi gerekir.  

5- Kaldı ki İtirazın iptaline ilişkin mahkeme kararının davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği 16/04/2013 tarih ile bu güne kadar iki yıl 10 gün geçmiştir. Geçen  bu  iki  yıl  içinde taşınmazlarının satış masrafları tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesine  göre  yatırılmadığına  göre davalının 21/01/2017 tarihili satış talebinin iptaline karar verilmesi gerekir.

6- Bu  nedenle de  İİK.NUNUN 106  Maddesi   uyarınca   2  Yıl   içinde   taşınmazın   satışı  istenmediğinden,  İİK.NUNUN 110. Maddesi  uyarınca da   Bir  malın  satılması kanuni  Müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp ta bu müddet içinde yenilenemezse  o  mal üzerindeki Haciz’in kalacağı hüküm altına alınmıştır.

7- Bu  sebeple de  hacizlerin  kaldırılmasına  ilişkin  27/04/2017 Tarihli talebimizin reddine ilişkin ayni günlü icra müdürlüğünün kararına itiraz ediyoruz.

8- Bu  sebeple de  iş bu davanın açılması zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK.NUNUN  59, 106, 110  Maddeleri  ile  konuya  ilişkin  her türlü Yasa/Kanun/mevzuat/v.s

SUBUT DELİLLER        :

1– Adana …İcra Müdürlüğünün 2007/2016 Esas sayılı icra dosyası,

2– Davalının 21/01/2017 tarihli satış talebi ve ayni günlü icra müdürlüğünün satış kararı.

3– Taşınmazlarının satış ilanlarının tirajı yüksek  gazetelerden  birinde  Yapılacağı nedeniyle ilan  masraflarının  tespiti  için  Hem  Adana Basın kurumundan hem de Mersin Basın kurumundan ayrı ayrı  İstenmesi gerekir.

SONUÇ VE İSTEK             : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebeplerle yüce mahkemenizin takdir  edeceği  sair  nedenlerle,  Taşınmazlarının  satışına  ilişkin  ilan  masrafları  davalı tarafından tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesi uyarınca yatırılmadığı sebebiyle  davalının  21/01/2017 tarihli satış talebinin reddi ile,  İcra  Müdürlüğünün  taşınmazlarının  satışına ilişkin ayni günlü kararını iptali ile,  27/04/2011  tarihli taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin  talebimizin  reddine  ilişkin   İcra  Müdürlüğünün  27/04/2011  tarihli  kararının  iptali  ile,   Hem  Menemendeki   9  Adet  taşınmazlarımızın  üzerindeki  haciz’in   kaldırılmasını   hem de   Mersin’deki   5 Adet Taşınmazlarımızın  üzerindeki  hacizlerinin   İİK.NUNUN  59. 106. 110 Maddeleri  uyarınca kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                                                                      DAVACI/BORÇLU


İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -2-

Antalya (   )  İcra Mahkemesi Sayın  Hâkimliği’ne

Davacı:
VEKİLİ:

DAVALI:

KONUSU: Antalya X İcra Müdürlüğünün  ………Es. sayılı dosyasında borçlunun hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulmasına ilişkin talebimizin reddi yönündeki ……………. tarihli  memur  işleminin iptali.

İcra Dosya No: 

 AÇIKLAMALAR

1- Antalya 4.İcra Müdürlüğü ……. Es. sayılı dosyamızda yapmış olduğumuz icra takibinde borçlu şirkete gönderilen tebligat 29.07.2009 tarihinde tebliğ olmakla tarafımızca İİK. 85 vd. maddeleri gereğince borçlu şirketin hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulması …………. tarihinde talep edilmiştir.

2- ………………… tarihli talebimiz borçlu şirket adına takibe itiraz edildiği ve takibin durdurma kararı verildiğinden itirazın kaldırılması ve iptaline dair karar getirilmediğinden bahisle reddedilmiştir.

3- Oysa takibe borçlu şirket adına şirket müdürü tarafından 05.08.2009 tarihinde itiraz edilmiş olup tarafımızdan dosya incelenmekle; dosyaya sunulan ………….. tr. ve 03703 Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2) itiraz tarihi itibariyle itiraz eden ……………….’in şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığı bu sebeple vaki itiraza istinaden takibin geçici olarak durdurulması kararının yerinde olmadığı görüldüğünden talebimizin kabulü gerekmektedir.

 4-Yetkili olmayan şahıs tarafından yapılan itiraza istinaden takibin durdurulması hukuken mümkün olmamakla buna istinaden haciz talebimizin reddi de açıkça hukuka aykırı olup alacaklının alacağına ulaşmasını engellemekte ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.

DELİLLER                             : Antalya … İcra Müdürlüğünün ………… Es. sayılı dosyası ve……….tr. ve ………..Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2)  ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM            :
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Antalya … İcra Müdürlüğünün ……….. Es sayılı dosyasından verilen ……………. tarihli memur  işleminin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

      Şikayet Eden
          Vekilli

İcra Memur İşlemini Şikayet Dava Dilekçesi

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -3-

ADANA (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                       :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : Adana .. İcra Müdürlüğü

DAVA KONUSU           : ŞİKAYET      

HUKUKİ VAKIALAR:

1-Davacı müvekkil davalı firmanın “…HOTEL” isimli iş yerinde işçi olarak çalışmıştır. (SGK kaydının celbini talep ediyoruz.)

2-Davacı müvekkil davalının maddi küçülmeye gitmesi sebebi ile ekli sözleşmelerden de görüleceği üzere … tarihinde iş akdinin feshi ihbarını almış ve … de KIDEM TAZMİNATI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI konusunda davalı firma ile anlaşmıştır.

3-Davalı firma İŞÇİLİK ALACAKLARI için nakit sıkışıklığı içinde olduğundan müvekkile Antalya .. İcra Müdürlüğü … E sayılı dosyaya konu … keşide ve … vade tarihli .. bedelli BONO vermiştir.  Senetlerin tanzim tarihi ve miktarları müvekkilin işçi alacakları hesap dökümü ile aynıdır.

4-Ancak davalı icra müdürlüğü İSTANBUL ANADOLU .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ … ESAS ile açılan İFLAS ERTELEME DAVASINDAN … tarihli İHTİYATİ TEDBİR KARARI gerekçe gösterilerek takip haksız ve mesnetsiz olarak durdurulmuştur.

5-Müvekkil davalıya ait otelde işçi olarak çalışmış ve TAKİBE KONU ALACAK, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ ÖDEME VASITASI olarak verilmiştir. İstanbul Anadolu .. Ticaret Mahkemesi … E sayılı dosyadan verilen tedbir kararında “…İİK m.206 maddesine göre 1.sırada olan alacaklar yönünden ihtiyati tedbirin uygulanmamasına…” karar verildiği halde İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HAKSIZ VE MESNETSİZ OLARAK TAKİBİ DURDURMUŞTUR. İcra Müdürlüğü tedbirin kaldırılması yönündeki talebimizi de kararda İİK m.206’daki istisnalar tedbirin dışında olduğu halde reddetmiştir. 

6-Müvekkilin alacağının kaynağı işçi alacağı olduğuna göre icra müdürlüğünün tedbiri uygulaması hatalı olmuş ve müdürlük işlemi süresiz şikayete tabidir. Nitekim aynı davalı firma için ANTALYA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ … E sayılı dosyada İstanbul Anadolu .. Ticaret .. E sayılı tedbiri uygulanmış ve ANTALYA … İCRA HUKUK MAHKEMESİ … E ve .. K ile müdürlük işleminin; takip senede istinaden yapılsa da alacağın kaynağı işçi alacağı olduğu gerekçesi ile kaldırmıştır.

7-Müvekkilin alacağına istinaden ManavGAT … İcra Müdürlüğü … Talimat ile İTHAL ALKOLLÜ İÇECEK muhafaza altına alınmıştır. Mahcuzlar İTHAL ŞARAP olup, yedieminde hiç bir sıcaklık kontrolü ve mahzen şartları oluşturulmaksızın bulunmaktadır. YATIK VAZİYETTE ve bazen kaldırılarak belli bir derece ve soğuklukta saklanması gereken mallardır. Antalya şartlarında uzman personel ve ŞARAPLARA ÖZEL MAHZENLERDE muhafaza edilmesi gereken mallardır. Müvekkil tedbir sebebi ile alacağını tahsil edemediği gibi mahcuzları da satamamaktadır. İş bu sebeple icra müdürlüğü tedbirin kaldırılarak, İİK m. 133 uyarınca satışına karar vermesi gerekirken talebin reddi usul ve yasaya aykırıdır.

HUKUKİ SEBEPLER     : İş Kanunu, BK, MK ve İİK m.206 vd sair mevzuat. 

DELİLLER                     : Antalya … İcra Müdürlüğü .. E, İşçi Alacak dökümü ve emsal kararlar ve belgeler ile müvekkilin işçi olduğuna dair SGK kaydı (celp edilsin)

TALEP              : Yukarıda açıklandığı üzere ŞİKAYETİN KABULÜ İLE; Antalya .. İcra Müdürlüğü … E sayılı dosyaya vaki takibin işçilik alacağı olduğunun tespitine ve TAKİBİN DEVAMINA, takibin durdurulmasına ilişkin memur işleminin iptaline; İİK m.133 uyarınca mahcuz malların bozulma ihtimali yüksek oluşu ve muhafazasının zor olması nedeni ile satışa izin verilmesini, yargılama giderinin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.

                              Davacı Vekili

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -4-

Aşağıda ele aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi sonucunda olumlu netice alınmıştır.

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -5-

Bir başka olumlu netice aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi ise aşağıdaki gibidir:

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -6-

Bir başka güncel tarihli ve olumlu netice aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi de aşağıdaki gibidir:

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.