İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi – Muameleyi Şikayet

İcra Memurunu – Müdürünü Şikayet Dilekçesi

( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                                                                                     ADANA

                                                                                                                                        Adana ….İcra Müdürlüğünün ……/…….. E.

ŞİKAYET EDEN  ( DAVACI )     :

                                                       

KARŞI TARAF ( DAVALI )         :

VEKİLİ                                          :  Av. Saim İncekaş

D.KONUSU                                 :  Memur muamelesini şikayet

AÇIKLAMA

1- Davalı   Adana  18.İcra Müdürlüğünün 2007/2013 Esas takip sayısı ile gönderdiği  ilamsız ödeme emri  ile  aleyhimizde  icara  takibine  girişmiş  ve  Adana  5.Asliye  Ticaret Mahkemesinin 2007/586  D.iş  2007/586  karar sayısıyla aldığı  ihtiyati hacız  kararı ile de Menemen   ve Mersin’deki  taşınmazlarımızı  08/05/2007  tarihinde  haciz  etmiştir.  Aleyhimizde  ilamsız  takipte de  bulunduğu nedeniyle de  itiraz  edilmiş  ve itirazın iptali  için  Aleyhimizde  açılan dava  sonucunda Adana 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2…. ESAS  …. KARAR  SAYISI ile itirazın iptaline karar verilmiş ve davalının  16/04/2013 tarihinde ve icra takip dosyası üzerinde açtığı taleple Mahkeme  kararını  dosya  ibraz  ederek haczin kesinleştiğini beyan etmiştir.

2- Davalı;   itirazın   iptaline   ilişkin  mahkeme  kararını   16/04/2013 tarihinde dosyaya sunduğuna göre taşınmazın  satışı  16/04/2013  tarihi  itibariyle  iki  sene  içinde istenmesi gerekir.

3- Ancak davalı her ne kadar 21/01/2017 tarihinde dosya üzerinde açtığı   taleple  hem  Menemen  deki  9 adet  taşınmazın  satışını,  hem de  Mersin’deki  5 adet taşınmazın   satışını   İİK.NUNUN 106  Maddesine  göre  talep  etti  ise de,  taşınmazlarının  satış  değerleri  50.000.00.-TL  üzerinde  olduğu nedeniyle tirajı yüksek 5 gazeteden birinde ve ayrı ayrı ilan edilmesi gerektiğinden ve bu ilan masraflarının da asgari   3.000.00. – 4.000.00.-TL  civarında  olduğu hem alacaklı tarafından bilinmesine hem de icra Müdürlüğü tarafından bilinmesine rağmen Gazete ilan masraflarının dosyaya yatırılmadan az bir masraf yatırarak taşınmazların satışının istenmesi  İİK.NUNUN  59 Maddesine  aykırıdır.

4- Satış talebinin açıldığı 21/01/2017 tarihi ile bu güne kadar  96  gün  geçmesine  rağmen  eksik  satış  masrafları da  tamamlatılmadığına  göre  taşınmazların üzerindeki haciz’in düşmesine karar verilmesi gerekir.  

5- Kaldı ki İtirazın iptaline ilişkin mahkeme kararının davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği 16/04/2013 tarih ile bu güne kadar iki yıl 10 gün geçmiştir. Geçen  bu  iki  yıl  içinde taşınmazlarının satış masrafları tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesine  göre  yatırılmadığına  göre davalının 21/01/2017 tarihili satış talebinin iptaline karar verilmesi gerekir.

6- Bu  nedenle de  İİK.NUNUN 106  Maddesi   uyarınca   2  Yıl   içinde   taşınmazın   satışı  istenmediğinden,  İİK.NUNUN 110. Maddesi  uyarınca da   Bir  malın  satılması kanuni  Müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp ta bu müddet içinde yenilenemezse  o  mal üzerindeki Haciz’in kalacağı hüküm altına alınmıştır.

7- Bu  sebeple de  hacizlerin  kaldırılmasına  ilişkin  27/04/2017 Tarihli talebimizin reddine ilişkin ayni günlü icra müdürlüğünün kararına itiraz ediyoruz.

8- Bu  sebeple de  iş bu davanın açılması zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK.NUNUN  59, 106, 110  Maddeleri  ile  konuya  ilişkin  her türlü Yasa/Kanun/mevzuat/v.s

SUBUT DELİLLER        : 1– Adana …İcra Müdürlüğünün 2007/2016 Esas sayılı icra dosyası,

                                              2– Davalının 21/01/2017 tarihli satış talebi ve ayni günlü icra müdürlüğünün satış kararı.

                                              3– Taşınmazlarının satış ilanlarının tirajı yüksek  gazetelerden  birinde  Yapılacağı nedeniyle                                                           ilan  masraflarının  tespiti  için  Hem  Adana Basın kurumundan hem de Mersin Basın                                                             kurumundan ayrı ayrı  İstenmesi gerekir.

SONUÇ VE İSTEK             : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebeplerle yüce mahkemenizin takdir  edeceği  sair  nedenlerle,  Taşınmazlarının  satışına  ilişkin  ilan  masrafları  davalı tarafından tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesi uyarınca yatırılmadığı sebebiyle  davalının  21/01/2017 tarihli satış talebinin reddi ile,  İcra  Müdürlüğünün  taşınmazlarının  satışına ilişkin ayni günlü kararını iptali ile,  27/04/2011  tarihli taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin  talebimizin  reddine  ilişkin   İcra  Müdürlüğünün  27/04/2011  tarihli  kararının  iptali  ile,   Hem  Menemendeki   9  Adet  taşınmazlarımızın  üzerindeki  haciz’in   kaldırılmasını   hem de   Mersin’deki   5 Adet Taşınmazlarımızın  üzerindeki  hacizlerinin   İİK.NUNUN  59. 106. 110 Maddeleri  uyarınca kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 09/05/2017

                                                                                                                                                                      DAVACI/BORÇLU


Memuru Şikayet Dilekçesi Örneği – 2   

Antalya (   )  İcra Mahkemesi Sayın  Hâkimliği’ne

 

Davacı               :
VEKİLİ                   :

DAVALI                                :

KONUSU             :Antalya  .İcra Müdürlüğünün  ………Es. sayılı dosyasında borçlunun hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulmasına ilişkin talebimizin reddi yönündeki ……………. tarihli  memur  işleminin iptali.

İcra Dosya No: ………….   Es.

 AÇIKLAMALAR

1- Antalya 4.İcra Müdürlüğü ……. Es. sayılı dosyamızda yapmış olduğumuz icra takibinde borçlu şirkete gönderilen tebligat 29.07.2009 tarihinde tebliğ olmakla tarafımızca İİK. 85 vd. maddeleri gereğince borçlu şirketin hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulması …………. tarihinde talep edilmiştir.

2- ………………… tarihli talebimiz borçlu şirket adına takibe itiraz edildiği ve takibin durdurma kararı verildiğinden itirazın kaldırılması ve iptaline dair karar getirilmediğinden bahisle reddedilmiştir.

3- Oysa takibe borçlu şirket adına şirket müdürü tarafından 05.08.2009 tarihinde itiraz edilmiş olup tarafımızdan dosya incelenmekle; dosyaya sunulan ………….. tr. ve 03703 Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2) itiraz tarihi itibariyle itiraz eden ……………….’in şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığı bu sebeple vaki itiraza istinaden takibin geçici olarak durdurulması kararının yerinde olmadığı görüldüğünden talebimizin kabulü gerekmektedir.

 4-Yetkili olmayan şahıs tarafından yapılan itiraza istinaden takibin durdurulması hukuken mümkün olmamakla buna istinaden haciz talebimizin reddi de açıkça hukuka aykırı olup alacaklının alacağına ulaşmasını engellemekte ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.

DELİLLER                             : Antalya … İcra Müdürlüğünün ………… Es. sayılı dosyası ve……….tr. ve ………..Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2)  ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM            :
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Antalya … İcra Müdürlüğünün ……….. Es sayılı dosyasından verilen ……………. tarihli memur  işleminin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                               

      Şikayet Eden
          Vekilli
Av.

                                                                                                                     

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.