İcra Memurunun İşlemini Şikayet Dilekçesi

İcra Memurunun İşlemini Nasıl Şikayet Edebilirim?

İcra memurlarının kanuna aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği işlemler şikayet edilebilir.

İcra Memur İşlemini Şikayet Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İcra Dosya No:

ŞİKAYET EDEN  ( DAVACI )     :                  

KARŞI TARAF ( DAVALI )         :

VEKİLİ                                          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

D.KONUSU                                 :  Memur muamelesini şikayet

AÇIKLAMA

1- Davalı   Adana  18.İcra Müdürlüğünün 2007/2013 Esas takip sayısı ile gönderdiği  ilamsız ödeme emri  ile  aleyhimizde  icara  takibine  girişmiş  ve  Adana  5.Asliye  Ticaret Mahkemesinin 2007/586  D.iş  2007/586  karar sayısıyla aldığı  ihtiyati hacız  kararı ile de Menemen   ve Mersin’deki  taşınmazlarımızı  08/05/2007  tarihinde  haciz  etmiştir.  Aleyhimizde  ilamsız  takipte de  bulunduğu nedeniyle de  itiraz  edilmiş  ve itirazın iptali  için  Aleyhimizde  açılan dava  sonucunda Adana 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2…. ESAS  …. KARAR  SAYISI ile itirazın iptaline karar verilmiş ve davalının  16/04/2013 tarihinde ve icra takip dosyası üzerinde açtığı taleple Mahkeme  kararını  dosya  ibraz  ederek haczin kesinleştiğini beyan etmiştir.

2- Davalı;   itirazın   iptaline   ilişkin  mahkeme  kararını   16/04/2013 tarihinde dosyaya sunduğuna göre taşınmazın  satışı  16/04/2013  tarihi  itibariyle  iki  sene  içinde istenmesi gerekir.

3- Ancak davalı her ne kadar 21/01/2017 tarihinde dosya üzerinde açtığı   taleple  hem  Menemen  deki  9 adet  taşınmazın  satışını,  hem de  Mersin’deki  5 adet taşınmazın   satışını   İİK.NUNUN 106  Maddesine  göre  talep  etti  ise de,  taşınmazlarının  satış  değerleri  50.000.00.-TL  üzerinde  olduğu nedeniyle tirajı yüksek 5 gazeteden birinde ve ayrı ayrı ilan edilmesi gerektiğinden ve bu ilan masraflarının da asgari   3.000.00. – 4.000.00.-TL  civarında  olduğu hem alacaklı tarafından bilinmesine hem de icra Müdürlüğü tarafından bilinmesine rağmen Gazete ilan masraflarının dosyaya yatırılmadan az bir masraf yatırarak taşınmazların satışının istenmesi  İİK.NUNUN  59 Maddesine  aykırıdır.

4- Satış talebinin açıldığı 21/01/2017 tarihi ile bu güne kadar  96  gün  geçmesine  rağmen  eksik  satış  masrafları da  tamamlatılmadığına  göre  taşınmazların üzerindeki haciz’in düşmesine karar verilmesi gerekir.  

5- Kaldı ki İtirazın iptaline ilişkin mahkeme kararının davacı tarafından dosyaya ibraz edildiği 16/04/2013 tarih ile bu güne kadar iki yıl 10 gün geçmiştir. Geçen  bu  iki  yıl  içinde taşınmazlarının satış masrafları tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesine  göre  yatırılmadığına  göre davalının 21/01/2017 tarihili satış talebinin iptaline karar verilmesi gerekir.

6- Bu  nedenle de  İİK.NUNUN 106  Maddesi   uyarınca   2  Yıl   içinde   taşınmazın   satışı  istenmediğinden,  İİK.NUNUN 110. Maddesi  uyarınca da   Bir  malın  satılması kanuni  Müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp ta bu müddet içinde yenilenemezse  o  mal üzerindeki Haciz’in kalacağı hüküm altına alınmıştır.

7- Bu  sebeple de  hacizlerin  kaldırılmasına  ilişkin  27/04/2017 Tarihli talebimizin reddine ilişkin ayni günlü icra müdürlüğünün kararına itiraz ediyoruz.

8- Bu  sebeple de  iş bu davanın açılması zaruret hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER    : İİK.NUNUN  59, 106, 110  Maddeleri  ile  konuya  ilişkin  her türlü Yasa/Kanun/mevzuat/v.s

SUBUT DELİLLER        :

1– Adana …İcra Müdürlüğünün 2007/2016 Esas sayılı icra dosyası,

2– Davalının 21/01/2017 tarihli satış talebi ve ayni günlü icra müdürlüğünün satış kararı.

3– Taşınmazlarının satış ilanlarının tirajı yüksek  gazetelerden  birinde  Yapılacağı nedeniyle ilan  masraflarının  tespiti  için  Hem  Adana Basın kurumundan hem de Mersin Basın kurumundan ayrı ayrı  İstenmesi gerekir.

SONUÇ VE İSTEK             : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen sebeplerle yüce mahkemenizin takdir  edeceği  sair  nedenlerle,  Taşınmazlarının  satışına  ilişkin  ilan  masrafları  davalı tarafından tam olarak  İİK.NUNUN 59. Maddesi uyarınca yatırılmadığı sebebiyle  davalının  21/01/2017 tarihli satış talebinin reddi ile,  İcra  Müdürlüğünün  taşınmazlarının  satışına ilişkin ayni günlü kararını iptali ile,  27/04/2011  tarihli taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına ilişkin  talebimizin  reddine  ilişkin   İcra  Müdürlüğünün  27/04/2011  tarihli  kararının  iptali  ile,   Hem  Menemendeki   9  Adet  taşınmazlarımızın  üzerindeki  haciz’in   kaldırılmasını   hem de   Mersin’deki   5 Adet Taşınmazlarımızın  üzerindeki  hacizlerinin   İİK.NUNUN  59. 106. 110 Maddeleri  uyarınca kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                                                                      DAVACI/BORÇLU


İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -2-

Antalya (   )  İcra Mahkemesi Sayın  Hâkimliği’ne

Davacı:
VEKİLİ:

DAVALI:

KONUSU: Antalya X İcra Müdürlüğünün  ………Es. sayılı dosyasında borçlunun hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulmasına ilişkin talebimizin reddi yönündeki ……………. tarihli  memur  işleminin iptali.

İcra Dosya No: 

 AÇIKLAMALAR

1- Antalya 4.İcra Müdürlüğü ……. Es. sayılı dosyamızda yapmış olduğumuz icra takibinde borçlu şirkete gönderilen tebligat 29.07.2009 tarihinde tebliğ olmakla tarafımızca İİK. 85 vd. maddeleri gereğince borçlu şirketin hak ve alacakları ile taşınır ve taşınmaz malları üzerine haciz konulması …………. tarihinde talep edilmiştir.

2- ………………… tarihli talebimiz borçlu şirket adına takibe itiraz edildiği ve takibin durdurma kararı verildiğinden itirazın kaldırılması ve iptaline dair karar getirilmediğinden bahisle reddedilmiştir.

3- Oysa takibe borçlu şirket adına şirket müdürü tarafından 05.08.2009 tarihinde itiraz edilmiş olup tarafımızdan dosya incelenmekle; dosyaya sunulan ………….. tr. ve 03703 Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2) itiraz tarihi itibariyle itiraz eden ……………….’in şirketi temsil ve ilzama yetkisi olmadığı bu sebeple vaki itiraza istinaden takibin geçici olarak durdurulması kararının yerinde olmadığı görüldüğünden talebimizin kabulü gerekmektedir.

 4-Yetkili olmayan şahıs tarafından yapılan itiraza istinaden takibin durdurulması hukuken mümkün olmamakla buna istinaden haciz talebimizin reddi de açıkça hukuka aykırı olup alacaklının alacağına ulaşmasını engellemekte ve hak kaybına uğramasına neden olmaktadır.

DELİLLER                             : Antalya … İcra Müdürlüğünün ………… Es. sayılı dosyası ve……….tr. ve ………..Yev. no.lu sicil tasdiknamesinden (Ek-1) ve ………. tr. ve 03703 Yev. nolu imza sirkülerinden (Ek-2)  ilgili her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM            :
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Antalya … İcra Müdürlüğünün ……….. Es sayılı dosyasından verilen ……………. tarihli memur  işleminin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

      Şikayet Eden
          Vekilli

İcra Memur İşlemini Şikayet Dava Dilekçesi

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -3-

ADANA (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                       :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : Adana .. İcra Müdürlüğü

DAVA KONUSU           : ŞİKAYET      

HUKUKİ VAKIALAR:

1-Davacı müvekkil davalı firmanın “…HOTEL” isimli iş yerinde işçi olarak çalışmıştır. (SGK kaydının celbini talep ediyoruz.)

2-Davacı müvekkil davalının maddi küçülmeye gitmesi sebebi ile ekli sözleşmelerden de görüleceği üzere … tarihinde iş akdinin feshi ihbarını almış ve … de KIDEM TAZMİNATI İLE İŞÇİLİK ALACAKLARI konusunda davalı firma ile anlaşmıştır.

3-Davalı firma İŞÇİLİK ALACAKLARI için nakit sıkışıklığı içinde olduğundan müvekkile Antalya .. İcra Müdürlüğü … E sayılı dosyaya konu … keşide ve … vade tarihli .. bedelli BONO vermiştir.  Senetlerin tanzim tarihi ve miktarları müvekkilin işçi alacakları hesap dökümü ile aynıdır.

4-Ancak davalı icra müdürlüğü İSTANBUL ANADOLU .. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ … ESAS ile açılan İFLAS ERTELEME DAVASINDAN … tarihli İHTİYATİ TEDBİR KARARI gerekçe gösterilerek takip haksız ve mesnetsiz olarak durdurulmuştur.

5-Müvekkil davalıya ait otelde işçi olarak çalışmış ve TAKİBE KONU ALACAK, İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ ÖDEME VASITASI olarak verilmiştir. İstanbul Anadolu .. Ticaret Mahkemesi … E sayılı dosyadan verilen tedbir kararında “…İİK m.206 maddesine göre 1.sırada olan alacaklar yönünden ihtiyati tedbirin uygulanmamasına…” karar verildiği halde İCRA MÜDÜRLÜĞÜ HAKSIZ VE MESNETSİZ OLARAK TAKİBİ DURDURMUŞTUR. İcra Müdürlüğü tedbirin kaldırılması yönündeki talebimizi de kararda İİK m.206’daki istisnalar tedbirin dışında olduğu halde reddetmiştir. 

6-Müvekkilin alacağının kaynağı işçi alacağı olduğuna göre icra müdürlüğünün tedbiri uygulaması hatalı olmuş ve müdürlük işlemi süresiz şikayete tabidir. Nitekim aynı davalı firma için ANTALYA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ … E sayılı dosyada İstanbul Anadolu .. Ticaret .. E sayılı tedbiri uygulanmış ve ANTALYA … İCRA HUKUK MAHKEMESİ … E ve .. K ile müdürlük işleminin; takip senede istinaden yapılsa da alacağın kaynağı işçi alacağı olduğu gerekçesi ile kaldırmıştır.

7-Müvekkilin alacağına istinaden ManavGAT … İcra Müdürlüğü … Talimat ile İTHAL ALKOLLÜ İÇECEK muhafaza altına alınmıştır. Mahcuzlar İTHAL ŞARAP olup, yedieminde hiç bir sıcaklık kontrolü ve mahzen şartları oluşturulmaksızın bulunmaktadır. YATIK VAZİYETTE ve bazen kaldırılarak belli bir derece ve soğuklukta saklanması gereken mallardır. Antalya şartlarında uzman personel ve ŞARAPLARA ÖZEL MAHZENLERDE muhafaza edilmesi gereken mallardır. Müvekkil tedbir sebebi ile alacağını tahsil edemediği gibi mahcuzları da satamamaktadır. İş bu sebeple icra müdürlüğü tedbirin kaldırılarak, İİK m. 133 uyarınca satışına karar vermesi gerekirken talebin reddi usul ve yasaya aykırıdır.

HUKUKİ SEBEPLER     : İş Kanunu, BK, MK ve İİK m.206 vd sair mevzuat. 

DELİLLER                     : Antalya … İcra Müdürlüğü .. E, İşçi Alacak dökümü ve emsal kararlar ve belgeler ile müvekkilin işçi olduğuna dair SGK kaydı (celp edilsin)

TALEP              : Yukarıda açıklandığı üzere ŞİKAYETİN KABULÜ İLE; Antalya .. İcra Müdürlüğü … E sayılı dosyaya vaki takibin işçilik alacağı olduğunun tespitine ve TAKİBİN DEVAMINA, takibin durdurulmasına ilişkin memur işleminin iptaline; İİK m.133 uyarınca mahcuz malların bozulma ihtimali yüksek oluşu ve muhafazasının zor olması nedeni ile satışa izin verilmesini, yargılama giderinin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.

                              Davacı Vekili

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -4-

Aşağıda ele aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi sonucunda olumlu netice alınmıştır.

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN     :

VEKİLİ                      :

ŞİKAYET EDİLEN :

KONU                       : Şikayet

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkilimiz aleyhine 06/01/2016 tarihinde Ankara 27. İcra Müdürlüğü’nün 2016/- esas numaralı dosyasıyla ilamlı icra takibine başlanmış olmakla birlikte, tebliğ mazbatasından da anlaşılacağı üzere ödeme emri tarafımız yerine söz konusu takibe konu olan Ankara 10. İş Mahkemesi 2014/- Esas sayılı dosyası ilamı ile hiçbir alakası olmayan, ilama konu dosya duruşmalarına hiç girmemiş, ilama konu dosyaya vekalet veya yetki belgesi dahi sunmamış müvekkilimizin Mardin’deki vekili ….’a tebliğ edilmiştir.
 1. Ödeme emrinin tebliğ edileceği adresin, takibe konu ilamın duruşmalarına girmiş, dosyada vekil olarak adı geçen tarafımızın adresi olarak gösterilmesi yerine, dosyada vekalet belgesi bulunmayan, müvekkilimizin Mardin’de çalıştığı vekili Av.İ..’un adresinin gösterilmesi ve tebligatın gösterilen bu adrese yapılması hukuka aykırı, usulsüz bir tebliğe sebebiyet vermiştir.
 1. Ankara 10 İş Mahkemesi 2014/- Esas 2015/- Karar sayılı dosyasında vekaletnamesi bulunmayan Av. … Ankara 27 İcra Müdürlüğü 2016/- Esas sayılı icra takibinde borçlu vekili olarak gösterilmiştir. Fakat mahkeme ilamından da anlaşılacağı üzere dosyada vekil olan tarafım bulunmaktadır.
 1. İcra takibinde, vekil olarak gösterilen kişinin dosyada vekil ve taraf olmadığından ve tebligatında söz konusu yetkisiz avukata yapılmış olduğundan mevcut icra takibinin iptal edilmesini gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, HMK, T.K.ve sair ilgili mevzuat hükümleri

MADDİ DELİLLER            :

 • Ankara 27. İcra Müdürlüğü’nün 2016/- Esas numaralı dosyası.
 • Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.
 •  

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle şikayetimizin kabulü ile icra takibinin sona erdirilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten ve saygılarımızla talep ederiz.                                                                                

                                                                                               Şikayet Eden Vekili

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -5-

Bir başka olumlu netice aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi ise aşağıdaki gibidir:

ADANA … İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                              İCRANIN İVEDİ DURDURULMASI TALEPLİDİR.

ŞİKAYET EDEN                   :

VEKİLİ                                   :

DAVALI                                :

VEKİLİ                                   :

İCRA DOSYA NO               : Adana  . İcra Müdürlüğü 2019/Esas

KONU                                   : Adana . İcra Müdürlüğü’nün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında başlatılan usul ve yasaya aykırı ödeme emrine ilişkin icra memuru muamelesini şikayet ve icra emri iptali talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

 1. Adana  9. İcra Müdürlüğü’nün yukarıda esas numarası yazılı dosyasından başlatılan İlamlı İcra takibinde gönderilen 16/07/2019 tarihli, Örnek No 4-5 icra emri 17/07/2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.
 2. İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinde yapılan 16/04/2013 tarihli değişiklik sonrasında yapılan takiplerden gönderilen icra emri ve ödeme emirlerinde icra dairesi hesap numaraları bulunmak zorundadır. Nitekim İcra İflas Kanunu’nun 60. maddesi, “… emir, Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını.. ihtiva eder.” şeklindedir.
 3. Tarafımıza tebliğ edilmiş olan ödeme emrinde banka hesap bilgileri yer almamaktadır. Kaldı ki davalı tarafından gönderilmiş icra emrinin ikinci sayfasının alt kısmında İcra Dairesi Hesap Bilgileri kısmı olup karşısı boş bırakılmıştır. Bu durum usul ve yönetmeliğe aykırı olup bu şekilde düzenlenen icra emrinin iptalini talep etmek durumu hasıl olmuştur. Bu sebeple icra eminin ve icra memuru muamelesinin iptalini talep etmekteyiz. Tarafımıza gönderilen icra emri aslını dava dilekçemiz ekinde sunmaktayız. (EK-1)
 4. Tarafımıza tebliğ edilmiş olan icra emrinin ekinde bulunan dayanak belge hüviyetindeki Mahkeme İlamı usul ve yasaya aykırı şekilde gönderilmiştir. Şöyle ki mezkur Mahkeme İlamı mühürlü olmayıp alelade bir çıktı şeklinde tarafımıza ulaşmıştır. İİK md. 35 “Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar.” Şeklinde olup icra müdürünün mühürlü ve ıslak imzalı olmayan; fotokopi olan ilamda “aslı gibidir” kaşesini araması gerekmektedir. Bu sebeple dayanak belgede bulunan noksanlıktan mütevellit takibin de iptali gerekmektedir. Söz konusu fotokopiyi dava dilekçemiz ekinde sunmaktayız. (EK-2)
 5. Mevzuatta düzenlendiği şekilde kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar mevcuttur. Söz konusu bu kararlardan biri de taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara yönelik kararlardır. Yukarıda ileri sürdüğümüz hususlar saklı kalmak kaydıyla, her ne kadar takibin dayanağı olan belge el atmanın önlenmesi davası olsa da tarafımızca yargılama esnasında mülkiyet iddiasında bulunulmuş olmakla davanın taşınmazın aynıyla alakadar olduğu açıktır. Bu sebeple kesinleşmeyen bu kararın icraya konulması usul ve yasaya aykırı olduğu için takibin iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                   : Davalının sunacağı delillere karşı beyan ve itiraz haklarımız ile buna mukabil delil sunma haklarımız saklı kalmak kaydıyla delillerimiz;

 • Adana . İcra Müdürlüğü’nün 2019/ Esas Sayılı dosyasından tebliğ edilen ödeme emri ve tebliğ zarfı aslı (Dosyanın celbini talep etmekteyiz.)
 • Sair her türlü deliller, mukabil delillerimizi arz hakkımız saklıdır.

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda arz ve izah olunan ve Sayın Mahkemeniz tarafından re’sen dikkate alınacak sebeplerle; Adana 9. İcra Müdürlüğü’nün 2019/28390 Esas Sayılı dosyasının celbi ile icranın ivedi olarak durdurulmasına, usul ve yasaya aykırı olarak gönderilen ödeme emrinin ve icra memuru muamelelerinin iptaline, dava harç ve masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 20/07/2019

Şikayet Eden 

Vekili Av.

Ekleri :

 • İstanbul İcra Müdürlüğü’nün Esas Sayılı dosyasından tebliğ edilen ödeme emri aslı ve tebliğ zarfı
 • Vekaletname

İcra Memur Muamelesini Şikayet Dava Dilekçesi -6-

Bir başka güncel tarihli ve olumlu netice aldığımız icra memur işlemini şikayet dilekçesi de aşağıdaki gibidir:

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO               : 

ŞİKAYET EDEN                   :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                  :

KARŞI TARAF                      :            

KONU                                  : X  tarihli karar tensip tutanağının iptali talebimizdir.

AÇIKLAMALAR  :

X .. İcra Müdürlüğü’nün …… E. Sayılı dosyası ile alacaklı ……. tarafından  ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılmıştır.  İşbu takip sonucu müvekkil şirketin  X İli, …….. bağımsız bölümünde kayıtlı taşınmazda kiracı olarak bulunan …….. e İİK madde 150/B gereği kira bedellerinin Denizli ….. İcra Müdürlüğü’nün …..E. Sayılı dosyasına ödenmesi konusunda muhtıra gönderilmiştir. Gönderilen muhtıranın kanuna aykırı olduğundan bahisle tarafımızdan itiraz edilmiştir. Ancak itirazımız X tarihli tensip zaptı ile reddedilmiştir. Verilen red kararının kaldırılması gerekmektedir.  Şöyle ki ;

Müvekkil şirket ………. E. Sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş ve …… tarihinde kesin mühlet almıştır.  …….. Sayılı dosyasının …….  tarihli tensip zaptında ; ” 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 288/1.maddesine göre; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK.nun 294, 295, 296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil, tüm takip işlemlerinin yapılmasının İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,

İİK.nun 88. maddesi kapsamında paraların haczedilmesi yada bankada bloke edilmesi muhafaza tedbirlerinden  olup, aynı Kanunun 89. maddesinde düzenlenen haciz ihbarnamesi ve paraların ödenmesi takip işlemi olduğundan; DAVACI ŞİRKET HAKKINDA TEDBİR KARARINDAN SONRA HACİZ İHBARNAMESİNİN GÖNDERİLMESİ NEDENİYLE 3. KİŞİLERDEKİ ALACAKLARIN VE HACZEDİLEN MALLARIN ALACAKLISINA ÖDENMEMESİNE, PARALARIN MUHAFAZA VE BLOKE ALTINA ALINMAMASINA,

Ayrıca İİK ‘nun 88 ve 89 maddeleri gereğince DAVACILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ HAK VE ALACAKLARI NEDENİYLE HACİZ İHBARNAMELERİ GÖNDERİLMESİNİN TEDBİREN ENGELLENMESİNE,

Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ….

İİK.nun 206.maddesinin 1.fıkrasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak BU TAKİP NEDENİYLE MUHAFAZA TEDBİRLERİ ALINMAMASINA VE REHİNLİ MALIN SATIŞININ YAPILMASININ TEDBİREN ÖNLENMESİNE, ” karar verilmiştir.

İİK 150/B kapsamında gönderilen muhtıra da borçlunun 3. Kişi olan kiracısındaki alacağına konan hacizdir. Dolayısıyla MAHKEME KARARINA AYKIRI OLARAK KONAN haczin kaldırılması gerekmektedir.

H.NEDENLER                      : İİK , TTK ve ilgili tüm mevzuat.

DELİLLER                              :

X ….. İcra Müdürlüğü’nün …… E. Sayılı dosyası, ……. E. Sayılı konkordato dosyası, Yasal her türlü delil..

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizce re’sen gözetilecek diğer tüm nedenlerle;

1) Mahkeme kararına aykırı olarak düzenlenen Denizli ….. İcra Müdürlüğü’nün …… E. Sayılı dosyasında tensip zaptıyla verilen 15/11/2019 tarihli kararın KALDIRILMASINA,

2) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraftan tahsiline karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                              Şikayetçi Vekilleri

Ek           : ….. tarihli tensip zaptı.

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İcra İşlemini Şikayet Dilekçesi Örneği 7

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

Tedbir Taleplidir

İCRA DOSYA NO:

ŞİKAYET EDEN/

BORÇLU:

ŞİKAYET EDİLEN: Adana İcra Müdürlüğü

KONU: Memur işlemini şikayet hk.

AÇIKLAMALAR

1-Alacaklı ………… tarafından, İstanbul Anadolu …….. İcra Dairesi’nin ……… esas sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır.

2-Takip konusu alacak nedeniyle adıma düzenlenen ödeme emri ……..tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir. Tebliğden sonra, ……… tarihinde, icra takibine süresi içerisinde itiraz etmiş bulunmaktayım. (İcra takibine itiraz dilekçem tarandıktan sonra Uyap sistemi ile gönderilmiş, ayrıca icra müdürlüğü tarafından posta yolu ile fiziken de gönderilmiştir.)

3-İlamsız olarak başlatılan icra takibine süresi içerisinde itiraz etmiş olmama rağmen, itirazım İstanbul Anadolu …… İcra Müdürlüğü tarafından değerlendirilmemiş ve takip durdurulmamıştır. Takibin itirazım üzerine durmaması sebebi ile davacı tarafından maaş haczi talebinde bulunulmuş ve çalışmakta olduğum …… Şirketine maaş haczi müzekkeresi gönderilmiştir. Çalışmakta olduğum şirkete, dava konusu takip nedeniyle maaşıma haciz konulması için müzekkere gönderildiği, çalıştığım şirket tarafından bana ……..tarihinde bildirilmiştir.

4-Dava konusu ödeme emrine süresi içerisinde itiraz ettiğim ….. havale tarihli dilekçe ile ve … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosya kapsamı ile sabittir. Takibe yaptığım itiraza rağmen takibin durdurulmayıp, maaş haczi uygulanması mağduriyetime yol açmaktadır.

5- … İcra Müdürlüğü’nün ……… esas sayılı dosyasına yasal süresi içerisinde yapmış olduğum itirazlar kapsamında maaş haczi işleminin iptaline, takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, MK, HMK ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: … İcra Müdürlüğü’nün ……… esas sayılı dosyası, ……..havale tarihli icra takibine itiraz dilekçesi, yemin, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: İzah edilen ve mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle;

1- Öncelikle karar verilinceye kadar takibin ve maaş haczi uygulamasının tedbiren durdurulmasına,

2-Alacaklı tarafından haciz ihbarnamesi gönderilmesi sebebiyle 3. kişilerdeki alacakların, haczedilen malların, haczedilen banka hesaplarındaki paraların alacaklıya ödenmemesine,

3- Haklı ve mesnetli şikayetimin KABULÜ ile takibin durdurulmasına,

4- Usul ve yasaya aykırı olarak maaşım üzerinde uygulanan maaş haczinin kaldırılmasına,

5- Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Şikayetçi

Memur Muamelesini Şikayet Dilekçesi 8

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İcra Dosya No:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: … tarihli icra memuru kararının kaldırılmasına ilişkin şikayetimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR     :

1. Davalı/borçlu … müvekkil bankadan … tarihinde taşıt kredisi çekmiş ve çekmiş olduğu kredi karşılığında … plakalı aracını aynı tarihli Taşıt Rehin Sözleşmesi (Ek: Rehin Sözleşmesi) ile müvekkil banka lehine rehin vermiştir.

Borçlunun kredi sözleşmesine ilişkin borcunu ödememesi üzerine tarafımızca … İcra Müdürlüğü … E. sayılı dosya üzerinden rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatılmış, itiraz olmaması üzerine icra takibi kesinleşmiş, rehine konu araç yakalanarak kıymet takdiri yaptırılmış ve satış aşamasına gelinmiştir. Tarafımızca … tarihinde rehinli aracın satışı için … İcra Dairesi’ne satış talimat yazılması içerikli talep gönderilmiş fakat icra memurunca “satışı istenen ve rehin sözleşmesinde yazan araç plakalarının farklı olması sebebiyle satış talimatı yazılması talebinin reddine” şeklinde karar verilmiştir.

Fiili olarak haczi yapılan, yediemin otoparkına çekilen, kıymet takdiri yapılan ve satışı talep edilen aracın plakası … olup rehin sözleşmesinde aracın plakası sehven … olarak yazılmıştır. Her ne kadar rehin sözleşmesinde aracın plakası yazılırken maddi hata yapılmış olsa da aracın motor ve şasi numaraları, marka ve modeli, ruhsat tarihi ve sicil numarası; üzerinde fiili haciz işlemi uygulanan araç ve rehin sözleşmesinde bilgileri yer alan araçta uyuşmaktadır. Sadece aracın plakasında mazur görülebilir ölçüde ufak bir maddi hata yapılması sebebiyle davalı aleyhine başlattığımız icra takibinin semeresiz kalması tehlikesi bulunmaktadır.

Bu sebeple icra memurunca verilen … tarihli satış talebinin reddi kararının kaldırılarak … plakalı aracın satışı için … İcra Dairesi … Talimat sayılı dosyaya satış talimatı yazılması talebimizin kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

H. SEBEPLER: İİK, HMK ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER: … İcra Dairesi … sayılı icra dosyası, … tarihli taşıt rehin sözleşmesi, kıymet takdiri raporları, tanık, yemin, bilirkişi incelemesi ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

1. … İcra Dairesi … sayılı dosyasından verilen … tarihli talebinin reddi kararının kaldırılmasına,

2. … plakalı aracın satışı için … İcra Dairesi … Talimat sayılı dosyaya satış talimatı yazılmasına,

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 07.03.2021

Davacı Vekili

Memur Muamelesini Şikayet 9

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

Duruşma Taleplidir!

İcra Müdürlüğü                :

Dosya Esas No                   :

Şikayet Eden                      :

Şikayet Eden Vekili          :

Alacaklı                                :

Alacaklı Vekili                    :

Konu                                     : Memur muamelesini şikayetten ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı …….. ile müvekkil arasında  uzun yıllardır devam eden kira ilişkisi bulunmaktadır. Alacaklı ……….. kira alacağının ödenmediğinden bahisle …………İcra Hukuk Mahkemesinin ……………………sayılı ilamıyla tahliye kararı almıştır. Alacaklı kiralayan ………………. yukarıda bahse konu tahliye kararının infazını aradan geçen yaklaşık 3 yıl boyunca talep etmemiştir.

Ancak 2015 yılında alınan …………..İcra Hukuk Mahkemesinin …………………….sayılı ilamı için yenileme talebinde bulunulmuştur. (…………..  . İcra müdürlüğü ……….. E.) söz konusu yenileme talebine istinaden ………………… tarihinde müvekkilin ……………………………adresine gelinerek tahliye için 10 günlük süre verilmiş ve şirket yetkilisi ……………….. ile birlikte imza altına alınmıştır.

Söz konusu yenileme talebi ve haciz işlemi hukuka aykırı olup açıklanacak nedenlerle iptali gerekmektedir.

 Müvekkil ile kiralayan arasındaki kira ilişkisi bugüne kadar devam etmiştir. Ve ilgili tahliye kararından sonra tahliye talep edilmemiş ve kira sözleşmesi yenilenerek bugüne kadar devam ettirilmiş ve halen de devam etmektedir.  AYRICA ALACAKLI BU SÜRE İÇİNDE ÖDENEN KİRA ÜCRETLERİNİ ALMAYA DÜZENLİ OLARAK DEVAM ETMİŞTİR. (Bu husus EK’te sunmuş olduğumuz banka dekontları ile sabittir. )

Tahliye ilamının alınmasından itibaren makul süre içinde infazı talep edilmelidir. Makul süre içinde talep edilmemesi ve kira ilişkisinin devamına yönelik eylemlerde bulunulması halinde kira sözleşmesinin yenilendiği kabul edilmelidir. Nitekim somut olayda Alacaklı taraf bugüne kadar kira ücretlerini almaya devam etmiştir. Bu itibarla söz konusu tahliye işleminin yenilenmesi ve akabinde gerçekleşen haciz işleminin iptali gerekmektedir.

Yargıtay vermiş olduğu kararlarda; tahliye ilamının makul süre içinde infazının talep edilmemesi veya kira ilişkisinin devamına yönelik eylemlerde bulunulması halinde tahliye kararının infazının talep edilemeyeceğine hükmetmiştir.

Emsal Yargıtay kararları şu şekildedir:

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre tahliye kararının bir kira dönemini aşkın süre infazının istenmemesi kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelir. Bu nedenle tahliyenin infazı artık bu takipte istenemez. Bunun için yeni bir tahliye kararı alınması zorunludur. Buna göre somut olayda, alacaklının tahliye kararını aldığı 10.02.2009 tarihinden takibin yenilendiği 18.04.2011 tarihine kadar bekleyerek bir kira döneminden fazla bir süre tahliyenin infazının gerçekleştirilmesini istememiş olması akdin yenilenmesi, bir diğer ifadeyle taraflar arasında yeni bir kira ilişkisi doğduğu sonucunu ortaya çıkarır. O halde mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. (Yarg. 12. H.D. 2012/9008 E.  , 2012/26588 K.)

İcra Müdürlüğünce borçluya tahliye emrinin tebliğ edilmesi üzerine borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak, alacaklının almış olduğu bu tahliye kararının 18 aydır icra edilmediğini, alacaklı ile aralarında zımni olarak yeni bir kontrat yapıldığını, alacaklının kira bedellerini düzgün olarak almaya devam ettiğini, aradan geçen süre zarfında yeniden kiracılık ilişkisi kurulduğundan bahisle takibin iptalini istemiştir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş ise de; alacaklının tahliye kararını aldığı 30.04.2010 tarihinden takibin yenilendiği 27.09.2011 tarihleri arasında bekleyerek bu hakkını makul veya münasip bir sürede kullanmayarak akdin yenilenmesine sebebiyet vermiş bulunduğundan borçlunun şikayetinin kabulü yerine reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Yarg.12. H.D. 2011/30635 E. , 2012/15631 K.)

Yukarıda zikredilen yüksek mahkeme kararlarından da görüleceği üzere tahliye talebinin makul sürede infazının istenmesi gerekmektedir. Makul süre olarak ise bir kira dönemi olarak öngörülmüştür.

Tüm bu sebepler taraflar arasındaki şifai olarak yenilenen kira sözleşmesinin kabulü ile makul sürede istenmeyen tahliye işleminin iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: İİK, HMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ NEDENLER: banka dekontları, ilgili Yargıtay kararları, tanık, yemin bilirkişi ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda izah edilen neden ve mahkemenizin resen göz önüne alacağı sebeplerle ile makul süre içerisinde infazı istenmeyen söz konusu tahliye talebi işleminin iptaline karar verilmesi, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Şikayet Eden Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: