İcra Memur Muamelesini Şikayet İstinaf Dilekçesi

Tem 7, 2020 | İcra Hukuku

İcra Memur Muamelesini Şikayet İstinaf Dilekçesi

 

… BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN İLGİLİ DAİRESİNE

Gönderilmek üzere

… İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İİK m.363/4 UYARINCA

SATIŞ İŞLEMİNİN DURDURULMASI

TAEPLİDİR.

 

İSTİNAF EDİLEN   :

HÜKÜM BİLGİLERİ          

HÜKMÜ İSTİNAF EDEN

DAVALI                   :

VEKİLİ                     : 

 –

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     : 

 –

KARARIN TEFHİM TARİHİ:

 –

KARARIN ÖZETİ:

…. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. … K. Sayılı itirazın iptalinin kabulü ilamının kesinleşmesinden önce davaya konu icra dosyasında yapılmak istenen satış işleminin ilamın kesinleşmemiş olmasından bahisle reddi üzerine şikayette bulunan davacının  ….. İcra Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası ile haklı bulunmasıyla ilamın beklenmesine ilişkin kararın iptali ve satış işlemlerinin devamına karar verilmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı tarafından … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine ilamsız icra takibi başlatılmış olup müvekkilin borca, faiz ve tüm ferilerine itirazı üzerine takip durmuştur.

Takibin durmasının ardından davacı tarafından … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası ile itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatı talebi ile dava açılmıştır. Mahkemenin dosyada görevsizlik kararı vermesine müteakip dosya … Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiş ve… E. Numarasını almıştır. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin de görevsizlik kararı vermesinin ardından bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucu Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin … E. … K. Sayılı ilamı ile bozulan görevsizlik kararı neticesinde dosya … Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmiştir. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde … E. … K. Numarası ile yapılan yargılama sonucunda itirazın iptali kısmi kabul kararı verilmiştir.

İtirazın iptali davasının kısmen kabulünün akabinde icra işlemlerine devam edilerek müvekkil adına kayıtlı …. no’lu ve  … no’lu taşınmazlara haciz konulmuştur. Bu esnada ….. İcra Müdürlüğü kapanmış ve dosya … İcra Müdürlüğü’nün …. esasına kaydedilmiş, satış talebinin ardından da … İcra Müdürlüğü’ne gönderilerek … esasını almıştır.

Davacının gayrimenkullerin satılıp paraya çevrilmesi talebi üzerine, icra müdürlüğü satış için henüz kesinleşmemiş olan itirazın iptalinin kısmi kabulüne ilişkin ilamın kesinleşmesinin beklenilmesine karar vermiştir.

Davacı, icra müdürlüğünce verilen gayrimenkul satışı için itirazın iptali davasında verilen kararın kesinleşmesine ilişkin kararın iptali ve satış işlemlerine devam edilmesi talebiyle …. İcra Hukuk Mahkemesi’nde … E. Numarası ile görülen davayı ikame etmiş; mahkeme ise şikayetin kabulü ile …. İcra Müdürlüğü’nün …. E. Sayılı dosyasında … tarihinde verilen gayrimenkul satışı için … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. … K. Sayılı ilamının beklenmesine ilişkin kararın iptali ve satış işlemlerinin devamına karar vermiştir.

İİK.nun 364/3. Maddesinde “Temyiz yoluna başvurma, satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.

” denilmek suretiyle temyiz yoluna başvurulmuş olması halinde kararın kesinleşmesinden önce satış işleminin yapılamayacağı yasal düzenlemeyle sabit olmuştur.

Nitekim Yargıtay kararlarında da bu husus; “İİK’ nun 364/3. maddesi uyarınca temyiz satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu hükme göre takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen merci kararı kesinleşmeden satışa gidilemez. Ancak satıştan başka icrai işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez. ” (YARGITAY 12. HD. 2002/7479 E. 2002/8636 K. 25.4.2002 T.); “Hükmüne uyulan Daire bozmasında takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen Mercii Kararları kesinleşmeden satışa gidilemeyeceği vurgulanarak bu itiraz ve şikayetlerle ilgili dosyaların celp edilerek satışa engel bir durumunun kalıp kalmadığının incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Satışa esas olan takiple ilgili itiraz ve şikayetler ihale tarihinden öncedir. Bu konularla ilgili mercii kararları ihale tarihinden sonra verilmiş olsa dahi satışa gidilmesi için İİK.nun 364/3.maddesine göre kesinleşmesi gerekir. Bozmaya yanlış anlam verilerek şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.” (YARGITAY 12. HD. 2002/3526 E. 2002/4486 K. 5.3.2002 T.) “İİK.nun 364/3. maddesi uyarınca Merci kararlarına yönelik temyiz satıştan başka icra muamelelerini durduramayacağından…”(YARGITAY 12. HD. 2002/1259 E. 2002/2524 K. 7.2.2002 T.) denilerek vurgulanmıştır.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere icra dosyasında satış işleminin icrası için takibe yapılan itirazın iptaline ilişkin olan … Mahkemesi’nin … E. … K. Sayılı ilamının kesinleşmesi gerekmektedir. … İcra Hukuk Mahkemesi’nin …. E. Sayılı dosyasında itirazın iptali ilamı kesinleşmeden satış işlemine devam edilmesine ilişkin verilen kararın kanuna ve içtihatlara aykırılık teşkil etmesi istinaf kanun yoluna başvuru zorunluluğu doğurmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, HMK, ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen nazara alınacak nedenlerle,

  1. Öncelikle İİK m.364/3 ve mevcut başvurumuza binaen İİK m.363/4 hükümleri göz önünde bulundurularak müvekkile ait taşınmazların satışına ilişkin işlemin tedbiren durdurulmasına,
  2. Yerel mahkemece verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına,
  3. … İcra Müdürlüğü’nün …. E. Sayılı dosyasında müvekkile ait  …. no’lu taşınmazlara ilişkin satış işleminin devamına ilişkin kararın iptaline,
  4. vekalet ücreti ve masrafların karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.(tarih)

Davalı Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.